Порівняльне корпоративне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Гладьо Ю. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816Гладьо Ю. О.
Суханов М. О.

Опис курсу

Мета вивчення курсу – засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання корпоративних відносин у різних державах та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.

Завданням вивчення даного курсу полягає у засвоєнні студентами знань про джерела правового регулювання корпоративних відносин, про суб’єктів корпоративних відносин, особливості створення, діяльності та припинення господарських товариств та кооперативів країнах англосаксонської та континентальної правових системах, особливості формування статутного капіталу товариств; правовий статус учасників товариств; правовий режим майна господарських товариств; моделі корпоративного управління.

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Action Plan: European company law and corporate governance – a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies /* COM/2012/0740 final. Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:52012DC0740
 2. Блюмгардт А. Модели корпоративного управления. – К. : Наукова думка, 2003. – 159 с.
 3. Борисова В. І. Корпорація — організаційно-правова форма корпоративних відносин //Право та інновації.2015.Вып. 4. С. 9–16.
 4. Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин : збірник наукових праць / за редакцією В.В. Луця ; Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України. – Київ : Редакція журналу “Право України”, 2013. – 165 с.
 5. Вознесенская Н. Н. Юридические лица в международном частном праве России и Европейского Союза //Труды Института государства и права РАН. 2017. № 2, т. 12. С. 109–143.
 6. Гарагонич О. В. Адаптація корпоративного законодавства України до права ЄС //Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2015. №2. С. 53–62.
 7. Глусь Н. С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: Автореф. дис… к.ю.н: 12.00.03 /Н. С. Глусь; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2000. 23 с.
 8. Доповідь про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [Електронний ресурс].Режимдоступу:http://www.kmu.gov.ua/document/246089185/Dopovid2012.doc.
 9. Єфіменко А. П. Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства та законодавства Європейського Союзу у сфері регулювання діяльності компаній. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://corpravo.com/biblioteka/statti/jefimenko-a.p.- problemigarmonizacijivitchiznanogo-zakonodavstva-ta-zakonodavstvajevropejskogo-sojuzu-u-sferi-reguluvanna-dijalnosti-kompanij.
 10. Кібенко О. Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи : перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. – Харків : СТРАЙД, 2005. – 432 с.
 11. Кібенко О. Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: дис… д-ра юрид. наук: 12.00.04 /О.Р. Кібенко; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Х., 2006. 527 с
 12. Кібенко О., Пендак Сарбах А. Право товариств (company law): порівняльно-правовий аналіз acquis Європейського Союзу та законодавства України. / упоряд. Г. Друзенко, за наук. ред. О. Кібенко. – К.: Видавнича організація «Юстініан», 2006. – 496 с.
 13. Корпоративне право України : підручник / [В.В. Луць … [та ін.] ; за заг. ред. В.В. Луця ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 379 с.
 14. Корпоративне право України та інших європейських країн : порівняльно-правова характеристика : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 вересня 2014 року / [редакційна колегія : В.В. Луць, О.Д. Крупчан, В.А. Васильєва] ; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2014. – 231 с.
 15. Корпоративне управління в країнах з перехідною економікою : організаційно-економічні аспекти та сучасні проблеми : збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару, проведеного в ЧДІЕУ 8 червня 2007 р. / за заг. ред. Л.М. Ремньової. – Чернігів : РВК “Деснянська правда”, 2007. – 146 с.
 16. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 /Н. С. Глусь; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2000. 23 с.
 17. Красько И. Е. Корпоративное право : избранные статьи. – К. : Юстініан, 2004. – 63 с.
 18. Кузьмін О. Є. Корпоративне управління : Посібник / Олег Євгенович Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак та ін.; За ред. О. Є. Кузьміна; Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів, 2004. – 168 с.
 19. Македон В. В. Принципи та організаційні складові інтеграційної політики компаній у міжнародних моделях корпоративного управління : монографія / В.В. Македон ; Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Видавництво ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 394 с.
 20. Мармазов В., Друзенко Г. Адаптація законодавства України до acquis Європейського Союзу: підсумки п’ятирічного шляху [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/1702
 21. Пахомова Н. Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений:монография Екб.: Налоги и финансовое право, 2005. 336 с. Режим доступу до кн.:http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&module=display&section=do wnload&do=confirm_download&id=2383. 68. Переверзєв О. М. Господарсько-правове забезпечення корпоративного контролю в акціонерних товариствах: автореф. дис.… канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 /О. М. Переверзєв. Донецьк, 2004. 20 с
 22. Репецький В. М. Корпоративне право Європейського Союзу та України : навчальний посібник для студентів галузі знань 0304 “Право” спеціальності 8.03040101 “Правознавство” (для денної та заочної форм навчання) / В.М. Репецький, Я.І. Музика, С.О. Граб ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 275 с.
 23. Рудинская Е. В. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / Е.В. Рудинская, С.А. Яромич. – Київ : КНТ : Эльга-Н, 2008. – 413 с.
 24. Румянцев С. Українська модель корпоративного управління: становлення та розвиток; ред. В. П. Розумний, А. І. Белиба. К.: Знання, 2003. 149 с.
 25. Савельев Л. А. Корпорации: настоящее и будущее (экономико-правовые проблемы) : Монография / Л. А. Савельев, В. Н. Амитан, Н. И. Яркова и др.; Донбасская нац. акад. строительства и архитектуры. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 418 с.
 26. Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах : навчальний посібник / А.В. Смітюх. – Вид. 2-ге, змінене і доп. – Київ : Істина, 2012. – 271 c.
 27. Спасибо-Фатєєва І. Вчення про корпоративні права і цивілістична доктрина. – Право України. – 2014. – № 6. – С. 84-92.
 28. Суханов Е. А. О развитии статуса компаний в некоторых европейских правопорядках //Вестник гражданского права. 2009. №2. Т. 9. С. 266—272.
 29. Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право.Москва: Статут, 2014. – 456 с
 30. Харитонова О. Дослідження проблем корпоративного права. – Право України. – 2014. – № 6. – С. 93-101.
 31. Холод В. В. Корпоративне управління в Україні: характерні риси //Економічні науки. Маркетинг та менеджмент. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Economics/59279.doc.htm
 32. Яковюк І. Адаптація й гармонізація законодавства в умовах інтеграції: проблема співвідношення //Вісник Академії правових наук України. 2012. №  С. 29–

 

 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
 2. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступними змінами).
 3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Том 1. – Стор. 83. – Ст. 2125.
 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144 (з наступними змінами і доповненнями).
 5. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – ст. 356 (з наступними змінами і доповненнями).
 6. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – N 50-51. – Ст. 384 (з наступними змінами і доповненнями).
 7. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 49. – Ст. 682 (з наступними змінами і доповненнями).
 8. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – N 5. – Ст. 35 (з наступними змінами і доповненнями).
 9. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.3018 № 2275- VIII // Відомості Верховної Ради України.- – № 13.- Ст. 69
 10. Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств: Роз’яснення Кабінету Міністрів України щодо застосування Декрету Кабінету Міністрів України № 24–92 від 31.12.1992 року //Урядовий кур’єр. 1993. № 33–34
 11. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу від 15 квітня 2008 // режим доступу:

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206655%202008%20INIT

 1. Перша директива 2009/101/ЄС від 16.09.2009 щодо координації гарантій, що вимагаються в державах-членах від товариств в розумінні ст. 48 частина друга Трактату, з метою встановлення їх рівності в цілому співтоваристві, для забезпечення охорони інтересів як учасників, так і третіх осіб // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1
 2. Друга директива Ради 77/91/ЄЕС від 13.12.1976 щодо координації гарантій, що вимагаються в державах-членах від товариств в розумінні ст. 58 частина друга Трактату, з метою встановлення їх рівності в цілому співтоваристві, для забезпечення охорони інтересів як учасників, так і третіх осіб в сфері утворення акціонерного товариства, а також збереження та зміни його капіталу // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31977L0091&rid=1
 3. Третя директива Ради 78/855/ЄЕС від 9.10.1978, видана на основі ст. 54 абз. 3 пункту g) Трактату, що стосується злиття акціонерних товариств // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31978L0855&rid=2
 4. Четверта директива Ради 78/660/ЄЕС від 25.07.1978, видана на основі ст. 54 абз. 3 пункту g) Трактату, стосовно річних фінансових звітів деяких видів товариств // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31978L0660&rid=2
 5. Шоста директива Ради 82/891/ЄЕС від 17.12.1982, видана на основі ст. 54 абз. 3 пункту g) Трактату, стосовно поділу акціонерних товариств // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31982L0891&rid=1
 6. Сьома директива Ради 83/349/ЄС від 13.06.1983, видана на основі ст. 54 абз. 3 пункту g) Трактату, стосовно консолідованої фінансової звітності // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31983L0349&rid=2
 7. Восьма директива Ради 84/253/ЄЕС від 10.04.1984, видана на основі ст. 54 абз. 3 пункту g) Трактату, стосовно затвердження відповідальних осіб за виконання законного контролю облікових документів // режим доступу:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31984L0253&rid=1
 8. Десята директива Європейського парламенту і Ради 2005/56/ЄС від 26.10.2005 стосовно транскордонного злиття господарських товариств // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0056&rid=1
 9. Одинадцята директива Ради 89/666/ЄЕС від 21.12.1989, що стосується вимог оприлюднення інформації щодо відділень, утворених в державі-члені деякими видами товариств, що регулюються правом іншої держави // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0666&rid=2
 10. Дванадцята директива Ради 89/667/ЄЕС від 21.12.1989, що стосується одноособових товариств з обмеженою відповідальністю // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0667&rid=2
 11. Тринадцята директива Європейського парламенту та Ради 2004/25/ЄС від 21.04.2004 щодо пропозиції прийняття // режим доступу: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0025&rid=1
 12. Директива Ради 2001/86/ЄС від 8 жовтня 2001 р., що доповнює статут європейського товариства стосовно залучення працівників // режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001L0086
 13. Директива Ради 2003/72/ЄС від 22 липня 2003, що доповнює статут європейського кооперативу стосовно залучення працівників // режим доступу:
 14. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003L0072
 15. Розпорядження Ради (ЄС) No 1435/2003 від 22 липня 2003 про статут європейського кооперативу (SCE) // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003R1435

 1. Розпорядження Ради (ЄЕС) No 2137/85 від 25 липня 1985 про європейське згрупування господарських інтересів (EEIG) // режим доступу: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985R2137:en:HTML
 2. Розпорядження Ради No 2157/2001від 8 жовтня 2001 р. стосовно статуту європейського товариства (SE) // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001R2157

 1. Commission Directive 2007/14/EC of 8 March 2007 laying down detailed rules for the implementation of certain provisions of Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market //OJ L 322M. 2.12.2008. P. 496–505.
 2. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward /* COM/2003/0284 final. Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A52003DC0284
 3. Council Directive 2003/72/ЕС of 22 July 2003supplementing the Statute for a European Cooperative Society with regard to the involvement of employees //OJ. – 2003. – L 207. – P. 25-36. Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0072. Proposal for
 4. Fifth Directive on the coordination of safeguards which for the protection of the interests of members and outsiders, are required by member states of companies within the meaning of Article 59, second paragraph, with respect to company structure and to the power and responsibilities of company boards. Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/1972_3.
 5. Companies Act 2006 (UK) Режим доступу: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents
 6. Limited Liability Partnerships Act 2000 (UK). Режим доступу: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/12/contents
 7. Revised Model Business Corporation Act (RMBCA) (USA) . Режим доступу: https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Business%20Administration/The%20Law%20Of%20Business%20Organization%20-%20John%20E.%20Moye/Appendix%20G%20-%20Model%20Business%20Corporation%20Act.pdf
 8. Investment Company Act of 1940 (USA) [Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу: https://www.db.com/tcr/docs/Investment_Company_Act_1940.pdf
 9. Small Business Investment Act of 1958 (USA) [Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/sites/default/files/Small%20Business%20Investment%20Act%20of%201958_0.pdf
 10. Investment Advisers Act of 1940 (USA)[Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу: https://www.db.com/tcr/docs/Investment_Advisers_Act_of_1940.pdf
 11. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung (Deutschland) [Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу: // https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/
 12. Aktiengesetz (Deutschland) [Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу: https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/
 13. Commercial Code of 2006 (France) [Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20110202
 14. 2003 Financial Security Law [Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=20110202&cidTexte=JORFTEXT000000428977&fastPos=2&fastReqId=911906712&oldAction=rechExpTexteCode
 15. 2001 Law on New Economic Regulations (Loi sur les Nouvelles Régulations Economique) [Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу:
 16. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005630963
 17. Civil Code, 1942 – Codice Civile, 1942 (as of 2009) (Italy) [Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу: http://www.altalex.com/documents/codici-altal
 18. Italian Corporate Governance Code, 2006 (Italy) [Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу:
 19. http://www.ecgi.org/codes/documents/codiceautodisciplina_en.pdf
 20. Code of Corporate Governance (Australia) [Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу: http://www.ecgi.org/codes/documents/cg_code_austria_jul2012_en.pdf
 21. Canada Business Corporations Act [Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/INDEX.HTML
 22. The Swedish Companies Act [Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу: http://law.au.dk/fileadmin/www.asb.dk/omasb/institutter/erhvervsjuridiskinstitut-skjultforgoogle/EMCA/NationalCompaniesActsMemberStates/Sweden/THE_SWEDISH_COMPANIES_ACT.pdf
 23. Corporations Act 2001[Електронний ресурс]. / – Режим доступу до ресурсу: https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00031

 

СУДОВА ПРАКТИКА:

 1. Рішення Європейського Суду C-107/83 Klopp [1983] ECR 2971 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61983CJ0107

 1. Рішення Європейського Суду C-143/87 Stanton [1988] ECR 3877 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0143

 1. Рішення Європейського Суду C-19/92 Kraus [1993] ECR I-1663 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61992CJ0019

 1. Рішення Європейського Суду C-2/74 Reyners [1974] ECR 631 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61974CJ0002

 1. Рішення Європейського Суду C-212/97 Centros Ltd [1999] ECR I-1459 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61997CJ0212

 1. Рішення Європейського Суду C-264/96 ICI [1998] ECR I-0000 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61996CJ0264

 1. Рішення Європейського Суду C-55/94 Gebhard [1995] ECR I-4165 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0055

 1. Рішення Європейського Суду C-70/95 Sodemare [1997] ECR I-3395 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61995CJ0070

 1. Рішення Європейського Суду C-81/87 Daily Mail [1988] ECR 5483 // режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0081

 1. Lieberman v Becker, 38 Del Ch 540, 155 A 2d 596 (Super Ct 1959) (USA)
 2. Flieger v Lawrence, 361 A2d 218 (Del 1976) ) (USA) (1952) ) (USA)
 3. Oberly v Kirby, 592 A2d 445, 467 (Del 1991) ) (USA)
 4. Cinerama Inc v Technicolor Inc, 663 A2d 1156, 1170 (Del. 1995) ) (USA)
 5. Benihana of Tokyo Inc v Benihana Inc., 906 A2d 114 (Del. 2006) ) (USA)

 

Матеріали

МОДУЛЬ-2021

МОДУЛЬ_ПКП_2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус