ІТ право

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік
73.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
78 (заочне)Кметик-Подубінська Х. І.
716доцент Тарасенко Л. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732Шпуганич І. І.
Кметик-Подубінська Х. І.
Суханов М. О.
Самагальська Ю. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна призначена для опанування студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із  правом інформаційних технологій.

Структура курсу:

  • ІТ – право як галузь законодавства.
  • Мережа Інтернет як ІТ середовище. Правове регулювання. Інтернет-сайт як обєкт інтелектуальної власності.
  • ІТ правовідносини (суб’єкти, об’єкти, зміст).
  • Авторські і суміжні права в ІТ сфері (виникнення, здійснення та захист, в тому числі в мережі Інтернет).
  • Комп’ютерна програма як об’єкт ІТ права.
  • Публічні ліцензії (ліцензії creative commons, GPL, інші).
  • Доменні імена та доменні спори.
  • Договори щодо розпорядження правами інтелектуальної власності в ІТ сфері.
  • Електронна комерція.
  • Гармонізація ІТ – права України з правом ЄС.

Завдання навчальної дисциплін ознайомити студентів з основними проблемами правового регулювання ІТ відносин в Україні; ознайомити з нормативно-правовими актами, які регулюють ці відносини в Україні; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці.

Результати навчання:

знати:

– джерела правового регулювання ІТ відносин в Україні;

– правові засади створення та функціонування Інтернет-сайту;

– здійснення авторських прав в ІТ сфері;

– особливості правового режиму компютерної програми як обєкту ІТ права;

– особливості вирішення доменних спорів.

– порядок укладення та зміст договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності в ІТ сфері.

вміти:

– правильно застосовувати законодавство, що регулює ІТ відносини власності;

– аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с.

ІТ ПРАВО / Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. / За заг. ред. Яворської О.С. – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с. СКАЧАТИ: ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

Основи ІТ-права: навч. посіб. / Т. В. Бачинський, Р. І. Радейко О. І. Харитонова. – К.: Юрінком Інтер. – 2017. – 208 с.

Атаманова Ю.Є. Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи. //Атаманова Ю.Є. Право та інновації. 2014. № 3. С.7. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apir_2014_3_3

Галабала М. Фіксація доказів, що підтверджують порушення прав інтелектуальної власності в мережі Internet. Ноу-хау. М. Галабала. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2009. № 5. С. 39-43.

Гура В. С. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту: автореф. дис. … канд. юрид.наук / В. С. Гура. К., 2006. 20 с.

Еннан Р. Є. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У МЕРЕЖІ Інтернет. // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 172. http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachments/maket_it_konfer.pdf

Зеров К.О. Фіксація змісту веб-сторінки в мережі Інтернет як елемент здійснення права на захист авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет. К.О.Зеров. Журнал «Адвокат». URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: http://iadvocate.com.ua/fiksatsiya-zmistu-veb-storinky-v-merezhi-internet-yak-element-zdijsnennya-prava-na-zahyst-avtorskyh-prav-na-tvory-shho-rozmishheni-v-merezhi-internet/;

Кохановська О.В. ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С.202. http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachments/maket_it_konfer.pdf

Охромєєв Ю. Висновок експерта як один з доказів в мережі Інтернет. Ю.Охромєєв. Юридичний журнал. 2015. № 2 (152). С. 65-66. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/files/el-periodic/%E2%84%962(152)_2015_lite.pdf

Постанова Пленуму ВГС України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. № 12. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12

Про державну підтримку кінематографії в Україні: Закон України від 23.03.2017. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.zakon.rada.gov.ua

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 (в ред. від 11.07.2001.). URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Рекомендації для Інтернет-провайдерів, контент-провайдерів та користувачів файлообмінних мереж та інших веб-сервісів щодо правомірного використання об’єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, затв. Державною службою інтелектуальної власності України. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/ip.html?s=print

Савич С.С. Авторське право у цифровому середовищі: проблема монополії правовласника та забезпечення умов вільного використання творів / С.С. Савич. Бюлетень Міністерства Юстиції України. 2015. № 1. С. 87.

Тарасенко Л.Л. Інтернет – сайт як об’єкт права інтелектуальної власності // http://yurholding.com/news/118-nternet-sayt-yak-obyekt-prava-ntelektualnoyi-vlasnost.html

Тарасенко Л.Л. КОМП‘ЮТЕРНА ПРОГРАМА ЯК ОБ‘ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА. // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 251. http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachments/maket_it_konfer.pdf

Харитонов Є.О. СУТНІСТЬ ІТ-ПРАВА (ІТ- ПРАВО ЯК КОНЦЕПТ). // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 274 http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachments/maket_it_konfer.pdf

Харитонова О.І. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ (СТРУКТУРИ) ІТ-ПРАВА. // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 280. http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachments/maket_it_konfer.pdf

Черкашин І.В. Проблеми юридичного факту в Інтернеті в контексті права інтелектуальної власності. І. В. Черкашин / Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукраїнської науково практичної конференції (Львів, 23 вересня 2016 р.). Львів: юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2016. С. 154. http://law.lnu.edu.ua/news/anons-konferentsiya-aktualni-problemy-intelektualnoho-prava-23-09-2016

Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч.закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.

Право інтелектуальної власності: Академічний курс / За ред. О.А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — Вид. друге, перероб. та доповн. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.

Право інтелектуальної власності. Підручник // Коссак В.М., Якубівський І.Є. – К.: Істина, 2007. – С.208.

Аврамова О.Є., Разіна О.І. Проблеми захисту авторських прав в інтернеті // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – № 6(980). – С. 26-29.

Андрощук А. Інтелектуальна власність в Інтернеті: тенденції законодавчого регулювання // Юридичний журнал. – 2013. – № 1. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua

Андрощук Г. Авторське право й інтелектуальна власність в інтернеті (за матеріалами соціологічних досліджень) // Юридичний журнал. – 2013. – № 10. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua

Андрощук Г. Про підсудність інтернет-спорів про права на бази даних // Юридичний журнал. – 2014. – № 1. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua

Андрощук Г.О. Правова охорона програмного забезпечення (комп’ютерних програм і баз даних) : монографія / Г. О. Андрощук, С. А. Петренко. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ. — 2013. — 300 с.

Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. – К.: КНТ, 2005.

Бачун О. Досудова підготовка справ щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2002. – № 1. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=380

Вахонєва Т.М., Гаркава А.С. Особливості правової охорони та захисту авторських та суміжних прав в Україні // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С.112-117.

Ващинець І.І. Цивільно-правова охорона авторських прав в умовах розвитку інформаційних технологій: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 /  Ващинець І.І. –  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2006.

Голіцин Д. Актуальні проблеми захисту авторського права в мережі Інтернет // Юридичний журнал. – 2005. – № 5. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua

Горкуша М. Захист авторських та суміжних прав, порушених в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 6.

Грігор’янц Г. І. Захист авторських і суміжних прав від піратства в мережі інтернет за законодавством України та Російської Федерації // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса. – 2014. – № 72. – С.236-242.

Гура М.В. Правова охорона Інтернет-сайту в Україні: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 /  Гура М.В. –  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2006.

Дмитришин В.С.  Набуття та передання прав на комп’ютерні програми: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 /  Дмитришин В. –  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2008.

Дєдова О. Україна є найбільшим порушником авторських прав у світі // Електронний ресурс. – режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/editor-column/ukrayina-e-naybilshim-porushnikom-avtorskih-prav-u-sviti.html

Жилінкова О. Реалізація прав інтелектуальної власності в Інтернеті за допомогою ліцензій Creative commons // Юридичний журнал. – 2011. – № 2. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua

Захист авторських прав на контент // Електронний ресурс. – режим доступу: http://www.aruc.org.ua/uk/consultation/4748/

Захист імені на сайті: судова практика у сфері доменних спорів – 2012. – режим доступу: http://kmp.ua/ua/eksklyuziv/651-zahyst-imeni-na-sajti-sudova-praktyka

Калениченко П. А. Охорона авторського і суміжних прав у музичному шоу-бізнесі України: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 /  Калениченк П. –  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2008.

Калениченко П. А. Проблеми охорони авторського і суміжних прав у мережі інтернет // Часопис Київського університету права. – Київ. – 2009. – № 2. – С.192-199.

Катеринчук К. Порушення авторського права: як відрізнити некоректне та неправомірне цитування від плагіату? // Юридичний журнал. – 2013. – № 2. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3822

Кетрарь А.А. Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від піратства в мережі інтернет // Часопис цивілістики. – Одеса. – 2012. – Випуск 14. – С. 141-145.

Кузьменко Т. Захист товарного знаку в інтернеті // Юридичний журнал. – 2009. – № 11. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua

Кушакова Н. Законодавче регулювання Інтернет в Україні: проблемні питання й перспективи розвитку // Юридичний журнал. – 2003. – № 3. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua

Кудрицька Т. Доменні спори в Україні: останні тенденції та перспективи застосування альтернативних способів вирішення // Журнал Інтелектуальна власність України. – 2012. – №10. – режим доступу http://old.kisilandpartners.com/ukr/knowledge/articles/1262/

Пастухов О.М. Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Пастухов О.М. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2002.

Пастухов О. М. Авторське право в Інтернеті: Навч. посібник. — К.: Вид-во «Школа», 2004.

Право інтелектуальної власності в Інтернеті : [наук.-практ. посібник] / С.А. Петренко, В.М. Троцька. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 288 с.

Прудкий О. Захист прав на використання торговельних марок в інтернеті: судова практика // ЮРИСТ&ЗАКОН. – 2014. – режим доступу: http://www.lcfgroup.com.ua/news/publications/1675/

Регулювання правовідносин в Інтернеті : аспекти інтелектуальної власності [Текст] : брошура / С. А. Петренко, О. О. Мацкевич, С. О. Бутнік-Сіверський. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 120 с.

Рекомендації щодо вдосконалення механізму регулювання цифрового використання об’єктів авторського права і суміжних прав через мережу Інтернет http://sips.gov.ua/ua/recomnet.html

Рудник Т.В. Відповідальність за порушення авторського права // Часопис Київського університету права. – Київ. – 2012. – № 2. – С.248-251.

Смородина А. Заборона на публічний показ фотографії // Юридичний журнал. – 2009. – № 10. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua

Селіванов М.В. Захист права на комп’ютерну програму (авторсько-правовий аспект): автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 /  Селіванов М.В. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002.

Тарасенко Л.Л. Докази і доказування у судових спорах щодо інтелектуальних прав / Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – С. 126-133.

Тарасенко Л.Л. Захист авторських прав: процесуальні аспекти /Л.Л.Тарасенко // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – К.: Київ. Ун-т права НАН України, Ін-т держ. і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2015. – № 2. – С.246-250 Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2015_2/CHAS15_2.pdf

Тарасенко Л.Л. Суб’єктний склад розгляду справ щодо захисту авторських прав /Л.Л.Тарасенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2015. – Вип. 34. – Т. 1.– С.105-109. Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=95

Тарасенко Л.Л. Докази і доказування у спорах щодо захисту авторських прав /Л.Л.Тарасенко // Адвокат. – 2014. – № 10. – С.21-26. Режим доступу: http://yurholding.com/news/78-dokazi-dokazuvannya-u-sporah-schodo-zahistu-avtorskih-prav.html

Тарасенко Л.Л. Особливості захисту авторських прав в мережі Інтернет / Л.Л.Тарасенко // Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Братіслава, Словацька Республіка, 27-28 листоп.  2015 р.). – Братіслава. – 2015. –  С. 44-46. Режим доступу: http://yurholding.com/news/88-osoblivost-zahistu-avtorskih-prav-v-merezh-nternet.html

Тарасенко Л. Особливості звернення до суду з позовом щодо захисту авторського права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. – Львів. – 2015 р. – С.222-226. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/konferencija_2015_chastina_1_01.pdfФілик Н.В., Троцюк Н.В. Специфіка судового захисту авторських прав на об’єкти, розміщені в мережі Інтернет: порівняльно-правовий аналіз //  Судова апеляція.  –  2012.  –  №2. – С. 47-54.

Харченко О. Cудова практика у доменних спорах в .UA: 2005-2007 // режим доступу: https://hostmaster.ua/?faqj2

Цивільно-правова охорона та захист авторського права в сучасних умовах технологічного розвитку [Текст] : монографія / Колектив авторів : О. О. Штефан, А. С. Штефан, І. І. Петренко, О. О. Мацкевич, В. М. Троцька, С. А. Петренко; за наук. ред. Н. М. Мироненко. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 341 с.

Штефан А. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав // Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” . – 2009. – № 2. – режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-tsyvilno-pravovi-sposoby-zahystu.html

Штефан О.О. Позовне провадження у справах з авторських і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.03 «цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право» / О.О.Штефан. – Київ. – 2000. – 20с.

Штефан О. Позов у справах, що виникають з авторських правовідносин // Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” . – 2014. – № 3. – С.12-25. – режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/0314.comp.pdf

Матеріали

тема_1_практичне 2021

Тема_2_3_практичні_заняття_2021

Тема_4_практичне_на_2_заняття_2021

Тема_5_6_практичне_2021

Тема_7_практичне_2021

Тема_8_9_практичне_2021

Тема_10_11_практичне_2021

Тема_12_практичне_2021

Тема_13_14_практичне_2021

Модуль_перелік_питань_2021 модуль_2021

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ 2019:  http://law.lnu.edu.ua/news/it-pravo-praktykum

Для підготовки: ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус