Юридичні гарантії захисту прав та інтересів безробітних в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Пилипенко П. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Пилипенко П. Д.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними та практичними проблемами захисту прав та законних інтересів безробітних, юридичними гарантіями їх соціального захисту, а також вітчизняними та міжнародними актами щодо захисту осіб, які втратили роботу.

Основне завдання  вивчення дисципліни «Юридичні гарантії захисту безробітних в Україні» полягає у засвоєнні і закріпленні студентами основних положень щодо захисту прав та законних інтересів безробітних, гарантій такого захисту в умовах ринку.

Рекомендована література

Література

 1. Аналіз стану і прогнозування регіонального ринку праці. – К., 1999. – 114 с.
 2. Андел І. Управління працевлаштуванням випускників навчальних закладів в регіоні // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 2. – С.23.
 3. Бабаскін А. Правове регулювання зайнятості молоді в умовах переходу до ринку // Право України. – 1992. – №10.
 4. Бабаскін А.Ю. Актуальні проблеми правового регулювання зайнятості населення в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 1996.
 5. Баланда А. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України. – K., 1999. – 57 с.
 6. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. – 1996. – №11. – С.33.
 7. Берко М.Д. Сільська зайнятість і форми господарювання в умовах формування ринку праці: Автореф. дис. … канд. економ. наук. – Львів, 1994.
 8. Боднарук М.І. Правове регулювання соціального страхування в Україні: Монографія / М.І. Боднарук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014.-472с.
 9. Болотіна Н.Б. Право людини на соціальний захист в Україні/Н.Б. Болотіна.-К.:Знання, 2010.
 10. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. Посіб.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.
 11. Бондар І. Концепція повної зайнятості – суть, реалії, шляхи оновлення // Україна: аспекти праці.
 12. Бондарчук К. Професійна орієнтація незайнятих громадян у державній службі зайнятості // Україна: аспекти праці. – 2000. – №6.
 13. Бондарчук К. Основні напрями активної державної політики сприяння зайнятості молоді // Україна: аспекти праці. – 1998. – № 8. – С.9.
 14. Єршов Є. Соціологічний портрет регіонального безробіття // Соціальний захист. – 2001. – №5. – С.27.
 15. Колєшня Л. Безробіття в умовах формування ринкових відносин // Україна: аспекти праці. – 1997. – №6. – С.9.
 16. Колєшня Л. Масове безробіття чи активна політика зайнятості на ринку праці // Україна: аспекти праці. – 1999. – №4. – С.6.
 17. Макєєв С. Категорії непрацюючих: економічний, соціальний, психологічний аспекти // Україна: аспекти праці. – 1997. – №8. – С.33.
 18. Мімандусова Г. Безробіття в Україні: проблема соціального захисту // Україна: аспекти праці. – 1997. – №5. – С.28.
 19. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999.
 20. Покрищук В. Особливості визначення показників безробіття у розрахунку на повний обсяг руху робочої сили в Україні // Україна: аспекти праці. – 2000. – №7. – С.11.
 21. Покрищук В. Ринок праці України: сучасні тенденції зайнятості населення // Україна: аспекти праці. – 1998. – №5. – С. 3.
 22. Право соціального забезпечення: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.]/ за ред. П.Д. Пилипенка.-3-тє вид., переробл. і доп.- К.: Ін Юре, 2010.
 23. Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання. – K., 1999. – 55 с.
 24. Сташків Б.І. Юридичні факти в праві про допомоги. // Проблеми права: науково-практичний збірник. – Вип.1. – Чернігів: Юрист, 1997.
 25. Стичинський Б. Соціальний захист громадян: проблеми і гарантії. // Право України. – 1993. – №3.
 26. Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – 2-ге вид., допов. та переробл.- К.: А.С.К., 2001. – 1072 с.
 27. Стрепко В.Л. Всезагальність права на соціальні допомоги // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44.
 28. Стрепко В.Л. Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні // Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення. – КНУ імені Тараса Шевченка. – 2007.
 29. Трудове право України: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: ІнЮре, 2003. – 536 с.
 30. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во “Знання”, КОО. – 2000.
 31. Трудовое право России. Учебник. Под ред. О.В.Смирнова. Изд. 3-е – М., “Проспект”, 2000. – С.278.
 32. Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасних умовах // Право України. – 2000. – № 8.
 33. Яременко О. Безробіття: якісні характеристики за соціологічними оцінками // Україна: аспекти праці. – 1997. – №8. – С.10.
 34. Яценко В. “Безробіття по-українськи” у цифрах і фактах // Україна: аспекти праці. – 1999. – №6.

ЗАКОНОДАВСТВО:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.
 3. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців, які проходять службу на території України та членів їх сімей” // Голос України. – 10 січня 1992 року.
 4. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Офіційний вісник України. – 1998. – № 6. – Ст. 219.
 5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49-51.- ст. 376
 6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – ст. 403
 7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – ст. 171.
 8. Закон України «Про зайнятість населення» // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 24. – ст. 243.
 9. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2. – ст. 11.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» // Офіційний вісник України. – 2013. – № 26. – ст. 859.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – Ст. 1802.
 12. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.06.2015 № 613 «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності» // Офіційний вісник України. – 2015. – 58. – ст. 2237.
 13. Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 05.2013  № 318/655 «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних» // Офіційний вісник України. – 2013. – № 51. – ст. 1859.
 14. Наказ Міністерства соціальної політики від 07.03.2013 № 103 «Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю» // Офіційний вісник України. – 2013. – № 40.-.ст. 1448.
 15. Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 2 «Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання» // Офіційний вісник України. – 2013. – № 45.-.ст. 1619.
 16. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях, затв. Наказом Мінпраці, Мінюсту, Міністерства соціального захисту населення України від 27.03.1993р. // Праця і зарплата. – 1993. – №7.
 17. Постанова від 19.01.2017 № 132 Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» // Офіційний вісник України. – 2017. – № 19. – ст. 550.
 18. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.338-355.
 19. Постанова Пленуму Верховного Суду “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.1996 р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.348-349.

 

МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конвенція МОП N 2 про безробіття 1919 року.
 2. Конвенція МОП № 44 від 23 червня 1934 року «Про допомогу особам, які є безробітними з незалежних від них обставин».
 3. Конвенція МОП № 88 від 9 липня 1948 року «Про організацію служби зайнятості».
 4. Конвенція МОП № 96 від 1 липня 1949 року «Про платні бюро по найму».
 5. Конвенція МОП № 122 від 9 липня 1964 року «Про політику в галузі зайнятості».
 6. Конвенція МОП № 142 від 23 червня 1975 року «Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів».
 7. Конвенція МОП № 160 від 20 червня 1985 року «Про статистику праці».
 8. Конвенція МОП № 168 від 21 червня 1988 року «Про сприяння зайнятості і захист від безробіття».

НФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Матеріали

Теми залікових рефератів для студентів денної форми навчання 2020

Теми залікових рефератів для студентів заочної форми навчання 2020

Теми доповідей для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання 2021

Теми доповідей для студентів ДЕННОЇ форми навчання 2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму