Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Ващишин М. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
98доцент Ващишин М. Я.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни здобуття теоретичних знань щодо правопорушень у сфері охорони довкілля та раціонального природокористування, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм екологічного законодавства, що регламентує відносини у зазначеній сфері.

Завдання вивчення дисципліни – ознайомлення студентів із законодавством, яке регулює відносини у сфері охорони довкілля та раціонального природокористування, та особливостями юридичної відповідальності за порушення законодавства у екологічній сфері, аналіз навчальної та монографічної літератури, аналіз судової практики у екологічних правовідносинах, опанування фундаментальних понять навчальної дисципліни, поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки, сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни, виховання високого рівня правосвідомості.

Рекомендована література

Література

І Підручники, Навчальні посібники

 1. Право довкілля (Екологічне право ) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : ІН ЮРЕ, 2010. – 401 с.
 2. Екологічне право України: підруч. для студ. вищих навч.закладів / за ред. Каракаша І.І.- Одеса : Фенікс, 2012. – 788 с.3.
 3. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посібник. – К., Юрінком Інтер, 2008. . – 352 с.4.
 4. Природоресурсове право України : навч. посібник / [за ред. І. І. Каракаша]. – К. : Істина, 2005. – 234 с.
 5. Екологічне право України. Академічний курс : підручник / [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка – [2-е вид.]. – К. : Юрид. думка, 2008. – 720 с.
 6. Ільків Н. В. Екологічне право України : навч. посібник / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. – К. : Істина, 2008. – 296 с.
 7. Краснова М. В. Договори в екологічному праві України : Навч. посіб. – К.: Алерта, 2012. -216 с.
 8. Екологічне право: Навчальний посібник / За редакцією к.ю.н., доцента Устименко Т.П. – К.: Алерта, 2016. – 290 с.
 9. Правові форми екологічного контролю : навч. посібник / [КрасноваМ. В., Позняк Е. В., Коваленко Т. П. та ін.] ; за ред. М. В. Краснової. – К. :Алерта, 2012. – 760 с.
 10. Екологічне право України : навчальний посібник / за ред.. проф..І.І.Каракаша, д.ю.н. Т.Є.Харитонової, к.ю.н. .А.І. Черемнової; вид. 1-е. Одеса : Гельветика, 2018. 408 с.
 11. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник. Львів, 2004. – 256 с.

 

ІІ. Законодавство

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
 2. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне зна­чення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція від 2 лютого 1971 р. — Іран), ратифікована Законом України від 29 жовтня 1996р. // Відомості Верховної Ради України — 1996, № 50. — ст. 279.
 3. Конвенція про збереження мігруючих видів тварин від 23 червня 1979 р. // rada.gov.ua
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1974 р. // Відомості Верховної Ради УРСР — 1984, № 51. — ст. 1122.
 5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – ст. 131.
 6. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – ст.27.
 7. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – ст. 546.
 8. Закон України «Про природо-заповідний фонд України» від 16 червня 1992р. // Відомості Верховної Ради України — 1992, № 34. — ст. 502.
 9. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №50. – ст.678.
 10. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000р. // Відомості Верховної Ради України — 2000, № 39. — ст. 333.
 11. Закон України «Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004р. // Відомості Верховної Ради України — 2004, № 45. — ст. 502.
 12. Закон України «Про Загальнодержавну програму охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів» від 22 березня 2001р. // Відомості Верховної Ради України — 2001, № 28. — ст. 135.
 13. Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки, затверджена Законом України від 21.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. – Ст.405.
 14. Закон України «Про курорти» від 5.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000 р. – № 50. – ст. 435.
 15. Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 2. – ст. 47.
 16. Закон України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – ст. 201.
 17. Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №36. – ст.282.
 18. Закон України «Про відходи» від 05 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №36-37. – ст.242.
 19. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №48. – ст.483.
 20. Указ Президента України «Про біосферні заповідники в Україні» від 26 листопада 1993 р. // rada.gov.ua.
 21. Постанова Верховної Ради України «Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні (“Заповідники”) від 22 вересня 1994р. // Відомості Верховної Ради України — 1994, № 48. — ст. 430.
 22. Указ Президента України «Про резервування цінних природних територій для наступного заповідання» від 24 квітня 1998р. № 374/98. // zakon.rada.gov.ua
 23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення” від 23 листопада 1995 р. № 935 // Збірник Постанов Уряду України — 1996, № 3. — ст. 104.
 24. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України” від 24.07.2013 р. №541 // Офіційний Вісник України – 2013, № 24.
 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції збереження біологічного різноманіття України» від 12 травня 1997 р. № 439. // www.zakon.rada.gov.ua
 26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення», від 29 серпня 2002 р. № 1287 // Офіційний Вісник України — 2002, № 36.
 27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», від 1 серпня 2006 р. № 1045 // Офіційний Вісник України — 2006, № 31. – Ст. 104.
 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1094 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення» // rada.gov.ua.
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. Про  затвердження Положення про Зелену книгу України. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст.1692.
 30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16 травня 2007 року № 733. // rada.gov.ua.
 31. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 16 грудня 2015 р. № 1196 Про затвердження Порядку включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі.  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1196-2015.
 32. Указ Президента України №174/2016 Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника // rada.gov.ua.
 33. Наказ Мінприроди від 24 січня 2008 року № 27 « Про затвердження Інструкції про застосування  порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» // Офіційний вісник України. – 2008. – №12. – Ст.320.
 34. Наказ Мінприроди від 10 грудня 2008 року № 6396 « Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» // Офіційний вісник України. – 2009. -.№5. – Ст.151.
 35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року.
 36. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 1.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус