Припинення господарських товариств

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Гладьо Ю. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Гладьо Ю. О.

Опис курсу

Мета – опанування студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із питаннями припинення господарських товариств.

Завданняознайомити студентів з основними проблемами правового регулювання питань припинення господарських товариств в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

поняття припинення господарських товариств;

поняття та основні форми реорганізації господарських товариств;

поняття ліквідації господарських товариств;

особливості припинення окремих видів господарських товариств;

правовий режим майна господарського товариства, що припиняється;

вміти:

правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини у сфері припинення господарських товариств;

аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

 1. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» / О.М.Вінник. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 312с.
 2. Вінник О.М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, – К., 2004.
 3. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624 с.
 4. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» / О.М.Вінник. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 312 с.
 5. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. проф. Щербини В.С. – К. : Атіка, 2000. – 544 с.
 6. Вядрова І.М. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків. – Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. – Українська академія банківської справи, Суми, 2001.
 7. Грицай О.В. Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур на рівні регіону. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 − Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. − Інститут економіко правових досліджень НАН України, Донецьк, 2002.
 8. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. / За ред. В.М.Косака. – К.: Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.
 9. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І.Харитонова, Є.О.Харитонов, В.М.Коссак та ін. ; за ред. О.І.Харитоновой – Х. : Одіссей, 2007. – 832с.
 10. Дяченко С.В. Правове забезпечення припинення юридичної особи: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / С. В. Дяченко. – Київ, 2012. – 16 с.
 11. Загребельний О.М. Актуальні проблеми адаптації правового регулювання злиття та поглинання компаній в Україні до права ЄС // Теорія та практика державного управління. – Вип. 3 (38)
 12. Зубатенко О.М. Припинення суб’єктів господарювання. – Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2008.
 13. Кібенко О. Реорганізація АТ: «гра за новими правилами» / Олена Кібенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/oarticle/609.
 14. Кібенко О.Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України. – Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2006.
 15. Кравченко С.С. Юридична природа прав учасників господарських товариств. –Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12. 00. 03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2007.
 16. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики / Володимир Миколайович Кравчук. – К. : Істина, 2005. – 720 с.
 17. Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. М. Кравчук. – Харків, 2010. – 38 с.
 18. Кравчук В.М. Соціально-правова природа юридичної особи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 “цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В.М. Кравчук. – Львів, 2000. – 16 с.
 19. Кухар В. І., Афанасьєв В. В., Томчишен С. В. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонера: проблеми теорії і практики / В. І. Кухар, В. В. Афанасьєв, С. В. Томчишен // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 1. – С. 10–21.
 20. Луць В. В., Сивий Р. Б., Яворська О. С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За заг. ред. В. В. Луця, О. Д. Крупчана. – К. : «Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 256 с.
 21. Щербакова Н. В. «Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств». Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. Наук, Донецьк, 2006.
 22. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / (Знаменський Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.); за заг. ред. В. К.Мамутова. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 687 с.
 23. Науково-практичний коментар Закону України «Про господарські товариства» / Ю. М. Крупка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 272 с.
 24. Нецька Л. С. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. / Нецька Любов Степанівна. – К., 2001. – 188с.
 25. Пацурія Н.Б. Особливості процедури реорганізації страховиків / Н.Б.Пацурія // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 5. – С. 121–126.
 26. Погрібний Д.І. Про зміст поняття корпоративних прав / Д.І.Погрібний // Актуальні проблеми правознавства: тези доп. та наук. повідомл. учасн. наук. конф. молодих учених та здобувачів/за ред. М.І.Панова. – Х., 2004. – С. 82-84.
 27. Рябота В.В. Реалізація прав акціонерів при злитті, приєднанні та поглинанні акціонерних товариств в Україні: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Рябота Владислава Володимирівна. – К., 2008. – 209 с.
 28. Саракун І.Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект). – Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук:спеціальністю 12.00.03. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2007.
 29. Селіванова І.А. Проблеми правового статусу акціонерних товариств, в яких держава є акціонером / І.А.Селіванова // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 9. – С. 44–48.
 30. Симонян Ю.Ю. Корпоративні відносини у командитних товариствах (цивільно-правовий аспект). – Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010.
 31. Черевко П.П. Cтворення юридичних осіб приватного права. – Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2009.
 32. Шевченко Н. Механізм захисту прав і законних інтересів кредиторів під час припинення господарських товариств шляхом реорганізації / Н. Шевченко // Правничий часопис Донецького університету. – 2004. – № 1 (11). – С. 54–60.
 33. Шевченко Н. Особливості припинення господарських товариств шляхом реорганізації / Н. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 16–19.
 34. Шевченко Н.І. Деякі питання реорганізації господарських товариств / Н. І. Шевченко // Санація та банкрутство. – 2011. – № 2. – С. 160–164.
 35. Шевченко Н.І. Захист прав заінтересованих осіб при реорганізації господарських товариств / Н.І.Шевченко // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3. – С. 146–151.
 36. Шевченко Н.І. Захист прав заінтересованих осіб при реорганізації господарських товариств / Н. І. Шевченко // Санація та банкрутство. – 2011. – №1. – С. 116–123.
 37. Шевченко Н.І. Щодо удосконалення форм захисту прав кредиторів і учасників при припиненні господарських товариств шляхом реорганізації / Н.І.Шевченко // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. Всеукр. наук. – прак. конф. Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. Чернецька О.В. та інш.]. – К. : Вид-во Європейського університету, 2012. – С.379–382.
 38. Шевченко Наталія Ігорівна. Правове регулювання припинення господарських товариств шляхом реорганізації. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: Спеціальність 12.00.04 –господарське право; господарсько-процесуальне право. Київ – 2012
 39. Шевченко Н. Момент правонаступництва при реорганізації господарських товариств / Н. Шевченко // Право України. – 2006. – № 4. – С. 62–65.
 40. Шевченко Н. Поняття та сутність правонаступництва при реорганізації господарських товариств / Н. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 44–47.
 41. Шевченко Н. Реорганізаційні процедури з перетворення акціонерних товариств в інші організаційно-правові форми ведення бізнесу / Наталія Шевченко. – К. : Міжнародний інститут бізнесу, 2010. – 180 с.
 42. Шевченко Н. Роль органів господарського товариства в процесі його припинення шляхом реорганізації / Н. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 38–42.
 43. Шевченко Н.І. Види реорганізації господарських товариств / Н. І. Шевченко // Санація та банкрутство. – 2011. – № 3–4. – С. 130–135.
 44. Шевченко Н.І. Особливості судового оскарження реорганізації господарських товариств / Н.І. Шевченко // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 2. – С. 190–195.
 45. Шевченко Н.І. Перетворення як вид реорганізації господарських товариств / Н. І.Шевченко // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 2. – С. 138–143.
 46. Шевченко Н.І. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств / Н. І. Шевченко // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 4. – С. 163–170.
 47. Щербакова Н. В. Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 “Господарське право; господарсько-процесуальне право” / Н.В. Щербакова. – Донецьк, 2006. – 20 с.
 48. Щербина В.С. Господарське право України: Підручник. − 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007.
 49. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: Монографія. − К. : Юрінком Інтер, 2008.
 50. Федорович В. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні. — Л. : Атлас, 1998. — 142с.
 51. Федорович В.І. Правове регулювання створення, реорганізації і ліквідації сільскогосподарських кооперативів: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Львів, 1998. — 17с.
 52. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом. – Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2009.
 53. Яковлєв Ю.В. Командитні товариства як суб’єкти підприємницької діяльності. – Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2001 р.
 54. Янкова О., Щербакова Н. До питання про укладення договору про злиття або приєднання господарських товариств / Олена Янкова, Наталія Щербакова // Правничий часопис Донецького університету. – 2004. – № 1 (11). – С. 24–29.
 55. Цікало В.І. Правова природа корпоративного правовідношення //Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4. – С. 157-165.
 56. Яворська О. Корпоративні відносини за новим цивільним законодавством: вирішені чи нові проблеми // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 282-288.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму