Селекційне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Мартин В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета – опанування теоретичних та практичних проблем надання правової охорони та захисту правам інтелектуальної власності на результати селекційних досягнень в Україні, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Завдання – аналіз актів цивільного та господарського України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

джерела нормативно-правового регулювання селекційної діяльності ;

види, зміст та особливості прав інтелектуальної власності на сорти рослин та породи тварин;

правові підстави та порядок надання правової охорони правам на сорти рослин та породи тварин.

вміти:

правильно застосовувати законодавство, що регулює питання інтелектуальної власності на результати селекційних досягнень;

аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

1.     ЦК України

 1. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961р. Електронний ресурс. – режим доступу:  http://zakon.nau.ua
 2. Регламенту  Ради (ЄС) № 2100/94  від 27 липня 1994 р. Про права на сорти рослин у спільноті. //Офіційний вісник Європейського Союзу. № L.227/1
 3. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України 18 березня 2004 року № 1629-IV Електронний ресурс. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

5.     Закон України від 19 лютого 2004 року N 1517-IV «Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року»  // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 23, ст.319)

 1. Закон України від 21.04.1993р. № 3116-ХІІ Про охорону прав на сорти рослин (в редакції від 17.01.2002р.). [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www. rada.gov.ua.
 2. Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-XII «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 12, ст.165)

8.     Закон України від 31 травня 2007 року N 1103-V «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 35, ст.484 )

 1. Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-XII «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 12, ст.165)
 2. Закон України від 26 грудня 2002 року№ 411-IV«Про насіння і садивний матеріал» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 13, ст.92)
 3. Закон України від 23 грудня 1997 року «Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів» ( в ред. від 01.01.2016 року) // Відомості Верховної Ради 1998, №19,ст.98.
 4. Закон України від 14.12.2004 року «Про заборону репродуктивного клонування людини». // Відомості Верховної Ради 2005, №5, ст.111.
 5. Закон України від 26 грудня 2002 року№ 411-IV«Про насіння і садивний матеріал» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 13, ст.92)
 6. Закон України “Про племінну справу у тваринництві” від 15 грудня 1993 р. в редакції Закону від 21 грудня 1999 р. про охорону селекційних досягнень у галузі тваринництва

15.      Закон України  від 13 грудня 2001 року N 2894-III «Про тваринний світ» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 14, ст.97 ) 16.      Закон України  від 4 червня 2009 року N 1445-VI «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 42, ст.635 )

 1. Постанова Кабінету Міністрів від 19 серпня 2002 року №1183 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».
 2. Постанова Кабінету Міністрів від 10 серпня 1994 року №545 Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 241. «Про запровадження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України 13 травня 2009 року №468 Про затвердження Порядку етикетуування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг //
 5. Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 20.02.2007 року Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, повязані з охороною прав на обєкти інтелектуальної власності.
 6. Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.07.2003 року «Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на твикористання сорту».
 7. Наказ Міністерства освіти і науки від 16 січня 2002 року №24 Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу прав на патент сорт та ліцензійного договору про використання сорту (втратив чинність 09.02.2004 року).

24.      Прог­рама збереження та раціонального використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин України на 2001-2005 роки, затверджена наказом Мінагрополітики України і УААН від 24 жовтня 2001 р.).25.      Інструкції з ве­ден­ня племінного обліку в мо­лоч­но­му і мо­лочно-м’яс­но­му ско­тарстві, за­твер­дже­ної на­ка­зом Міністер­ства аграр­ної політики України від 30 груд­ня 2003 р. № 474, зареєстро­ва­ної в Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 р. за № 96/8695; 26.      Інструк­ції з ве­ден­ня племінного обліку в м’яс­но­му ско­тарстві, за­твер­дже­ної на­казом Міна­г­ро­політики України від 6 черв­ня 2002 р. № 154, зареєстро­ваної в Міністерстві юстиції України 19 черв­ня 2002 р. за № 517/6805; 27.      Інструкції з ве­ден­ня племінного обліку у сви­нарстві, затвердже­ної на­ка­зом Міна­г­ро­політики України від 17 груд­ня 2002 р. № 396, зареєстро­ва­ної в Міністерстві юстиції України 29 груд­ня 2002 р. за № 1028/7316; 28.       Інструкції з ве­ден­ня племінного обліку в ко­нярстві, за­твер­дже­ної на­ка­зом Міна­г­ро­політики України від 15 жо­втня 2003 р. № 364, зареєстро­ва­ної в Міністерстві юстиції України 30 жо­втня 2003 р. за № 993/8314; 29.      Інструкції з ве­ден­ня племінного обліку у вівчарстві та козівництві, за­твер­дже­ної на­ка­зом Міна­г­ро­політики України від 16 липня 2003 р. № 242, зареєстро­ва­ної в Міністерстві юстиції України 5 серп­ня 2003 р. за № 680/8001; 30.       Інструкції з ве­ден­ня племінного облі­ку в птахівництві, за­твер­дже­ної на­ка­зом Міна­г­ро­політики України від 22 черв­ня 2001 р. № 179, зареєстро­ва­ної в Міністерстві юстиції Украї­ни 27 ве­рес­ня 2001 р. за № 847/6038; 31.       Інструкції з ве­ден­ня племін­ного обліку в звірівництві та кролівництві, за­твер­дже­ної на­ка­зом Мін­агрополітики України від 25 ве­рес­ня 2003 р. № 351, зареєстро­ва­ної в Міністерстві юстиції України 14 жо­втня 2003 р. за № 934/8255; 32.       Тех­нологічних вимог до про­ве­ден­ня се­лекційно-​племінної ро­бо­ти в галузі бджіль­ництва, про­ве­ден­ня ате­стації пасік і видачі племінних свідоцтв (сер­тифікатів), за­твер­дже­них на­ка­зом Міна­г­ро­політики України від 20 ве­рес­ня 2000 р. № 185/83, зареєстро­ва­них у Міністерстві юстиції України 23 жо­втня 2000 р. за № 739/4960.33.      Технологічні вимоги до проведення селекційно-племінної роботи у галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів). Затв. наказом Мінагрополітики і Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 р. № 185/83.

 1. Порядок сплати зборів за дії, повязані з охороною прав на сорти рослин. (затв. Постановю Кабінету Міністрів від 19 серпня 2002 року №1183 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на сорти рослин». (у ред постанови КМ України від 19 серпня 2007 року №1154.)
 2. Умови дотримання законних інтересів власників сорту рослини у разі обмеження його виключних прав. (затв. Постановю Кабінету Міністрів від 19 серпня 2002 року №1183 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».)
 3. Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження (затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 241. «Про запровадження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження».)
 4. Наказ МОЗ від 02.070.2009 року Про затвердження форми Реєстру генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму