Проблеми договірних зобов’язань у сфері інтелектуальної власності (аспірантура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Яворська О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Яворська О. С.

Опис курсу

Навчальну дисципліну “Проблеми договірних зобов’язань у сфері інтелектуальної власності” аспіранти навчання вивчають на другому році 3 семестру навчання в аспірантурі.

Навчальна дисципліна “Проблеми договірних зобов’язань у сфері інтелектуальної власності” укладена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право і охоплює основні відомості щодо договірних зобов’язань у сфері інтелектуальної власності, правового регулювання і позицій судової практики щодо особливостей розгляду судових справ цієї категорії, щодо теоретичних засад формування законодавчої бази, що регулює ці відносини.

Метою і завданням навчальної дисципліни “Проблеми договірних зобов’язань у сфері інтелектуальної власності” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та дослідницької діяльності у сфері договірних відносин інтелектуальної власності та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання дисертаційних робіт.

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

знати:

–   джерела правового регулювання договірних відносин інтелектуальної власності та роль судової практики;

–   хто є суб’єктами договірних відносин інтелектуальної власності;

–   порядок укладення та зміст договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ;

–   особливості видачі ліцензії та особливості змісту ліцензійного договору;

–   особливості договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;

–   особливості договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

–   порядок укладення та зміст договору про передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з виконанням трудового договору;

–   особливості установчих договорів щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності як внесків до статутного фонду господарських товариств;

–   особливості договору застави майнових прав інтелектуальної власності;

–   особливості договору про передання ноу-хау;

–   особливості договорів управління майновими правами автора або інших суб’єктів авторського права і суміжних прав;

–   порядок укладення та зміст договору комерційної концесії.

вміти:

– правильно застосовувати законодавство, що регулює договірні відносини інтелектуальної власності, зокрема щодо договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

– складати проекти документів (договори, позовні заяви, заяви про забезпечення позову, заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо);

– аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

 1. Інтелектуальне право України. За ред. Яворської О.С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 608 с.
 2. Договірні відносини щодо результатів наукової та науково-технологічної діяльності: монографія / кол. авторів: Батова В. О., Пічкур О. В., Работягова Л. І., Тверезенко О. О.; за заг. ред. О. Ф. Дорошенка; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 222 с.
 3. Договірні форми розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права: монографія / кол. авторів; за наук. ред. Мироненко Н.М.; НДІ ІВ НАПрН України.— К. : Інтерсервіс, 2014. — 248 с.
 4. Договори по розпорядженню майновими правами на об’єкти патентного права. Т.1 [Текст] : монографія / Колектив авторів : Г. О.Андрощук, Ю. Л. Борко, В. А. Васильєва, І. Ф.Коваль, В. М. Коссак, Б. М. Падучак, О. О. Тверезенко; за наук. ред. Мироненко Н. М.– К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 279 с.
 5. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. – Київ. – Юрінком. – 2001 р.
 6. Орлюк О.П. Управління правами інтелектуальної власності: монографія / О. Орлюк, НДІ ІВ НАПрН України.— К. : Інтерсервіс, 2014 — 178 с.
 7. Agrawal, A., Henderson, R., 2002. Putting patents in context: exploring knowledge transfer from MIT. Management Science 48, 44–60
 8. Bottazzi, L., Da Rin, M. and Hellman, T. (2005): The changing face of the European venture capital industry: facts and analysis, Journal of Private Equity. Bougrain.F, B. Haudeville,(2002). Innovation,
 9. Murray, F., Stern, S., 2007. Do formal intellectual property rights hinder the free flow of scientific knowledge? An empirical test of the anti-commons hypothesis. Journal of Economic Behavior & Organization 63, 648-687.
 10. Verspagen, B., 2006. University Research, Intellectual Property Rights and European Innovation Systems. Journal of Economic Surveys 20, 607-632.
 11. GranstrandThe Economics and Management of Intellectual Property: towards Intellectual Capitalism Edward Elgar Publishing, Cheltenham
 12. D.H. Hsu, R.H. ZiedonisPatents as quality signals for entrepreneurial ventures Acad. Manag. Proc., 2008 (1) (2008), pp. 1-6

Силабус:

Завантажити силабус