Право власності

Тип: Нормативний

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Яворська О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024

Опис курсу

Мета вивчення курсу – опанування студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із питаннями права власності в Україні та його окремими інститутами, а також щодо правильного застосування норм законодавства у цій сфері.

Завдання полягає у засвоєнні студентами знань про джерела правового регулювання відносин права власності, про зміст права власності, про суб’єктів права власності, форми власності та їх правову характеристику (право власності Українського народу; право приватної власності; право державної власності; право комунальної власності); про способи (джерела) і підстави набуття та припинення права власності, про поняття і види спільної власності та права власності на окремі види майна (земельну ділянку, житловий будинок, садибу, квартиру, цінні папери тощо), про поняття, підстави виникнення та особливості здійснення права довірчої власності, про здійснення та захист права власності, про поняття та види речових прав на чуже майно (сервітут, узуфрукт, емфітевзис), про право застави, види застави і права заставодержателя.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • поняття власності та права власності;
 • характеристику право власності в об’єктивному та суб’єктивному значенні;
 • зміст права власності;
 • межі здійснення права власності;
 • хто є суб’єктами права власності, та що є об’єктами права власності;
 • форми власності та їх правову характеристику. Приватну та публічну власність. Право власності Українського народу, право приватної власності, право державної власності, право комунальної власності;
 • способи (джерела) і підстави набуття права власності;
 • підстави припинення права власності;
 • поняття і види спільної власності;
 • право власності на окремі види майна;
 • поняття та характеристику довірчої власності як особливого виду права власності;
 • зміст понять “охорона” та “захист” права власності;
 • характеристику та класифікацію способів захисту права власності;
 • поняття та види речових прав на чуже майно.

вміти:

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини у сфері права власності;
 • складати основні документи у сфері права власності;
 • аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

 1. Агарков М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. М. 1994.
 2. Белов В. Ценные бумаги в российском гражданском праве. Учебное пособие по специальному курсу. Изд. 2-е, перераб. и доп. В 2 т. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2007.
 3. Беневоленская З. Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. – СПб,: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.
 4. Бервено С. М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
 5. Берновський К. Цивільне право. Юр. Вид-во Наркомюсту. Харків. 1929.
 6. Борисова В. І., Баранова Л. М., Ігнатенко В, М,, Первомайський О.О., сиротинко С. Є. Правові проблеми комунальної власності: Монографія (За аг. Ред.. В. І. Борисоваої), Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2007. – 144 с.
 7. Венедиктов А. Государственная социалистическая собственность. Изд-во АН СССР. М.-Л. 1948.
 8. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. К. 1998.
 9. Власник і право власності. Під ред. Шевченко Я. Київ. 1994.
 10. Вольфсон В. Підручник цивільного права. Юр. Вид-во Норкомюсту. Харків. 1927.
 11. Галянтич М. К. Житлове право України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2007.
 12. Генкин Д. Право собственности в СССР. М. Госюриздат. 1961.
 13. Гражданское уложение Германии.- М.: Волтерс Клувер, 2006.
 14. Гражданское и торговое право капиталистических государств. Под ред. Васильева Е. Международные отношения. 1993.
 15. Гражданское право. Под ред. Толстого Ю., Сергеева А. Изд-во “Теис”. С.-Пб. 1996.
 16. Грибанов В. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. Изд-во МГУ. М. 1972.
 17. Грибанов В., Дульнева Л. Право личной собственности граждан в период строительства коммунизма. М. 1963.
 18. Гримич М. В. Звичаєве цивільне право українців ХІХ – початку ХХ століття. – К.: Арістей, 2006.
 19. Дзера І. Цивільно-правові засоби захисту права власності. К. 2001.
 20. Дзера О. Розвиток права власності громадян в Україні. Київ. Вентурі. 1996.
 21. Дністрянський С. Цивільне право. Т.1. Відень. 1919.
 22. Жилинкова И.В. Право собственности супругов. Харьков. 1997.
 23. Житлове законодавство України: стан та шляхи удосконалення: Монографія/ За заг. ред. М. К. Галянтича. – К. КВІЦ, 2006.
 24. Загальна теорія цивільного права. За ред. Підопригори О., Бобрової Д. Київ. -Вища школа. -1992.
 25. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник// За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005.
 26. Йоффе О. Обязательственное право. М. 1975.
 27. Йоффе О. Развитие цивилистической мысли в СССР. Л. 1975.
 28. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Под ред. Садикова О. М. 1998.
 29. Кооперативне право. За ред. В.І. Сенчика. К. 1998.
 30. Кравченко Ю. Рынок ценных бумаг. К. 2002.
 31. Луць В.В., Сивий Р.Б., Яворська О.С. Акціонерне право: Навчальний посібник. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004.
 32. Майданик Р.А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. – К.: Видавничо-поліграфічний центр ”Київський університет”, 2002.
 33. Маслов В. Основные проблемы права личной собственности в период строительства коммунизма в СССР. Харьков. 1968.
 34. Музика Л.А. Проблеми права комунальної власності в Україні. –Київ: Атіка, 2006.
 35. Нарышкина Р. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США. М. 1965.
 36. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України./ За ред. В.М. Коссака. – К,: Істина, 2004.
 37. Носік В. В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Юрінком Інтер, 2006.
 38. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. М.: Издательство НОРМА, 1999.
 39. Остапенко В. Акционерное дело и ценные бумаги. М. Экономика. 1992.
 40. Пересунько С.І. Право державної власності. (Історія, сучасність, перспективи). Кіровоград. 1998.
 41. Пидопригора А.А. Основы римского гражданского права. Киев. 1994.
 42. Право власності в Україні. Навчальний посібник. (За редакцією Дзери О., Кузнєцової Н.) Київ. 2000.
 43. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності. Під ред. Шевченко Я. К. 2002.
 44. Проценко Т.П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України. К.
 45. Семчик В.І. Право власності за Конституцією України. К. 1997.
 46. Скловский К. Собственность в гражданском праве. М.2000.
 47. Сліпченко С.О. Інститут права довірчої власності і його дія в Україні. -Дис. канд. юрид. наук. – Харків, 1997.
 48. Слюсаревський М.М. Теоретичні проблеми довірчого управління чужим майном в Україні. – Дис. канд. юрид. наук. – Харків, 1999.
 49. Спасибо-Фатеева И.В. Акционерное общество: корпоративные правоотношения. Х. 1998.
 50. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М. 1991.
 51. Тищик Б., Орач Є. Основи римського приватного права. Львів. ЛДУ. 1993.
 52. Толстой Ю. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Изд-во ЛГУ. 1955.
 53. Халфина Р.Право личной собственности граждан СССР. Изд-во АН СССР. М. 1955.
 54. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. М. 2000.
 55. Цивільне право України. Академічний курс. Загальна частина. За ред. Шевченко Я.М. – К. – 2003.
 56. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І. (кер.авт.кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасібо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1, 2.
 57. Цивільне право. Ч. 1. За ред. Дзери О., Кузнєцової Н. К. 2002.
 58. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – Ч. 1.
 59. Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права/ М.: Норма, 2007.
 60. Шапп Ян. Система германского гражданского права: учебник / М.: Междунар. отношения, 2006.
 61. Шевченко Я. Право собственности в Украине.
 62. Шершеневич Г. Учебник русского гражданского права. М. 1995.
 63. Шершеневич Г. Учебник торгового права. М. 1994.
 64. Шумилов В. М. Правовая система США. Учебное пособие.- М.: Междунар. отношения, 2006.
 65. Яворська О.С. Юридичні підстави виникнення права приватної власності. Л. 1996.
 66. Яворська О. С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України. К. Атіка. 2008.
 67. Яковлев А. С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Теория и практика. – М.: „Ось-89”, 2005.
 68. Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. – Харків: Право, 2006.

Матеріали

Право власності робоча програма

Право власності практикум

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму