Промислова власність

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Мартин В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є законодавство України, яке регулює відносини які виникають щодо комерційних позначень, а також судова практика вирішення спорів щодо захисту прав на комерційні позначення.

Міждисциплінарні зв’язки: для всестороннього засвоєння спецкурсу «Промислова власність» необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, господарське, цивільне, адміністративне, фінансове, міжнародне приватне право та ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи законодавства, джерела права, поняття правовідношень і підстав їх виникнення, майнові відносини господарюючих суб’єктів, зміст права інтелектуальної власності, система органів державного управління та форми і засоби їх впливу на інших суб`єктів права, правовий режим майна та і т.д.

Мета – опанування теоретичних та практичних проблем, які постають у зв”язку із законодавчим закріпленням та здійсненням власниками комерційних позначень належних їм прав на фірмове найменування, торговельну марку та географічне зазначення походження товару та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Завдання – аналіз актів цивільного та господарського законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • джерела законодавчого регулювання прав на комерційні позначення,
 • особливості основних видів комерційних позначень;
 • зміст права інтелектуальної власності на фірмове найменування, торговельну марку та географічне зазначення походження товару та їх захист;
 • правові підстави, порядок та процедуру захисту прав на комерційні позначення .

вміти:

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює питання комерційних позначень;
 • складати проекти договорів та процесуальних документів;
 • аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

Базова:

 1. Інтелектуальне право України./ за. заг. ред. проф. О.С.Яворської. –Тернопіль: Підручники та посібники, 2016.- 608с.
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. проф. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008.
 3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та фак. ун-тів.- К.: Юрінком-Інтер, 1998.
 4. Підопригора О.О. Інтелектуальна власність.- Харків, 1997.
 5. Право інтелектуальної власності. Академічний курс / За ред.. О.П.Орлюк, О.Д.Святоцького. – К.: Ін Юре, 2007.
 6. Право інтелектуальної власності. Навч.посібн. / В.С.Дроб’язко, Р.В.Дроб’язко. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
 7. Право інтелектуальної власності: Навч.-метод. посібник / О.О.Кулініч, Л.Д.Романадзе. – Одеса: Фенікс, 2010.

 

Допоміжна:

 1. Адуев А.Н., Белогорская Е.М. Товарный знак и его правовое значение.- М.: Юридическая литература, 1972.
 2. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: Правовая охрана изобретений. – К.: МАУП, 2001.
 3. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Изобретательское право.- М., 1980.
 4. Архипова М.І. Цивільно-правова охорона географічних зазначень в Україні: Автореф.дис. … канд.юрид.наук.: 12.00.03 / НАН україни, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького. – К., 2006.
 5. Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — X., 2003.
 6. Бахчисарайцев Хр. О фирме предприятия / Хр. Бахчисарайцев // Еженедельник советской юстиции. — 1924. — № 19—20. — С. 447—449.
 7. Безклубий І.А. Ліцензійний договір в патентному праві України: Автореф. дис. … канд.юрид.наук.: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка. – К., 1995.
 8. Белова Д. А. / Д. А. Белова Правовая охрана фирменных наименований и коммерческих обозначений в Российской Федерации : дисс. … канд. юрид. наук. —М., 2004. — 184 с.
 9. Богуславский М.М. Международные соглашения в области изобретений и товарных знаков. – М., 1964.
 10. Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях.- М., 1962.
 11. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий.- М., 1977.
 12. Бошицький Ю. Аспекти правової охорони комерційних найменувань в Україні / Ю. Бошицький, О. Козлова // Інтелектуальна власність. — № 9. — 2005. — С. 8—12.
 13. Бошицький Ю. Л. Роль права в охороні комерційних позначень та інших об’єктів інтелектуальної власності / Ю. Л. Бошицький // Судова апеляція. — 2006. — № .4. —С. 32—38.
 14. Варфоломеева Ю.А. Интеллектуальна собственность в условиях инновационного развития: Монография. – М.: Ось-89, 2006.
 15. Ващинець І.І. Деякі проблеми реалізації права слідування за чинним законодавством України // Право України. – 2005. – № 3.
 16. Викторова Н. Бросаем фирму добровольно / Н. Викторова // Практическая бухгалтерия. — 2004. — № 10. — С. 12.
 17. Галянтич М.К. Адміністративно-правові питання захисту промислової власності в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 1999.
 18. Голофаев В. В. Фирменное наименование коммерческих организаций : дисс. … канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 1999. — 192 с.
 19. Городов О. А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения / О. А. Городов. — М. : Волтерс Клувер,2006. — 448 с.__
 20. Городов О.А. Патентное право: Учебн.пособие. – М.: Проспект, 2005.
 21. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клувер, 2006.
 22. Григорян С.А. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) // Государство и право.- 2000.- №4.
 23. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). Монографія. – К., 2004.
 24. Демченко Т.С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002.
 25. Демченко Т.С. Сутність права на товарний знак // Вісник господарського судочинства. – 2003. – №4.
 26. Демченко Т.С. Умови надання правової охорони знакам для товарів і послуг // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000. – №2.
 27. Дмитриев В.А. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц и результатов их деятельности : автореф. дисс. на соиск. научн. степени канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2003. — 27 с.
 28. Жаров В. Адміністративний порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні // Право України.- 1999.- №5.
 29. Жаров В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: удосконалення правового регулювання // Право України.- 1999.- №3.
 30. Захист прав інтелектуальної власності: Досвід США: Зб. документів, матеріалів, статей / За заг.ред. О.Д.Святоцького. – К., 2003.
 31. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Т.3: Промислова власність / Г.О.Андрощук, С.О.Довгий, В.С.Дроб’язко та ін.; За ред. В.Л.Петрова, В.О.Жарова.- К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999.
 32. Кашинцева О.Ю. Визначення правового статусу громадянина-підприємця як суб’єкта права на знак для товарів і послуг // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- №1.
 33. Кашинцева О.Ю. Особливості захисту права власності на знак для товарів і послуг // Право України.- 2000.- №6.
 34. Кашинцева О.Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000.
 35. Кашинцева О.Ю. Треті особи як суб¢єкти права на знак для товарів і послуг // Право України.- 1999.- №7.
 36. Кодинець А. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України : дис. … канд. юрид. наук. — К., 2006. — 219 с.
 37. Кодинець А.О. Географічне зазначення та торговельна марка: проблеми правової охорони // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3.
 38. Козлова О. О. Деякі проблеми визначення комерційного (фірмового) найменування в Україні / О. О. Козлова // Держава і право. Юридичні і політичні науки : збірн. наук. праць. — 2004. — Вип. 26. — С. 370—375.
 39. Коссак В.М. Проблеми договірного регулювання передання майнових прав інтелектуальної власності // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.47. Вип.34. – Миколаїв, 2006.
 40. Кравченко О.С. Цивільно-правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності. Автореф.дис. … канд.юрид.наук. – Х., 2003.
 41. Красовська А. Г. Законодавчі основи прав на комерційні найменування в Україні. Реальність і перспектива / А. Г. Красовська // Правова охорона комерційних позначень в Україні : проблеми теорії і практики : [збірн. / Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький; Інститут держави і права ім.Корецького НАН України]. — К. : Юрид. думка, 2006. — С. 460—483.
 42. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №3.
 43. Крыжна В.М. Знаки для товаров и услуг и лицензии на их использование // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- №1.
 44. Мельник О.М. Законодавство України про товарні знаки: проблемні питання // Право України.- 1999.- №4.
 45. Мельник О.М. Захист права на товарний знак // Право України.- 2001.- №3.
 46. Мельник О.М. Принципи законодавства про товарні знаки // Право України.- 1999.- №6.
 47. Мельник О.М. Проблеми правової охорони знаків для товарів і послуг в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — X., 1999.
 48. Мельник О.М. Товарний знак та його ознаки // Право України.- 1999.- №2.
 49. Міндрул А. В. Актуальні питання правової охорони комерційних позначень в Україні / А. В. Міндрул // Правова охорона комерційних позначень в Україні : проблеми теорії і практики : [збірн. / Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький; Інститут держави і права ім. Корецького НАН України]. — К. : Юрид. думка, 2006.— С. 180—199.
 50. Паладій М. В. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування / М. В. Паладій / Правова охорона комерційних позначень в Україні : проблеми теорії і практики : [збірн. / Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький; Інститут держави і права ім. Корецького НАН України]. — К. : Юрид. думка, 2006. — С. 369—385.
 51. Підопригора О.О. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України: Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — X., 1999.
 52. Піхурець О.В. Обмежувальна ділова практика – недобросовісна конкуренція чи засіб захисту права на торгову марку // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.28.
 53. Правовая охрана интеллектуальной собственности: Уч. пособие / Ред. В.Н.Дементьев.- М., 1995.
 54. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / [пер., ред. и коммент. Г. А. Андрощук, А. П. Пахаренко]. — К. : Таксон, 1997. — 112 с.
 55. Сержантова Т. Фірмові фірми в Україні / Т. Сержантова // Правовий тиждень. — 2006.— № 19. — С. 10.
 56. Старженецкий В. Защита коммерческих обозначений в арбитражных судах Российской Федерации / В. Старженецкий // Интеллектуальная собственность. — 2002. — № 11. —. 60—65.
 57. Тропіна О.М. Організаційно-правові засади здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. Податкової служби України. — Ірпінь, 2003.
 58. Шатров В.П. Международное сотрудничество в области изобретательского права.- М., 1982.
 59. Шевелева Т. Комерційне найменування — проблеми правової охорони в Україні / Т. Шевелева // Інтелектуальна власність. — № 7. — 2005. — С. 11—16.
 60. Якубівський І. Ліцензійний договір за новим Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – Вип.41.
 61. Якубівський І. Об’єкт права інтелектуальної власності: проблеми визначення поняття // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Вип.42.

Матеріали

СИЛАБУС_Право інтелектуальної власності на комерційні позначенняправо інтелектуальної власності на комерційгі позначення тести

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму