Кметик-Подубінська Христина Ігорівна

Посада: доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: khrystyna.kmetyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

інтелектуальна власність, рекламне право, ІТ право.

Курси

Публікації

Публікації

Колективні монографії:

 1. Yurkevych K.I. Theoretical and practical aspects of the current constitutional law globalization. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine. Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. P. 347-362.
 2. Kmetyk-Podubinska K.I. Copyright in the Digital Environment. Legal sciences and their role in the development of the legal culture of a modern man: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. Section 3. P. 45-71.

 

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Юркевич Х.І. Методологічні аспекти дослідження представницького мандата як правової категорії. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 56. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. С. 83-89.
 2. Юркевич Х.І. Представницький мандат: теоретико-правовий аналіз правової природи, сутності та характерних рис. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 58. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. С. 38-43.
 3. Юркевич Х.І. Історіографія дослідження представницького мандата. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. № 4 (44), 2012.  С. 71-78.
 4. Юркевич Х.І. Походження та еволюція поняття «представницький мандат». Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М. Цимбалюк. Львів: ЛьвДУВС, 2013. Вип. 2. С. 538-545.
 5. Юркевич Х.І. Вільний представницький мандат: теоретико-правовий аспект. Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. Випуск 4. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. С. 323-326.
 6. Юркевич Х.І. Концептуальні проблеми вивчення представницького мандата в європейській конституційній доктрині. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 36. Том 1. Ужгород, 2016. С. 83-86.
 7. Юркевич Х.І. Ґенеза інституту представницького мандата в європейській моделі конституціоналізму. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 1. Том 1. Херсон, 2016. С. 81-84.
 8. Марусяк Л.О., Юркевич Х.І. Поняття та сутнісні характеристики державного апарату в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 3. Том 1. Херсон, 2018. С. 45-47.
 9. Юркевич Х.І. Порівняльно-правовий метод у конституційно-правових дослідженнях. Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Випуск 2. Київ, 2019. С. 156-160.
 10. Кметик-Подубінська Х.І. Правове моделювання як метод сучасних конституційно-правових досліджень. Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Випуск 7. Київ, 2020. С. 211-215.
 11. Кметик-Подубінська Х.І. Художність твору як об’єкта авторського права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 69. Ужгород, 2022. С. 98-102.
 12. Кметик-Подубінська Х.І. Фотографічний твір як об’єкт правової охорони. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2022. Прийнято до друку. Випуск 74. Львів, 2022. С. 50-57.
 13. Кметик-Подубінська Х.І. Твір архітектури як об’єкт авторського права. Юридичний науковий електронний журнал. № 6/2022. С. 101-105.
 14. Кметик-Подубінська Х.І. Проблеми права на доступ до інформації в контексті сучасних комунікативних практик у вітчизняній науці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 71. Ужгород, 2022. С. 78-83.
 15. Кметик-Подубінська Х.І. Проблеми права на доступ до інформації в контексті сучасних комунікативних практик в зарубіжній юридичній науці. Альманах права. Тлумачення права: від теорії до практики. Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ, 2022.

 

Статті у зарубіжних фахових виданнях:

 1. Юркевич Х.И. Актуальные вопросы типологизации представительского мандата. Теория и практика общественного развития. Научный журнал. № 7, 2013. С. 236-238.
 2. Юркевич Х.И. Представительский мандат в зарубежных государствах: опыт правового регулирования. Право.by. Научно-практический журнал. № 6, 2013. С. 104-109.
 3. Юркевич Х.І. Проблеми реалізації представницького мандата: вітчизняний та європейський досвід. Evropský politický a právní diskurz. 2016. Svazek 3. 1. vydání. S. 83-88.
 4. Boyko N., Kmetyk-Podubinska Kh., Andrusiak I. Application of Ensemble Methods of Strengthening in Search of Legal Information. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Springer, Cham. 2021. P. 188-200.

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Юркевич Х.І. Імперативний мандат: проблема визначення сутності та змісту. Проблеми вдосконалення та кодифікації законодавства України на сучасному етапі: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (Київ, 11 квітня 2012 р.). К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. С. 131-136.
 2. Юркевич Х.І. Відкликання представника у теорії та практиці народного представництва. Матеріали щорічної науково-практичної конференції на тему «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри» (22 травня 2012 року, м. Київ). Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. К.: Ін-т держави і права ім.   В.М. Корецького НАН України, 2012. С. 430-433.
 3. Юркевич Х.И. Представительский мандат как правовая категория: методологические подходы к исследованию. Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: сб. материалов IV Междунар. науч. конф., (Минск, 24 мая 2013 г.). Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь; редкол. В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. Минск: Бизнесофсет, 2013. 324 с.
 4. Юркевич Х.І. Представницький мандат у системі місцевого самоврядування України. Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. К.: Ніка-Центр, 2014. С. 481-483.
 5. Юркевич Х.І. Представницький мандат у межах класичних підходів до праворозуміння. Pravna Veda A Prax V Tretom Tisicroci. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (27-28 februar 2015, Kosice). Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, Pravnicka fakulta, Kosice, 2015. S. 35-37.
 6. Юркевич Х.І. Правова природа представницького мандата та проблема квотування у міждержавних представницьких інституціях. Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine. Conference Proceedings, January 27-28, 2017. Sandomierz, Poland, 2017. S. 54-57.
 7. Юркевич Х.І. Вплив міжнародного права на реформування вітчизняних інститутів влади в умовах децентралізації. Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 квітня 2017 р. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 129-132.
 8. Юркевич Х.І. Актуальні питання глобального конституціоналізму на сучасному етапі. Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 грудня 2018 р. Київ: Таврійський національний університет, 2018. С. 27-30.
 9. Рибак А.М., Юркевич Х.І. Особливості формування правових цінностей студентів під час навчання. Педагогічні інновації у фаховій освіті. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю, м. Ужгород, 15 жовтня 2018 р. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. С. 8.
 10. Юркевич Х.І. Актуальні питання методології правових досліджень на сучасному етапі державотворення. 73 Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ», 2019. С. 73.
 11. Юркевич Х.І. Специфіка та ризики застосування порівняльно-правового методу для дослідження явищ конституційно-правової дійсності. 73 Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ», 2019. С. 74.
 12. Юркевич Х.І. Глобалізаційні процеси як фактори універсалізації конституційного права. Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми та перспективи», м. Запоріжжя, 21-22 червня 2019 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С. 30-32.
 13. Юркевич Х.І. Художні твори як об’єкти авторського права. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 214-217.
 14. Кметик-Подубінська Х.І. Твір як об’єкт авторського права. Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми та перспективи», м. Запоріжжя, 26-27 червня 2020 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С. 49-53.
 15. Кметик-Подубінська Х.І. Твори як об’єкти авторського права в цифровому середовищі. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет-права: матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 12 листопада 2020 р.) – Львів: юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2020. – С. 66-70.
 16. Кметик-Подубінська Х.І. Фотографічні твори в цифровому середовищі. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXVIІ звітної науково-практичної конференції (5-6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 213-215.
 17. Кметик-Подубінська Х.І. Експертиза об’єктів авторського права. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19 лютого 2021 року). За заг. ред. О.П. Куманської-Нор; уклад. Хомич Н.П., Струк І.О., Калінічеко М.М., Тарасенко Л.Л. Л.: ЛНДІСЕ Мінюст. України, 2021. С. 129-133.
 18. Кметик-Подубінська Х.І. Оригінальність твору як об’єкта авторського права: законодавче розуміння, судова практика, пропоновані новації. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28 травня 2021 р.). Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. і. Франка, 2021. С. 55-61.
 19. Кметик-Подубінська Х.І. Етична складова дистанційного навчання. Матеріали круглого столу «Підвищення якості викладання галузевих юридичних дисциплін» (м. Київ, 7 жовтня 2021 р.). Київський регіональний центр Національної академії правових наук України. 2021. С. 16-17.
 20. Кметик-Подубінська Х.І. Охорона прав на шрифт за законодавством про інтелектуальну власність. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXVIІІ звітної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2022 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. С. 201-203.
 21. Кметик-Подубінська Х.І. Цифровий контент в системі забезпечення інформаційної безпеки. Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки (24.03.2022 р.) ел. збірн. матер. ІV Міжн. наук.-практ. конф. «Інтерн-міст КИЇВ – ДНІПРО», Управління проектами Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності, 24–25 березня 2022 р., Київ: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2022. С. 104-107.
 22. Кметик-Подубінська Х.І. Комп’ютерні програми як об’єкти авторського права. Створення, охорона і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (26.04. 2022, м. Київ): ел. збірник / Упоряд.: В.С. Парненко, Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 123-126.
 23. Кметик-Подубінська Х.І. Фотографічний твір як цифровий об’єкт авторсько-правової охорони. Цифрова трансформація та цифрова економіка в умовах воєнного стану: аспекти інтелектуальної власності. Збірник матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем економіки інтелектуальної власності, 27 травня 2022 р., Київ: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2022. С. 115-119.

 

Тези доповідей за результатами стажувань та підвищень кваліфікації:

 1. Кметик-Подубінська Х.І. Формування професійних цінностей студентів в системі сучасної юридичної освіти. Scientific and pedagogic internship «Modern approaches to the organization of the educational process for law students»: Internship proceedings, August 24 – October 2, 2020. Frankfurt an der Oder: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 284 pages.
 2. Кметик-Подубінська Х.І. Інформаційна безпека за законодавством України. Управління науковими та освітніми проєктами: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 24 січня – 6 березня 2022 року. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 160-163.

 

Біографія

Кандидат юридичних наук (2015 р.).
Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет – 2006-2011 рр. (диплом магістра права з відзнакою).
Аспірантура: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2011-2015, м. Київ)
Практичний досвід роботи: 2011-2012 рр. – ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України; 2012-2015 рр. – юридичний відділ ЛНУ імені Івана Франка.
Науково-педагогічна діяльність:
2015-2018 рр. – доцент кафедри адміністративного, фінансового, інформаційного та європейського публічного права (з 2016 р – адміністративного, фінансового та інформаційного права) юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ».
З 2018 по 2021 р. завідувала кафедрою суспільно-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «УжНУ».
З 2019 р. працює на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка.

Стажування та підвищення кваліфікації:
1. Міжнародне науково-педагогічне стажування на тему «Сучасні підходи до організації навчального процесу для здобувачів юридичної освіти» за фахом «Юридичні науки» (Європейський університет Віадріна, Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина, 24.08.2020 р. – 02.10.2020 р.). Сертифікат № LSI-24230-VIA від 02.10.2020 р.
2. Науково-педагогічне підвищення кваліфікації за програмою курсу професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності» (Львівський національний університет імені Івана Франка, 25.03.2021 р. – 12.06.2021 р.). Сертифікат СВ № 02070987/0000365-21.
3. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Управління науковими та освітніми проєктами» (Національний університет «Одеська юридична академія», Центр українсько-європейського наукового співробітництва, 24.01.2022 р. – 06.03.2022 р.). Сертифікат № ADV-240186-OLA від 06.03.2022 р.
Автор та співавтор наукових статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!