Інститути спільного інвестування

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Гладьо Ю. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Гладьо Ю. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна охоплює теоретичні та практичні аспекти питання спільного інвестування в Україні та його окремих інститутів. Курс складається з одинадцяти тематичних блоків, розподілених відповідно до основних аспектів предмета.

Значна увага приділяється також вивченню вітчизняної законодавчої бази, що регулює суспільні відносини у сфері спільного інвестування, а також міжнародних нормативних актів та актів Європейського Союзу.

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного та господарського, а також корпоративного права.

Мета вивчення спецкурсу це опанування студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із питаннями спільного інвестування в Україні та його окремими інститутами, а також щодо правильного застосування норм законодавства у цій сфері.

Завдання – ознайомити студентів з основними проблемами спільного інвестування в Україні та країнах ЄС; ознайомити з вітчизняними та зарубіжними нормативно-правовими актами у цій сфері; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці.

Студенти повинні виконувати письмові роботи і розв’язувати задачі до практичних занять відповідно до навчального плану. З метою самоконтролю студентам доцільно розв’язувати задачі з програми курсу, складати проекти відповідних документів (договори, регламенти, статути, тощо).

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • поняття спільного інвестування;
 • поняття та основні види інститутів спільного інвестування;
 • правові основи діяльності корпоративного фонду;
 • правові основи діяльності пайового фонду;
 • правовий режим цінних паперів спільного інвестування;
 • правовий режим активів інститутів спільного інвестування;

 вміти:

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини у сфері спільного інвестування;
 • складати основні документи у сфері спільного інвестування;
 • аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) _ діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.07.2013 р. // Офіційний вісник України від 11.10.2013 р. – 2013. – № 76. – Ст. 2835.
 2. Положення про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування: затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26.11.2013 р. // Офіційний вісник України від 10.01.2014 р. – 2014. – № 2. – Ст. 39.
 3. Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів: затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.06.2013 р. // Офіційний вісник України від 06.08.2013 р. – 2013. – № 57. – Ст. 2079.
 4. Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку : затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 // Офіційний вісник України від 12.02.2013. – 2013. – № 9. – Стор. 193. –  Ст. 355.
 5. Про акціонерні товариства: Закон України вiд 17.09.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50– 51. – Ст. 384.
 6. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
 7. Про затвердження Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ Президента України від 19 лютого 1994 року № 55/94 [Електронний ресурс] / Президент України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55/94
 8. Про затвердження Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011 // Офіційний вісник України від 12.12.2011. – 2011. – № 94. – C.18. – Ст.3415. – Код акту 59350/2011.
 9. Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 серпня 2013 року № 1414 // Офіційний вісник України від 27.09.2013. – 2013. – № 72. – C.64. – Ст.2648. – Код акту 68765/2013.
 10. Про затвердження Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 жовтня 2013 року № 2073 // Офіційний вісник України від 08.11.2013. – 2013. – № 84. – C.1123. – Ст.3137. – Код акту 69538/2013.
 11. Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року № 2606 // Офіційний вісник України від 08.01.2014. – 2014. – № 1. – C.114. – Ст.13. – Код акту 70892/2013
 12. Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року № 2605 // Офіційний вісник України від 31.12.2013. – 2013. – № 100. – C.76. – Ст.3677. – Код акту 70872/2013.
 13. Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104 // Офіційний вісник України від 06.09.2013. – 2013. – № 66. – C.338. – Ст.2419. – Код акту 68475/2013.
 14. Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103 // Офіційний вісник України від 20.08.2013. – 2013. – № 61. – C.194. – Ст.2207. – Код акту 68185/2013.
 15. Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1338 // Офіційний вісник України від 04.10.2013. – 2013. – № 74. – C.50. – Ст.2745. – Код акту 68909/2013.
 16. Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 жовтня 2012 року № 1343 // Офіційний вісник України від 19.11.2012. – 2012. – № 86. – C.189. – Ст.3511. – Код акту 64192/2012.
 17. Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735 // Офіційний вісник України від 19.07.2013. – 2013. – № 52. – C.486. – Ст.1910. – Код акту 67837/2013.
 18. Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 червня 2013 року № 1047 // Офіційний вісник України від 23.08.2013. – 2013. – № 62. – C.336. – Ст.2249. – Код акту 68241/2013.
 19. Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 грудня 2013 року № 2826 // Офіційний вісник України від 31.12.2013. – 2013. – № 100. – C.237. – Ст.3699. – Код акту 70937/2013.
 20. Про затвердження Положення про формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 червня 2014 року № 773 // Офіційний вісник України від 15.07.2014. – 2014. – № 54. – C.148. – Ст.1471. – Код акту 73057/2014.
 21. Про затвердження Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2013 року № 311 // Офіційний вісник України від 19.04.2013. – 2013. – № 28. – C.150. – Ст.969. – Код акту 66649/2013.
 22. Про затвердження Порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 2014 року № 972 // Офіційний вісник України від 23.01.2015. – 2015. – № 4. – C.105. – Ст.76. – Код акту 75368/2015.
 23. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15 березня 2001 року № 2299-ІІІ (з наступними змінами і доповненнями) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2001.− № 21. – Ст.103.
 24. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 5 липня 2012 року № 5080-VI (з наступними змінами і доповненнями) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2013.− № 29. – Ст.337.
 25. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV (з наступними змінами і доповненнями) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2006.− № 31. – Ст.268.
 26. Austrian Investment Funds Act of 1 August 2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007389
 27. Code Monétaire et Financier. France / Dernière modification : 20 Septembre 2014 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/contents
 28. Commission Delegated Regulation (EU) No 694/2014 of 17 December 2013 supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards determining types of alternative investment fund managers. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1454607464028&uri=CELEX:32014R0694
 29. Commission Directive 2010/42/EU of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain provisions concerning fund mergers, master-feeder structures and notification procedure. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32010L0044
 30. Commission Directive 2010/43/EU of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements, conflicts of interest, conduct of business, risk management and content of the agreement between a depositary and a management company. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0042:0061:EN:PDF
 31. Commission Regulation (EU) No 583/2010 of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards key investor information and conditions to be met when providing key investor information or the prospectus in a durable medium other than paper or by means of a website [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1454606336027&uri=CELEX:32010R0583
 32. Commission Regulation (EU) No 584/2010 of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards the form and content of the standard notification letter and UCITS attestation, the use of electronic communication between competent authorities for the purpose of notification, and procedures for on-the-spot verifications and investigations and the exchange of information between competent authorities [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1454606234269&uri=CELEX:32010R0584
 33. Commission´s proposals amending the Directive on Investor Compensation Schemes (97/9/EC) BVI’s comments and technical amendments. – Bundesverband Investment und Asset Management. – 9.10.2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bvi.de/fileadmin/user_upload/Regulierung/Positionen/Anlegerentsch%C3%A4digung/2010-12-09_BVI_proposal_ICSD_Olle_Schmidt.pdf
 34. Directive 2001/107/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) with a view to regulating management companies and simplified prospectuses. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0107:EN:HTML
 35. Directive 2001/108/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), with regard to investments of UCITS. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0108
 36. Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0064:0089:EN:PDF
 37. Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0036
 38. Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:302:0032:0096:en:PDF
 39. Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1454607245503&uri=CELEX:32011L0061
 40. Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1454606970183&uri=CELEX:32013L0036
 41. Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 amending Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards depositary functions, remuneration policies and sanctions. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1454606457401&uri=CELEX:32014L0091
 42. Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31985L0611
 43. Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 1997 on investor-compensation schemes. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1454670403489&uri=CELEX:31997L0009
 44. The European Fund Classification EFC Categories (adopted by EFAMA) [Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://www.efama.org/Publications/Public/European_Fund_Classification/EFC%20Categories%20Report.pdf
 45. Estonian Commercial Code (Passed 15.02.1995). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504042014002/consolide
 46. Estonian Investment Funds Act (Passed 14.04.2004). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013021/consolide
 47. German Stock Corporation Act (Aktiengesetz). English translation as at September 18, 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nortonrosefulbright.com/files/german-stock-corporation-act-109100.pdf
 48. Investment Funds Act / Passed 14.04.2004; RT I 2004, 36, 251; Entry into force 01.05.2004 (as of January 1, 2014). Estonia. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.riigiteataja.ee/akt/112072013005
 49. Investmentsteuergesetz / German Investment Tax Act. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.freshfields.com/uploadedfiles/sitewide/knowledge/31888.pdf
 50. Investment Company Act of 1940 [As Amended Through P.L. 112-90, Approved January 3, 2012] [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://www.sec.gov/about/laws/ica40.pdf
 51. Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/2/enacted/en/html
 52. Irish Investor Compensation Act, 1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/37/enacted/en/html
 53. Italian Legislative Decree No. 58 Of 24 February 1998 “Consolidated Law On Finance”. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.consob.it/mainen/documenti/english/laws/fr_decree58_1998.htm
 54. Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 2013 / Bundesrepublik Deutschland. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gesetze-im-internet.de/kagb/
 55. Latvia Law on Investment Management Companies of 18 March 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intax-info.com/pdf/law_by_country/Latvia/Law%20on%20Investment%20Management%20Companies%20(en).pdf
 56. Liechtenstein Law of 19 May 2005 on Investment Undertakings (Investment Undertakings Act, IUA). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.fma-li.li/files/wp/law-on-investment-undertakings-iua-.pdf
 57. Luxembourg Law of 12 July 2013 On Alternative Investment Fund Managers. − Electronic source: http://www.arendt.com/publications/pages/law-12-july-2013-on-alternative-investment-fund-managers-aifmd.aspx
 58. Luxembourg Law of 13 February 2007 On Specialised Investment Funds (Coordinated Version of 15 July 2013). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.arendt.com/publications/documents/lawsregulations/eng%20loi%20sif.pdf
 59. Luxembourg Law of 15 June 2004 Relating To The Investment Company In Risk Capital (“SICAR”) (Coordinated Version of 15 July 2013). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.arendt.com/publications/documents/lawsregulations/eng%20sicar%20law.pdf
 60. Luxembourg Law of 17 December 2010 on Undertakings for Collective Investment (coordinated version of 15 July 2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arendt.com/ publications/documents/lawsregulations/loi%20opc%2017%20december%202010%20english%20version.pdf
 61. Malta Investment Services Act, 19th September, 1994. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=883
 62. Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on European long-term investment funds [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1454607699193&uri=CELEX:32015R0760
 63. Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital fonds. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1454607366727&uri=CELEX:32013R0345
 64. Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship fonds [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1454607534665&uri=CELEX:32013R0346
 65. Republic of Lithuania Law On Collective Investment Undertakings (4 July 2003 No. IX-1709). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=223001&p_query=&p_tr2=
 66. Republic of Lithuania Law On Investment Companies (5 July 1995 No. I-1018). − [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.litlex.lt/Litlex/Eng/Frames/Laws/Documents/334.HTM
 67. Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes (Collective Investment Schemes Act, CISA) / of 23 June 2006 (Status as of 1 January 2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.finma.ch/e/regulierung/gesetze/pages/kollektive-kapitalanlagen.asp
 68. Swiss Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations) of 30 March 1911 (Status as of 1 July 2015). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/201507010000/220.pdf
 69. Swiss Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)1 of 21 December 2006 (Status as of 1 January 2015). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20140344/201501010000/951.312.pdf
 70. Swiss Ordinance on Collective Investment Schemes (Collective Investment Schemes Ordinance, CISO) of 22 November 2006 (Status as of 1 January 2015). − Electronic source: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20062920/index.html
 71. The Slovenia Republick The Investment Funds and Management Companies Act. Official Consolidated Text (ZISDU-UPB1) : Published in the Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 26 on 15 March 2005. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Sektor_za_finan%C4%8Dni_sistem/Investicijski_skladi/ZISDU-1-UPB1-angl-prevod-NOVO-popr.pdf
 72. The Slovak Republic Act of 1 June 2011 on Collective Investment (the full wording of Act No 203/2011 Coll. on Collective Investment as amended by Act No 547/2011 Coll., Act No 206/2013 Coll., Act No 352/2013 Coll., and Act No 213/2014 Coll). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_FullWordingsOther/A203_2011.pdf
 73. The United Kingdom Collective Investment in Transferable Securities (Contractual Scheme) Regulations 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2013/9780111537756
 74. The United Kingdom Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Regulations 2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1613/contents/made

 

ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

 

 1. Бутузов В. М. Правові основи інвестиційної діяльності : навч. посіб. / В. М. Бутузов, А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 257 с.
 2. Гарагонич О.В. Інститути спільного інвестування. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування : монографія  О.В. Гарагонич, Ю.М. Бисага, О.Ю. Кампі, Д.М. Бєлов. – К. : Гельветика, 2014. – 215 с
 3. Доценко-Билоус Н. А. Правовая энциклопедия инвестирования строительства / Н. А. Доценко-Билоус. – К.: Юридическая практика, 2006.
 4. Зайцев О.Р. Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом: Монография / О.Р. Зайцев. – М. : Статут, 2006. – 507 с.
 5. Майданик Р.А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві / Р.А. Майданик. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київ. ун-т». – 2002. – 502 с.
 6. Мошенський С. З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави : монографія / С. З. Мошенський. – Житомир, 2008.
 7. Пересада А. А. Портфельне інвестування: навч. посіб. / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. – К. : КНЕУ, 2004. – 458 с.
 8. Портфельне інвестування: навч. посіб. / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. – К. : КНЕУ, 2004. – 458 с.
 9. Реверчук С. К. Інституційна інвестологія : навч. посіб. / за заг. ред. С. К. Реверчука. – К. : Атіка, 2004. – 208 с.
 10. Соломіна В. Г. Функціонування компаній з управління активами: світовий досвід та вітчизняна практика / В. Г. Соломіна // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 2. – С. 28–32.
 11. Яворська О. С. Суб’єкти спільного інвестування в Україні [Текст] / О. С. Яворська // Часопис Національного університету «Острозька Академія». Серія «Право». – 2014. – № 1 (9). [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yosssi.pdf.
 12. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції) : Монографія / В.Л. Яроцький. – Харків: Право, 2006. – 544 с.
 13. Kremer C. Collective Investment Schemes in Luxembourg: Lawand Practice / Claude Kremer, Isabelle Lebbe, Denise Kinsella. – Oxford UniversityPress, 2009. – 662 с.
 14. Mark St Giles. Managing Collective Investment Funds Second Edition. / Mark St Giles, Ekaterina Alexeeva and Sally Buxton. – 2nd edition. – Hardcover, 2003. – 390 с.
 15. Moloney, Niamh (2014) EU securities and financial markets regulation. − Oxford European Union law library. – 3rd, Oxford University Press, Oxford, UK. – 1050 p.
 16. Schweizerisches Finanzmarktrecht und internationale Standards / П. Нобель; пер. с нем. Н.Сироткина, Ю.Волобуева, В.Иванова; науч. ред. И.Г. Хубер. − 2-е русскоязычное изд. − М. : Инфотропик Медиа. − 2012.− 1104 с.
 17. Thompson John K., Choi Sang-Mok. Governance Systems for Collective Investment Schemes in OECD Countries. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oecd.org/finance/financial-markets/1918211.pdf

Матеріали

Робоча програма правове регулювання спільного інвестування

Практикум правове регулювання спільного інвестування

Перелік питань для підготовки до модуля (1)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус