Юридичні гарантії захисту прав та інтересів безробітних в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Пилипенко П. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Пилипенко П. Д.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни ознайомлення студентів з теоретичними та практичними проблемами захисту прав та законних інтересів безробітних, юридичними гарантіями їх соціального захисту, а також вітчизняними та міжнародними актами щодо захисту осіб, які втратили роботу.

 

Завдання вивчення дисципліни «Юридичні гарантії захисту прав та інтересів безробітних в Україні» полягає у засвоєнні і закріпленні студентами основних положень щодо захисту прав та законних інтересів безробітних, гарантій такого захисту в умовах ринку.

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • використовувати практичні навички розв’язання проблем пов’язаних з обчисленням страхового стажу безробітних та розмірів їхніх соціальних допомог;
 • яким чином інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування як у сфері соціального страхування, так і в практичній діяльності щодо представництва і захисту інтересів безробітних;
 • проводити порівняльно-правовий аналіз інститутів правового регулювання системи боротьби з безробіттям в Україні та країнах-членах Європейського Союзу;

 

вміти:

 • використовувати сучасні правові доктрини та принципи, спрямовані на боротьбу з безробіттям та покликанні забезпечити соціальний захист особам, що втратили роботу і заробіток;
 • обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо посилення правового статусу безробітних, пошуку підходящої роботи та давати розгорнуту юридичну аргументацію заходам матеріального забезпечення безробітних в Україні;
 • застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці безробіття, як соціального та правового явища застосовуючи відповідні соціально-правові стандарти захисту інтересів безробітних;

Рекомендована література

Література

 1. Аналіз стану і прогнозування регіонального ринку праці. – К., 1999. – 114 с.
 2. Андел І. Управління працевлаштуванням випускників навчальних закладів в регіоні // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 2. – С.23.
 3. Бабаскін А. Правове регулювання зайнятості молоді в умовах переходу до ринку // Право України. – 1992. – №10.
 4. Бабаскін А.Ю. Актуальні проблеми правового регулювання зайнятості населення в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 1996.
 5. Баланда А. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України. – K., 1999. – 57 с.
 6. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. – 1996. – №11. – С.33.
 7. Берко М.Д. Сільська зайнятість і форми господарювання в умовах формування ринку праці: Автореф. дис. … канд. економ. наук. – Львів, 1994.
 8. Боднарук М.І. Правове регулювання соціального страхування в Україні: Монографія / М.І. Боднарук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014.-472с.
 9. Болотіна Н.Б. Право людини на соціальний захист в Україні/Н.Б. Болотіна.-К.:Знання, 2010.
 10. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. Посіб.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.
 11. Бондар І. Концепція повної зайнятості – суть, реалії, шляхи оновлення // Україна: аспекти праці.
 12. Бондарчук К. Професійна орієнтація незайнятих громадян у державній службі зайнятості // Україна: аспекти праці. – 2000. – №6.
 13. Бондарчук К. Основні напрями активної державної політики сприяння зайнятості молоді // Україна: аспекти праці. – 1998. – № 8. – С.9.
 14. Єршов Є. Соціологічний портрет регіонального безробіття // Соціальний захист. – 2001. – №5. – С.27.
 15. Колєшня Л. Безробіття в умовах формування ринкових відносин // Україна: аспекти праці. – 1997. – №6. – С.9.
 16. Колєшня Л. Масове безробіття чи активна політика зайнятості на ринку праці // Україна: аспекти праці. – 1999. – №4. – С.6.
 17. Макєєв С. Категорії непрацюючих: економічний, соціальний, психологічний аспекти // Україна: аспекти праці. – 1997. – №8. – С.33.
 18. Мімандусова Г. Безробіття в Україні: проблема соціального захисту // Україна: аспекти праці. – 1997. – №5. – С.28.
 19. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999.
 20. Покрищук В. Особливості визначення показників безробіття у розрахунку на повний обсяг руху робочої сили в Україні // Україна: аспекти праці. – 2000. – №7. – С.11.
 21. Покрищук В. Ринок праці України: сучасні тенденції зайнятості населення // Україна: аспекти праці. – 1998. – №5. – С. 3.
 22. Право соціального забезпечення: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.]/ за ред. П.Д. Пилипенка.-3-тє вид., переробл. і доп.- К.: Ін Юре, 2010.
 23. Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання. – K., 1999. – 55 с.
 24. Сташків Б.І. Юридичні факти в праві про допомоги. // Проблеми права: науково-практичний збірник. – Вип.1. – Чернігів: Юрист, 1997.
 25. Стичинський Б. Соціальний захист громадян: проблеми і гарантії. // Право України. – 1993. – №3.
 26. Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – 2-ге вид., допов. та переробл.- К.: А.С.К., 2001. – 1072 с.
 27. Стрепко В.Л. Всезагальність права на соціальні допомоги // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44.
 28. Стрепко В.Л. Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні // Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення. – КНУ імені Тараса Шевченка. – 2007.
 29. Трудове право України: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: ІнЮре, 2003. – 536 с.
 30. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во “Знання”, КОО. – 2000.
 31. Трудовое право России. Учебник. Под ред. О.В.Смирнова. Изд. 3-е – М., “Проспект”, 2000. – С.278.
 32. Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасних умовах // Право України. – 2000. – № 8.
 33. Яременко О. Безробіття: якісні характеристики за соціологічними оцінками // Україна: аспекти праці. – 1997. – №8. – С.10.
 34. Яценко В. “Безробіття по-українськи” у цифрах і фактах // Україна: аспекти праці. – 1999. – №6.

ЗАКОНОДАВСТВО:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.
 3. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців, які проходять службу на території України та членів їх сімей” // Голос України. – 10 січня 1992 року.
 4. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Офіційний вісник України. – 1998. – № 6. – Ст. 219.
 5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49-51.- ст. 376
 6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – ст. 403
 7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – ст. 171.
 8. Закон України «Про зайнятість населення» // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 24. – ст. 243.
 9. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2. – ст. 11.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» // Офіційний вісник України. – 2013. – № 26. – ст. 859.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – Ст. 1802.
 12. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.06.2015 № 613 «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності» // Офіційний вісник України. – 2015. – 58. – ст. 2237.
 13. Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 05.2013  № 318/655 «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних» // Офіційний вісник України. – 2013. – № 51. – ст. 1859.
 14. Наказ Міністерства соціальної політики від 07.03.2013 № 103 «Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю» // Офіційний вісник України. – 2013. – № 40.-.ст. 1448.
 15. Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 2 «Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання» // Офіційний вісник України. – 2013. – № 45.-.ст. 1619.
 16. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях, затв. Наказом Мінпраці, Мінюсту, Міністерства соціального захисту населення України від 27.03.1993р. // Праця і зарплата. – 1993. – №7.
 17. Постанова від 19.01.2017 № 132 Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» // Офіційний вісник України. – 2017. – № 19. – ст. 550.
 18. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.338-355.
 19. Постанова Пленуму Верховного Суду “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.1996 р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.348-349.

 

МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конвенція МОП N 2 про безробіття 1919 року.
 2. Конвенція МОП № 44 від 23 червня 1934 року «Про допомогу особам, які є безробітними з незалежних від них обставин».
 3. Конвенція МОП № 88 від 9 липня 1948 року «Про організацію служби зайнятості».
 4. Конвенція МОП № 96 від 1 липня 1949 року «Про платні бюро по найму».
 5. Конвенція МОП № 122 від 9 липня 1964 року «Про політику в галузі зайнятості».
 6. Конвенція МОП № 142 від 23 червня 1975 року «Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів».
 7. Конвенція МОП № 160 від 20 червня 1985 року «Про статистику праці».
 8. Конвенція МОП № 168 від 21 червня 1988 року «Про сприяння зайнятості і захист від безробіття».

НФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус