Кметик-Подубінська Христина Ігорівна

Посада: асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: khrystyna.kmetyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

інтелектуальна власність, рекламне право

Курси

Публікації

1. Юркевич Х.І. Методологічні аспекти дослідження представницького мандата як правової категорії. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 56. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. С. 83-89.
2. Юркевич Х.І. Представницький мандат: теоретико-правовий аналіз правової природи, сутності та характерних рис. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 58. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. С. 38-43.
3. Юркевич Х.І. Історіографія дослідження представницького мандата. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. № 4 (44), 2012. С. 71-78.
4. Юркевич Х.І. Походження та еволюція поняття «представницький мандат». Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М. Цимбалюк. Львів: ЛьвДУВС, 2013. Вип. 2. С. 538-545.
5. Юркевич Х.І. Вільний представницький мандат: теоретико-правовий аспект. Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. Випуск 4. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. С. 323-326.
6. Юркевич Х.И. Актуальные вопросы типологизации представительского мандата. Теория и практика общественного развития // Научный журнал. № 7, 2013. С. 236-238.
7. Юркевич Х.И. Представительский мандат в зарубежных государствах: опыт правового регулирования. Право.by. Научно-практический журнал. № 6, 2013. С. 104-109.
8. Юркевич Х.І. Імперативний мандат: проблема визначення сутності та змісту. Проблеми вдосконалення та кодифікації законодавства України на сучасному етапі: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (Київ, 11 квітня 2012 р.). К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. С. 131-136.
9. Юркевич Х.І. Відкликання представника у теорії та практиці народного представництва. Матеріали щорічної науково-практичної конференції на тему «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри» (22 травня 2012 року, м. Київ). Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. С. 430-433.
10. Юркевич Х.И. Представительский мандат как правовая категория: методологические подходы к исследованию. Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: сб. материалов IV Междунар. науч. конф., (Минск, 24 мая 2013 г.). Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь; редкол. В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. Минск: Бизнесофсет, 2013. 324 с.
11. Юркевич Х.І. Представницький мандат у системі місцевого самоврядування України. Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.). За заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. К.: Ніка-Центр, 2014. С. 481-483.
12. Юркевич Х.І. Представницький мандат у межах класичних підходів до праворозуміння. Pravna Veda A Prax V Tretom Tisicroci. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (27-28 februar 2015, Kosice), Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, Pravnicka fakulta, Kosice, 2015. S. 35-37.
13. Юркевич Х.І. Проблеми реалізації представницького мандата: вітчизняний та європейський досвід. Evropský politický a právní diskurz. 2016. Svazek 3. 1. vydání. S. 83-88.
14. Юркевич Х.І. Концептуальні проблеми вивчення представницького мандата в європейській конституційній доктрині. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 36. Том 1. Ужгород, 2016. С. 83-86.
15. Юркевич Х.І. Ґенеза інституту представницького мандата в європейській моделі конституціоналізму. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 1. Том 1. Херсон, 2016. С. 81-84.
16. Yurkevych K.I. Theoretical and practical aspects of the current constitutional law globalization. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine. Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. P. 347-362.
17. Юркевич Х.І. Правова природа представницького мандата та проблема квотування у міждержавних представницьких інституціях. Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine. Conference Proceedings, January 27-28, 2017. Sandomierz, Poland, 2017. S. 54-57.
18. Юркевич Х.І. Вплив міжнародного права на реформування вітчизняних інститутів влади в умовах децентралізації. Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 квітня 2017 р. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 129-132.
19. Юркевич Х.І. Актуальні питання глобального конституціоналізму на сучасному етапі. Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 грудня 2018 р. Київ: Таврійський національний університет, 2018. С. 27-30.
20. Марусяк Л.О., Юркевич Х.І. Поняття та сутнісні характеристики державного апарату в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 3. Том 1. Херсон, 2018. С. 45-47.
21. Рибак А.М., Юркевич Х.І. Особливості формування правових цінностей студентів під час навчання. Педагогічні інновації у фаховій освіті. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю, м. Ужгород, 15 жовтня 2018 р. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. С. 8.
22. Юркевич Х.І. Порівняльно-правовий метод у конституційно-правових дослідженнях. Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака. Випуск 2. Київ, 2019. С. 156-160.
23. Юркевич Х.І. Актуальні питання методології правових досліджень на сучасному етапі державотворення. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ», 2019. С. 73.
24. Юркевич Х.І. Специфіка та ризики застосування порівняльно-правового методу для дослідження явищ конституційно-правової дійсності. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ», 2019. С. 74.
25. Юркевич Х.І. Глобалізаційні процеси як фактори універсалізації конституційного права. Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми та перспективи», м. Запоріжжя, 21-22 червня 2019 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С. 30-32.
26. Юркевич Х.І. Художні твори як об’єкти авторського права. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 214-217.
27. Кметик-Подубінська Х.І. Твір як об’єкт авторського права. Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми та перспективи», м. Запоріжжя, 26-27 червня 2020 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С. 49-53.
28. Кметик-Подубінська Х.І. Правове моделювання як метод сучасних конституційно-правових досліджень. Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Випуск 7. Київ, 2020. С. 211-215.
29. Кметик-Подубінська Х.І. Формування професійних цінностей студентів в системі сучасної юридичної освіти. Scientific and pedagogic internship «Modern approaches to the organization of the educational process for law students»: Internship proceedings, August 24 – October 2, 2020. Frankfurt an der Oder: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 284 pages.
30. Кметик-Подубінська Х.І. Твори як об’єкти авторського права в цифровому середовищі. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет-права: матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 12 листопада 2020 р.). Львів: юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2020. С. 66-70.
31. Кметик-Подубінська Х.І. Фотографічні твори в цифровому середовищі. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXVIІ звітної науково-практичної конференції (5-6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 213-215.
32. Кметик-Подубінська Х.І. Експертиза об’єктів авторського права. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19 лютого 2021 року). За заг. ред. О.П. Куманської-Нор; уклад. Хомич Н.П., Струк І.О., Калінічеко М.М., Тарасенко Л.Л. Л.: ЛНДІСЕ Мінюст. України, 2021. С. 129-133.
33. Кметик-Подубінська Х.І. Оригінальність твору як об’єкта авторського права: законодавче розуміння, судова практика, пропоновані новації. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28 травня 2021 р.). Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. і. Франка, 2021. С. 55-61.
34. Boyko N., Kmetyk-Podubinska Kh., Andrusiak I. Application of Ensemble Methods of Strengthening in Search of Legal Information. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Springer, Cham. 2021. P. 188-200.

Біографія

Кандидат юридичних наук (2015 р.).
Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет – 2006-2011 рр. (диплом магістра права з відзнакою).
Аспірантура: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2011-2015, м. Київ)
Практичний досвід роботи: 2011-2012 рр. – ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України; 2012-2015 рр. – юридичний відділ ЛНУ імені Івана Франка.
Науково-педагогічна діяльність:
2015-2018 рр. – доцент кафедри адміністративного, фінансового, інформаційного та європейського публічного права (з 2016 р – адміністративного, фінансового та інформаційного права) юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ».
З 2018 р. завідує кафедрою суспільно-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «УжНУ».
З 2019 р. працює на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка.
Автор та співавтор наукових статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!