Охорона та захист авторських прав (аспірантура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Яворська О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Яворська О. С.

Опис курсу

Дисципліна «Охорона та захист авторських прав» є дисципліною зі спеціальності «Цивільне право і цивільний процес», яка викладається в 4-му семестрі аспірантури в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Увага зосереджена на теоретичних та практичних проблемах регулювання відносин охорони та захисту авторських прав та його інститутів. Предметом курсу також охоплюється аналіз судової практики, порівняння законодавства України та зарубіжних країн. Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання у сфері цивільного та інтелектуального права.

Мета вивчення курсу – опанування аспірантами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання прикладних проблем, пов’язаних із питаннями охорони та захисту авторських прав в Україні та його окремими інститутами,  також щодо правильного застосування норм законодавства у цій сфері.

Завдання полягає у формуванні аспірантами необхідних теоретичних знань та практичних навиків, які дозволять розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та дослідницької діяльності у сфері охорони та захисту авторських прав та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання дисертаційних робіт.

У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен

знати:

–       поняття та правову природа авторського права;

–       форми правового регулювання авторського права;

–       характеристику суб’єктів авторського права;

–       види об’єкти авторського права;

–       характеристику творів, які не є об’єктами авторського права;

–       особливості виникнення та здійснення авторського права;

–       особливості здійснення особистих немайнових та майнових прав автора твору;

–       підстави та порядок вільного використання творів;

–       особливості набуття та здійснення авторських прав на окремі об’єкти (службовий твір, аудіовізуальний твір, комп’ютерні програми, компіляції даних, збірники та інші складені твори);

–       особливості здійснення суміжних прав;

–       особливості здійснення управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав;

–       особливості захисту авторських та суміжних прав.

уміти:

– правильно застосовувати законодавство, що регулює відносини інтелектуальної власності, пов’язані з охороною та захистом авторських прав;

– складати проекти документів (договори, позовні заяви, заяви про забезпечення позову, заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо);

– аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

  1. Інтелектуальне право України. За ред. Яворської О.С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 608 с.
  2. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / за ред. А.С. Довгерта. — Книга 1: Нормативні акти і до- кументи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р.В. Дроб’язко. — К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2001. — 520 с. Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. — 460 с.
  3. Орлюк О.П. Управління правами інтелектуальної власності: монографія / О. Орлюк, НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2014 — 178 с.
  4. Підопригора О. Право інтелектуальної власності. – Київ. – Вентурі. – 2002 р.
  5. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч.закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.
  6. Право інтелектуальної власності: Академічний курс / За ред. О.А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — Вид. друге, перероб. та доповн. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.
  7. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.
  8. Андрощук Г.О. Правова охорона програмного забезпечення (комп’ютерних програм і баз даних) : монографія / Г. О. Андрощук, С. А. Петренко. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ. — 2013. — 300 с.
  9. Авторское право и смежные права. под ред. Г.И.Миронюка, В.С.Дробязко. – Издательский дом Ін-ЮРЕ, К. – 2001.
  10. Авторське право і суміжні права: Європейський досвід: У 2-х книгах / За ред. А. С Довгерта. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.

Силабус:

Завантажити силабус