Бізнес право

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1
516
516Шпуганич І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5Шпуганич І. І., Суханов М. О.

Опис курсу

Мета вивчення курсу – опанування студентами теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із бізнес-правом, зокрема питанням заснування та припинення підприємницьких юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, майнових відносин у бізнесі, особливостей провадження електронного бізнесу, управління бізнес-структурами, їх припинення тощо, вивчення вітчизняної законодавчої бази, що регулює суспільні відносини у галузі бізнес-права, а також міжнародних нормативних актів та актів Європейського Союзу;
Завдання вивчення курсу – формування у студентів цілісної системи знань щодо чинних нормативно-правових актів у сфері бізнес-права, ознайомлення з основними проблемами та питаннями бізнес-права; формування вмінь та навичок застосування теоретичних положень на практиці.
Студенти повинні виконувати письмові роботи і розв’язувати задачі до практичних занять відповідно до навчального плану. Студентам також доцільно складати проекти відповідних документів (договори, установчі документи, позовні заяви тощо).
Очікується, що студенти набудуть окремі практичні компетентності:
● СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування інституту бізнес-права щодо оволодіння фундаментальними знаннями стосовно правової природи бізнес-права.
● СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. Уміти аналізувати позовні заяви, скарги, судові рішення на предмет відповідності вимогами законодавства в сфері бізнес-права.
● СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур цивільного, господарського, адміністративного судочинств в Україні при вирішенні спорів щодо захисту прав у бізнес-сфері.
● СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності із використанням норм цивільного права, цивільного-процесуального права, господарського права, господарсько-процесуального права, ІТ та інформаційного права тощо.
● СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів при вирішенні спорів, пов’язаних із охороною прав суб’єктів підприємництва
● СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. Опановувати компетентності, пов’язані із підготовкою проєктів судових рішень за результатами розгляду спорів щодо захисту прав суб’єктів підприємництва.
● Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи щодо доцільності використання тих чи інших форм охорони прав суб’єктів підприємництва.
● Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження з метою формування навичок щодо формулювання пропозиції стосовно вдосконалення законодавства в сфері бізнес-права.
● Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності щодо бізнес-права із використанням відкритих баз даних у мережі Інтернет, відповідних реєстрів тощо.
● Проводити порівняльно-правовий аналіз бізнес-права в Україні та зарубіжних країнах, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.
● Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування шляхом вироблення навичок із підготовки та оформлення заяв, клопотань, претензій необхідних для швидкого та оперативного реагування на факти порушення прав у бізнес-сфері.
● Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ:
У результаті вивчення дисципліни “Бізнес-право” здобувач вищої освіти повинен:

1) ВМІТИ:
● правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини у галузі бізнес-права;
● складати установчі документи та інші локальні акти підприємницьких юридичних осіб;
● готувати пакет документів, необхідних для скликання, проведення та юридичного оформлення засідання загальних зборів юридичної особи;
● надавати правові висновки щодо змісту та порядку укладення договорів у бізнесі.
● аналізувати практичні проблеми та колізії чинного законодавства

Матеріали

Поділ груп на 2022-2023 н.р.

ДВВС_БІЗНЕС ПРАВО_ГРУПА 1_СУХАНОВ М.О.

ДВВС_БІЗНЕС ПРАВО_ГРУПА 2_ШПУГАНИЧ І.І.

Онлайн-покликання для організації лекційних та практичних занять

Покликання на Бізнес право_Тімс

 

Плани практичних занять

ТЕМА 1 та 2 – Бізнес право. Теми 1 і 2

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус