Конкурентне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Самагальська Ю. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Навчальна дисципліна покликана допомогти опанувати студентами  юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із конкуренцією та монополією у здійсненні господарської діяльності корпорацій, а також щодо правильного застосування норм законодавства у цій сфері.

Мета спецкурсу полягає у ознайомленні студентів з проблематикою антиконкурентних дій, ознайомити з нормативно-правовими актами  та судовою практикою у цій сфері, навчити застосовувати теоретичні положення на практиці.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • Поняття, сутність та принципи конкуренції корпорацій;
 • Правове регулювання конкуренції та монополії;
 • Порушення конкурентного законодавства у сфері корпоративного права;
 • Відповідальність за порушення конкурентного законодавства у сфері корпоративного права.

вміти:

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює конкуренцію та монополію корпорацій;
 • робити висновки про правомірність дій сторін у справі про антиконкурентні дії;
 • аналізувати практичні казуси.

Структура курсу:

Тема 1. Теоретико-правова характеристика конкуренції.

Тема 2. Монополія та монополізм.

Тема 3. Ринок та ціноутворення.

Тема 4. Порушення конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління.

Тема 5. Правова характеристика основних правопорушень конкурентного законодавства.

Тема 6. Недобросовісна конкуренція.

Тема 7. Узгоджені дії господарських товариств.

Тема 8. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства.

Рекомендована література

 1. Андрощук Г. Закон на захисті добросовісної конкуренції // Голос України. – 1999. – 28 вересня.
 2. Бакалінська О. Правові засади застосування “чесних звичаїв” при кваліфікації фактів недобросовісної конкуренції. – // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету : Наукове правове видання з питань економіки і бізнесу. – 2007. – № 1.
 3. Бакалінська О. Антиконкурентні узгоджені дії у національному та зарубіжному законодавстві (порівняльний аналіз) // Право України. – 2010. – № 2.
 4. Бара З. Зловживання монопольним становищем – джерела та засоби захисту / Золтан Бара // Журнал «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2004. – № 1 (10). – С. 55-61
 5. Безух О. Захист від недобросовісної конкуренції як інститут конкурентного права// Підприємництво,господарство і право.-2001.-№7.
 6. Валітов С.С. Питання запобігання порушенням антимонопольно конкурентного законодавства // Економіка та право. – 2009. – №1.
 7. Валітов С.С. Конкурентне право України. Навчальний посібник. – К., «Юрінком Інтер», 2006. – 432с.
 8. Дахно І.І. Антимонопольне право. -Курс лекцій. -К. -Четверта хвиля. -1998.
 9. Джуринський Олег. Акти недобросовісної конкуренції: правові аспекти систематизації. // Підприємництво, господарство, право. – 2010. – № 9.
 10. Журик Ю.В. Антимонопольно-конкурентне право України. Навчальний посібник. – К., «Центр учбової літератури» – 272с.
 11. Корчак Н.М., Головко Ю.Ю. Особливості та шляхи удосконалення структури конкурентного законодавства України // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник: Наукові праці Національного авіаційного університету. – К.: Книжкове видавництво НАУ. – №1 (10) 2009.
 12. Костусєв О. Державний контроль над концентрацією суб’єктів господарювання/ Олексій Костусєв/ Журнал «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2005. – № 4 (19) – С. 10-13
 13. Кузьміна С.А. Актуалізація антимонопольно-конкурентного законодавства та підвищення його статусі у Господарському кодексі України / С.А. Кузьміна // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Ред. кол.: Мамутов В.К. (отв. ред.) и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 584с. – С. 340-342
 14. Медведєв А. Особливості становлення та розвитку законодавства про захист економічної конкуренції // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 1.
 15. Мельниченко О. Захист суб”єктів господарювання від недобросовісної конкуренції: правові аспекти // Національна безпека і оборона. – 2001. -№ 10.
 16. Питтман Р. Некоторые наиболее значиме положення антимопольного законодательства стран Центральной и Восточной Европы // США: Экономика, политика, идеология. –1992. -№8
 17. Притика Д. Господарські суди України на захисті економічної конкуренції / Дмитро Притика // Журнал «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2004. – № 2 (11). – С. 52-56
 18. Семенюк Ю. Правове регулювання обмеження монополізму / Юрій Семенюк // Юридичний журнал. – 2003.- № 11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.justinian.com.ua/article.php?id=867
 19. Спасибо-Фатєєва І. Деякі міркування стосовно пропозицій про реформування корпоративного законодавства / Інна Спасибо-Фатєєва // Юридичний радник. – 2007. – № 5 (19). – С. 15-18
 20. Шевченко Н.М. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції / Н.М. Шевченко // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3 (15). – С. 175-179
 21. Шкляр С.В. Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання органами Антимонопольного комітету України // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3.

Матеріали

робоча програма конкурентне

самостійна робота конкурентне

питання на модуль конкурентне

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус