Правове регулювання обігу цінних паперів в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Яворська О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета – опанування студентами  юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із  набуттям права власності, володінням,  використанням, розпорядженням цінними паперами як об’єктом цивільних прав,  забезпечення ефективного захисту прав  та законних інтересів  власників цінних паперів, правильного застосування норм  законодавства, що регулює  обіг цінних паперів в Україні.

Завдання – ознайомити студентів з основними проблемами правового регулювання обігу цінних паперів в Україні; ознайомити з нормативно-правовими актами, які регулюють обіг цінних паперів, та  навчити використовувати дані нормативні положення при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці;  дати чітке уявлення про види цінних паперів за законодавством України.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • нормативно-правові акти, які регулюють обіг цінних паперів;
 • види цінних паперів за законодавством України, особливості різних груп цінних паперів;
 • особливості правового статусу учасників ринку цінних паперів України, фінансових посередників;
 • правовими засадами функціонування біржового та позабіржового ринків цінних паперів, правовим регулюванням депозитарної діяльності в Україні, а також державним регулюванням ринку цінних паперів в Україні.

вміти:

 • використовувати отримані знання у вирішенні професійних завдань;
 • дати юридичну оцінку правовідносинам з приводу цінних паперів;
 • тлумачити норми чинного законодавства України, що регулюють обіг цінних паперів, та використовувати роз’яснення вищих судових та інших органів у процесі застосування норм права;
 • правильно застосовувати набуті теоретичні знання та норми чинного законодавства України, яке регламентує обіг цінних паперів, при вирішенні конкретних справ, що виникають на практиці;
 • знаходити необхідні правові норми, що вміщуються у великому масиві нормативно-правових актів законодавства, для застосування у конкретній професійній ситуації;
 • узагальнювати практику застосування законодавства, яке регулює обіг цінних паперів в Україні, та робити відповідні висновки.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Агарков М. Учение о ценных бумагах. М., 1993.
 2. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М., Финансы и статистика. -1992.
 3. Кравченко Ю.Я.Рынок ценных бумаг: Курс лекций. –К.:ВИРА-Р, 2002,- 426с.
 4. Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К.: Юрінком. -1998.

 

Допоміжна література:

 1. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. Самара, 1992.
 2. Баран С.М. Курс вексельного права. Спб. 1893.
 3. Бєлов В.А. Бездокументарные ценные бумаги. Научно-практический очерк. – М.: ЮрИнфор, 2001. – 106 с.
 4. Бервено С.Н., Яроцький В.Л. Правове регулювання вексельного обігу в Україні. – Харків: Право. 2001.-512 с.
 5. Вайян Е. Ринок цінних паперів (Європі) //Кур”єр ЮНЕСКО. – 1997. – Січень. – С.31-39.
 6. Введение в рынок ценных бумаг. Колесник В.В. – Киев., АЛД. -1996.
 7. Демківський А. Вексель, його форми та функції в ринковій економіці. Банківська справа. -1996. -№5.
 8. Демківський А. Сучасний вексельний обіг. К., 1998.
 9. Доценко-Білоус Н. Судова практика на ринку цінних паперів. // Цінні папери України. 2005, № 28, с. 2-5.
 10. Доценко-Білоус Н. Договори доручення та комісії в діяльності торговців цінними паперами. //Цінні папери України. 2005,
 11. Доценко-Білоус Н. Сертифікати ФОН: від ілюзій до розчарувань. – Цінні папери України, 2005, №11
 12. Дробышев П.   Традиции   и   парадоксы   вексельного обращения. М., 1996.
 13. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. М. -Банки и биржи. -1995.
 14. Захарьин В. Всё о вексели. М., 1998.
 15. Казанцев А. Вексель в вопросах и ответах. М., 1997.
 16. Косова Т.Д. Становлення інституціональних інвесторів в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / НАН України. Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2004. –С.150-155.
 17. Корнєва О. Вексель як один з способів подолання платіжної кризи. Економіка України. -1995. -№4.
 18. Кравець В. Переказний вексель. Проблема неплатежів. -Банківська справа. -1998. -№1.
 19. Кейзер Т.Акционерные общества по гражданскому праву Нидерландов. //Цивилистические записки: Межвуз. Сборник науч. Трудов. – М.: Статут, 2001.-С. 346-350.
 20. Кещян В.Г. Биржевой рынок: Страницы истории и становления в современных условиях. – М.: РЭА, 1996.-351 с.
 21. Луць В.В, Сивий Р.Б., Яворська О.С., Акціонерне право: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре»,2004. – 256с.
 22. Мельник В. Ринок цінних паперів. К., 1998.
 23. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М., 1995.
 24. Мозговий О.М. Фондовий ринок України. -Фінанси України. -1996.
 25. Мороз А.М. Банківська енциклопедія. К., 1993.
 26. Мороз Ю. Вексельное дело. К., 1996.
 27. Милейко Я. Поплюймо А. Іпотечні цінні папери. – Цінні папери України, 2004, №31
 28. Милейко Я. Поплюймо А. Світовий іпотечний ринок: досвід, накопичений роками – Цінні папери України, 2006, №1
 29. Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України: проблеми функціонування і розвитку. -К. -КСУ. -1996.
 30. Остапенко В. Акционерное дело и ценные бумаги. М., 1992.
 31. Охріменко О. Проблеми випуску сертифікатів ФОН. Цінні папери України, 2006, №2
 32. Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб’єкти ринку акцій України. – К.: “Знання”, 1999.-262 с.
 33. Рєзанова Н.С. Фінанси закордонних корпорацій /Під ред. проф. В.М.Федосова. –К.: Либідь, 1993. –208 с.
 34. Румянцев Сергый. Перспективи розвитку ІВІ // Цінні папери України, – 26 січня 2006 р. – № 3 (395). – С.14.
 35. Сіржук Роман. Стан та перспективи розвитку ІСІ. //Цінні папери України. – 24 червня 2004 р. -№25 (313). – С.7.
 36. Спасибо-Фатеєва И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения, – Харьков: Право, 1998. –256 с.
 37. Фельдман А.В. Основы рынка производных ценных бумаг. М., 1996.
 38. Фінанси зарубіжніх корпорацій. Під ред. Федосова В.М. К., 1993.
 39. Фондовий ринок України. Під ред. Оскольського В.В. К.: Скарбниця. -1994.
 40. Цінні папери в Україні. Під ред. Оскольського В.В. К.: ІФБ. -1993.
 41. Цінні папери в Україні. /Керівник авт. кол. В.В. Оскольський. –К.: Українська фондова біржа, 1993. –428 с.
 42. Шершеневич Т.Ф. Учебник торгового права. М., 1994.
 43. Яворська О.С. Проблемні питання правового регулювання ринку цінних паперів та діяльності акціонерних товариств. // Захист корпоративних прав інвесторів в світлі нового Цивільного кодексу України. Матеріали семінару 16-18 квітня 2003 року. –Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, – 2003.-С.
 44. Яворська О. Цінні папери як об’єкти цивільних прав. – Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2004 Вип. 40.
 45. Яроцький В.П. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основні інструментальної концепції). Харків. Право, 2006.

Матеріали

прав регулювання обігу цінних паперів тести

Навчальний посібник. Яворська О.С. ЦІННІ ПАПЕРИ

Робоча програма Цінні папери

перелік питань на іспит

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус