Гладьо Юлія Олексіївна

Посада: доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-89

Електронна пошта: yuliya.glado@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

корпоративне право, спільне інвестування, договірне право, інтелектуальна власність, ІТ право

Курси

Публікації

1)Правова природа іпотеки майнових прав на об’єкти нерухомого майна [Електронний ресурс] / Ю. О. Гладьо // Наукові праці МАУП. – 2015. – Вип. 45. – С. 20-23. 

2)Гладьо Ю. Інститути спільного інвестування як форма інвестування в будівництво житла [Електронний ресурс] / Ю. Гладьо // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020. – Вип. 70. – С. 151-159. 

3)Гладьо Ю. О. Захист прав добросовісного набувача у разі витребування майна з чужого незаконного володіння [Електронний ресурс] / Ю. О. Гладьо // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – Вип. 3. – С. 117-121. 

Корпоративне право: підручник/ за ред. Яворської О.С.. – Дрогобич: Коло, 2020. – 650 с.

Wiesław MACIERZYŃSKI, Yulia GLADIO, Leonid TARASENKO STANISLAV DNISTRYANSKYI AND LVIV UNIVERSITY: THE PROSOPOGRAPHIC RESEARCH// Східноєвропейський історичний вісник.вип.17. 2020.- З.79-89

Гладьо Ю.О. Інститути спільного інвестування як форма інвестування в будівництво житла / Ю.О. Гладьо // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Випуск 70. С. 151–159 (0,77 друк.арк.)

Гладьо Ю. О., Тарасенко Л. Л. Становлення та розвиток законодавства про промислову власність в Україні/ Ю.О. Гладьо, Л.Л. Тарасенко// Форум Права. № 62(3). С. 6–17 (1, 14 друк. арк.)

Гладьо Ю.О. Основні теорії майнових прав в контексті розвитку цивільного законодавства України / Ю.О. Гладьо // Рекодифікація цивільного законодавства і система права України у контексті євроінтеграційних процесів: матер. всеукр. науковопрактичн. конфер. (Одеса, 8-9 листопада 2019 року) / За заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2019. – С. 230-236. (0,34 друк.арк.)

Гладьо Ю.О. Новели Кодексу України з процедур банкрутства / Ю.О. Гладьо // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 185-187 (0,19 друк.арк.)

Гладьо Ю.О. Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у адміністративному, господарському та цивільному судочинстві: порівняльно-правовий аспект / Ю.О. Гладьо // Новели цивільного процесуального законодавства: представництво: матер. Міжнар. наук.-практ. конфер.; до 150-ї річниці з дня відкриття першої судової палати у м. Одеса (м. Одеса, 16 травня 2019 року) /за заг. ред. д. ю. н., проф. Н.Ю. Голубєвої. – Одеса: Фенікс, 2019.–С. 64-68 Укр. та франц. мовами ISBN 978-966-928-404-4 (0,22 друк. арк.) – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11830/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%BE%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Гладьо Ю.О. Правове регулювання інвестування у венчурні фонди / Ю.О. Гладьо // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали звітної ХXV  науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С. 139-144. (0,4 друк. арк.) – Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/chastyna-_1.pdf?fbclid=IwAR25mP6fkp14qhuuFvWk4T0fMAuW1a7nTTa3nYcgG83HsKwlTDOiHGfxY44

Гладьо Ю.О. Інформація про телефонні розмови абонента: розголошувати VS відмовити / Ю.О. Гладьо // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали третьої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). – Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2019. – С. 28-32 (0,23 друк. арк.) – Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/ZBIRNYK_III_konf.lviv_.17_05_2019.pdf

Гладьо Ю.О. Захист прав добросовісних набувачів при витребуванні майна з чужого незаконного володіння / Ю.О. Гладьо // Актуальні проблеми правознавства. – Тернопіль, 2017. – Вип.3. (0,5 друк. арк.).

Гладьо Ю.О. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ОПЕРАТОРАМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ РЕФАЙЛІНГОМ/ Ю.О. Гладьо// «Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід»  [Електронний ресурс] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 21-22 квіт. 2017р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – С. 341-344 (0,25 друк. арк.).

Гладьо Ю.О.Відповідальність за поширення недостовірної інформації в мережі Інтернет/ Ю.О. Гладьо // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2017. – С. 101-107 (0,25 друк. арк.).

Glado Y. O. STANISLAV DNISTRYANSKYI AND LVIV UNIVERSITY: THE PROSOPOGRAPHIC RESEARCH / Y. O. Glado, L. L. Tarasenko, W. MACIERZYŃSKI // Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич. – 2020. – вип. 17. – P. 79-89. (https://doi.org/10.24919/2519-058x.17.218185).

 Гладьо Ю. О. Становлення та розвиток законодавства про промислову власність в Україні / Ю. О. Гладьо, Л. Л. Тарасенко // Форум Права. Харків. – 2020. – 62(3). – C. 6-17. (http://doi.org/10.5281/zenodo.3883851).
2. Гладьо Ю. О. Інститути спільного інвестування як форма інвестування в будівництво житла / Ю. О. Гладьо // Вісник Львівського університету. . Львів. – 2020. – вип. 70. – C. 151-159. (http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.151).

Гладьо Ю. О. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ ПРИ УКЛАДЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ТА ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ УКРАЇНИ / Ю. О. Гладьо // ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ П’ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права» (м. Львів, 28 травня 2021 року) . Львів. – 2021. – C. 17-24.

Гладьо Ю. О. Особливості інвестування в будівництво житла через інститути спільного інвестування / Ю. О. Гладьо // Матеріали V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід». Тези наукових доповідей (16-17 квітня 2021 року) . ЗУНУ. Тернопіль. – 2021. – C. 111-115.

Гладьо Ю. О. ЗАКОНОДАВЧІ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ АКТИВІВ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАНЯ / Ю. О. Гладьо // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІI звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.). Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів. – 2021. – ч.1. – C. 200-203.

 Гладьо Ю. О. ДОСТУП ДО АБОНЕНТСЬКИХ ДАНИХ: МЕЖІ ДОЗВОЛЕНОГО / Ю. О. Гладьо // ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ЧЕТВЕРТОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права» (м. Львів, 12 листопада 2020 року). Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів. – 2020. – C. 21-25.

 

 

Біографія

2007 р. – закінчила юридичний факультет ЛНУ ім.І.Франка, магістр права.

2013 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему “Право вимоги як об’єкт цивільних прав”.

з 2017 р. – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету.

з 2019 р. – доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету.

Адвокат.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!