Кульчицька Олена Іванівна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olena.kulchytska@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

Народилась у 1980 р. У 2002 році закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка юридичний факультет.
Кандидатська дисертація на тему “Суб’єкти права соціального забезпечення України”.

З 2004 року працює на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка асистентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права.
У науковій діяльності займається в основному проблемами суб’єктів права соціального забезпечення.

Основні опубліковані праці:
1. Кульчицька О.І. Зміст правосуб’єктності громадян за правом соціального забезпечення. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 21. – К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 281-287.

2. Кульчицька О.І. До питання про дієздатність громадян за правом соціального забезпечення. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2003. – Випуск ХІ. – С. 167-172.

3. Кульчицька О.І. Поняття суб’єктів права соціального забезпечення. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Випуск 39. – Львів: Малий видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2004. – С. 361-366.

4. Кульчицька О.І. До питання про виникнення правоздатності громадян за правом соціального забезпечення. // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали науково-практичної конференції (19-20 травня 2003 р., м. Сімферополь) / За ред. д-ра юрид. наук, проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2003. – С. 219-221.

5. Кульчицька О.І. Поняття та зміст правосуб’єктності громадян за правом соціального забезпечення. // Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (5-6 лютого 2004 р., м. Львів). – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – С. 337-338.

6. Правове становище соціальних страхових фондів // Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (3-4 лютого 2005 р., м. Львів). – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – С. 280-281.

Право соціального забезпечення: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2007. – 224 с. (Особистий внесок Кульчицької О.І. С. 62-72; 90-92;

Кульчицька О. І. Правові ознаки сім’ї як суб’єкта права соціального забезпечення // Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (8-9 лютого 2007 р., м. Львів). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені І.Франка, 2007. – С. 395–396.

Кульчицька О. І. До питання підтвердження спеціального стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шості осінні юридичні читання» (26-27 жовтня 2007 р., м. Хмельницький). – Хмельницький, 2007. – С. 323-325.

Право соціального забезпечення України: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – вид. 3-є, змін. і доп. – К.: Істина, 2012. – 232 с. (Розділ 5, 7 – С. 61-70, 88-90).

Право соціального забезпечення України. Практикум: Навчальний посібник / За ред.. П. Д. Пилипенка (Розділ 2, 5) – К.: Істина, 2012. – 288 с. (С. 33-60, 134-161

Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, О. І. Жолнович, З. Я. Козак [та ін.]; за ред. П. Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2013. – 272 с. (Розділ 9 – С. 214-236)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!