Кметик-Подубінська Христина Ігорівна

Посада: асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Наукові інтереси

право інтелектуальної власності

Курси

Публікації

До захисту дисертації:

 1. Юркевич Х.І. Методологічні аспекти дослідження представницького мандата як правової категорії / Х.І. Юркевич // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 56. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 83-89.
 2. Юркевич Х.І. Представницький мандат: теоретико-правовий аналіз правової природи, сутності та характерних рис / Х.І. Юркевич // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 58. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 38-43.
 3. Юркевич Х.І. Історіографія дослідження представницького мандата / Х.І. Юркевич // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – № 4 (44), 2012. – С. 71-78.
 4. Юркевич Х.І. Походження та еволюція поняття «представницький мандат» / Х.І. Юркевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 2. – С. 538-545.
 5. Юркевич Х.І. Вільний представницький мандат: теоретико-правовий аспект / Х.І. Юркевич // Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 323-326.
 6. Юркевич Х.И. Актуальные вопросы типологизации представительского мандата / Х.И. Юркевич // Теория и практика общественного развития // Научный журнал. – № 7, 2013. – С. 236-238.
 7. Юркевич Х.И. Представительский мандат в зарубежных государствах: опыт правового регулирования / Х.И. Юркевич // Право.by // Научно-практический журнал. – № 6, 2013. – С. 104-109.
 8. Юркевич Х.І. Імперативний мандат: проблема визначення сутності та змісту / Х.І. Юркевич // Проблеми вдосконалення та кодифікації законодавства України на сучасному етапі: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (Київ, 11 квітня 2012 р.). – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – С. 131-136.
 9. Юркевич Х.І. Відкликання представника у теорії та практиці народного представництва / Х.І. Юркевич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції на тему «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри» (22 травня 2012 року, м. Київ). // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 430-433.
 10. Юркевич Х.И. Представительский мандат как правовая категория: методологические подходы к исследованию / Х.И. Юркевич // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: сб. материалов IV Междунар. науч. конф., (Минск, 24 мая 2013 г.) / Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь; редкол. В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2013. – 324 с.
 11. Юркевич Х.І. Представницький мандат у системі місцевого самоврядування України / Х.І. Юркевич // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2014. – С. 481-483.

Після захисту дисертації:

 1. Юркевич Х.І. Представницький мандат у межах класичних підходів до праворозуміння / Х.І. Юркевич // Pravna Veda A Prax V Tretom Tisicroci. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (27-28 februar 2015, Kosice), – Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, Pravnicka fakulta, Kosice, 2015. – S. 35-37.
 2. Юркевич Х.І. Проблеми реалізації представницького мандата: вітчизняний та європейський досвід / Х.І. Юркевич // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Svazek 3. – 1. vydání. – S. 83-88.
 3. Юркевич Х.І. Концептуальні проблеми вивчення представницького мандата в європейській конституційній доктрині / Х.І. Юркевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск 36. Том 1. – Ужгород, 2016. – С. 83-86.
 4. Юркевич Х.І. Ґенеза інституту представницького мандата в європейській моделі конституціоналізму / Х.І. Юркевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Випуск 1. Том 1. – Херсон, 2016. – С. 81-84.
 5. Yurkevych K.I. Theoretical and practical aspects of the current constitutional law globalization / K.I. Yurkevych // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine. Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. – P. 347-362.
 6. Юркевич Х.І. Правова природа представницького мандата та проблема квотування у міждержавних представницьких інституціях / Х.І. Юркевич // Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine. Conference Proceedings, January 27-28, 2017. – Sandomierz, Poland, 2017. – S. 54-57.
 7. Юркевич Х.І. Вплив міжнародного права на реформування вітчизняних інститутів влади в умовах децентралізації / Х.І. Юркевич // Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 квітня 2017 р. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 129-132.
 8. Актуальні питання глобального конституціоналізму на сучасному етапі / Х.І. Юркевич // Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 грудня 2018 р. – Київ: Таврійський національний університет, 2018. – С. 27-30.
 9. Марусяк Л.О., Юркевич Х.І. Поняття та сутнісні характеристики державного апарату в Україні / Л.О. Марусяк, Х.І. Юркевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Випуск 3. Том 1. – Херсон, 2018. – С. 45-47.
 10. Рибак А.М., Юркевич Х.І. Особливості формування правових цінностей студентів під час навчання / А.М. Рибак, Х.І. Юркевич // Педагогічні інновації у фаховій освіті. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю, м. Ужгород, 15 жовтня 2018 р. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. – С. 8.
 11. Юркевич Х.І. Порівняльно-правовий метод у конституційно-правових дослідженнях / Х.І. Юркевич // Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака. – Випуск 2. Київ, 2019. – С. 156-160.
 12. Юркевич Х.І. Актуальні питання методології правових досліджень на сучасному етапі державотворення / Х.І. Юркевич // 73 Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ», 2019. – С. 73.
 13. Юркевич Х.І. Специфіка та ризики застосування порівняльно-правового методу для дослідження явищ конституційно-правової дійсності / Х.І. Юркевич // 73 Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ», 2019. – С. 74.
 14. Юркевич Х.І. Глобалізаційні процеси як фактори універсалізації конституційного права / Х.І. Юркевич // Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми та перспективи», м. Запоріжжя, 21-22 червня 2019 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. – С. 30-32.

Біографія

Кандидат юридичних наук (2015 р.).

Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет – 2006-2011 рр. (диплом магістра права з відзнакою).

Аспірантура: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2011-2015, м. Київ)

Тема дисертаційного дослідження: «Представницький мандат у конституційній теорії та практиці: вітчизняний та зарубіжний досвід».

Практичний досвід роботи: 2011-2012 рр. – ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України; 2012-2015 рр. – юридичний відділ ЛНУ імені Івана Франка.

Науково-педагогічна діяльність:

2015-2018 рр. – кафедра адміністративного, фінансового, інформаційного та європейського публічного права (з 2016 р – адміністративного, фінансового та інформаційного права) юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ».

З 2018 р. – в.о. завідувача кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Філії ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів.

З 2019 р. – кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка.

Автор та співавтор наукових статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!