Основи охорони праці

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Лещух Д. Р.
716Швець Д. Ю.
716доцент Парпан Т. В.
716доцент Стрепко В. Л.
716Стасів О. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Лещух Д. Р., доцент Ласько І. М.
Фурик І. Я., Швець Д. Ю.
Шпарик Н. Я., Бук М. О.
Швець Д. Ю., доцент Рим О. М.
доцент Парпан Т. В., доцент Ласько І. М.
доцент Лещух Д. Р., Шпарик Н. Я.
доцент Парпан Т. В., доцент Рим О. М.
Стасів О. В., Фурик І. Я.
Раневич О. Ю., Швець Д. Ю.
доцент Стрепко В. Л., Раневич О. Ю.
Гірник О. О., доцент Бурак В. Я.
Фурик І. Я., Бук М. О.
Стасів О. В., доцент Стрепко В. Л.
доцент Бурак В. Я., Гірник О. О.
Бук М. О., Раневич О. Ю.

Опис курсу

Мета вивчення нормативної дисципліни «Основи охорони праці» є ознайомлення студентів із основними засадами правового регулювання охорони праці та забезпечення засвоєння студентами основних положень щодо реалізації права на охорону праці для оволодіння сучасними підходами та інструментами для визначення гарантій та можливостей реалізації цього права в сучасних умовах та оволодіння практичними навичками щодо надання відповідної правової допомоги у питаннях забезпечення та реалізації права на належні, безпечні та здорові умови праці.

З цією метою у курсі представлено як огляд концепцій трудових прав, так і процесів та інструментів, які потрібні для захисту права на охорону праці суб’єктів  при вирішенні трудових спорів.

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • базовий понятійний апарат інституту охорона праці;
 • теоретичні питання механізму правового забезпечення охорони праці, проблеми його реалізації.
 • положення законодавства з питань охорони праці;
 • механізми запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням та форми захисту учасниками трудових правовідносин права на належні, безпечні та здорові умови праці.

вміти:

 • аналізувати особливості юридичних гарантій різних категорій працівників у сфері охорони праці;
 • обґрунтувати специфіку основних джерел, в яких закріплюються окремі аспекти охорони праці;
 • прогнозувати розвиток правового забезпечення охорони праці в Україні в цілому і інституту охорона праці зокрема.
 • використовувати правову доктрину трудового права та принципи охорони праці у правотворчості та в процесі застосування норм щодо регулювання відносин з охорони праці, реалізації гарантій з охорони праці;
 • обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо забезпечення належних, безпечних та здорових умов праці, давати розгорнуту юридичну аргументацію з питань організації системи управління охороною праці на локальному рівні;
 • застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці реалізації особами залученими до праці на підставі трудових договорів та цивільно-правовий договорів права на належні, безпечні та здорові умови праці, вирішенні питання дотримання прав на охорону праці у правозастосовній діяльності, а також при вирішенні трудових спорів (конфліктів);
 • самостійно готувати проекти локальних нормативно-правових актів з охорони праці: наказів про переведення на легшу роботу та звільнення з роботи у зв’язку з порушенням роботодавцем законодавства про охорону праці, а також проекти окремих розділів та додатків колективних договорів з питань охорони праці, положень та інструкцій з охорони праці, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості;
 • обґрунтовано формулювати свою правову позицію щодо забезпечення працівникам гарантій права на охорону праці, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи на захист прав працівників;
 • використовувати передові знання щодо правового забезпечення організації охорони праці на підприємствах, установах, організаціях та сприяння реалізації працівниками права на охорону праці, а також методики їх імплементації різними найбільш прийнятними способами у процесі право творення та правозастосування інституту охорони праці;
 • проводити порівняльно-правовий аналіз систем організації управління охороною праці, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу;
 • аналізувати та оцінювати практику застосування інституту охорони праці; розв’язувати проблеми, пов’язані з захистом права працівників на охорону праці, у випадках, коли праця оформлена неналежним чином або не проведено атестації робочого місця, або неналежним чином було проведено розслідування нещасного випадку на виробництві;
 • інтегрувати необхідні знання щодо реалізації права на охорону праці, організації системи управління охороною праці та розв’язувати складні задачі захисту прав працівників на охорону праці у адвокатській та суддівській професійній діяльності.

Рекомендована література

Література

Міжнародно-правові акти

 1. Загальна декларація прав людини (1948 р.). – Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / упор. Ю. К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.
 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.). – Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / упор. Ю. К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.
 3. Конвенція МОП № 155 «Про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище» (1981 р.) // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 46.
 4. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною. – К. – «Фенікс», 2006. – С. 46-59.
 5. Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 74. – С. 2788.
 6. Європейська соціальна хартія (переглянута) // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51.
 7. Угода держав-учасниць СНД про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15.04.1994 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 1.
 8. Угода держав-учасниць СНД про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в області пенсійного забезпечення від 13.03.1992 р.
 9. Угода держав-учасниць СНД про співробітництво в сфері охорони праці від 09.12.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 89. – Ст. 3295.
 10. Угода держав-учасниць СНД про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, що трапилися з працівниками, які знаходилися поза державою проживання від 09.12.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 91. – Ст. 3351.

 

 1. Безпека людини у сучасних умовах: Монографія / В.В. Березуцький, Н.Л. Березуцька, А.О. Богодист та ін.; За заг. ред. проф. В.В. Березуцького. – Харків: ФОП Мезіна В.В., 2018. – 208 с.
 2. Березуцький В. В. Ризик орієнтований підхід в охороні праці / В. В. Березуцький. – [Б. м.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2019. – 108 с.
 3. Вареник О.С. Наукова інтерпретація, сутність та значення локального регулювання охорони праці / О.С. Вареник. Соціальне право. №2. 2018. – с. 20-25.
 4. Дідур К.М., Дмитрюк С.П. Економічна ефективність впровадження заходів з охорони праці / К. М. Дідур, С. П. Дмитрюк. Агросвіт. №5. 2020. – с.43-49. URL : http://www.agrosvit.info/pdf/5_2020/8.pdf
 5. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною. – К. – «Фенікс», 2006. – С. 46-59.
 6. Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 74. – С. 2788.
 7. Європейська соціальна хартія (переглянута) // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51.
 8. Загальна декларація прав людини (1948 р.). – Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / упор. Ю. К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.
 9. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.
 10. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46. – Ст. 47.
 11. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» // Офіційний вісник України. – 2003. – № 41. – ст. 2157.
 12. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.
 13. Закон України «Про міжнародні договори України» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
 14. Закон України «Про охорону праці» у редакції Закону України від 21 листопада 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.
 15. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» // Офіційний вісник України. – 2010. -№3 – ст.168.
 16. Кахнова М. Г., Швець Н. М. Правове регулювання охорони праці неповнолітніх в Україніта європейських країнах. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 9(3). С. 97–105
 17. Кисель А. Правове регулювання охорони праці неповнолітніх / А. Кисель. // Підприємство,господарство і право. №10. 2019. – с. 73-78. URL : http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/10/13.pdf
 18. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.
 19. Кодекс цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради. – 2013 – № 34-35. – ст.458.
 20. Козак З. Я. Систематизація конвенцій і рекомендацій МОП з безпеки та гігієни праці: сучасний стан і перспективи розвитку // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Сьомі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 року): Частина друга: “Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право. Право соціального забезпечення». Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. С. 315-316.
 21. Козак З.Я. Правове регулювання охорони праці: навч. посібн./ З.Я. Козак. – Львів, 2003. – 168 с.
 22. Козодой Д. С., Костиркін О.В., Кисельова С.О., Козодой Н.В.. Охорона праці на залізничному транспорті : Навчальний посібник. – Харків : УкрДУЗТ, 2020. 124 с.
 23. Конвенція МОП № 155 «Про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище» (1981 р.) // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. Київ, 1997. Т. 1. С. 46.
 24. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною. – К. – «Фенікс», 2006. – С. 46-59.
 25. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 26. Кузьмич В.С. Основні аспекти локального нормативно-правового регулювання охорони праці / В.С. Кузьмич // «Молодий вчений». – № 5.1 (45.1). – травень, 2017 р. – С. 66-68
 27. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.). – Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / упор. Ю. К. Качуренко. К.: Наук. думка, 1992.
 28. Ніпіаліді О., Васильчишин О. Сучасний стан охорони праці в Україні у контексті забезпечення її інноваційного розвитку / О. Ніпіаліді, О. Васильчишин. . Актуальні проблеми правознавства. 1 (21)/2020. – с. 164-169.
 29. Основи охорони праці : підручник / Желібо Є.П., Гандзюк М.П., Халімовський М.О., К. : Каравела, 2018.
 30. Основи охорони праці : підручник / М.С. Одарченко, А.М. Одарченко, В.І. Степанов, Я.М. Черненко, – Х. : Стиль-Издат, 2017. – 334с.
 31. Охорона праці : навч. посібник за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 430 с.
 32. Охорона праці в галузі юриспруденції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 092 П. Д. Пилипенко, О. І. Жолнович, 3. Я. Козак [та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. К. : Ін Юре, 2013.272 с.
 33. Охорона праці в медичній галузі: підручник / О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна та ін., – К. : Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2021. – 488 с.
 34. Парпан Т.В. Право на належні, безпечні умови праці працівників, які працюють на дому // Університетські наукові записки. – №59. – Хмельницький. – 2016. – С.275-282.
 35. Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 352. ( в ред.. від 28.12.2016 р.)
 36. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. №461 у ред. постанови КМУ України від 8 вересня 2015 р. №750 // Офіційний вісник України. – 2015 р., № 78, стор. 138.
 37. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001р. №270 // Офіційний вісник України. – 2001 р., № 13, стор. 75.
 38. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» від 17 квітня 2019 р. № 337.
 39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» від 11.07.2002 р. №956.
 40. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці від 27.06.2003 р. № 994 // URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994-2003-п.
 41. Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – Ст.950.
 42. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. №1107 // Офіційний вісник України. – 2011 р., № 84, стор. 75, ст. 3077.
 43. Список виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників на яких дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 48. ( в ред.. від 28.12.2016 р.)
 44. Стасів О.В. Особливості дотримання європейського вектору реформування національного законодавства щодо працевлаштування осіб з інвалідністю / О.В. Стасів. Теоретично-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: метер. Всеукраїнської наук.-практ конф. (м. Львів 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І.В. Краницького. Львів: ЛьвДУВС, 2020. С.234-237.
 45. Цопа В. Принципи, структура та процес керування ризиками. Охорона праці. 2019. № 1. С.26-29.
 46. Carol Newman, John Rand, Finn Tarp and Neda Trifcovic. Corporate Social Responcibility in a Competitive Business Environment. // The Journal of Development Studies. Volume 56.2020. Issue 8.URL: https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1694144
 47. Guide on Labour Inspection and social security : International Labour Office – Geneva: ILO, 2020. URL: https://bit.ly/3fqAOBa

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус