Яворська Олександра Степанівна

Посада: завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Інтелектуальне право, корпоративне право, право власності, акціонерне право, обіг цінних паперів, договірне право

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

 1. Яворська О. С. Майнові права як об’єкти цивільного обороту. Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип.53. – С.225-231. (фахове видання)
 2. Яворська О. С. Проблеми майнової відповідальності засновників за зловживання конструкцією «юридична особа». Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова, 16 березня 2012 р. / (редкол.: В. І. Борисова (відп. ред.) та ін.) ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012. – С. 65-69. – 464 с.
 3. Яворська О. С. Набуття права власності за давністю володіння. Адвокат. – 2013. –№ 5. – С. 29-34. (фахове видання)
 4. Яворська О. С. Саморегулівні організації на ринку цінних паперів. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – Випуск 4 (48) / 2013. – Хмельницький. – 2013. – С. 75 – 82. (фахове видання)
 5. Яворська О. С. Принципи справедливості, добросовісності, розумності та їх втілення у цивільному законодавстві. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХX регіональної науково-практичної конференції; 6-7 лютого 2014 р., м. Львів. – Львів, 2014. – С.220-223.
 6. Яворська О. С. Визнання права третейським судом. Альтернативні способи вирішення спорів : матеріали шостого львівського міжнародного форуму (Львів, 30-31 травня 2013 року) / відп. за вип. І. І. Дутка. – Львів : Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2013. – С. 18-22.
 7. Яворська О. С. Депозитарная система Украины. Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА (выпуск девятнадцатый). – Оренбург., 2014. – С. 59-63.
 8. Яворська О. С. Проблеми цивільної відповідальності держави у зобов’язаннях із заподіяння шкоди. Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Олександра Анатолійовича Пушкіна, (7 червня 2014 р.). – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014. – Стор. 53-57.
 9. Яворська О. С. Договір як правова підстава викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб. // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 73 А 437/ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 354–363. (фахове видання)
 10. Яворська О. С. Розірвання договору довічного утримання (догляду) / О. С. Яворська // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – Випуск 2 (50) 2014. – Хмельницький. – 2014. – С. 130–137.
 11. Яворська О. С. Господарське товариство однієї особи // О. С. Яворська: Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 26 – 27 вересня 2014 року. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 61-65. (вийшло у 2015).
 12. Яворська О. С. Визнання права як спосіб його захисту за цивільним законодавством України // О. С. Яворська Ludske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava. : Medzinarodna vedecka konferencia, Братіслава, 19-20 вересня 2014 року. – С. 45–48.
 13. Яворська О. С. Окремі зауваги до проекту Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» / Актуальні проблеми приватного права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 93-ій річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова. – Харків. – 27 лютого 2015. – Харків «Право», 2015. – С. 49-54.
 14. Яворська О. С. Благодійні організації як юридичні особи приватного права // Удосконалення правового регулювання статусу непідприємницьких організацій в Україні: Збірник наукових праць (за результатами роботи «круглого столу») / За заг. ред. М. К. Галянтича. – К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – С. 12-16 с. – 72 с.
 15. Яворська О. С. Право на доступ до публічної інформації Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІІ регіональної науково-практичної конференції; 4-5 лютого 2016 р., м. Львів. – Львів, 2016. – С.207-213.
 16. Яворська О. С. Договори про передання майнових прав інтелектуальної власності: Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-методичного семінару (28 червня 2015 року). [редкол.: Бошицький Ю. Л., Шишка Р. Б., Андрусів У. Б., Чернецька О. В.]. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. – С. 14-18. – 110 с.
 17. Яворська О. С. Службовий твір як об’єкт інтелектуального права: / Актуальні проблеми приватного права: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 94-ій річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 19 лютого 2016р.) – Харків.: Право, 2016. – С. 54-57 – 364 с.
 18. Яворська О. С. Право слідування за законодавством України / О. С. Яворська Pravna veda a prax vyzvy modernych europskych integracnych procesov : Medzinarodna vedecka konferencia, Братіслава, 27-28 листопада 2015 року. – С. 132–136. – 246с.
 19. Яворська О. С. Особливості правового положення страховика як господарського товариства / Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації [текст]: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 жовтня 2015 року, м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 310-314. – 321с.
 20. Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с. (автор – підрозділ 3.1. Поняття інтелектуальної власності, інтелектуального права, у співавторстві, 3.4. Місце інтелектуального права у системі права України, у співавторстві; підрозділ 4.4. Договір як регулятор інтелектуальних відносин, у співавторстві, підрозділ 4.5. Роль та значення судової практики у регулюванні інтелектуальних відносин, у співавторстві, РОЗДІЛ 5. АВТОРСЬКЕ ПРАВО, підрозділ 10.1. Комерційна таємниця. Ноу-хау, РОЗДІЛ 11. НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ, РОЗДІЛ 12. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА (підрозділи 12.1. – 12.7.).
 21. Яворська О.С. Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: QUO VADIS // О.С.Яворська / Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – С. 34-38.

 

 

Навчальні посібники і монографії:

 1. Яворська О. С. Юридичні підстави виникнення права приватної власності. Навчальний посібник. Львів, 1996. – 68 стор.
 2. Яворська О. С. Основи житлового права України. Навчальний посібник Навч. посібн. Правознавство. За ред. професора Пилипенка П. Д.) –Львів. Новий світ-2000. – 2003. – С. 362 – 380.         Пилипенко П. Д., Бурак В. Я., Богдан Й. Г. та інші.
 3. Яворська О. С. Акціонерне право. Навчальний посібник // К. Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”. – 2004.  – 256 с. (Луць В. В., Сивий Р. Б.)
 4. Яворська О. С. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Навчальний посібник: За ред проф. В. М. Коссака. – К.: Істина, 2004. (глави 12 – 15, 23 – 29, пар. 1 – 3 глави 54, глави 64, 66, 67, пар. 2, 3 глави 82).         (кол. автор.: Коссак В. М., Богдан Й. Г., Бек Ю. Б. та інші)
 5. Яворська О. С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України. Навчальний посібник. К.: Атіка, 2008. – 256 с.
 6. Яворська О. С. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Навчальний посібник За ред проф. В. М. Коссака. – Вид. 2-ге, перероб. І доп. К.: Істина, 2008. (глави12 – 15, 23 – 29, пар. 1 – 3 глави 54, глави 64, 66, 67, пар. 2, 3 глави 82). (кол. автор. Коссак В. М., Богдан Й. Г., Бек Ю. Б. та інші)
 7. Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти. Монографія        Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 384с.
 8. Яворська О. С. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Том 8. Договори про передачу майна у власність та користування. За ред. професора І. В. Спасибо-Фатєєвої). – Серія «Коментарі та аналітика». Навчальний посібник  Харків: ФОП Лисяк Л. С., – 2011. –17с.

Біографія

Наукова біографія:

 

НАВЧАННЯ:

1981-1983 рр. навчалася у Чернігівському юридичному технікумі

1984-1989 рр. навчалася на юридичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка.

1997 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Підстави виникнення права приватної власності громадян за цивільним законодавством України» спеціальність: 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У 2002 році присвоєне вчене звання доцента.

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти», спеціальність: 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У 2014 році присвоєне вчене звання професора.

 

ПЕРСОНАЛЬНI ДАНI:

Народилася 12 квітня 1963 року у с. Стар’ява Старосамбірського району Львівської області. Українка. Дочка Софія.

ПРОФЕСIЙНА КАР’ЄРА:

1989-1990 рр. – юрисконсульт Львівського відділку Львівської залізниці.

1990-1992 рр. – юрисконсульт управління обліку та розподілу житлової площі Львівського міськвиконкому.

З травня 1992 року – асистент, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу.

 З червня 2015 року професор кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, завідувач кафедри.

ЗНАННЯ МОВ

Українська; польська, англійська – читаю і перекладаю зі словником.

КЕРIВНИЦТВО НАУКОВОЮ РОБОТОЮ АСПІРАНТІВ:

Під керівництвом проф. Яворської О. С. було захищено 3 кандидатських дисертації. Керує написанням кандидатських робіт 4-ох аспірантів кафедри

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!