Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в мережі Інтернет (аспірантура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Тарасенко Л. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Тарасенко Л. Л.

Опис курсу

Цифрові технології надають широкі можливості. Цифрове середовище стало паралельним світом, у якому люди спілкуються, знаходять друзів чи ворогів, розповсюджують та черпають інформацію, ведуть бізнес, заробляють гроші, зрештою «живуть». З правової точки зору це – середовище формування, прояву та функціонування суспільних відносин. Відтак постає проблема щодо урегульованості таких відносин. Пояснити феномен права інформаційних технологій з точки зору усталених підходів на систему права з її поділом на галузі за предметом і методом правового регулювання неможливо. Але факт його існування беззаперечний. Право інформаційних технологій – специфічне право, воно охоплює правові норми, що урегульовують різні суспільні відносини як за своєю природою, так і за суб’єктним складом, об’єктом, змістом тощо. Слід охарактеризувати право інформаційних технологій як комплексну галузь законодавства. Ця галузь не може бути структурована за інститутами, субінститутами, підгалузями тощо, оскільки йдеться насамперед про особливі прояви суспільних відносин у новому для них середовищі – цифровому. Особливі докази, процесуальні аспекти, особливі способи використання та захисту тих чи інших об’єктів, прав, інтересів – усе це зумовлює необхідність не тільки високої правової культури, а й культури особистісної. Всі ці проблемні питання будуть предметом вивчення та аналізу здобувачами.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити здобувачів з основними проблемами правового регулювання відносин інтелектуальної власності в мережі Інтернет; ознайомити з нормативно-правовими актами, які регулюють ці відносини в Україні; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці, навчити результативно використовувати здобуті знання.

По проходженні курсу здобувачі повинні знати:

 • джерела правового регулювання відносин щодо охорони прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та роль судової практики;
 • загальні положення щодо використання об’єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет;
 • що таке Інтернет-сайт як об’єкт права інтелектуальної власності;
 • хто є суб’єктами та що є об’єктами правовідносин при здійснення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет;
 • особливості здійснення та захисту авторських та суміжних прав в мережі Інтернет;
 • особливості здійснення та захисту прав на правові засоби індивідуалізації товарів, робіт і послуг в мережі Інтернет;
 • способи та порядок захисту прав інтелектуальної власності, що порушені в мережі Інтернет;
 • зарубіжний досвід щодо охорони та захисту прав інтелектуальної власності, порушених в мережі Інтернет.

По проходженні курсу слухачі повинні вміти:

 • застосовувати одержані знання на практиці;
 • правильно застосовувати законодавство, що регулює відносини інтелектуальної власності в мережі Інтернет;
 • аналізувати та вирішувати практичні казуси.

Рекомендована література

Базова література

 1. Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. ІТ ПРАВО. Львів: «Левада», 2017. 470 с.
 2. ІТ-право: теорія і практика. За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової. Одеса: Фенікс, 2017. 472 с.
 3. Бачинський Т. В., Радейко Р. І., Харитонова О. І. Основи ІТ-права: навч. посіб. К.: Юрінком Інтер. 2017. 208 с.
 4. Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. Інтелектуальне право України. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 609 с.
 5. Digital Copyright: Law and Practice. Simon Stokes. Bloomsbury Publishing, Jan 30, 2014. 310 p.

Додаткова література

 1. United States Digital Millennium Copyright Act. Режим доступу: https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
 2. Beyond the Code: Protection of Non-Textual Features of Software, by Noam Shemtov, Oxford University Press. 2017. ISBN: 978-0-1987-1679-2, 288 pp.
 3. Rosenoer, CyberLaw: The Law of the Internet. Springer Verlag. 1996.
 4. Internet Law and Regulation. Graham J. H. Smith. Sweet & Maxwell, 2007. Computer networks. 1296 p.
 5. The Current State of Domain Name Regulation: Domain Names as Second Class Citizens in a Mark-Dominated World. Konstantinos Komaitis. Routledge, 2010. 296 p.
 6. Атаманова Ю.Є. Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи. Право та інновації. 2014. № 3. С.7.
 7. Баранов О. А. Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика: Монографія. К.: Едельвейс, 2014. 434 с.
 8. Гура В. С. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту: автореф. дис.канд. юрид.наук. К., 2006. 20 с.
 9. Еннан Р. Є. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У МЕРЕЖІ Інтернет. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 172.
 10. Кохановська О.В. ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С.202.
 11. Савич С.С. Авторське право у цифровому середовищі: проблема монополії правовласника та забезпечення умов вільного використання творів / С.С. Савич. Бюлетень Міністерства Юстиції України. 2015. № 1. С. 87.
 12. Тарасенко Л.Л. Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права. Юридичний журнал «Право України». 2018. № 1. С. 103-113.
 13. Тарасенко Л.Л. Правовий режим веб-сторінки. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2017. Вип. 65. С.134-144.
 14. Тарасенко Л.Л. КОМП‘ЮТЕРНА ПРОГРАМА ЯК ОБ‘ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 251.
 15. Харитонов Є.О. СУТНІСТЬ ІТ-ПРАВА (ІТ- ПРАВО ЯК КОНЦЕПТ). ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 274.
 16. Харитонова О.І. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ (СТРУКТУРИ) ІТ-ПРАВА. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 280.
 17. Яворська О. C. ІТ-право: поняття, зміст, засади. Збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід”. Тернопіль: Юрид. ф-т. Тернопіл. нац. екон. ун-ту, 2017. С. 279-282.
 18. Яворська О. С. ІТ право: поняття, засади, особливості. Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції». Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. С. 32-36.
 19. Яворська О. ІТ право як паралель, як альтернатива чи як виклик. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції. Ч. 1. 7-8 лютого 2017 р., м. Львів. Львів, 2018. С.227-230.

Силабус:

Завантажити силабус