Кооперативне право

Тип: Нормативний

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Мартин В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є кооперативне законодавство України та судова практика вирішення спорів щодо захисту прав кооперативів та членів кооперативів.

Міждисциплінарні зв’язки: для всестороннього засвоєння спецкурсу «Кооперативне право» необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, господарське право, цивільне право, земельне право та ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права, системи законодавства, джерела права, поняття та види правовідношень, підстав виникнення правовідносин, майнові відносини господарюючих суб’єктів, правосуб’єктність юридичних осіб, органи управління юридичної особи, порядок створення юридичної особи та права засновників та і нш.

Мета спецкурсу «Кооперативне право» – вивчення кооперативного законодавства України, опанування теоретичних та практичних питань, які постають у зв’язку із його застовуванням; вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Завдання – аналіз норм кооперативного законодавства, актів судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури з кооперативного права, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

В результаті вивчення курсу «Кооперативне право»студент повинен

знати:

 • джерела кооперативного законодавства;
 • ознаки та особливості кооперативів, як особливої організаційно-правової форми юридичних осіб;
 • особливості створення та діяльності виробничих, обслуговуючих та споживчих кооперативів;
 • систему органів управління кооператів та їх компетенцію;
 • права членів кооперативу та способи їх захисту;
 • правові підстави та наслідки припинення членства у кооперативі;
 • юридичні підстави припинення кооперативів; правові наслідки припинення кооперативу.

вміти:

 • правильно застосовувати кооперативне законодавство україни;
 • складати проекти статутних документів, проекти договорів та процесуальних документів;
 • аналізувати норми кооперативного законодавства, рішення судових інстанцій та вирішувати конкретні практичні казуси.

Рекомендована література

 1. Батрин С. В. Корпоративні та кооперативні правовідносини. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=article&id_year=4&id_rozdil=18&id_pidrozdil=0&id_pidrozdil2=0.
 2. Вінник О.М. Виробничий кооператив як різновид підприємницької організації // Предпринимательство, хазяйство и право. – 1998. – №1.
 3. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. – К., 1998.
 4. Гаєцька Я. Організаційно-правові форми кооперативного руху в Україні // Вісник Львівського університету. Серія: юридична. Випуск 34. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 1999. – С.27–32.
 5. Гаєцька-Колотило Я. Про конституційні засади сільськогосподарської кооперації в Україні // Вісник Львівського університету. Серія: юридична. Випуск 36. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2001. – С. 428-431.
 6. Гаєцька-Колотило Я.З. Про поняття сільськогосподарської кооперації // Вісник Львівського університету. Серія: юридична. Випуск 37. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2002. – С. 387-393.
 7. Гафурова Олена Вікторівна.Права та обов’язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20с.
 8. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – К., 1996.
 9. Зіновчук В.В. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США. – К., 1996;
 10. Історія кооперативного руху / Наук. ред. С.Т. Бабенко, Я.А. Гончарук. – Львів, 1995;
 11. Кооперативне право: підруч. [для кооп., сільськогосп., економ., юрид. вищих навч. закл. і фак.] / за ред. В. І. Семчика. – К.: ІнЮре, 1998. – 336 с.
 12. Кравчук В.М. Корпоративне право. К.:Видавництво „Істина”, 2008р. -718с.
 13. Кредитна кооперація України: сучасний стан та перспективи розбудови: Монографія / За заг. ред. доц. В. П. Хомутенко. – Одеса : Печатный дом, Друк Південь, 2010. – 348 с.
 14. Мавліханова Р.В. Виробничі кооперативі як суб’єкти цивільного права. –Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005.
 15. Мавліханова Р.В. Досвід регулювання діяльності кооперативів в Україні // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск. – С.326–330.
 16. Мавліханова Р.В. Основні види і напрямки діяльності кооперативів // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – № 16. – С.340–343.
 17. Мавліханова Р.В. Особливості статуту виробничого кооперативу // Збірник наукових праць Донецького інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 1. – С. 278–290.
 18. Основи кооперації: навч. посіб. / С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей, Я. А. Гончарук, Р. Я. Пастушенко. – К.: Знання, 2004. – 470 с.
 19. Павленчик Н.Ф. Кооперація в агробізнесі Львівської області. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. – Державний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики України, Житомир, 2003
 20. Право власності в Україні: Навч.посібн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
 21. Право собственности в Украине / Под ред. Я.Н.Шевченко. – К., 1996.
 22. Савинова Е.Ю. Принципы и деятельность кооперативов в Великобритании в начале XXI в.: дис. … канд. истор. наук: 07.00.00; 07.00.03 / Савинова Елена Юрьевна. – М., 2008. – 340 c.
 23. Семчик В.І. Кооперативне право. Навчальний посібник. – К.: Ін Юре, 1998. – 336 c.
 24. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – М., 2000.
 25. Сокуренко В. Власність – основа свободи. На шляху до правової держави // Вісник ЛДУ. – 1992.
 26. Струк З. І. Українські виробничо-торгівельні кооперативи в Західній Україні (1921–1939 рр.). – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001.
 27. Федорович В. І.Правове регулювання створення, реорганізації і ліквідації сільскогосподарських кооперативів: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Львів, 1998. — 17с.
 28. Федорович В.Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні. — Л. : Атлас, 1998. — 142с.
 29. Цікало В.І. Правова природа корпоративного правовідношення // Вісник господарського судочинства. – – № 4. – С. 157-165.
 30. Чернов К. В. Организация и деятельность сельскохозяйственных кооперативов Испании: правовые проблемы: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / Чернов Кирилл Валерьевич. – М., 2006. – 288 с.
 31. Яворська О.С. Юридичні підстави виникнення права приватної власності громадян за цивільним законодавством України. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1996.

Матеріали

Кооперативне-право тести

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму