Самагальська Юстина Яромирівна

Посада: доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: yustyna.samagalska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних, конкурентне право, судова практика у сфері інтелектуальної власності, рекламне право

Курси

Публікації

 1. Самагальська Ю.Я. Принципи адміністративної процедури реалізації інспекційних повноважень / Ю.Я. Самагальська // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: тези доповідей XІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (6 – 8 травня 2001 року). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені І.Франка, 2011. – С. 59 – 61.
 2. Самагальська Ю.Я. Інспекційні повноваження: поняття та види / Ю.Я. Самагальська / Правова система України: сучасний стан та способи подальшого розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 – 29 липня 2012 р.) – м. Запоріжжя, 2012р. – С. 81 – 84.
 3. Самагальська Ю.Я. Адміністративна реформа органів публічної адміністрації: сучасний стан. / Ю.Я. Самагальська / Роль права у забезпеченні законності та правопорядку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (31 серпня 2012 р.) – м. Запоріжжя, 2012 р. – С.72 – 74.
 4. Самагальська Ю.Я. Інспекційні повноваження та правова основа їх реалізації / Ю.Я. Самагальська / Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 56. – С. 209 – 2014.
 5. Самагальська Ю.Я. Оскарження адміністративного акта, прийнятого за результатами здійснення інспекційних заходів, в адміністративному порядку / Ю.Я. Самагальська / Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11 – 12 жовтня 2013 р.) – м. Київ, 2013р. – С.73 – 76.
 6. Самагальська Ю.Я. Ініціювання інспекційного провадження як перша стадія адміністративної процедури реалізації інспекційних повноважень / Ю.Я. Самагальська / Митна справа. Науково-аналітичний журнал. № 4 (88), 2013, частина 2, книга 1. – С. 210-215.
 7. Самагальська Ю.Я. Правове регулювання виконання адміністративного акту / Ю.Я. Самагальська / Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11 – 12 жовтня 2013 р.) – м. Ужгород, 2013 р. – С. 155 – 157.
 8. Самагальська Ю. Стадії інспекційного провадження: загальна характеристика [Електронний ресурс] / Ю. Самагальська // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2013. – Вип. 58. – С. 157-162. 
 9. Самагальська Ю. Я. Здійснення інспекційних заходів як центральна стадія адміністративної процедури реалізації інспекційних повноважень [Електронний ресурс] / Ю. Я. Самагальська // Митна справа. – 2013. – № 5(2.2). – С. 101-106. 
 10. Самагальськая Ю.Я. Правовая регламентация административной процедуры реализации инспекционных полномочий в Украине и Республике Молдова: сравнительно-правовой анализ / Ю.Я. Самагальськая / Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». №93.2013 – С. 179 – 183.
 11. Самагальська Ю.Я. Інспекційні провадження: зміст та стадії. / Ю.Я. Самагальська / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІХ регіональної науково-практичної конференції (7 – 8 лютого 2013 року) – м. Львів,  ЛНУ Франка, 2013. – С. 128 – 130.
 12. Самагальська Ю.Я. Прийняття адміністративного акта за результатами здійснення інспекційного заходу / Ю.Я. Самагальська / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХ регіональної науково-практичної конференції ( 6-7 лютого 2014 року) – м. Львів, ЛНУ Франка., 2014. – С. 197 – 200.
 13. Самагальська Ю.Я. Письмовий запит в інспекційному провадженні / Ю.Я. Самагальська / Právna veda a prax v treťom tisícročí. Міжнар. наук. конф. (27 – 28 лютого 2015 р.). – Кошице: Ф-т права ун-ту ім. Павла Йозефа Шафарика, 2015. – С. 139 – 142.
 14. Самагальська Ю.Я. Адміністративна процедура реалізації інспекційних повноважень в України. – На правах рукопису. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Львів, 2015.
 15. Інтелектуальне право України / За заг. Редакцією проф. О.С. Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 – 608.
 16. Самагальська Ю.Я. Становлення права інтелектуальної власності в Україні / Ю.Я. Самагальська / Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. Ф-т Львів Нац. Ун-ту ім.. І. Франка, 2016. – 180с. С. 116-121.
 17. Самагальська Ю.Я Право інтелектуальної власності на породу тварин та правова основа його реалізації / Ю.Я. Самагальська / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХІ регіональної науково-практичної конференції. м. Львів, 2015.
 18. Самагальська Ю. Я. Ініціювання інспекційного провадження як перша стадія адміністративної процедури реалізації інспекційних повноважень [Електронний ресурс] / Ю. Я. Самагальська // Митна справа. – 2013. – № 4(2). – С. 210-215.

Біографія

У 2009 році закінчила магістратуру у юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2011 році закінчила фінансово-економічний факультет Інституту післядипломної освіти  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кандидатська дисертація на тему «Адміністративна процедура реалізації інспекційних повноважень в Україні» була захищена у 2015 році. Присвоєно звання кандидата юридичних наук.

З вересня 2015 році займає посаду асистента кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені І. Франка. Роботу на кафедрі успішно поєднує з юридичною практикою, якою займається більше 5 років.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!