ІТ право

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік
73.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
78 (заочне)доцент Кметик-Подубінська Х. І.
716доцент Тарасенко Л. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732Шпуганич І. І.
доцент Кметик-Подубінська Х. І.
Суханов М. О.
Самагальська Ю. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна призначена для опанування студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із  правом інформаційних технологій.

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення основ ІТ права, як комплексної галузі законодавства. Цифрові технології надають широкі можливості, здійснення яких врегульовано ІТ правом. ІТ право – це комплексна галузь законодавства, яка стрімко розвивається. Необхідно слідкувати за її розвитком. Право не встигає за технологіями, які виникають та удосконалюються. ІТ право покликане вирішити ряд важливих питань щодо правозастосування: фіксація змісту веб-сторінки, правосубєктність учасників ІТ правовідносин тощо. ІТ право – це і норми щодо електронного документообігу, електронного підпису, електронної комерції, електронних грошей. Криптовалюта та операції з нею – ще один виклик для ІТ права. Віртуальні активи – новий правовий інститут, який підлягає детальному вивченню під час спецкурсу. Авторське право охопило цифрове середовище, і ІТ право повинно також допомагати у його належному регулюванні. Компютерна програма – це об’єкт ІТ технологій, який не має належного правового регулювання. ІТ право покликане вирішити цю проблематику. NFT як новий об’єкт має невизначену правову природу. Доменні спори – новий вид спорів, які вирішуються у судовому або у спеціальному порядку, який також вивчається ІТ правом. ІТ компанія та її взаємовідносини з працівниками, види ІТ компаній та структурування їх діяльності – обовязковий елемент вивчення ІТ права. Дія-сіті і гіг-контракти також не залишаються осторонь під час вивчення курсу ІТ права. Договори у сфері ІТ, а саме нові та незрозумілі поняття: Service agreement, NDA, договори про неконкуренцію. ToS, EULA, договори на SEO-оптимізацію, хмарні договори (SaaS, PaaS, IaaS), договори на розробку програмного забезпечення (Agile, waterfall model) та інші – все це предмет вивчення ІТ права.

Вся вказана проблематика є предметом вивчення студентами та є актуальною в умовах сьогодення.

Структура курсу:

Тема 1. Загальні положення про ІТ право.

Тема 2. Суб’єкти ІТ права.

Тема 3. Правовий режим ДІЯ-СІТІ.

Тема 4. Договірні зобов’язання у сфері інформаційних технологій за участю ІТ-компаній.

Тема 5. Інші договірні зобов’язання у сфері інформаційних технологій.

Тема 6. Електронний документообіг. Електронні документи. Електронний цифровий підпис.

Тема 7. Веб-портал ДІЯ. Інші інформаційні портали.

Тема. 8. Електронна комерція.

Тема 9. Електронний правочин. Смарт-контракти.

Тема 10. Електронні гроші.

Тема 11. Криптовалюта. Віртуальні активи.

Тема 12. Авторське право в ІТ сфері.

Тема 13. Правовий режим цифрових об’єктів авторського права

Тема 14. Комерційні позначення та об’єкти патентного права в цифровому середовищі

Тема 15. Доменні спори.

Тема 16. Інтернет-реклама.

Завдання навчальної дисциплін ознайомити студентів з основними проблемами правового регулювання ІТ відносин в Україні; ознайомити з нормативно-правовими актами, які регулюють ці відносини в Україні; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці.

Результати навчання:

По проходженні курсу студенти повинні знати:

 • джерела правового регулювання ІТ відносин в Україні;
 • правові засади здійснення електронної комерції, електронного документообігу;
 • правовий режим ДІЯ-СІТІ та правову природу гіг-контрактів;
 • застосування електронного підпису;
 • використання електронних грошей та правова природа криптовалюти;
 • правовий режим віртуальних активів;
 • здійснення авторських прав в ІТ сфері;
 • особливості правового режиму компютерної програми як обєкту ІТ права;
 • правову природу NFT;
 • особливості вирішення доменних спорів;
 • структурування роботи ІТ компанії, її види та порядок провадження діяльності;
 • порядок укладення та зміст договорів в ІТ сфері.

По проходженні курсу слухачі повинні вміти:

 • застосовувати одержані знання на практиці;
 • правильно застосовувати законодавство, що регулює ІТ відносини;

аналізувати та вирішувати практичні казуси в ІТ сфері.

Рекомендована література

Базова література

Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. ІТ ПРАВО. Львів: «Левада», 2017.  470 с.

ІТ-право: теорія і практика. За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової. Одеса: Фенікс, 2017. 472 с.

Gillies, L . E. (2016). Electronic commerce and international private law: A study of electronic consumer contracts. Routledge.

Kulesza, Joanna. International internet law. Routledge, 2012.

Бачинський Т. В., Радейко Р. І., Харитонова О. І. Основи ІТ-права: навч. посіб. К.: Юрінком Інтер. 2017. 208 с.

Додаткова література

Davidson, A. (2009). The law of electronic commerce. Cambridge University Press.

Hedley, S. (2017). The Law of Electronic Commerce and the Internet in the UK and Ireland. Routledge-Cavendish.

Quirk, P., & Forder, J. (2003). Electronic commerce and the law. John Wiley & Sons.

Reed, Chris. Internet law: text and materials. Cambridge University Press, 2004.

Rothchild, J. A. (Ed.). (2016). Research handbook on electronic commerce law. Edward Elgar Publishing.

Smith, Graham JH, ed. Internet law and regulation. Sweet & Maxwell, 2007.

Winn, J. K. (2001). Electronic Commerce Law: 2001 Developments. Bus. Law., 57, 541.

Бабецька, І. Я. (2022). ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ.

Баранов О. А. Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика: Монографія. К.: Едельвейс, 2014. 434 с.

Батраченко, Т. С. (2022, May). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КІБЕРЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ. In The 12 th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development”(May 18-20, 2022) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. 930 p. (p. 853).

Бахур, О. (2022). ПРО ПІДСТАВИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові перспективи (Naukov? perspektivi), (6 (24)).

Бедратий, Ю. (2022). Історико-правові передумови утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Академічні візії, (4-5), 12–19. вилучено із http://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/39

Бортник, Н., & Єсімов, С. (2019). Відносини в мережі Інтернет як об’єкт правового регулювання. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Юридичні науки, (22), 147-153.

Борщ, В. Ф. (2022). Правове регулювання обігу криптовалют: зарубіжний та вітчизняний досвід (Doctoral dissertation, Сумський державний університет).

Булеца, С., & Тегза, А. (2022). Захист віртуальної ігрової власності: національний та зарубіжний досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, (69), 89-93.

Головач, А., & Глущенко, Н. (2022). ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КОРИСТУВАЧА ПЕРСОНАЛЬНОЇ СТОРІНКИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. Наукові інновації та передові технології, (1 (3)).

Думчиков, М. О. (2022). КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ КІБЕРЗЛОЧИНІВ. НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 65.

Дутов, М. М. (2017). Правове забезпечення розвитку електронної комерції (Doctoral dissertation, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 04 «Господарське право).

Зубковська, А. М. (2022). ФЕНОМЕН КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ. АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО, 109.

Капіца, Ю. М., Рассомахіна, О. А., & Шахбазян, К. С. (2012). Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. Інформація і право, (3), 129-140.

Кіпа, О. О. (2010). Правопорушення в мережі Інтернет. Часопис Київського університету права. Славський, А. (2017). Особливості правопорушень, скоєних в мережі Інтернет (Doctoral dissertation, Тернопіль, Вектор).

Коваленко, І. (2022). Деякі види творів, розміщених в інтернеті, та особливості їх охорони українським авторським правом порівняно з законодавством США. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, (70), 181-185.

Коваленко, О. Ю. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН В ІНТЕРНЕТІ FEATURES OF LEGAL RELATIONS ON THE INTERNET. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 134.

Кравченко, О. С., & Сурело, Р. А. (2019). Правова природа електронних грошей, їх основні види та тенденції розвитку в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. Проблеми цивільного та господарського права, 1, 53-56.

Куртакова, А. (2022). СУДОВА ПРАКТИКА УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. Наука і техніка сьогодні, (3 (3)).

Місюкевич, В. І., Трушкіна, Н. В., & Шкригун, Ю. О. (2021). Електронна комерція у глобальному цифровому просторі: нові виклики та напрями розвитку.

Місюкевич, В. І., Трушкіна, Н. В., & Шкригун, Ю. О. (2021). Електронна комерція у глобальному цифровому просторі: нові виклики та напрями розвитку.

Міщук, І. О. (2020). СПЕЦИФІКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ У РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЮРИСЦИКЦІЯХ. EDITORIAL BOARD, 232.

Ободець, Є. А. (2022). ЗЛОЧИННІСТЬ У КІБЕРПРОСТОРІ. Сучасні підходи боротьби зі злочинністю: погляди молодих вчених: збірник. матеріалів Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти, Кривий Ріг-26 листопада 2021 р./КННІ ДонДУВС.–Кривий Ріг, 2022.–305 с., 284.

Онофрейчук, О. С. (2022, May). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ. In The 11 th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life”(May 11-13, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. 810 p. (p. 788).

Павловська, А. О. (2022). СУЧАСНЕ ШАХРАЙСТВО В УКРАЇНІ. ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, 164.

П’ятецька, М. О. (2022). Правове регудювання рекламної діяльності на прикладі власного проєкту інтернет-журналу «Закон та реклама».

Сащенко, М. (2022). ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, (1 (101)), 17-20.

Силаєва, Г. О. (2022). Кібертероризм як інструмент протистояння держав на міжнародній арені.

Сідікова, В. О. (2022). РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРАВОВІДНОСИНАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ:(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ). Scientific notes of Lviv University of Business and Law, 32, 52-59.

Тарасенко Л.Л. КОМП‘ЮТЕРНА ПРОГРАМА ЯК ОБ‘ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 251.

Тардаскіна, Т. М., Стрельчук, Є. М., & Терешко, Ю. В. (2011). Електронна комерція. навч. пос./ТМ Тардаскіна, ЄМ Стрельчук, ЮВ Терешко.–Одеса: ОНАЗ ім. ОС Попова.

Троцька, В. (2022). ПОЗАСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗГІДНО З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА В ЄДИНОМУ ЦИФРОВОМУ РИНКУ. Теорія і практика інтелектуальної власності, (1), 35-43.

Ульянова, Г. О., & Колодін, Д. О. (2022). КРИМІНАЛЬНО-ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І ФРН В СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Київський часопис права, (1), 163-167.

Харитонов Є.О. СУТНІСТЬ ІТ-ПРАВА (ІТ- ПРАВО ЯК КОНЦЕПТ). ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 274.

Черновол, В. Є., & Конопліцька-Слободенюк, О. К. (2022). БЕЗПЕКА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ІНТЕРНЕТ. Тези доповідей, 20.

Шестак, Я. І. (2022). КІБЕРГІГІЄНА У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Тези доповідей, 5.

Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. Інтелектуальне право України. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 609 с.

Яворська О. C. ІТ-право: поняття, зміст, засади. Збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід”. Тернопіль: Юрид. ф-т. Тернопіл. нац. екон. ун-ту, 2017. С. 279-282.

Матеріали

2022 – ПРАКТИКУМ

Тема 1. Тема 1_практичне

Тема 2. Тема_2_практичне

Тема 3.-5.  Тема_3_5_практичне

Тема 6_7. Тема_6_7_практичне

Тема 8-11. Тема_8-11_практичне

Тема_12_13_Тема_12_13_практичне

Тема_14_15_Тема_14_15_практичне

Для підготовки: ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

 

 

Модуль_перелік_питань_2022_МОДУЛЬ_ІТ ПРАВО_2022

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус