Рекламне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Кметик-Подубінська Х. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Кметик-Подубінська Х. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається опанування теоретичних та практичних проблем рекламної діяльності. Предметом курсу також охоплюється вивчення загальнотеоретичних положень та нормативно-правової бази у сфері реклами  в Україні та закордоном. Завданням курсу є формування у студентів практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із  правовим регулюванням реклами, а також щодо правильного застосування норм законодавства у цій сфері.

Результати навчання:

знати:

 • поняття та сутність реклами;
 • види та функції реклами;
 • реклама як об’єкт права інтелектуальної власності;
 • сутність правовідносин у сфері рекламного права;
 • рекламне право в США та ЄС.

вміти:

 • застосовувати рекламне законодавство.
 • виявляти законну і незаконну рекламу.
 • укладати договори у рекламній сфері;
 • аналізувати практичні казуси.

 

Рекомендована література

 1. Артемов В.В. Реклама і нереклама / / Реклама і право. 2008. N 1.
  Бадалов Д.С., Василенкова І.І., Пузиревський С.А. Коментар до Федерального закону “Про рекламу”. М., 2004.
 2. Башаратьян М.К. Інформація як об’єкт права і зміст права на інформацію / / Сучасне право. 2006. N 12.
 3. Богацька С.Г. Правове регулювання рекламної діяльності. М.: Університетська книга, 2007.
 4. Бокарева Е.Н., Гордукова Є.В. Про спонсорської реклами / / Електронний журнал “Фінансові та бухгалтерські консультації”. 2011. N 1.
 5. Болотних І. Недобросовісна конкуренція і неналежна реклама / / Корпоративний юрист. 2009. N 5.
 6. Бороноева Т.А. Сучасний рекламний менеджмент. М., 2003. КонсультантПлюс: примітка.
 7. М.І. Брагінський, В.В. Витрянський”Договірне право. Загальні положення” (книга 1). Статут, 2001 (3-е видання, стереотипне).
 8. Бугрим В.В. Трюки в рекламі і паблік рілейшнз // Вісн. Київ. нац. ун-ту. – Серія Журналістика. – 1997. – Вип. 4. – С. 190 – 194.
 9. Волков А.В. Реклама як діяльність і соціальний інститут: Автореф. дис. … канд. соц. наук. СПб., 2004.
 10. Головкіна Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 2. – С. 20 – 24.
 11. Головкіна Н.В. Оманлива реклама: Світова практика контролю // Маркетинг в Украине. – 2003. – № 1. – С. 11 – 15.
 12. Голуб О.Ю. Соціальна реклама: Учеб. посібник. М.: Торгово-видавнича корпорація “Дашков і К”, 2010.
 13. Городенко Л.М. Політична реклама в контексті впливу засобів масової інформації на аудиторію // Вісн. Київ. нац. ун-ту. – Серія Журналістика. – 2001. – Вип. 9. – С. 19 – 20.
 14. Дейян А. Реклама. Пер. с франц. / Общ. ред. В.С. Загашвили. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – 176 с.
 15. Джефкінс Ф. Реклама: Практичний посібник / Пер. англ., доп. і ред. Д. Ядіна. – К.: Знання, 2001. – 456 с.
 16. До дискусії про журналістську етику. – К.: Республіка, 2002. – 112 с.
 17. Есликова Е., 3ахарчук В. Презентация как вид рекламной деятельности // Социология: теория, методы, маркетинг. 2002. – № 3.
 18. Горячева Ю.Ю. Розмежування реклами та інформації рекламного характеру / / Законодавство. 2000. N 5.
 19. Григор’єва А. Реклама і право / / ЕЖ-Юрист. 2010. N 35.
 20. Гришаев С. Зовнішня реклама на стінах і дахах / / Адміністративне право. 2011. N 1.
 21. Гузєєва О. Схиляння або пропаганда? / / Законність. 2008. N 2.
 22. Деменцова Е. афішних стовп як рекламний щит / / ЕЖ-Юрист. 2012. N 5.
 23. Дзгоєва Ю.О. Співвідношення приватних і публічних інтересів у правовому регулюванні реклами: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.
 24. Донцова Ю. Двадцять п’ятий кадр, або Як зомбують телеглядачів / / ЕЖ-Юрист. 2011. N14.
 25. Закони і практика ЗМІ у одинадцяти демократіях світу (Порівняльний аналіз) / ARTICLE 19, Харк. правозахисна група. – Х.: Фоліо, 2000. – 199 с.
 26. Законы и практика СМИ в странах СНШ и Балтии: Сравнительный анализ / Иссл. подгот. неправительственной некоммерческой организацией Фонд защиты гласности. – М.: Галерия, 1999. – 224 с.
 27. Картер П. Эффективная реклама: Путеводитель для мелких предприятий. – М.: Прогресс, 1991. – 280 с.
 28. Ісмаїлов Б.І. Правові аспекти правового захисту неповнолітніх від шкідливого впливу інформаційного середовища. URL: http://www.portalus.ru.
 29. Лутко Н.В. Нормативно-правове регулювання політичної реклами (український та міжнародний досвід) //
 30. Кислицин А.А. вводить в оману реклами: поняття та проблеми кваліфікації. Досвід порівняльно-правового дослідження права Росії і США: Автореф. дис …. канд. юрид. наук. М., 2006.
 31. Крупнейшие рекламодатели. Самые рекламируемые торговые марки. Самые рекламируемые категории товаров в Украине (январь 2000 г.) // Маркетинг и реклама. – 2000. – № 2. – С. 24 – 25.
 32. Міжнародний кодекс рекламної практики  від 02.12.1986 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_010
 33. Мінбалеєв А.В. Правове регулювання реклами у Японії / / Реклама і право. 2009. N 1.
  Мінбалеєв А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання соціальної реклами / / Юридичний світ. 2010. N 1.
 34. Едвардс Ч., Браун Р. Реклама у роздрібній торгівлі США. М., 1967.
 35. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.
 36. Скрицька Н.А. Рекламне право в підготовці юристів: гарна ідея чи необхідність сьогодення / Н.А.
 37. Скрицька // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти: Збірник матеріалів науково-методичної конференції. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 241–244.
 38. Фесенко В. Правове регулювання рекламної діяльності// Електронний доступ: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2828
 39. Красіліч Н.Д., Бакалінська О.О. Правові форми обмеження конкуренції в сфері рекламної діяльності // Правова держава: Щорічник наук. пр. Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Вип. 12. – С. 418-425

Матеріали

рекламне право тести

робоча рекламне право ІВ

питання на модуль рекламне ІВ

самостійна рекламне ІВ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус