Право інформаційних технологій

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Кметик-Подубінська Х. І.

Матеріали

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Право інформаційних технологій» є формування у студентів компетентностей самостійного вирішення практичних питань застосування законодавства у сфері інформаційних технологій, інтеграції знань для правильного застосування міжнародних стандартів функціонування інформаційних технологій, ознайомлення із сучасними правовими підходами.

Цілями курсу є оволодіння знаннями поняття та змісту права інформаційних технологій; мережі Інтернет як ІТ середовища; розуміння прав інтелектуальної власності в інформаційних технологіях; сутності правовідносин у сфері інформаційних технологій; процесів гармонізації права інформаційних технологій в Україні з правом ЄС. Важливою ціллю курсу є оволодіння студентами компетентностями із застосовування на практиці законодавства у сфері інформаційних технологій; виявлення ознак порушення норм ІТ-законодавства; аналізу та укладення договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності в ІТ сфері; критичного аналізу судової практики у сфері інформаційних технологій.

Результати навчання. Після завершення цього курсу студент буде:

Знати:

– джерела правового регулювання відносин у сфері інформаційних технологій;

– правові засади створення та функціонування Інтернет-сайту як об’єкта інтелектуальної власності;

– специфіку правовідносин у сфері інформаційних технологій;

– порядок здійснення авторських прав в ІТ-сфері;

– особливості правового режиму компютерної програми як об’єкту права інформаційних технологій;

– питання публічних ліцензій у сфері інформаційних технологій;

– поняття та сутності електронної комерції;

– особливості вирішення доменних спорів;

– порядок укладення та зміст договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності в ІТ-сфері.

Вміти:

– використовувати сучасні правові доктрини та принципи в процесі застосовування норм законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері інформаційних технологій;

– застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці інформаційних технологій, їх впливу в сучасному суспільстві;

– проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів ІТ-права різних правових систем;

– критично оцінювати ефективність правового регулювання для вдосконалення механізмів захисту прав, свобод та інтересів суб’єктів;

– обґрунтовувати та мотивувати рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію щодо порушення прав в ІТ-сфері;

– застосовувати знання та розуміння основних засад та процедур судочинства при аналізі судової практики у сфері інформаційних технологій;

– обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи щодо проблем правового регулювання в ІТ-сфері;

– розв’язувати практичні ситуативні задачі, пов’язані з реалізацією прав суб’єктів ІТ-сфери;

– самостійно аналізувати та готувати проекти договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності в ІТ-сфері; враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус