Акціонерне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Шпуганич І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Шпуганич І. І.

Опис курсу

Мета: опанування студентами  юридичного факультету теоретичних знань і     формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із  акціонерним правом, зокрема питанням заснування та припинення акціонерних товариств, цінних паперів таких товариств, правового статусу акціонерів та ін., вивчення вітчизняної законодавчої бази, що регулює суспільні відносини у галузі акціонерного права, а також міжнародних нормативних актів та актів Європейського Союзу;

Предмет: ознайомлення студентів з основними проблемами акціонерного права, знайомити з нормативно-правовими актами у цій сфері; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці;

Структура курсу:

Тема 1. Характеристика акціонерного права як галузі законодавства;

Тема 2. Історико-правові аспекти становлення та розвитку акціонерних товариств та акціонерного права;

Тема 3. Поняття, ознаки та типи акціонерних товариств за законодавством України;

Тема 4. Заснування акціонерних товариств;

Тема 5. Майнові відносини в акціонерному товаристві;

Тема 6. Цінні папери акціонерного товариства;

Тема 7. Правове становище акціонерів;

Тема 8. Управління акціонерним товариством;

Тема 9. Припинення акціонерних товариств;

Тема 10. Особливості створення, функціонування та припинення окремих видів акціонерних товариств;

Тема 11. Державне регулювання акціонерних товариств.

Місце у навчальному процесі: обов’язкова, 1-й семестр;

У результаті вивчення дисципліни “Акціонерне право” здобувач вищої освіти повинен:

знати:

 • поняття, предмет та метод акціонерного права;
 • джерела правового регулювання суспільних відносин у галузі акціонерного права;
 • поняття та ознаки акціонерних товариств;
 • процедуру заснування та припинення, порядок діяльності акціонерних товариств за законодавством України;
 • правовий статус акціонерів;
 • поняття, ознаки та види цінних паперів акціонерних товариств.

вміти:

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини у галузі акціонерного права;
 • складати установчі документи акціонерного товариства;
 • аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

 1. Бойко М. Д. Правове регулювання підприємництва в Україні : навч.-практ.посібник / М. Д. Бойко. – К. : Атіка, 2007. – 711 с.
 2. Вінник О. М. Акціонерне право: навчальний посібник / О. М. Вінник, В. С. Щербина ; за ред. проф. В.С.Щербини – К. : Атіка, 2000. – 544 с.
 3. Вінник О. М. Господарське право : навчальний посібник / О. М. Вінник. – [2-е вид., змін. та доп.] – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.
 4. Кибенко Е. Р. Корпоративное право : учебное пособие / Е. Р. Кибенко. – Х. : Эспада, 1999. – 480 с.
 5. Кібенко О. Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи : перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України / О. Р. Кібенко. – Х. : Страйд, 2005. – 432 с. – (Серія «Юридичний радник»).
 6. Акціонерне право: Навч. посіб. / В.В.Луць, Р.Б.Сивий, О.С.Яворська. – К.: Ін Юре, 2004. – 256 с.
 7. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / [кол. авт. О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина та ін.] ; за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – К. : Юрнком Інтер, 2008. – 720 с.
 8. Підприємницьке право : навчальний посібник / за ред. О. В. Старцева. – К. : Істина, 2006. – 208 с.
 9. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины : учебник / [под ред. Р. Б. Шишки и Я. А. Чапичадзе]. – Х. : Эспада, 2007. – 552 с.
 • Хозяйственный кодекс Украины : научно-практический комментарий / [Е. И. Харитонова, Е. О. Харитонов, В. Н. Коссак и др.] ; под ред. Е. И. Харитоновой. – Х. : Одиссей, 2007. – 752 с.
 • Щербина В. С. Господарське право України : підручник / В. С. Щербина. – [4-е вид.]. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 656 с.
 • Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью : сборник зарубежного законодательства / [Сост., отв. ред. и автор вступ. ст. В. А. Туманов]. – М. : БЕК, 1995. – 488 с.
 • Белов В. А. Хозяйственные общества / В. А. Белов, Е. В. Пестерева. – М. : «ЮрИнфоР», 2002. – 333 с.
 • Дубовицкая Е. А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в Европейском сообществе / Елена Алексеевна Дубовицкая. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 224 с. – (Серия «Гражданское и экономическое право Германии и Европы»).
 • Єфіменко А. Реалізація плану дій Україна – ЄС у сфері законодавства про компанії [Електронний ресурс] / А. Єфіменко // Юридичний журнал. – 2005. – № 7. – Режим доступу до журн. : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1811.
 • Коташевська Т. Публічні і приватні – замість ВАТ і ЗАТ. Коментарі до Закону «Про акціонерні товариства» / Т. Коташевська [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. – 2009. – № 3. – Режим доступу до журн. : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3165.
 • Круш В. В. Організаційно-правові аспекти діяльності акціонерних товариств в Україні / в. В. Круш [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_13/krush.pdf.
 • Право Европейского Союза : учебник для вузов / под ред. С. Ю. Кашкина. М. : Юрайт, 2010. – 1120 с.
 • Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии / [П. Беренс, М. Венкштерн, Ф. Ю. Зеккер и др.] ; пер. с нем. Р. И. Каримуллина и др. – М. : БЕК, 2001. – 336 c.
 • Спасибо-Фатєєва И. В. Акционерные общества: Корпоративные правоотношения. – Х., 1998. – 249 с.
 • Яворська О. Проблемні питання правового регулювання діяльності акціонерних товариств // Вісник ЛНУ. Серія юридична. – Львів. – 2003. Вип. 38. С. 273 –
 • Яворська О., Сивий Р. Проблеми правосуб’єктності закритих акціонерних товариств: чинне та нове цивільне законодавство // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 54 – 61.
 • Яворська О., Сивий Р. Закриті акціонерні товариства в Україні: проблеми та перспективи в правовому регулюванні корпоративних відносин // Юридична Україна. – 2004. – № 3. – С. 40 – 48.
 • Олександра Яворська. Новели правового регулювання за Законом України “Про акціонерні тоавриства” // Юридична Україна. – 2009. – № 8. – С. 66 – 70.
 • Яворська О. С. Господарське товариство однієї особи / Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 – 27 вересня 2014 року. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 61-65.

Матеріали

АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО тести

Акціонерне право перелік питань на іспит

Акціонерне право практикум

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус