Інтелектуальна власність

Тип: Нормативний

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кметик-Подубінська Х. І.
516Дюкарєва-Бержаніна К. Ю.
516професор Яворська О. С.
516Мартин В. М.
516доцент Тарасенко Л. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Кметик-Подубінська Х. І.
Суханов М. О.
Паєнок А. О.
Гринчак І. В.
Дюкарєва-Бержаніна К. Ю.
Шпуганич І. І.
Гладьо Ю. О.
Самагальська Ю. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається опанування теоретичних та практичних питань та позицій щодо правового інституту інтелектуальної власності та вивчення правового регулювання і позицій судової практики щодо особливостей розгляду судових справ цієї категорії.
Предметом курсу також охоплюється вивчення теоретичних засад формування законодавчої бази, що регулює інтелектуальної власності, аналіз колізій та прогалин чинного законодавства, дослідження судової практики та досвіду зарубіжних країн.
Мета вивчення курсу – засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання відносин інтелектуальної власності та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.
Завданням вивчення даного курсу – полягає у засвоєнні студентами знань про джерела правового регулювання відносин інтелектуальної власності, про суб’єктів права інтелектуальної власності, щодо об’єктів права інтелектуальної власності, про здійснення та захист особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності, авторське право і суміжні права, право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (патентне право), право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації товарів, робіт, послуг (комерційне найменування, торговельна марка, географічне зазначення походження товару), право інтелектуальної власності на інші об’єкти інтелектуальної власності (наукове відкриття, комерційна таємниця, сорти рослин, породи тварин, компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція), передання майнових прав інтелектуальної власності, регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах ЄС та США.
Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного права, теорії права.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література:

Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с.

Абдуліна І. Прецедентне рішення Верховного Суду США щодо захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. – 2013. – № 3.

Аврамова О.Є., Разіна О.І. Проблеми захисту авторських прав в інтернеті // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – № 6(980). – С. 26-29.

Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / за ред. А.С. Довгерта. — Книга 1: Нормативні акти і до- кументи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р.В. Дроб’язко. — К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2001. — 520 с. Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. — 460 с.

Андрощук Г. Модернізація Закону про авторське право Канади // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 8.

Андрощук Г. Несподіване рішення італійського суду: Gucci v. Guess // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 2.

Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 7. — С 26-32.

Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. Уч. Пособие. – К., 1999.

Андрощук Г.О. Правова охорона програмного забезпечення (комп’ютерних програм і баз даних) : монографія / Г. О. Андрощук, С. А. Петренко. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ. — 2013. — 300 с.

Андрощук Г.О. Державне регулювання відносин у сфері службового винахідництва : монографія / Г. О. Андрощук. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ. — 2013. — 236 с.

Андрощук Г. О. Патентне право: міжнародно-правове регулювання [Текст] : монографія / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 480 с.

Андрощук Г. О. Патентні системи та законодавство країн СНД і Балтії. Ч. 2 [Текст] : збірник нормативно-правових актів / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 408 с.

Авторское право и смежные права. под ред. Г.И.Миронюка, В.С.Дробязко. – Издательский дом Ін-ЮРЕ, К. – 2001.

Атаманова Ю. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання. — X.: ДИВ, 2004.

Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. – К.: КНТ, 2005.

Авторське право і суміжні права: Європейський досвід: У 2-х книгах / За ред. А. С Довгерта. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.

Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. пособ. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП, 2001.

Бачун О. Досудова підготовка справ щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2002. – № 1. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=380

Бондаренко О.О. Щодо проблем правової охорони промислових зразків в Україні // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С.241-244. Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_2/241.pdf

Бочарова Н. Права інтелектуальної власності ЄС. Гармонізація з національним законодавством // Віче. – 2006. – липень. – № 13. – . режим доступу: http://www.viche.info/journal/278/

Берзін П. С Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг. — К.: Атака, 2005.

Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. — М.: Юристь, 2002.

Бованенко Т. В. Складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок: Практичний посібник. — К., 2006. — 40 с.

Богуславский М.М. Международная охрана промышленной собственности. – М. – 1967.

Блинников В.И. Комментарий к евразийскому патентному законодательству. – М.,1997.

Бєліков О. Забезпечення позову в цивільному судочинстві // Юридичний журнал. – 2007. – № 3. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2610

Бутнік-Сіверський С.О. Спадкування прав інтелектуальної власності : Монографія / С.О. Бутнік-Сіверський. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ “Лазуріт – Поліграф”. 2012. – 213 с.

Бутнік-Сіверський О. Б., Борко Ю. Л. та ін. Теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності : Монографія / О. Б. Бутнік-Сіверський, Ю. Л. Борко, І. Л. Шульпін та ін.; 2-ге видання, доп. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ. ТОВ “Лазуріт – Поліграф”, 2012. – 486 с.

Васьковська Т. Актуальні проблеми судової експертизи промислових зразків // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 2. – С.15-20.

Вахонєва Т.М., Гаркава А.С. Особливості правової охорони та захисту авторських та суміжних прав в Україні // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С.112-117.

Верес І. Поняття організації колективного управління // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. – Львів. – 2015 р. – С. 183-185. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/konferencija_2015_chastina_1_01.pdf

Висоцька Л. Про підсумки роботи Апеляційної палати ДСІВУ та перспективи її подальшої діяльності // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 4.

Висоцька Л. Про підсумки роботи Апеляційної палати ДСІВУ та перспективи її подальшої діяльності // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 2.

Владимирова Н. Судова практика в справах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним як спосіб захисту прав на торговельну марку // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 1.

Гандзюк Ю., Власов М. Особливості авторського збору (відрахувань) з виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв: європейський досвід // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 12.

Гареєв Є.Ш. Правова охорона винаходів: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Є.Ш. Гареєв ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2007. — 20 с.

Гладьо Ю.О.Відповідальність за поширення недостовірної інформації в мережі Інтернет/ Ю.О. Гладьо // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2017. – С. 101-107.

Горкуша М. Захист авторських та суміжних прав, порушених в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 6.

Горнісевич А. Щодо повноважень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності Україні // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 5.

Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні // Інтелектуальна власність. — 2002. — № 7-8. — С 10-17.

Городов О. А. Право на средства индивидуализации: Учебно-практическое издание. — М.: Волтерс Клувер, 2006.

Грек Б. Застосування у господарському процесі запобіжних заходів // Юридичний журнал. – 2003. – № 9. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=809

Грігор’янц Г. І. Захист авторських і суміжних прав від піратства в мережі інтернет за законодавством України та Російської Федерації // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса. – 2014. – № 72. – С.236-242.

Гуля С.Л., Охромєєв Ю.Г. Проблемні питання під час проведення судової експертизи зі встановлення новизни корисної моделі // режим доступу: http://intelect.org.ua/sites/default/files/ohromeev_gulya-stattya_se_pri_vstanovlenni_novizni_korisnoyi_modeli.pdf

Давид Л.Л. Проблеми вдосконалення судового захисту суб’єктивних цивільних прав на промисловий зразок // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-1. – С.120-122. Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3-1_2013/3/Davyd%20L.L..pdf

Демидович Є., Прохоров-Лукін Г. Захист авторського права і суміжних прав у кримінальному законодавстві деяких європейських країн // Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття. – 2012. – режим доступу: http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=310

Демченко Т. С. Правове регулювання промислової власності в Європі та в Україні: Принципи побудови та шляхи зближення. — К.: Вид-во «Преса України», 2005.

Договірні відносини щодо результатів наукової та науково-технологічної діяльності: монографія / кол. авторів: Батова В. О., Пічкур О. В., Работягова Л. І., Тверезенко О. О.; за заг. ред. О. Ф. Дорошенка; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 222 с.

Договірні форми розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права : монографія / кол. авторів; за наук. ред. Мироненко Н. М.; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2014. — 248 с.

Договори по розпорядженню майновими правами на об’єкти патентного права. Т.1 [Текст] : монографія / Колектив авторів : Г. О.Андрощук, Ю. Л. Борко, В. А. Васильєва, І. Ф.Коваль, В. М. Коссак, Б. М. Падучак, О. О. Тверезенко; за наук. ред. Мироненко Н. М.– К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 279 с.

Дроб’язко В. Правове регулювання авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 1. – С. 3-13.

Дроб’язко В. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу / В. Дроб’язко // Питання інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К., 2006. – С. 66-113.

Дроб’язко В. С, Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч.посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Дюкарєва К.Ю. Функції договору між співавторами творів науки / К.Ю. Дюкарєва // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2017. Випуск 64. С. 127-135.Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/7306/7309.

Дюкарєва К.Ю. Договір між співавторами творів науки: правова природа, поняття й ознаки  / К.Ю. Дюкарєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Херсон: Херсонський державний університет, 2016. Випуск 4. Том 1. С. 53-59. Режим доступу: http://www.lj.kherson.ua/2016/pravo04/part_1/14.pdf .

Дюкарєва К.Ю. Особисті немайнові права інтелектуальної власності співавторів творів науки / К.Ю. Дюкарєва // Загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право». 2017. Випуск 9. С. 22-28. Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/9/5.pdf .

Дюкарєва К.Ю. Правові підстави виникнення прав інтелектуальної власності співавторів твору науки / К.Ю. Дюкарєва // Всеукраїнський науковий журнал «Право і суспільство». 2018. Випуск 3. С. 50-54. Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/10.pdf

Дюкарєва К.Ю. Права інтелектуальної власності співавторів у разі створення твору науки у зв’язку із виконанням трудового договору / К.Ю. Дюкарєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Випуск 50. С. 65-70. Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_1/17.pdf .

Еннан Р.Є. Правова охорона інтелектуальної власності в ЄС: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку // Часопис цивілістики. – Одеса. – 2012. – Випуск 13. – С. 113-119.

Ємжин В. М. Особливості подання міжнародної заявки: Методичні рекомендації. — К., 2006. — 40 с

Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. Захист авторського права і суміжних прав. Захист права промислової власності. Навчальний посібник. – К.: ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності”, 2003. – 64 с.

Жуков В. Забезпечення доказів, пов’язаних із захистом прав на комп’ютерні програми в Україні // Українське Комерцiйне Право. – 2001. – № 1. – с.141-149. Режим доступу: http://konovalenko.zp.ua/wp-content/uploads/2010/12/jukov-2.pdf

Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку: аналітичний звіт, підготовлений Комітетом з інтелектуальної власності Європейської Бізнес Асоціації. – 2008. – режим доступу: http://www.eba.com.ua/files/Lobbying/Judicial_Protection_IPR_Ukr_04_2008.pdf

Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. – “Издательский дом” Киев. – 1999 р.

Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. Под ред. Святоцкого А., К., 1999.

Іванюта Н.В. Захист та гарантії прав відповідача в процесі реалізації забезпечення позову в господарському судочинстві // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С.188-191. Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2010_3/188.pdf

Іванюта Н.В. Забезпечення позову в господарському судочинстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.04 «господарське право, господарсько-процесуальне право» / Н.В.Іванюта. – Донецьк. – 2012. – 20с.

Іолкін Я.О. Право на торговельну марку в Україні: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Я.О. Іолкін ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2009. — 20 с.

Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки [Текст] : монографія / Г.О. Андрощук, С.А Давимука. – К: Парламентське видавництво, 2014. – 304 с.

Калениченко П. А. Проблеми охорони авторського і суміжних прав у мережі інтернет // Часопис Київського університету права. – Київ. – 2009. – № 2. – С.192-199.

Каляшин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов. — М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000.

Капіца Ю. Напрямки адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України. – 2005. – №1. – С. 66–70

Капіца Ю. Гармонизация прав интеллектуальной собственности в Европейском Союзе и вопросы адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы/ Под ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юринком Інтер, 2003. – С. 513–536.

Капіца Ю.М. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца // Інтелектуальний капітал. – 2005. – № 4. – С. 3-11.

Картузов М. Ю. Запобіжні заходи в господарському процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.04 «господарське право, господарсько-процесуальне право» / М.Ю.Картузов. – Одеса. – 2010. – 20с.

Катеринчук К. Порушення авторського права: як відрізнити некоректне та неправомірне цитування від плагіату? // Юридичний журнал. – 2013. – № 2. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3822

Кетрарь А.А. Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від піратства в мережі інтернет // Часопис цивілістики. – Одеса. – 2012. – Випуск 14. – С. 141-145.

Кириченко І. Вирішення судових спорів з питань інтелектуальної власності. Експертне дослідження // Юридичний журнал. – 2003. – № 3. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=116

Кириченко І.А. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. – Навчальний посібник. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права. – 2005. – 172с.

Кириченко Т.С. Захист патентного права на основі формули винаходу: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т.С. Кириченко ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 17 с.

Коваль А. Деякі особливості судових справ про визнання недійними патентів на промислові зразки // Юридичний журнал. – 2006. – № 9. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2402

Кожарська І. Охорона знаків для товарів і послуг в ЄС /І. Кожарська // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 6. – С. 6-11.

Комзюк Л.Т. Деякі проблеми гармонізації авторського права ЄС / Л.Т. Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 5. – С. 59-64.

Корисна модель: Науково-практичне видання / За ред. В. Л. Петрова. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.

Косенко С. Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2006. – № 4. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2220

Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності. Підручник. – К.: Істина, 2007. – С.208

Коссак С. Питання розмежування юрисдикції судів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. – Львів. – 2015 р. – С.194-196. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/konferencija_2015_chastina_1_01.pdf

Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар до Цивільного процессуального кодексу України. / В.М. Кравчук, О.І. Угриновська. – 2-ге вид., перероб. і доп. станом на 01.09.2012 р.

Крижна В. М. Право попереднього користувача на торговельну марку за законодавством України // Вісник господарського судочинства. — 2004. – № 3. – С 220-226.

Крижна В. М. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності // Право України. – 2004. – № 9. – С 68-71.

Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. – Київ. – Юрінком. – 2001 р.

Люка А. Уніфікація режиму охорони авторського права і суміжних прав у рамках Європейського Союзу / А. Люка // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – С. 6-15.

Мартин В.М. Охорона прав на комерційні найменування за законодавством України. / Мартин В.М. // Prioritya stratégie prerozvoj právnej vedyvosvetevedy. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia. 28–29 októbra 2016 r. Sládkovičovo, Slovenská republika 28–29 októbra 2016 r. С.59-62.

Мартин В.М. Проблеми правової охорони прав на сортирослин за законодавством України. / Мартин В.М. // Матеріали звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». Ч.1. (м. Львів, 7-8 лютого 2017р.). С.226-230.

Мартин В.М. Охорона прав на комерційні найменування в мережі Інтернет.//  Мартин  В.М. // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2017. – С. 182-189.

Мартин В.М. Комерційні найменування: поняття. види  та особливості правової охорони. / Мартин В.М. // Збірник матеріалів круглого столу «Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування». – Львів. 2016. С. 107-109.

Мартин В.М. Умови надання правової охорони торговельних маркам. / Мартин В.М. // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального права» (м. Львів, 23 вересня 2016р.) – Львів. С.54-59.

 

Марушева О. Форми захисту прав на торговельну марку // Влада. Людина. Закон. – 2013. – № 2 (113). – С.51-54. Режим доступу: http://vlz.in.ua/uploads/File/pdf/St/2013-s/2013-2s/Maruheva.pdf

Марущак А. Алгоритм створення та збереження комерційної таємниці суб’єкта господарювання: Правові засади // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 3. – С 29-32.

Методичні рекомендації щодо відображення питань інтелектуальної власності у договорах на виконання науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських і технологічних робіт та договорах про науково-технічне співробітництво; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2013 — 122 с.

Міжнародна система охорони інтелектуальної власності: організаційно-правові засади : монографія / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова — К. : НДІ ІВ НАПрНУ, , 2013. — 131 с.

Мироненко Н. М. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии. — К.: Таксон, 1997.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006 (Т.І.).

Овчаренко А. Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3534

Орлюк О.П. Управління правами інтелектуальної власності: монографія / О. Орлюк, НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2014 — 178 с.

Осипова Ю. В. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах України [Текст] : монографія / Ю. В. Осипова – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 280 с.

Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні За ред. Проф. Підопригори О.А. – «Вид. Дім ІН ЮРЕ», Київ. – 2003.

Основы интеллектуальной собственности. Всемирная организация интеллектуальной собственности – Изд. Дом. Киев. – 1999 р. – 600 с.

Остапчук В. Останні зміни в режимі захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2004. – № 10. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1412

Оуен Л.Купівля і продаж авторських прав на літературні твори. – К.,Основи. – 1996.

Охорона інтелектуальної власності: Нормативно-правові акти /За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002.

Пастухов О. М. Авторське право в Інтернеті: Навч. посібник. — К.: Вид-во «Школа», 2004.

Патентне право (науково-практичний коментар Глави 39 Цивільного кодексу України) / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова ; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 67с.

Патентні системи та законодавство країн СНД і Балтії. Ч. 2 [Текст] : збірник нормативно-правових актів / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 408 с.

Пелипенко О. Як захистити торгову марку при незаконному імпорті товарів // режим доступу http://www.ilf-ua.com/ua/publications/articles/zakhystyty_torgovu_marku/

Петренко П. Роль суду ЄС у правовому регулюванні захисту авторського права і суміжних прав у європейському союзі // режим доступу http://www.spilnota.org.ua/ua/article/id-1112/

Підопригора О. Право інтелектуальної власності. – Київ. – Вентурі. – 2002 р.

Підопригора О. Наукове відкриття в Цивільному кодексі України //Інтелектуальна власність. — 2003. — № 7.

Пічкур О. Проблемні питання охорони прав на сорти рослин — нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. – 2004. – № 2. – С 3-9; № 3. – С. 20-26.

Пічкур О. Проблемні питання охорони прав на сорти рослин та захисту прав селекціонерів // Інтелектуальний капітал. — 2004. —- № 4. — С 27-36; №5.- С. 3-11.

Пічкур О. Науково-технічні розробки як об’єкти ліцензійних угод і договорів про передання майнових прав на технології // Інтелектуальна власність. — 2004. — № 10. — С 39-44.

Піхурець О.В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.В. Піхурець ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с.

Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. Випуск десятий / За заг. ред. О. П. Орлюк. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ “Лазуріт – Поліграф”, 2012. – 313 с.

Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць. Випуск 11 / редкол. : О. П. Орлюк та ін.; НДІ ІВ НАПрНУ — К. : НВП Інтерсервіс, 2014. — 200 с.

Питання інтелектуальної власності : [зб. наук. праць.] – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2014. – Вип. 12 – 240 с.

Попов В. Розгляд спорів: за результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 12.

Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч.закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.

Право інтелектуальної власності: Академічний курс / За ред. О.А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — Вид. друге, перероб. та доповн. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.

Право інтелектуальної власності в Інтернеті : [наук.-практ. посібник] / С.А. Петренко, В.М. Троцька. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 288 с.

Правовове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / за загал. ред. Н. М. Мироненко; НДІ ІВ НАПрНУ — К. : Інтерсервіс, 2012. — 396 с.

Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: Прохоров-Лукін Г., Кириченко І. Судова експертиза як невід’ємна складова ефективного захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2005. – № 2. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1585

Правові та економічні відносини, що виникають внаслідок порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності [Текст] : монографія / Колектив авторів : Ю. Л. Борко, О. Б. Бутнік-Сіверський, Ю. Є. Ленго, Б. М. Падучак, Г. В. Прохоров-Лукін, І. Л. Шульпін; за наук. ред. О. Б. Бутнік-Сіверського : – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 190 с.

Прудкий О. Захист прав на використання торговельних марок в інтернеті: судова практика // ЮРИСТ&ЗАКОН. – 2014. – режим доступу: http://www.lcfgroup.com.ua/news/publications/1675/

Рассомахіна О.А. Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.А. Рассомахіна ; Держ. вищ. навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана”. — К., 2008. — 19 с

Регулювання правовідносин в Інтернеті : аспекти інтелектуальної власності [Текст] : брошура / С. А. Петренко, О. О. Мацкевич, С. О. Бутнік-Сіверський. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 120 с.

Романадзе Л.Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л.Д. Романадзе ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 18 с.

Романадзе Л.Д. Правове регулювання окремих способів захисту прав на знаки для товарів та послуг // Актуальні проблеми держави і права. – 2004. – Вип. 22. – С. 622-628.

Ромат Є. Захист торговельних марок як об’єктів інтелектуальної власності // Теорія та практика державного управління. – 2011. – № 34 (3). – С.1-9. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-3/doc/2/23.pdf

Рудник Т.В. Відповідальність за порушення авторського права // Часопис Київського університету права. – Київ. – 2012. – № 2. – С.248-251.

Самагальська Ю. Я. Правова охорона авторського права у США / Ю. Я. Самагальська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017 – С. 237-242

Самагальська Ю.Я. Legal regulation of internet advertising. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2018/. Вип. 66. С.208-214

Самагальська Ю.Я. Право інтелектуальної власності на комп’ютерну програму. Порівняльно-аналітичне право. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 2017. Вип. 6. С.133-136

Самагальська Ю. Я. Правова охорона патентного права в США / Ю. Я. Самагальська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2018 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018 – С. 212-216

Селіванов М.В. Захист права на комп’ютерну програму (авторсько-правовий аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.В. Селіванов ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 20 с.

Сеник С.В., Лемик Р.Я. Цивільне процесуальне право: навч.посібник / С.В.Сеник, Р.Я.Лемик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 424 с.

Современные проблемы, методы и практика определения стоимости объектов интеллектуальной собственности. – М., 1996.

Стефанчук М., Давид Л. Цивільно-правова охорона та захист прав на комерційне (фірмове) найменування // Право і суспільство. – 2014. – № 1-2. – С.51-54.

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика : науково-практичний збірн. — Випуск 3. — К. : НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Поліграф, 2013. — 186 с.

Таликін Є.А. Запобіжні заходи в господарському судочинстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.04 «господарське право, господарсько-процесуальне право» / Є. А. Таликін. – Київ, 2010. – 20 с.

Тарасенко Л. Особливості звернення до суду з позовом щодо захисту авторського права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. – Львів. – 2015 р. – С.222-226. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/konferencija_2015_chastina_1_01.pdf

Тарасенко Л.Л. Докази і доказування у спорах щодо захисту авторських прав /Л.Л.Тарасенко // Адвокат. – 2014. – № 10. – С.21-26. Режим доступу: http://yurholding.com/news/78-dokazi-dokazuvannya-u-sporah-schodo-zahistu-avtorskih-prav.html

Тарасенко Л.Л. Суб’єктний склад розгляду справ щодо захисту авторських прав /Л.Л.Тарасенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2015. – Вип. 34. – Т. 1.– С.105-109. Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=95

Тарасенко Л.Л. Захист авторських прав: процесуальні аспекти /Л.Л.Тарасенко // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – К.: Київ. Ун-т права НАН України, Ін-т держ. і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2015. – № 2. – С.246-250 Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2015_2/CHAS15_2.pdf

Тарасенко Л.Л. Вирішення спорів щодо порушення патентних прав // Л.Л.Тарасенко. / Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – режим доступу: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS16_2.pdf

Тарасенко Л.Л. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелектуальної власності з локальною новизною / Л.Л. Тарасенко. // Матеріали Міжнародного семінару «ПОЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТАХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ» 29 лютого – 01 березня 2016 року. – Львів. Режим доступу: http://yurholding.com/news/96-problemi-vikoristannya-raconalzatorskih-propozicy-de-fakto-ye-de-yure-nepotrbna.html

Тарасенко Л.Л. Майнові права інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал ТзОВ / Л.Л.Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 лют. 2016 р.): у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2016. – С.200-202. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiya-problemy-derzhavotvorennya-i-zahystu-prav-lyudyny-v-ukrajini

Тарасенко Л.Л. Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) / Л.Л. Тарасенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право. – 2016. – № 39. Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=113

Тарасенко Л.Л. Захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг / Л.Л.Тарасенко // Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. – Львів: Львівський нац.ун-т, 2016. – Вип. 62. – С. 90-98. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Вісник-62.pdf

Тарасенко Л.Л. Особливості захисту авторських прав в мережі Інтернет / Л.Л.Тарасенко // Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Братіслава, Словацька Республіка, 27-28 листоп. 2015 р.). – Братіслава. – 2015. – С. 44-46. Режим доступу: http://yurholding.com/news/88-osoblivost-zahistu-avtorskih-prav-v-merezh-nternet.html

Тарасенко Л.Л. Процесуальні особливості захисту авторських прав // Л.Л.Тарасенко. / Право України.  – 2016. – № 11. – С. 150-158.

Tarasenko L. Domain name dispute resolution / L.Tarasenko // Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. – Львів: Львівський нац.ун-т, 2017. – Вип. 64. – С. 136-143. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Final-1.pdf

Тарасенко Л.Л. Комп’ютерна програма як об’єкт інтелектуального права. / Л.Л. Тарасенко // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 251-260. Режим доступу:  http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachments/maket_it_konfer.pdf

Тарасенко Л.Л. Порядок вирішення доменних спорів / Л.Л.Тарасенко // Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правоза-стосування: Збірник матеріалів Круглого столу (Львів, 30 листопада 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – С.90-104. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/department/intelektualnoji-vlasnosti-ta-korporatyvnoho-prava

Тарасенко Л.Л. Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права. Юридичний журнал «Право України». 2018. № 1. С. 103-113.

Тарасенко Л.Л. Правовий режим веб-сторінки. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2017. Вип. 65. С.134-144.

Тарасов Д. Про реформу права інтелектуальної власності в Євросоюзі // Інтелектуальна власність. – 2013. – № 3.

Тыцкая Г. Споры о недействительности патента в праве зарубежных стран. – М., 1991.

Філик Н.В., Троцюк Н.В. Специфіка судового захисту авторських прав на об’єкти, розміщені в мережі Інтернет: порівняльно-правовий аналіз // Судова апеляція. – 2012. – №2. – С. 47-54.

Фурса С., Цюра Т. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник (Серія: Процесуальні науки), – К.: Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2005.

Цират А. Франчайзинг і франчайзинговий договір. – Істина. – Київ. – 2002.

Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006 (Т.1. Загальна частина).

Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2010 (Кн.1).

Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х.: Право, 2010 (Т.1).

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників Проекту ЦКУ. – К.: Істина, 2004.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 кн. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004. (Кн.1).

Цивільний кодекс України: Постатейний коментар у двох частинах / Відп.ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2005 (Ч.1).

Цивільно-правова охорона та захист авторського права в сучасних умовах технологічного розвитку [Текст] : монографія / Колектив авторів : О. О. Штефан, А. С. Штефан, І. І. Петренко, О. О. Мацкевич, В. М. Троцька, С. А. Петренко; за наук. ред. Н. М. Мироненко. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 341 с.

Штефан О. Дещо до питання про заходи збереження доказів по справах, що виникають із спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності . – 2009. – № 4. – С.3-10. Режим доступу: ftp://ftp.s12.freehost.com.ua/2009_4/1.pdf

Штефан А. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав // Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” . – 2009. – № 2. – режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-tsyvilno-pravovi-sposoby-zahystu.html

Штефан О.О. Позовне провадження у справах з авторських і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.03 «цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право» / О.О.Штефан. – Київ. – 2000. – 20с.

Штефан О. Позов у справах, що виникають з авторських правовідносин // // Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” . – 2014. – № 3. – С.12-25. – режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/0314.comp.pdf

Штефан О.О., Мироненко Н.М.. Нетипові суб’єкти договірних авторсько-правових відносин: брошура. – К.: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011 – 62 с.

Штефан О. О. Науково-практичний коментар Глави 36 Цивільного кодексу України (Авторське право) / О. О. Штефан ; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2014 — 128 с.

Шуляк Н. Окремі питання розвитку інституту захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2009. – № 7. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3249

Юровський Б. Операції з авторськими правами. – “Консульт“. – Харків. – 2003.

Яворська О.С. Охорона прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників: здобутки, перспективи, проблеми / Олександра Степанівна Яворська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Випуск 63. – С.113 – 120.

Яворська О.С. Завдання та пріоритети у сфері правової охорони інтелектуальної власності / Олександра Степанівна Яворська // Право України. – 2016. – Випуск 11. – С. 92-100. – (0,5 друк. арк.)

Яворська О.С. Теорія та практика застосування презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуальної власності / Олександра Степанівна Яворська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Випуск 64. – С. 175 – 182.

Яворська О. С. Договір як правова форма використання оборотоздатних засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання, товарів, робіт, послуг / Олександра Степанівна Яворська // Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування: Збірник матеріалів круглого столу (Львів, 30 листопада 2016 р.) – Львів: юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка. – 2016. – 126 с. – С.116-124.

Яворська О. Місце інтелектуального права в системі права України / О. Яворська // Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практичне застосування): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 червня 2016 р.). К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2016. – С. 102-106.

Яворська О.С. Зловживання інтелектуальними правами  // О.С. Яворська / Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті І.В. Шерешевського  «Правова адаптації законодавства України до умов внутрішнього ринку ЄС». – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 2016. – С. 24-26

Яворська О. С. Використання об’єктів авторського та (або) суміжних прав на підставі вільних публічних ліцензій. / О.С. Яворська // Збірник матеріалів IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів” (Київ, 27 квіт. 2017 р.). – К.: Наук.-дослід. Інст. Інтел. влас. НАПрН України, 2017. – С. 87-89.

Яворська О.С. Законодавчі новели про способи захисту авторських і суміжних прав в мережі Інтернет / О.С.Яворська // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2017. – С. 49-58

Яворська О. С. Договори у сфері інтелектуального права: проблеми застосування чинного законодавства / Олександра Степанівна Яворська // ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка. – 2016. – 396 с. – С. 306-316.

Яворська О.С. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України. Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. 2017. № 8. С. 153-165.

Яворська О.С. Законодавчі новели щодо захисту авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет. Національний університет «Одеська юридична академія». Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. 2017. Випуск 26. С. 29-33. Одеса, 2017. 116 с.

Яворська О. С. Охорона авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет. Право України. 2018. № 1.

Якубівський І. Проблеми набуття майнових авторських прав. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. – Львів. – 2015 р. – С.235-237. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/konferencija_2015_chastina_1_01.pdf

Якубівський І. Зміст майнових прав інтелектуальної власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХX звітної науково-практичної конференції. – Львів. – 2014 р. – С. 238-240. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Conference-2014.pdf

Якубівський І. Проблеми захисту майнових прав інтелектуальної власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. – Львів. – 2013 р. – С.188-191. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Conference-2013.pdf

Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід: автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т.В. Ярошевська ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с.

Enforcement of intellectual property rights: infringement and liability/ Groups reports AIPPI – Vienna, 1996/IV

Statutes and Regulations AIPPI/ Zurich. 1995

WIPO/ General Information. WIPO publication 1998

Jeremy Philips, Alison Firth. Information to Intellectual Property Law./ Second edition/ London. 1990.

European Patent Convention. European Patent Office. Germany, April 1993

 

Матеріали

Підручник:
Інтелектуальне право України

 

2022 – 2023 навчальний рік

ПРАКТИКУМ_ІВ_2022

Тема_4_5_2022!!!_тема_4_5_патенти_тм

Тема_6_2022!!! Тема_6_2022_практичне_заняття

Тема_7_8_2022 Тема_7_8_2022_практичне_заняття

Модуль_ІВ_2022_2023_денна

 

Перелік питань на іспит_2022_ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ_питання на іспит_2022

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус