Чопко Христина Ігорівна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: khrystyna.chopko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів становлять проблеми екологічного та земельного законодавства. Практичні та теоретичні  аспекти екологічного права України

Курси

Публікації

3.1. Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:
3.1.1. llnytskyi, O., Ilkiv, N., &Chopko, K. (2021)/ Qualitative Indicators of Bank Assessment for the Purposes of Participation in the Deposit Qualitative System in Ukraine/ Baltic Journal of Economic Studies, 7(2)? 83-90. (Включено до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science)
3.1.2. Reshota, V., Burdin, V., Teremetskyi, V.,Synchuk, S., Chopko, K., Burak, V. (SCOPUS) Electronic Petitions in European States and Ukraine Solving Social and Ecоnоmic Problems // (2021) Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24 (Special Issue 1), pp. 1-9. ISSN15440036. (Включено до міжнародних наукометричної бази даних Scopus)
3.2.Статті у фахових виданнях України:
3.2.1. Окремі правові аспекти екологічного нормування в Україні та шляхи його вдосконалення. – Право і суспільство –2019. – № 6. С. 184 – 189.
3.2.2. Правова природа побутових відходів. – Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 11. С. 197 – 200.
3.2.3. Правові засади формування природно-заповідного фонду України. Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 4. С. 127 – 131.
3.2.4. Термінологічні розбіжності у визначення поняття тваринного світу в законодавстві України та в еколого-правовій доктрині. – Науковий Вісник Міжнародного Гуманітарного університету. – 2021. -№ 50. С. 56-60.
3.3. Тези доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях:
3.3.1. Правові аспекти збереження видової та популяційної чисельності диких тварин Актуальні проблеми соціального права. Випуск 7. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. «Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні» 27 квітня 2018 р. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. С. 263-267.
3.3.2. Правове регулювання здійснення в Україні громадського контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища. – Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХІV регіональної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 лютого 2018 р.).: у ч. 2 Ч. 2 – Львів : Юридичний факультет Львівського національного Університету імені Івана Франка, 2018. С. 38 – 41.
3.3.3. Деякі правові аспекти поводження з відходами. – Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звітної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 лютого 2019 р.): у 2-ох с. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університет імені Івана Франка, 2019. С. 37 – 39.
3.3.4. Окремі правові аспекти введення кадастрів природних ресурсів. – Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 55 – 57.
3.3.5. Правове регулювання використання диких тварин в Україні та ЄС. – Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2020.
С. 460 – 463.
3.3.6. Відновлювані джерела енергії та їх значення для забезпечення енергетичної безпеки України. – Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 55 – 57.
3.3.7. Окремі розбіжності у визначенні поняття «тваринний світ». – Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції до 10- річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. М.І. Іншина, за редакцією проф. В.В. Носіка, доц. Т.Г. Ковальчук, ас. М.Б. Мельник – Київ : Освіта України, 2021. С. 307 – 309.
3.3.8. Еволюція правового забезпечення використання тваринного світу в Україні. – Актуальні проблеми соціального права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації» 23 квітня 2021р. Випуск 10 Львів. С. 134-137.

Біографія

Народилася 6 вересня 1983 р. в м. Львів. В 2000р. закінчила середню загальноосвітню школу № 83 м. Львова. З 2000 – 2004 рр. навчалася у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті денної форми навчання (бакалавр права). З 2004-2005 рр. навчалася у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті денної форми навчання (магістр права). В 2005р. зарахована до аспірантури у Львівському національному університеті ім. Івана Франка з відривом від виробництва. В 2008 р. зарахована на посаду асистента кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка на умовах строкового трудового договору. В 2020 р. прийнята на посаду доцента кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка

Читає лекційні заняття з предмету «Екологічне право України», «Лісове право України». Після захисту кандидатської дисертації (2013) упродовж останніх 5 років опублікувала 16 праць, зокрема 6 статей (з них 1 індексується в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science та 1 –  у наукометричній базі даних Scopus,) та 10 тез конференцій (з яких 1 міжнародна та 9 всеукраїнських).

07.12.2020 року. отримала сертифікат про володіння польською мовою рівень В2 (Warszawa Szkola jezykow obcych)

14.02.2022 – 25.-03.2022 пройшла міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування на базі Економічного університету в Кракові (Республіка Польща) на тему «Нові та іноваційні методи навчання».

 

Наукові стажування
Пройшла в період з 14.02. – 25.03.2022 р. міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування на базі Економічного університету в Кракові (Республіка Польща) на тему «Нові та іноваційні методи навчання».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!