Судовий захист корпоративних прав

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Дюкарєва-Бержаніна К. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Дюкарєва-Бержаніна К. Ю.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Судовий захист корпоративних прав» спрямована на поглиблення теоретичних знань про судовий порядок вирішення корпоративних спорів. Засвоюючи матеріал, студенти набувають практичних навиків самостійного застосування нормативно-правових актів.

Предмет навчальної дисципліни охоплює проблеми вирішення спорів, які виникають із корпоративних правовідносин.

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного та господарського права, цивільного процесуального права, господарського процесуального права.

 Метою викладання навчальної дисципліни «Судовий захист корпоративних прав» є засвоєння студентами основних теоретичних та практичних проблем, які виникають при застосуванні законодавства при вирішенні корпоративних спорів у судовому порядку.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Судовий захист корпоративних прав» є:

– формування вміння аналізувати актуальні питання корпоративних спорів;

– роз’яснення змісту джерел правового регулювання вирішення корпоративних спорів;

– аналіз судового розгляду корпоративних спорів за участю акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних та командитних товариств;

– набуття вмінь та навичок виявлення проблемних ситуацій та відшукання належних способів їх вирішення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні положення чинного законодавства України щодо вирішення корпоративних спорів;
 • основні положення актів органів судової влади, які тлумачать положення відповідного законодавства;
 • особливості вирішення корпоративних спорів за участю акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних та командитних товариств.

вміти:

 • аналізувати відповідне законодавство, виявляти проблеми у правовому регулюванні вирішення корпоративних спорів та пропонувати шляхи їх вирішення;
 • правильно визначати підвідомчість та підсудність справ, які виникають із корпоративних правовідносин;
 • складати процесуальні документи;
 • ефективно використовувати у практичній діяльності методи аналізу судової практики.

 

Рекомендована література

 1. Артеменко С.В. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне приватне право – міжнародне приватне право. Інститут держави і права імені В.М. Ко¬рецького Національної академії наук України. – Київ, 2004.
 2. Булатов Є.В. Правовий статус установи як учасника господарських відносин: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2005.
 3. Винар Л. В. Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006.
 4. Винар Л.В. Проблема відповідальності юридичних осіб, заснованих на державній власності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003. – Випуск 38. – С. 286-292.
 5. Винар Л.В. Організаційно-правові форми юридичних осіб, заснованих державою // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 6-10.
 6. Винар Л.В. Порядок створення юридичних осіб публічного права, заснованих державою // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 44-47.
 7. Вінник О.М. Господарськітовариства і виробничікооперативи: правове становище. –К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.
 8. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. проф. Щербини В.С. – К.: Атіка, 2000.
 9. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред.. Коссака В.М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.
 10. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.Й. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.Й. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2005. – 720с.
 11. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. — X.: «Одіссей», 2005. —608 с.
 12. Господарське законодавство: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя, В. Є. Постульга. — К.: КНЕУ,2005. — 182 с.
 13. Ісаков М.Г. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2006.
 14. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) / за заг. ред. В.В. Луця. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.
 15. Кісель В. Й. Військові частини як суб’єкти цивільного права: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2007.
 16. Клименко О.М. Особливості правового становища держави як суб’єкта приватного (цивільного) права: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.
 17. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2004.
 18. Луць В.В., Сивий Р.Б., Яворська О.С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.
 19. Любімов І.М. Правовий статус державних підприємств. : автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04. – господарське право, господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2010.
 20. Мартин В. М. Право користування чужим майном. Автореферат дисертації на здобуттянауковогоступеня кандидата юридичних наук заспеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільнийпроцес; сімейне право; міжнароднеприватне право. – ЛьвівськийнаціональнийуніверситетіменіІвана Франка. – Львів, 2006.
 21. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2т. – 3-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В.Дзери (кер.авт.кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – Т.ІІ. –1088с.
 22. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. В.М. Коссака. – К: Істина, 2008. – 992с.
 23. Погрібний Д.І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2008.
 24. Погрібний Д.І. Удосконалення управління державними корпоративними правами / Д.І. Погрібний // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2003. – Вип. 24. – С. 261-266.
 25. Погрібний Д.І. Специфіка реалізації державою належних їй корпоративних прав / Д.І. Погрібний // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2005. – Вип. 31. – С. 318-321.
 26. Погрібний Д.І. Судовий захист корпоративних прав держави / Д.І. Погрібний // Наук.-практ. журнал «Судова апеляція». – К., 2007. – №3(8) – С. 100-110.
 27. Погрібний Д.І. Деякі питання розмежування понять «реприватизація», «деприватизація» та «визнання приватизації недійсною» / Д.І. Погрібний // Держава і право: зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип.38. – С.395-399.
 28. Погрібний Д.І. Приватизація як юридичний склад виникнення у держави корпоративних прав / Д.І.Погрібний // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: зб. наук. праць. – Д., 2007. – №3. – С. 261-271.
 29. Погрібний Д.І. Правові підстави виникнення у держави корпоративних прав / Д.І.Погрібний // Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті: тези наук. доп. та повідомл. учасн. наук. конф. молодих учених., Харків, 25-26 грудня 2002 р. /за ред. М.І. Панова. – Х., Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – С. 65-67.
 30. Погрібний Д.І. Про зміст поняття корпоративних прав / Д.І. Погрібний // Актуальні проблеми правознавства: тези доп. та наук. повідомл. учасн. наук. конф. молодих учених та здобувачів/за ред. М.І. Панова. – Х., 2004. – С. 82-84.
 31. Погрібний Д.І. Правова культура корпоративних відносин з участю держави / Д.І.Погрібний // Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 12 жовтня 2007 року / редкол: Ю.П. Битяк, І.В. Яковюк, Г.В. Чапала. – Х., Право, 2007. – С. 183-187.
 32. Погрібний Д.І. Судовий захист корпоративних прав держави / Д.І. Погрібний // Сучасні проблеми юридичної науки: тези доп. та наук. повідомл. всеукраїнськ. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів / за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х., 2008. – С. 314-316.
 33. Правовий статус комунальних підприємств в Україні: : автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04. – господарське право, господарсько-процесуальне право. / Р.Ф. Гринюк; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2001. — С.11.
 34. Проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні // Коссак В.М., Кравчук В.М., Цікало В.І., Бек Ю.Б. / за ред. професора Коссака В.М. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.
 35. Саракун І.Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект) : автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2007.
 36. Тарасенко Л.Л. Правовий режим майна комунальногопідприємства / Л. Л. Тарасенко // Проблемидержавотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 6–7 лют. 2014 р.). – Львів :Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – С. 227-231.
 37. Тарасенко Л.Л. Право учасника на повернення вкладу в разі виходу з ТзОВ // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ,. 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника.
 38. Теньков С.О. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003р. – К.:Видавництво А.С.К., 2004. – 448с.
 39. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер 2004. — Кн. 2. —976 с.
 40. Цивільний кодекс України. Коментар. (Із змінами та доповненнями станом на 18 лютого 2004 року)./ За заг.ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. –Одеса: “Юрид.література”, 2004.– 1112 с.
 41. Черевко П.П. Cтворення юридичних осіб приватного права: автореф. дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2009.
 42. Яворська О. С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством Україин : Навчальний посібник / О. С. Яворська. – К. : Атіка, 2008. –254с.
 43. Яворська О. Проблемні питання правового регулювання діяльності акціонерних товариств // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2003. – Випуск 38.
 44. Яворська О. Речеві права у проекті Цивільного кодексу // Новий Цивільний кодекс України та його вплив на подальший хід і зміст кодифікаційного процесу в Україні. Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань кодифікації законодавства України. – К., 1997.– С. 51-52.

Матеріали

Робоча прогр_Суд зах корп прав

Практикум

Питання на модуль

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус