Корпоративне право

Тип: Нормативний

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813доцент Тарасенко Л. Л.
813Мартин В. М.
813доцент Кметик-Подубінська Х. І.
813професор Яворська О. С.
813Шпуганич І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826професор Яворська О. С.
доцент Тарасенко Л. Л.
Мартин В. М.
Лубчук  О. Д.
Суханов М. О.
доцент Кметик-Подубінська Х. І.
Шпуганич І. І.
Гринчак І. В.
Дюкарєва-Бержаніна К. Ю.
Гладьо Ю. О.
Паєнок А. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна охоплює теоретичні та практичні аспекти корпоративного права, а зокрема порядку заснування, діяльності та припинення господарських корпорацій. Курс складається з дев’ятнадцяти тематичних блоків, кожен з яких присвячений окремому аспекту корпоративного права.
Вивчається вітчизняна законодавча база, міжнародні документи, що регулюють суспільні відносини у галузі корпоративного права, а також акти Європейського Союзу у цій сфері та напрями гармонізації законодавства України з ними.
Мета вивчення курсу – засвоєння студентами теоретичних знань у сфері корпоративного права та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.
Завданням вивчення даного курсу – полягає у засвоєнні студентами знань про поняття, предмет та метод корпоративного права; поняття, ознаки та види юридичних осіб корпоративного типу за законодавством України; порядок створення, діяльності та припинення господарських товариств, а також споживчих та виробничих кооперативів; правовий режим майна юридичних осіб корпоративного типу; правовий статус учасників юридичних осіб корпоративного типу; поняття та основні моделі корпоративного управління.
Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного та господарського права.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література:

1. Актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємницької діяльності в Україні: Монографія. – Київ – Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2008. – 368 с.
2. Акціонерне право: Навч. посіб. / В.В.Луць, Р.Б.Сивий, О.С.Яворська. – К.: Ін Юре, 2004. – 256 с.
3. Бейцун І. В. Об’єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2006. – 18 с.
4. Бірюков В.І. Правовий режим іменних пайових цінних паперів за законодавством України і Республіки Польща (порівняльно-правовий аспект). – К., 2009. – 20 с.
5. Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография.– К.: Наукова думка, 2003.– 160 с.
6. Васильев А. С., Кузнецов Э. А. Формирование системы корпоративного права в Украине // Рыночная экономика: современная теория и практика управления: Научн. сб. / Под общ ред. Кузнецова Э. А.– Одесса, 1998.– С. 213–228.
7. Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства: Науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юстиніан, 2009. – 880 с.
8. Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. проф. Щербини В. С.– К.: Атіка, 2000. – 544 с.
9. Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія.– К.: Атіка, 2003.
10. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. (2-е вид., змін. та доп.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.
11. Вінник О.М. Конфлікт інтересів в акціонерному товаристві // Юридичний вісник України. – 2009. – № 21.
12. Вінник О.М. Деякі проблеми визначення частки держави в статутному капіталі акціонерного товариства та розв’язання пов’язаних з цим конфліктів // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2009. – № 89. – С. 19-24.
13. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 312 с.
14. Вінник О.М. Зловживання корпоративними правами // Законодат. обеспечение экон. политики гос-ва и юрид. образование: мат-лы межд. научно-практ. конференции 16-17 апреля 2009 р.- Донецк, 2009. – 226-229
15. Вінник О.М. Договори акціонерного товариства // Юридична Україна. – 2009. – № 11-12. – С.216-227.
16. Воловик О.А. Інтереси господарських товариств: проблеми правового забезпечення в корпоративних відносинах: Монографія. – Луганськ, Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – 132 с.
31/1. Гаєцька-Колотило Я.З. Організаційно-правові форми сільськогосподарської кооперації в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 22с.
31/2. Гафурова О.В. Права та обов’язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20с.
17. Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 23с.
18. Гончарова І. Холдинг у країнах перехідної економіки як специфічне об’єднання підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 13–15.
19. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Отв.ред. Е.А. Васильев. – М.: Международные отношения, 1993. – 560 с.
20. Грудницька С. М. Правовий статус об’єднань підприємств у промисловості. Автореферат дис. … канд. юрид. наук.– Донецьк, 1997.– 24 с.
21. Деревянко Б.В., Грудницька С.М. Державне регулювання функціонування промислово-фінансових групп у сфері підприємницької діяльності: Монографія / За заг. ред.. М.К. Галянтича. – К., НДІ ППП АПрН України, 2005. – 176 c.
22. Джуринський В.О. Правове становище господарських обєднань. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2009. – 20 с.
23. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – XIV, 391 с.
24. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в Договоре о ЕС и в практике Европейского сообщества. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 224 с.
43/1. Духневич А.В. Правове становище кредитних спілок в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 20с.
25. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. — 317 с.
26. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Харків, 2003. – 688 с.
27. Здорнюк Г. Актуальні питання діяльності акціонерних товариств. – К.: Юридическая практика, 2007. – 480 с.
28. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти): Монографія. За заг.ред. В.В.Луця. – Тернопіль: Вид-во «Підручники і посібники», 2007. – 318 с.
29. Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник для вузов.– М.: НОРМА, 1999.
30. Кибенко Е. Р. Корпоративное право: Учебное пособие.– Х.: Эспада, 1999.
31. Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія “Юридичний радник”. – Х.: Страйд, 2005. – 432 с.
32. Кібенко О., Пендак, Сарбах А. Право товариств (company law): порівняльно-правовий аналіз Європейського Союзу та законодавства України. / упоряд. Г. Друзенко, за наук. ред. О. Кібенко. – К.: Видавнича організація „Юстініан”, 2006. – 496 с.
33. Кобецька Н.Р. Проблеми зловживання акціонерами своїм правом на захист. // Напрямки розвитку корпоратвиного права в Україні (питання теорії та практики): Матер. всеукр. наук. – практ. семін. (27 жовтня 2006 року м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ, ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2006. – С. 106-109.
34. Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринку України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 320 с.
35. Кооперативне право. Підручник / За ред. чл.-кор. НАН України В. І. Семчика.– К.: Ін Юре, 1998.
36. Корпоративне право Республіки Польща (основні положення) : наук.-практ.посіб. К..: Юрінком Інтер, 2008. – 232 с.
37. Корпоративне управління: Монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова; За ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2007. – 500 с.
38. Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах: Моногр. / За заг. ред. І. Розпутенка та Баррі Лессера. – К.: К.І.С., 2004. – 306 с
39. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / Под общ. Ред. Д.ю.н. В.А. Белова. – М.: ЮРАЙТ, 2009. – 678 с.
40. Кочергина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства. Монография. – Харьков: Основа, 2005. – 236 с.
41. Кравець І. Господарські об’єднання: окремі проблеми вдосконалення правового становища // Підприємництво, господарство і право. – 2006 – № 5. – С.79-81.
42. Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень. Автореферат дис…канд..юрид.наук зі спеціальності 12.00.04. – К., 2008. – 21 с.
43. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.
44. Кравчук В.М. Припинення корпоративних відносин в господарських товариствах: Монографія. – Львів: Край, 2009. – 464 с.
45. Крупка Ю.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про господарські товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 272 с.
46. Красько И.Е. Корпоративное право: Избранные статьи. – К.: Юстиниан, 2004. – 64 с.
47. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. – М., 2004. – 363 с.
48. Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. Монографія. – К.: ДП “Юридичне видавництво “Аста”, 2004. – 328 с.
49. Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты.– М.: Юристъ, 1997.
50. Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній в Україні: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.
51. Мавліханова Р.В. Виробничі кооперативи як суб’єкти цивільного права: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19с.
52. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (збірник кодексів та принципів). – К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2002. – 248 с.
53. Переверзєв О.М. Господарсько-правове забезпечення корпоративного контролю в акціонерних товариствах. – Автореф. дис. . . канд. юрид. наук. – Донецьк, 2004. – 25 с.
54. Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Очерки акционерного права Украины.– К., 1995.
55. Погрібний Д.І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації: Монографія. – Харків: Вид-во «ФІНН», 2009. – 168 С.
56. Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.
57. Проблеми здійснення і захисту корпоративних прав: Збірник тез та наукових повідомлень учасників (м. Херсон – 31 жовтня – 01 листопада 2008 року): Науково-практичний стіл / Ред..кол. В.В. Луць, І.Е.Берестова. – К., 2009. – 148 с.
58. Рябота В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств. Монографія. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 159 с.
59. Рябота В.В. Реалізація прав акціонерів при злитті, приєднання та поглинання акціонерних товариств в Україні. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2008. – 16 с.
60. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник. З-е вид., перероб.і длопов., К.: «А.С.К.», 2005. – 912 с.
61. Саракун І.Б. Здіснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект). Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2008. – 21 с.
62. Сердюк Е.Б. Акционерные общества и акционеры: корпоративные и обязательственные правоотношения. – М., 2005. – 192 с.
63. Спасибо-Фатеева И. В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. Моно¬графия.– Х.: Право, 1998.– 251 с.
64. Спасибо-Фатєєва І. В. Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління (збірник статей).– Х.: Видавничий дім «Райдер», 2002.
65. Сумской Д. А. Статус акціонера по континентальному праву.– М.: Издательство МГСУ «Союз», 2001.– 167 с.
66. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. – М.: Статут, 2000. – 666 с.
67. Татьков В.І. Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Донецьк, 2003. – 20 с.
68. Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2008. – 200 с.
69. Цікало В.І. Суб’єктивне корпоративне право: поняття, ознаки та види // Проблеми здійснення охорони прав учасників цивільних правовідносин: Зб.статей та тез повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Макіївка, 21-22 вересня 2007р.) / Ред.кол. Р.Б. Шишка, Р.В.Мавліханова. – Макіївка-Харків, 2007. – С. 36-38.
70. Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. – М.: Статут, 2009. – 320 с.
71. Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление: научно-практ. издание. – М., 2006. – 648 с.
72. Щербакова Н.В. Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – Донецьк, 2006. – 20 с.
73. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права. Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.
74. Щербина В.С. Правова природа корпоративних відносин // Українське комерційне право. – 2006. – № 7. – С. 10-14.
75. Щербина В.С. Корпоративные отношения как предмет правового регулирования // Альманах цивилистики: Сб.статей. Вып. 1 / Под ред. Р.А. Майданика. – К.: Правова єдність, 2008. – С. 222-235.
76. Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2001. – 15 с.
77. Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України.– К.: Юрінком Інтер, 2001.– 160 с.
78. Янкова О. С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій. Автореферат дис. … канд. юрид. наук.– Донецьк, 2000.– 20 с.
79. Яворська О. Проблемні питання правового регулювання ринку цінних паперів та діяльності акціонерних товариств // Захист прав інвесторів у світлі нового Цивільного кодексу: Матеріали семінару 16-18 квітня 2003р. – Львів. Юридичний факультет Львіського національного університету імені Івана Франка. – 2003. С. 58 – 72.
80. Яворська О., Сивий Р. Проблеми правосуб’єктності закритих акціонерних товариств: чинне та нове цивільне законодавство // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 54 – 61.
81. Яворська О. Правовий статус господарських товариств за цивільним законодавством України // Вісник Прикарпатського угіверситете імені Василя Стефаника. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ. – 2004. С. 71 – 78.
82. Яворська О. Корпоративні відносини за новим цивільним законодавством: вирішені чи нові проблеми // Вісник ЛНУ. Серія юридична. – Львів. – 2004. Вип. 39. – С. 282 – 289.
83. Яворська О., Сивий Р. Закриті акціонерні товариства в Україні: проблеми та перспективи в правовому регулюванні корпоративних відносин // Юридична Україна. – 2004. – № 3. – С. 40 – 48.
84. Яворська О. С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 256 с.
85. Яворська О. Проблеми майнової відповідальності засновників за зловживання конструкцією «юридична особа». Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова, 16 березня 2012 р. / (редкол.: В. І. Борисова (відп. ред.) та ін.) ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012. – С. 65-69. – 464 с.
86. Яворська О. С. Проблемні питання захисту прав учасників товариства з обмеженою відповідальністю // Право. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. Випуск 20. Частина 11. Том 1. – Ужгород, 2012. – С. 273 – 276.
87. Яворська О. С. Саморегулівні організації на ринку цінних паперів. – Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – Випуск 4 (48) / 2013. – Хмельницький. – 2013. – С. 75 – 82.
88. Яворська О. С. Суб’єкти спільного інвестування в Україні [Текст] / О. С. Яворська // Часопис Національного університету «Острозька Академія». Серія «Право». – 2014. – № 1 (9). [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yosssi.pdf.
89. Яворська О. С. Господарське товариство однієї особи / Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 – 27 вересня 2014 року. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 61-65.

Матеріали

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА-2021

  1. Практикум. Перші три теми:  Praktykum_Korporatyvne_2021_pershi-try-temy
  2. Практикум.  Тема 4. Практикум.-Тема-4
  3. Практикум. Тема 5.  Практикум. Тема 5
  4. Практикум. Тема 6. Практикум_Тема 6
  5.  Практикум. Теми 7-8. Практикум. Теми 7-8.docx
  6. Практикум. Тема 9. Практикум. Тема 9..docx (1)
  7. Практикум. Тема 10. Практикум. Тема 10
  8. Практикум. Тема 11.docx

ЕКЗАМЕН -2022 (форма складання екзамену – УСНА)

Корпоративне право_ЕКЗАМЕН_2022

 

 

 

 

корпоративне право тести

Практикум Корпоративне право_2018 Практикум

Самостійна робота корпоративне право

 

УВАГА! Питання на іспит-2019 КОРПОРАТИВНЕ-ПРАВО.-ПИТАННЯ-НА-ІСПИТ-2019

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус