Стрепко Володимир Любомирович

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: volodymyr.strepko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Теоретичні та практичні аспекти соціально-страхового права та права соціального забезпечення, а також гарантії прав працівників у випадку припинення з ними трудового договору.

Курси

Публікації

Основні опубліковані праці:

Стрепко В.Л. Правові засади проведення медико – біологічних експериментів на людях // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Випуск 34. – С. 162-164

Стрепко В.Л. Поняття допомог у праві соціального забезпечення // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2001. – Вип. 36. – С. 400-403

Право соціального забезпечення України. Практикум: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2012. – 288с. (Особистий внесок Стрепка В.Л. тема 7-8, С.196-255)

Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / за заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Вид. 3-є, змін. і доп. – К. : Істина, 2012. – 232 с. (Особистий внесок Стрепка В.Л. розділ 11 С.172-189)

Охорона праці в галузі юриспруденції / Посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, О.І. Жолнович, З.Я. Козак [та ін.]; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2013. – 272 с. .(Особистий внесок Стрепка В.Л. розділ 4 с.89-111)

Стрепко В.Л. До питання про адресність страхових допомог за правом соціального забезпечення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VIII регіональної науково-практичної конференції 13-14 лютого 2002 р. – Львів: Видання юридичного факультету ЛНУ, 2002. – С. 238-239

Стрепко В.Л. Форми та строки виплати допомог за правом соціального забезпечення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IХ регіональної науково-практичної конференції 13-14 лютого 2003 р. – Львів: Видання юридичного факультету ЛНУ, 2003. – С. 359-360

Стрепко В.Л. Безробіття – підстава надання допомог за правом соціального забезпечення // Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: проблеми юридичного забезпечення: Матеріали науково – практичної конференції. 30 січня 2003 р., м. Київ / За ред. Н.Б. Болотіної. – К .: МП “Леся”, 2003. – С. 116-118

Стрепко В.Л. Соціальні ризики – підстави виникнення права на соціальні допомоги // Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції. 12 березня 2004 року, м. Київ / За ред. О.Ф Штанька, Н.Б. Болотіної. – К.: МВС КЮІ України, 2004. – Ч. 2. – С. 22-25.

Стрепко В.Л. Організаційно – правові форми реалізації права на соціальні допомоги // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України / Гол. ред. В.Л. Ортинський. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – Вип. 3. – 2004. – С. 223 – 232.

Стрепко В.Л. Щодо визначення ризиків допомог за правом соціального забезпечення // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Випуск 40. – С. 307–312.

Стрепко В.Л. Поняття та види допомог за правом соціального забезпечення // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України – Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 63-72.

Стрепко В.Л. Принципи регулювання соціальних допомог // Життя і право. – 2005. – № 5. – С. 71-72.

Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 496с. (Розділ 11 Страхові допомоги (у співавторстві з Пилипенком П.Д.) с.366-392)

Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2007. – 224с. (Особистий внесок Стрепка В.Л. 93-121

Право соціального забезпечення : Академічний курс. Підр. для студентів вищ. навч. закл.//За ред.. П.Д. Пилипенка. – 2-е вид. переробл. і доп. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 504с. (Особистий внесок Стрепко В.Л. 368-395(у співавторстві з Пилипенком П.Д

Стрепко В.Л. Забезпечення допомогами життєвого рівня не нижче за прожитковий мінімум // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 44. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка.

Стрепко В.Л. Про універсальність та адресність допомог за правом соціального забезпечення / В.Л. Стрепко // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 197-202. – (Серія юридична; вип. 48)

Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с. (Особистий внесок Стрепка В.Л. 281 – 297; 348 – 355)

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2010. – 464с.

Право соціального забезпечення України / Право соціального забезпечення України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 4-тє вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2014. – 480с. (Особистий внесок.: Стрепка В.Л.;розділи 11.

Стрепко В.Л. Про види допомог за правом соціального забезпечення. – Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – № 4. – 2015.

Стрепко В.Л. Про безробіття як підставу соціального забезпечення в умовах ринку – Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 69. – 2020. – (індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International).

Стрепко В.Л. Про право на належні, безпечні та здорові умови праці у проекті Закону України «Про працю» – Урядовий законопроєкт «Про працю» як наступ на права працівників. Збірник наукових статей. – Львів, 2020.

Стрепко В.Л. Страховий випадок – Велика українська юридична енциклопедія. Київ : “Видавництво Людмила” , 2020 : Право соціального забезпечення / редкол. М. І. Іншин (голова), О. М. Ярошенко (заступник голови), Н. М. Хуторян, Г. І . Чанишева, Н. М. Вапнярчук. 2020. 912 с.

Стрепко В.Л. Страховий ризик. – Велика українська юридична енциклопедія. Київ : “Видавництво Людмила” , 2020 : Право соціального забезпечення / редкол. М. І. Іншин (голова), О. М. Ярошенко (заступник голови), Н. М. Хуторян, Г. І . Чанишева, Н. М. Вапнярчук. 2020. 912 с.

Біографія

Народився у 1974 р. У 1996 році закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “Правознавство” і отримав кваліфікацію “юрист”.

Кандидатська дисертація на тему “Правове забезпечення соціальних допомог в Україні: теоретичні засади”.

З 1996 року працює на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. Спочатку викладачем-стажистом, а через рік – асистентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права. У 2010 році обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри трудового, аграрного та екологічного права.

У науковій діяльності займає в основному проблемами допомог за правом соціального забезпечення.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!