Правове забезпечення соціокультурної діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824Довгань Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
812Довгань Г. В.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентами основних теоретичних та практичних питань щодо правового забезпечення соціокультурної діяльності.

Завдання полягає у засвоєнні студентами знань про законодавче регулювання у сфері здійснення соціокультурної діяльності, особливості захисту прав інтелектуальної власності по різним напрямам такого виду діяльності, права людини та громадянина у сфері соціокультурної діяльності, правову охорону культурної спадщини, культурні цінності як об’єкт судової експертизи, кримінально-правову охорону об’єктів культурної спадщини.

Результати навчання. В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати:

 • конституційно-правове регулювання діяльності у сфері культури в Україні;
 • права людини та громадянина у сфері соціокультурної діяльності;
 • правове регулювання музейної справи;
 • правову охорону авторських прав: загальні засади;
 • правову охорону хореографічних творів;
 • правову охорону окремих літературних та художніх творів;
 • правову охорону об’єктів суміжних прав;
 • правову охорону культурної спадщини;
 • правову охорону традиційних знань як складової культурної спадщини;
 • особливості судової експертизи культурних цінностей;
 • кримінально-правову охорону об’єктів культурної спадщини.

 вміти:  правильно застосовувати законодавство, яке регулює соціокультурну діяльність.

Рекомендована література

Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
 2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
 3. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
 4. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
 5. Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 13, ст.64 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
 6. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 32, ст.267) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text
 7. Закон України “Про кінематографію” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 22, ст.114 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80#Text
 8. Закон України “Про архітектурну діяльність” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 31, ст.246 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14#Text
 9. Закон України “Про видавничу справу” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 32, ст.206 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80#Text
 10. Закон України «Про музеї та музейну справу» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 25, ст. 191 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text
 11. Закон України «Про охорону культурної спадщини» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 39, ст.333 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
 12. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 48, ст.405) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text
 13. Закон України «Про судову експертизу» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст.232 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text
 14. Гаазька конвенція 1954 р. про захист культурних цінностей під час збройних конфліктів // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_157#Text
 15. Європейська культурна конвенція 1954 р. // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_213#Text
 16. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р. // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_052#Text
 17. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text
 18. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text

Література

 1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / за ред. А.С. Довгерта. — Книга 1: Нормативні акти і до-кументи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р.В. Дроб’язко. — К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2001. — 520 с. Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. — 460 с.
 2. Горкуша М. Захист авторських та суміжних прав, порушених в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 6.
 3. Кириченко І.А. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. – Навчальний посібник. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права. – 2005. – 172с.
 4. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України : монографія. Київ : Юстініан, 2013. 608 с.
 5. Кудерська Н. І. Право культурної спадщини України. Загальна частина : підручник. Київ : НАКККіМ, 2014. 258 с.
 6. Мельничук О. І. Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини : монографія. Київ : Наук. думка, 2008. 287 с.
 7. Т. Мазур , Імплементація в законодавство України міжнародно-правових норм ООН та ЮНЕСКО щодо охорони культурної спадщини , Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ: Том 19 № 1 (2020)
 8. Великорода О.М., Вовка А.А. Правовий режим об’єктів народної творчості // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – №3. – С. 30-34.
 9. Антонюк В.О. Види хореографічного твору як об’єкта авторського права в Україні // Акутальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2019. – №4. – С. 38 – 40.
 10. Базелюк В.В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за посягання на культурні цінності // Теорія і практика правознавства. – 2014. – №2. – С. 1-10.
 11. Кулакова Н.В. Особливості злочинів, які посягають на об’єкти культурної спадщини в Україні // Право і суспільство. – 2014. – №6. – С. 278-283.
 12. Шульга О.О. Судово-мистецтвознавча експертиза у кримінальному судочинстві. –Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 –Право). –Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2020.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму