Правове регулювання ринків капіталів

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Дюкарєва-Бержаніна К. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Дюкарєва-Бержаніна К. Ю.

Опис курсу

Мета вивчення курсу: засвоєння студентами основних теоретичних та практичних питань здійснення діяльності на ринку капіталів.
Цілі курсу полягають у засвоєнні студентами знань про законодавче регулювання у сфері діяльності на ринку капіталів, правове регулювання діяльності та особливості товарної біржі, особливості проведення торгів на товарній біржі, правове регулювання діяльності та особливості операторів організованого ринку капіталів, умови діяльності операторів організованого ринку капіталів.
Очікується, що студенти набудуть окремі практичні компетентності:
• СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
• СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
• СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.
• СК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
• СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
• СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Рекомендована література

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Перелік базового законодавства:
1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах: затв. Рішенням НКЦПФР від 13.05.2021 № 276. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0692-21#top
2. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text
3. Про товарні біржі: Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text

Перелік джерел:
1. Берлач А.І. Біржове право України: [навч. посіб.] / Берлач А.І.- К.: Університет «Україна», 2007. 316 с.
2. Берлач А. І. Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України: понад 800 термінів / А. І. Берлач. – К.: Університет «Україна», 2007. 185 с.
3. Беренштейн Б. Біржовий ринок у контексті глобалізацій них явищ
міжнародної економіки / Б. Л. Беренштейн, О. М. Третяк // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010.
№ 145. С. 396-405.
4. Білошапка В. Брокерське обслуговування Internet-Trading / В. Г. Білошапка // Цінні папери України. 2009. № 24 (312). С. 25-29.
5. Біржова справа: підручник / [Сохацька О.М. ]. -Тернопіль: Карт-бланш, 2003. 602 с.
6. Бобкова А. Г. Біржове право: [навч. посіб.]. /Бобкова А. Г., Моісеєв Ю. О. – К.: Центр навчальної літератури. 2005. 200 с.
7. Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: [навч. посіб]. /Дудяк Р.П., Буль СЯ. – 2-ге вид., доповнене. – Львів: «Магнолія 2006». 2007. 360 с.
8. Господарське право: підручник / Щербина В. С..-К.:Юрінком Інтер. 2003. 480 с.
9. Головков О. Лістинг цінних паперів в Україні: правове регулювання / О.К.Головков //Цінні папери України. 2009. № 21. С. 12-15.
10. Губський Б. В. Біржові технології ринку. К., 1995. 278 с.
11. Економічний словник-довідник / За ред. доктора. екон. наук, проф. С. В. Мочерного. К., 1995. 386 с.
12. Котирло О.О. Біржове право: [навч. посіб.]/ Котирло О.О. – К.:
«Видавництво «Центр учбової літератури». 2011. 268 с.
13. Кононенко І. В. Основи біржового права: [навч. посіб] / Кононенко І. В. – К.: Кондор. 2007. 576 с.
14. Крамаренко В. І. Біржова діяльність. К., 2003. 304 с.
15. Мамутов В. К., Хахулін В. В. Господарське право: Підручник. К., 2002. 912 с.
16. Масленніков В. В. Біржова справа: Навч. посіб. К., 2000. 304 с.
17. Международные товарные биржи. Структура товарных бирж. Техника биржевой операции: Метод. рекомендации. СПб., 1992. 130 с.
18. Морис Г. А. Японские свечи: Методика анализа акций и фьючерсов: [учеб. пособ] /Морис Г. А. – Альпина паблишер. 2001. 294с.
19. Оскольський В. В. До цивілізованого ринку цінних паперів. Українська фондова біржа в контексті ринкових перетворень: [монографія]./ Оскольський В. В.- К.: УФБ. 1999. 153 с.
20. Предборський В.А. Основи економічних теорій: [навч. посіб]. / За ред. В. А. Предборського. К.: Фенікс, 2001. 486 с.
21. Рябовол Л. Т. Біржове право: товарна біржа як особливий суб’єкт
господарювання: [навч. посіб. ] / Рябовол Л. Т.- Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка. 2006. 52 с.
22. Савченко В.Д. Практ. посіб. з організації біржової діяльності:[практ. посіб. ] / Савченко В.Д., Білоусько Т.Ю. – X.: ХДАУ, 2001. 129 с.
23. Солодкий М.О. Біржовий ринок :[навч. посіб. ] / Солодкий М.О. – К.: Вво «Джерела М», -2-ге вид. 2002р. 333 с.
24. Сохацька О. М. Ф’ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи
становлення в Україні: [навч. посіб. ] – Тернопіль: Екон. Думка. 1999. 408 с.
25. Тараненко Ю. О. Основи ринкової економіки: [курс лекцій] / Ю. О. Тараненко, Б. Б. Гарін, Т. М. Тігова та ін. К.: Національна академія внутрішніх справ України. 2004. 348 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус