Основи охорони праці

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Лещух Д. Р.
716Швець Д. Ю.
716доцент Парпан Т. В.
716доцент Стрепко В. Л.
716Стасів О. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Лещух Д. Р., Ласько І. М.
Фурик І. Я., Швець Д. Ю.
Шпарик Н. Я., Бук М. О.
Швець Д. Ю., доцент Рим О. М.
доцент Парпан Т. В., Ласько І. М.
доцент Лещух Д. Р., Шпарик Н. Я.
доцент Парпан Т. В., доцент Рим О. М.
Стасів О. В., Фурик І. Я.
Раневич О. Ю., Швець Д. Ю.
доцент Стрепко В. Л., Раневич О. Ю.
Гірник О. О., доцент Бурак В. Я.
Фурик І. Я., Бук М. О.
Стасів О. В., доцент Стрепко В. Л.
доцент Бурак В. Я., Гірник О. О.
Бук М. О., Раневич О. Ю.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання охорони праці» є поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських  занять та у процесі самостійної підготовки; контроль за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлення прогалин та їх подолання; формування у студентів наукових знань; формування у студентів критичного ставлення до новел законодавства в сфері охорони праці.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання охорони праці» є сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни; виховання високого рівня правосвідомості.

 

Рекомендована література

Література

Міжнародно-правові акти

 1. Загальна декларація прав людини (1948 р.). – Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / упор. Ю. К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.
 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.). – Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / упор. Ю. К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.
 3. Конвенція МОП № 155 «Про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище» (1981 р.) // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 46.
 4. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною. – К. – «Фенікс», 2006. – С. 46-59.
 5. Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 74. – С. 2788.
 6. Європейська соціальна хартія (переглянута) // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51.
 7. Угода держав-учасниць СНД про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15.04.1994 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 1.
 8. Угода держав-учасниць СНД про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в області пенсійного забезпечення від 13.03.1992 р.
 9. Угода держав-учасниць СНД про співробітництво в сфері охорони праці від 09.12.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 89. – Ст. 3295.
 10. Угода держав-учасниць СНД про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, що трапилися з працівниками, які знаходилися поза державою проживання від 09.12.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 91. – Ст. 3351.

Законодавство

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України прийнята 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.
 3. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р., у редакції Закону України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.
 4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.
 5. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.
 6. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.
 7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46. – Ст. 47.
 8. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
 9. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80.
 10. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.
 11. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р. № 973-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1438.
 12. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.
 13. Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р. № 2408-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 24. – Ст. 1057.
 14. Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 р. № 3164-IV // Офіційний вісник України. – 2005,. – № 52. – Ст. 3246.
 15. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV // Офіційний Вісник України 2003. – № 33. – Ст. 1767.
 16. Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1320 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 42. – Ст. 1884.
 17. Програма розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 р. № 952 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1476.
 18. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006 – 2011 роки» від 11.05.2006 р. № 269-р // Офіційний вісник України. – 2006. – № 20. – Ст. 1490.
 19. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку «Про Галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007 – 2011 роки» від 28.12.2006 р. № 1217 // Відомості Міністерства транспорту та зв’язку України. – 2007. – № 1-2.
 20. Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08.06.2004 р. № 151 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 27. – Частина 2. – Ст. 1827.
 21. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 29.01.1998 р. № 9 // Офіційний вісник України. – 1998. – Число 14.
 22. Положення про опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16.03.1994 р. № 19. – Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 57.
 23. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 р. № 132. – Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 93.
 24. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1112 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – Ст. 2337.
 25. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 270 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 13. – Ст. 543.
 26. Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. № 34/5 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 15. – Ст. 799.
 27. Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – Ст. 950.
 28. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – Ст. 950.
 29. Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.1994 р. № 431 // Зібрання постанов уряду України. – 1994. – № 10. – Ст. 254.
 30. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 // Зібрання постанов уряду України. – 1992. – № 9. – Ст. 211.
 31. Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.12.2004р. № 614 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 9. – Ст. 486.
 32. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.1994 р № 263/121. – Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 3. – С. 64.
 33. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246. – Офіційний вісник України. – 2007, N 55 (06.08.2007). – Ст. 2241.
 34. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 8. – Ст. 455.
 35. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 8. – Ст. 455.

Основна література

 1. Козак З.Я. Правове регулювання охорони праці: навч. посібн./ З.Я. Козак. – Львів, 2003. – 168 с.
 2. Трудове право України: Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 536 с.

 

Додаткова література

 1. Амелічева Л. П. Забезпечення безпеки праці як умови трудового договору: дис. …канд. юрид. наук. – К., 2008. – 209 с.
 2. Гаращенко Л. П. Охорона праці працівників за законодавством Європейського Союзу // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 97 – 102.
 3. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: Монографія/ Н.М. Хуторян, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана, Л.П. Гаращенко, І.П. Лаврінчук, О.В. Макогон, М.П. Стадник, Г.І. Чанишева; Відп. ред. Н.М. Хуторян.- К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008.- 304 с.
 4. Гейц И.В. Охрана труда: Учебно-практическое пособие.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004.- 560 с.
 5. Голощапов С. А. Правовые вопросы охраны труда в СССР. – М.: Юрид. лит., 1982.
 6. Гончарова Г. С. Охорона праці: конспект лекцій. – Х.: УкрДЮА, 1994. – 24 с.
 7. Демченко В., Капіца Ю., Корбут В. та ін. Посібник з адаптації законодавства України про охорону праці до законодавства ЄС. – К., 2000. – 61 с.
 8. Деркач В. Охорона праці – категорія економічна // Охорона праці. – 1995. – № 1. – С. 3-5.
 9. Донна Гомьен, Девид Харрис, Лео Зваак. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. – М.: Изд-во МНИМП, 1998.
 10. Дроздовський О. А. Процедурні кодекси та нормативи МОП з безпеки праці та охорони здоров’я на виробництві як основи превентивного захисту здоров’я у різних сферах зайнятості // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80-ти річчя проф. P. I. Кондратьева: Збірник наукових праць. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2007. – С. 151-155.
 11. Ершов В. А. Правовое регулирование охраны труда / В.А . Ершов – М.: Гросс-Медиа: РОСБУХ, 2008. – 184 с.
 12. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. – 2001. – № 3. – С. 69 – 71.
 13. Зацарний В. В., Арламов О. Ю., Бородін В. Ф. Шляхи усунення розбіжностей між вимогами законодавства України в сфері охорони праці та вимогами конвенцій Міжнародної організації праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2000. – № 1. – С. 13-17.
 14. Ізуїта П. О. Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки: дис. на здобут. наук. ступ. к.ю.н. – Х., 2008. – 177 c.
 15. Кашкин Ю. С. Трудовое право Европейского Союза: учебное пособие / Ю. С. Кашкин. – М.: Волтерс Клуверс, 2009. – 304 с.
 16. Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право: Учебник. – М.: ТК Велби Изд-во «Проспект», 2005. – 360 с.
 17. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. – Х.: Консум, 2003. – 832 с.
 18. Козак З. Я. Систематизація конвенцій і рекомендацій МОП з безпеки та гігієни праці: сучасний стан і перспективи розвитку // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Сьомі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 року): Частина друга: “Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право. Право соціального забезпечення». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. – С. 315-316.
 19. Козак З. Я. Сфера договірного регулювання за трудовим правом / З. Я. Козак // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – 2002. – Сер. юрид. – Вип. 37. – С. 343-348.
 20. Миленький М. Про деякі аспекти адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища // Охорона праці. – 2000. – № 8. – С. 11-14.
 21. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. та пер. – К.: А.К.С., 2000. – 1072 с.
 22. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». – К.: Основа, 1997. – 528 с.
 23. Науменко І., Кузнєцов В. «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності» – предмети близнюки чи самостійні навчальні дисципліни? // Охорона праці. – 1996. – № 4. – С. 3-4.
 24. Огородник О. Г. Охорона праці як правова форма забезпечення здорових і безпечних умов праці. – Проблеми права: науково-практичний збірник. Випуск 2. / За ред. к.ю.н., доцентів Я. І. Безуглої, Т. І. Ковальчук. – Чернігів: Юрист, 1998. – С. 17-21.
 25. Основоположні конвенції з охорони праці Міжнародної організації праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2000. – № 4. – С. 19-20.
 26. Охорона праці: Європейські міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз): Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. В. С. Венедиктова. – Х.; К.: Вид. дім «Райдер», 2006. – 680 с.
 27. Оцінка чинного законодавства про охорону праці та напрями його удосконалення. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2000. – 150 с.
 28. Паэгле В. Э. Охрана труда как социально-правовая система и управление ею. – Рига: Зинатне, 1985. – 176 с.
 29. Полікарпов І., Доманцев Н., Яцишин Б. Вплив міжнародних стандартів на стан охорони праці / І. Полікарпов, Н. Доманцев, Б. Яцишин // Охорона праці. – 2000. – № 9. – С. 28-29.
 30. Раданович Н. М. Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав і основних свобод людини) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : спеціальність 12.00.01. «Теорія та історія держави і права», «Історія політичних і правових вчень» / Н. М. Раданович. – ЛНУ. – Львів, 2000.
 31. Реус О. С. Проблеми правового регулювання охорони праці та їх вирішення // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: Тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009р. / За ред. В. В. Жернакова. – Харків: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 182-185.
 32. Трудове право України: Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 536 с.
 33. Удосконалення правової бази з охорони праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2000. – № 4. – С. 32-35.
 34. Черняева Д. В. Новая концепция охраны труда // Труд за рубежом. – 2006. – № 1. – С. 56-75.
 35. Шамшина І. І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері охорони праці в сучасних умовах: Автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. ун-т. внутр. справ. – Х., 2002. – 19 с.
 36. Шамшина І. Щодо концепції законодавства України про охорону праці // Право України. – 1998. – № 4.
 37. Юрченко В. Проблеми законодавства про охорону праці // Охорона праці. – 2001. – № 6. – С. 3-5.

Інформаційні ресурси

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Інтернет джерела.

 1. Президент України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.president.gov.ua/
 2. Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
 3. Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/
 4. Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/

Матеріали

Інформація щодо планів лабораторних занять знаходиться у розділі МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

https://law.lnu.edu.ua/wp-admin/post.php?post=8041&action=edit&lang=uk

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму