Тарасенко Леонід Леонідович

Посада: доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-89

Електронна пошта: leonid.tarasenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Інтелектуальна власність,

ІТ право,

Інтернет право,

патентне право,

торговельні марки,

охорона прав інтелектуальної власності в Інтернеті та у сфері будівництва,

корпоративне право.

Курси

Публікації

Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с. (автор розділів «Патентне право», «Захист прав інтелектуальної власності», «Державна система правової охорони інтелектуальної власності. Патентні повірені», «Охорона прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі», автор підрозділів «Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт інтелектуального права», «Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності як внеску у статутний капітал господарського товариства»).

ІТ ПРАВО / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с. (автор розділів «Цифрове середовище. Мережа Інтернет», «Правовідносини у цифровому середовищі: суб’єкти, об’єкти, зміст», «Вільні публічні ліцензії як підстава використання майнових авторських і суміжних прав у цифровому середовищі» (у співавторстві), «Доменні імена. Доменні спори»).

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО: підручник / Ю. О. Гладьо, В. М. Мартин, Ю. Я. Самагальська та ін. ; за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Дрогобич : Коло, 2020. – 650 с. (автор розділів “ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ”,  “МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ”,  “ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЮРИДИЧНА ОСОБА КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ”, “ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА”, “Особливості правового положення банку як юридичної особи корпоративного типу”.

Тарасенко Л.Л., Тарасенко Х.Ю. Права і можливості внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах: навчальний посібник // Л.Л.Тарасенко, Х.Ю. Тарасенко. – Львів: Західноукраїнський ресурсний центр, 2016. – 64 с. (у співавторстві).

Shcherbanyuk, O. V., Miniailenko, I. V., Holovko, O. M., Shestakova, S. O., & Tarasenko, L. L. (2020). The problem of ensuring respect for economic human rights in Eastern Europe. Revista San Gregorio, 1(42). 171-180. http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1550/17-OKSANA

Macierzynski W., Glado Yu., Tarasenko L. Stanislav Dnistryanskyi and Lviv University: the prosopographic research. EAST EUROPEAN HISTORICAL BULLETIN. 2020. № 17. 79-89. http://eehb.dspu.edu.ua/issue/view/13225

Olena H. Kozynets, Alla G. Nitchenko, Oleksandr M. Holovko, Svitlana O. Shestakova, Leonid L. Tarasenko. Implementation of Human Economic Rights in Transition States. International Journal of Economics & Business Administration, 2020. Volume VIII. Special Issue 1. 273-283.

Тарасенко Л.Л. Правова природа Інтернет права. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2021. Вип. 72. С. 47-54. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/11194/11502

Тарасенко Л.Л. Право на доступ до Інтернету. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2020. Вип. 71. С. 53-61. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/11022/11290

Гладьо Ю. О., Тарасенко Л. Л. Становлення та розвиток законодавства про промислову власність в Україні. Форум Права. 2020. № 62(3). С. 6–17.http://forumprava.pp.ua/files/006-017-2020-3-FP-Glado,Tarasenko_3.pdf

Тарасенко Л.Л. Новації щодо здійснення колективного управління майновими авторськими та суміжними правами. Часопис цивілістики. Одеса: Нац. Ун-тет «Одеська юрид. акад.», 2019 № 33. Т. 2. С. 55-60.

Тарасенко Л.Л. Об’єкти авторського права у цифровому середовищі. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2019. Вип. 68. С. 231-239.

Тарасенко Л.Л. Використання знака для товарів і послуг і «Trade dress». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право. 2019. № 55. С. 66-71.

Тарасенко Л.Л. Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права. Юридичний журнал «Право України». 2018. № 1. С. 103-113.

Тарасенко Л.Л. Суб’єкти правовідносин у цифровому середовищі. Часопис цивілістики. 2017. № 26. С.87-92.

Tarasenko L. Domain name dispute resolution. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2017. Вип. 64. С. 136-143.

Тарасенко Л.Л. Захист прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та промислові зразки. Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. 2016. № 7. С. 247-257

Тарасенко Л.Л. Вирішення спорів щодо порушення патентних прав // Л.Л.Тарасенко. / Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2016. – № 2. – С. 255-259. 

Тарасенко Л.Л. Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) / Л.Л. Тарасенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право. – 2016. – № 39. – С. 71 – 74.

Тарасенко Л.Л. Захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг / Л.Л.Тарасенко // Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. – Львів: Львівський нац.ун-т, 2016. – Вип. 62. – С. 90-98.

Тарасенко Л.Л. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелектуальної власності з локальною новизною / Л.Л. Тарасенко. // Збірник матеріалів Міжнародного семінару «Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах» 29 лютого – 01 березня 2016 року. – Львів. – С. 69 -75.

Тарасенко Л.Л. Процесуальні особливості захисту авторських прав // Л.Л.Тарасенко. / Право України.  – 2016. – № 11. – С. 150-158.

Тарасенко Л.Л. Роль адвоката в системі надання професійної правничої допомоги в Україні та країнах Європейського Союзу // Л.Л.Тарасенко. / Право України.  – 2016. – № 12. – С. 19-28.

Tarasenko L. Domain name dispute resolution / L.Tarasenko // Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. – Львів: Львівський нац.ун-т, 2017. – Вип. 64. – С. 136-143. 

Тарасенко Л.Л. Захист прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та промислові зразки / Л.Л.Тарасенко // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник.  –  2016. – № 7. – С. 247-257

Тарасенко Л.Л. Комп’ютерна програма як об’єкт інтелектуального права. / Л.Л. Тарасенко // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 251-260.

Тарасенко Л.Л. Порядок вирішення доменних спорів / Л.Л.Тарасенко // Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правоза-стосування: Збірник матеріалів Круглого столу (Львів, 30 листопада 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – С.90-104.

Тарасенко Л.Л. Правовий режим веб-сторінки. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2017. Вип. 65. С.134-144.

Тарасенко Л.Л. Суб’єкти правовідносин у цифровому середовищі. Часопис цивілістики. 2017. № 26. С.87-92. 

Тарасенко Л.Л. Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права. Юридичний журнал «Право України». 2018. № 1. С. 103-113.

Тарасенко Л.Л. Використання знака для товарів і послуг і «Trade dress». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право. – 2019. № 55. С. 66-71.

Тарасенко Л.Л. Об’єкти авторського права у цифровому середовищі. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2019. Вип. 68.

Тарасенко Л.Л. Винахід (корисна модель) як об’єкт права інтелектуальної власності / Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 94-річчю з дня народж. проф. В. П. Маслова (Харків, 19 лют. 2016 р.). – Х. : Право, 2016. –  С. 168-171.

Тарасенко Л.Л. Захист патентних прав в умовах ринкової економіки / Л.Л.Тарасенко // Матеріали Третьої Міжнар. наук.- теорет. конф.  «Методологія приватного права», що присвячена 20-річчю НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – Київ. – 2 червня 2016 р.

Тарасенко Л.Л. Підстави виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю / Л.Л.Тарасенко // Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу» (Івано-Франківськ,. 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 237 – 241.

Тарасенко Л.Л. Майнові права інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал ТзОВ / Л.Л.Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 лют. 2016 р.): у 2 ч. Ч. 1.  – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2016. – С.200-202.

Тарасенко Л.Л. Господарське товариство: підстави володіння майном / Л.Л. Тарасенко // Актуальні проблеми захисту права власності : матер. кругл. столу (м. Одеса, 17 черв. 2016 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 24- 27.

Тарасенко Л.Л. Докази і доказування у судових спорах щодо інтелектуальних прав / Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукр. наук.-практ. конф.  (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – С. 126-133.

Тарасенко Л.Л. Доменні спори: поняття та підстави виникнення // Л.Л.Тарасенко. / Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті І.В. Шерешевського  «Правова адаптації законодавства України до умов внутрішнього ринку ЄС». – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 2016. – С. 74-76

Тарасенко Л.Л. Договори щодо передання прав інтелектуальної Тарасенко Л.Л. Відчуження майна господарським товариством / Л.Л.Тарасенко // Збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф. «Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії і практики» (Івано-Франківськ,.6-7 жовтня 2017 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 236 – 239.

Тарасенко Л.Л. Комп’ютерна програма: проблеми застосування презумпції авторства / Л.Л.Тарасенко // Zbornik prispevkov z Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy» (28–29 októbra 2016 r.). – Sládkovičovo, Slovenská republika, 2016. – С. 78-81.

Тарасенко Л.Л. Цифрове середовище як місце здійснення прав інтелектуальної власності / Л.Л.Тарасенко // Збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід” (Тернопіль, 21-22 квіт. 2017 р.). – Тернопіль: Юрид. ф-т. Тернопіл. нац. екон. ун-ту, 2017. – С.272-276.

Тарасенко Л.Л. Захист прав інтелектуальної власності на комерційне найменування / Л.Л.Тарасенко. // Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та ЄС» (Київ, 25-26 жовт. 2016 р.). – К.: Київ. ун-ет права НАН України, 2016. – С. 90-93.

Тарасенко Л.Л. Гармонізація законодавства України та ЄС у сфері інтелектуальної власності / Л.Л.Тарасенко // Розвиток системи приватного права України та Польщі : матер. кругл. Столу (м. Одеса, 15 жовтня 2016 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 30-32.

Тарасенко Л.Л. Договори щодо передання прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі: досвід України і ЄС/ Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народж. проф. В. П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.). – Х. : Право, 2017. –  С. 189-191.

Тарасенко Л.Л. Веб-сторінка: правова природа та проблеми доказування / Л.Л. Тарасенко // Збірник матеріалів IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів” (Київ, 27 квіт. 2017 р.). – К.: Наук.-дослід. Інст. Інтел. влас. НАПрН України, 2017. – С. 76-78.

Тарасенко Л.Л. Інтернет – сайт як об’єкт інтелектуального права / Л.Л.Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІІІ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 7-8 лют. 2017 р.): у 2-ох ч. Ч. 1.  – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2017. – С.242-245.

Тарасенко Л.Л. Цифрове середовище і мережа Інтернет / Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2017. – С. 240-244

Тарасенко Л.Л. Ознаки вільних публічних ліцензій. Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» (10 лист. 2017 р.). Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017.  С. 181-182 (0,1 друк.арк. ).

Тарасенко Л.Л. Правова природа вільних публічних ліцензій. Збірник матеріалів Всеукраїнській конференції «ІТ-право та цифрове суспільство» (Одеса, 24 лист. 2017). К.: Нац. Ун-тет «Одеська юридична академія», 2017. С. 26-29 (0,2 друк. арк.).

Тарасенко Л.Л. Здійснення авторських прав у цифровому середовищі. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІІІ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 7-8 лют. 2018 р.): у 2-ох ч. Ч. 1.  Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2018. С.216-

Тарасенко Л.Л. Охорона авторських прав у цифровому середовищі: стан правового регулювання. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали звітної  науково-практичної конференції. Частина 1 (Львів, 7-8 лютого 2019 р.). Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2018. С. 178-183. (0,34 друк.арк.) Режим доступу

Тарасенко Л.Л. Доменне ім’я як засіб індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільних відносин. Збірник матеріалів XVII науково-практичної конференції «Актуальні проблеми приватного права» (Харків, 22 лютого 2019 р.). Харків: Нац. Юрид. Ун-т ім. Я.Мудрого. С. 170-172.

Тарасенко Л.Л. Охорона прав інтелектуальної власності на фірмовий стиль («Trade dress»). Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали третьої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2019. С.156-161.

Тарасенко Л.Л. Вирішення спорів щодо порушення патентних прав // Л.Л.Тарасенко. / Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – С. 255-259. 

Тарасенко Л.Л. Захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг / Л.Л.Тарасенко // Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. – Львів: Львівський нац.ун-т, 2016. – Вип. 62. – С. 90-98. 

Тарасенко Л.Л. Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) / Л.Л. Тарасенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право. – 2016. – № 39. – С. 71 – 74.

 

Тарасенко Л.Л. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелектуальної власності з локальною новизною / Л.Л. Тарасенко. // Збірник матеріалів Міжнародного семінару «ПОЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТАХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ» 29 лютого – 01 березня 2016 року. – Львів. – С. 69 -75.

Тарасенко Л.Л. Право учасника на повернення вкладу в разі виходу з ТзОВ /Л.Л.Тарасенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ,. 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 257-262 (0,26 друк. арк.).

Тарасенко Л.Л. Особливості захисту авторських прав в мережі Інтернет / Л.Л.Тарасенко // Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Братіслава, Словацька Республіка, 27-28 листоп.  2015 р.). – Братіслава. – 2015. –  С. 44-46.

Тарасенко Л.Л. Майнові права інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал ТзОВ / Л.Л.Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 лют. 2016 р.): у 2 ч. Ч. 1.  – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2016. – С.200-202. 

Тарасенко Л.Л. Винахід (корисна модель) як об’єкт права інтелектуальної власності / Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 94-річчю з дня народж. проф. В. П. Маслова (Харків, 19 лют. 2016 р.). – Х. : Право, 2016. –  С. 168-171.

Тарасенко Л.Л. Захист патентних прав в умовах ринкової економіки / Л.Л.Тарасенко // Матеріали Третьої міжнародної науково-теоретичної конференції «Методологія приватного права», що присвячена 20-річчю НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – Київ. – 2 червня 2016 р.

Тарасенко Л.Л. Господарське товариство: підстави володіння майном / Л.Л. Тарасенко // Актуальні проблеми захисту права власності : матер. кругл. столу (м. Одеса, 17 черв. 2016 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 24- 27.

Тарасенко Л.Л. Підстави виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю / Л.Л.Тарасенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу» (Івано-Франківськ,. 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 237 – 241.

Тарасенко Л.Л. Докази і доказування у судових спорах щодо інтелектуальних прав / Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – С. 126-133.

Тарасенко Л.Л. Захист авторських прав: процесуальні аспекти /Л.Л.Тарасенко // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – К.: Київ. Ун-т права НАН України, Ін-т держ. і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2015. – № 2. – С.246-250 

Тарасенко Л.Л. Суб’єктний склад розгляду справ щодо захисту авторських прав /Л.Л.Тарасенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2015. – Вип. 34. – Т. 1.– С.105-109. 

Тарасенко Л.Л. Докази і доказування у спорах щодо захисту авторських прав /Л.Л.Тарасенко // Адвокат. – 2014. – № 10. – С.21-26.

Тарасенко Л. Особливості звернення до суду з позовом щодо захисту авторського права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. – Львів. – 2015 р. – С.222-226.

Тарасенко Л.Л. Особливості договору найму (оренди) житла з викупом /Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. проф. В. П. Маслова (Харків, 28 лют. 2015 р.). – Х. : Право, 2015. –  С. 246-249 (0,2 друк. арк.). Тези.

Тарасенко Л.Л. Договір оренди транспортних засобів /Л.Л.Тарасенко // Юридична наука та практика у третьому тисячолітті : матеріали міжнар. наук. конф., (Кошіце, Словацька Республіка, 27 лют. 2015 р.). – Кошіце.- 2015. –  С. 107-109 (0,2 друк. арк.).

Тарасенко Л.Л. Договори у сфери оренди транспортних засобів: вдосконалення правового регулювання / Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. проф. В. П. Маслова (Харків, 28 лют. 2014 р.). – Х. : Право, 2014. – С. 345–351.

Тарасенко Л.Л. Договори у сфери оренди транспортних засобів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Національна академія внутрішніх справ. 2014. 20 с.

Тарасенко Л.Л. Правовий режим майна комунального підприємства / Л. Л. Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 6–7 лют. 2014 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – С. 227-231.

Тарасенко Л.Л. Предмет договору найму (оренди) транспортного засобу / Л.Л. Тарасенко. Журнал «Адвокат». – 2013. – № 1. – С38-41.

Тарасенко Л.Л. Форма договору найму (оренди) транспортного засобу / Л.Л. Тарасенко. Журнал «Адвокат». – 2012. – № 12. – С.40-43.

Тарасенко Л. Л. Правове регулювання та особливості договору прокату транспортного засобу/ Л. Л. Тарасенко // Форум права. – 2012. – № 2. [Електронний ресурс].

Тарасенко Л. Л. Права та обов’язки сторін за договором прокату автомобіля / Л. Л. Тарасенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 3 (16). – [Електронний ресурс].

Тарасенко Л.Л. Особливості договору найму залізничних транспортних засобів / Л. Л. Тарасенко // Журнал «Адвокат». – 2011. – № 12. – С.38-42. (0,73 друк. арк.).

Дякович М.М., Тарасенко Л.Л. Припинення договору найму (оренди) та їх правові наслідки/ М. М. Дякович, Л. Л. Тарасенко // Журнал «Адвокат». – 2012. – № 5 . – С.21-26 (0,71 друк. арк.). 

Тарасенко Л. Л. Здійснення права власності на житло: нові виклики./ Л. Л. Тарасенко // Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011р.) У 4-х частинах. – Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний та господарський процес». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – С.386-388 (0,22 друк. арк.).

Тарасенко Л.Л. Правова природа договору фрахтування // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження д.ю.н., проф.В.П.Маслова, 16 березня 2012р. / [Ред.кол.: В.І.Борисова]; Національна юридична академія ім.Я.Мудрого. – Х.: Право, 2012. – С.429-432 (0,15 друк.арк.)

Тарасенко Л.Л. Викуп об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб як підстава припинення права власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 227-229 (0,26 друк. арк.)

Тарасенко Л. Л. Особливості договору найму повітряного судна / Л. Л. Тарасенко// Форум права. – 2011. – № 3. [Електронний ресурс]. 

Тарасенко Л. Л. Особливості договору найму морського судна / Л. Л. Тарасенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 3 (12). – [Електронний ресурс]. 

Тарасенко Л. Л. Припинення договору найму (оренди) транспортного засобу / Л. Л. Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 191-195 (0,35 друк. арк.)

Тарасенко Л. Л. Предмет договору найму морського судна/ Л. Л. Тарасенко // Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Девяті осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 12-13 листопада 2010р.) У 4-х частинах. – Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С.251-253 (0,28 друк. арк.).

Тарасенко Л. Л. Передання транспортного засобу в користування за договором найму транспортного засобу / Л. Л. Тарасенко // Форум права. – 2010. – № 2. – С.497-501 [Електронний ресурс]. 

Тарасенко Л. Л. Форма договору найму (оренди) транспортного засобу за участю фізичної особи / Л. Л. Тарасенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 2 (7). – [Електронний ресурс]. 

Тарасенко Л. Л. Особливості договору найму залізничних транспортних засобів / Л. Л. Тарасенко // Актуальні проблеми реформування правової системи України: збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 4-5 червня 2010р., Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С.442-446

Тарасенко Л. Л. Правова природа договору фрахтування / Л. Л. Тарасенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 1. / 19-20 лютого 2010р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника. – 2010. – С.334-338

Тарасенко Л. Л. Порівняльно-правовий аналіз договорів найму та прокату автомобіля / Л. Л. Тарасенко // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2 (30). – С.89-93 

Тарасенко Л. Л. Становлення інституту найму транспортного засобу / Л. Л. Тарасенко // Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 13-14 листопада 2009р.) У 4-х частинах. – Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2009. – С.339-340

Тарасенко Л. Л. Особливості договору найму (оренди) повітряного судна / Л. Л. Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 214-216

Тарасенко Л.Л. Правове регулювання відносин найму (оренди) транспортного засобу // Збірник тез наукових робіт учасників другої всеукраїнської цивілістичної конференції студентів та аспірантів // Одеська національна юридична академія. – О.; Фенікс, 2007. С.156-158. – (0,3 друк.арк).

Тарасенко Л.Л. Правова природа та сфера застосування договорів найму (оренди) транспортних засобів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної конференції. – Львів, юридичний факультет ЛНУ ім.І.Франка, 2007. – С.350-353 (0,5 друк.арк).

Біографія

(22.ХІІ.1981, м.Львів)

Кандидат юридичних наук (Договори у сфері оренди транспортних засобів, 2014), доцент (2016).

Закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені І.Франка (2004).

2004–2015 рр. асистент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені І. Франка.

З січня 2016 р. – доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені І.Франка

Понад 100 праць.

Навчальні дисципліни:

Інтелектуальна власність, корпоративне право, патентне право, охорона прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, правові режими майна суб’єктів господарювання, правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!