Право в ІТ (спеціальність 126, факультет електроніки та комп’ютерних технологій)

Тип: Нормативний

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Суханов М. О.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Лубчук  О. Д.
Гринчак І. В.
Дюкарєва-Бержаніна К. Ю.
Суханов М. О.

Матеріали

Мета вивчення курсу – засвоєння студентами теоретичних та прикладних знань у сфері правового регулювання відносин інформаційних технологій, набуття прикладних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.
Завданням вивчення цього курсу полягає у засвоєнні студентами знань про джерела правового регулювання відносин ІТ права, суб’єктів та об’єктів відносин ІТ права, зміст відносин ІТ права, Інтернет та цифрове середовище, здійснення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, електронні документи, електронний документообіг, електронний цифровий підпис, комп’ютерну програму, компіляції даних, електронні гроші, криптовалюту, електронну комерцію, доменні імена, доменні спори, договірні зобов’язання у цифровому середовищі.

Студенти повинні виконувати письмові роботи і розв’язувати задачі до практичних занять відповідно до навчального плану. З метою самоконтролю студентам доцільно розв’язувати задачі з програми курсу, складати проекти відповідних документів (договори, позовні заяви тощо).

Результати навчання:
знати:
– джерела правового регулювання ІТ відносин в Україні;
– правові засади створення та функціонування Інтернет-сайту;
– здійснення авторських прав в ІТ сфері;
– особливості правового режиму комп`ютерної програми як об`єкту ІТ права;
– особливості вирішення доменних спорів.
– порядок укладення та зміст договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності в ІТ сфері.
вміти:
– правильно застосовувати законодавство, що регулює відносини у сфері інформаційних технологій;
– аналізувати практичні казуси.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму