Інтелектуальна власність і трансфер технологій (аспірантура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Яворська О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Яворська О. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Інтелектуальна власність і трансфер технологій” укладена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право і охоплює основні відомості щодо охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій, відповідного правового регулювання і позицій судової практики щодо особливостей розгляду судових справ цієї категорії, щодо теоретичних засад формування законодавчої бази, що регулює ці відносини. Навчальну дисципліну “Інтелектуальна власність і трансфер технологій” аспіранти денної, вечірньої та заочної форми навчання вивчають на другому році навчання в аспірантурі.

Метою навчальної дисципліни ―Інтелектуальна власність і трансфер технологій‖ є формування необхідних
теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та дослідницької діяльності щодо правової охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання дисертаційних робіт.

За результатами вивчення курсу аспіранти здобудуть:

знання сучасних концепцій інтелектуальної власності. Розуміння творчої діяльності як відносин, що регулюються інтелектуальним правом. Знання про право інтелектуальної власності як інститут права та галузь законодавства: суб’єктів, об’єкти та зміст правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Розуміння механізмів реалізації суб’єктивних прав у сфері інтелектуальної власності, охорони та захисту прав інтелектуальної власності;

вміння здійснювати юридичну кваліфікацію приватно-правових явищ, встановлювати закономірності між структурою зобов’язань у сфері інтелектуальної власності та їх юридичними наслідками, аналізувати залежності властивостей договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності від характеристик їх істотних умов, встановлювати основні чинники побудови цивільно-правових договорів, що визначають їх здатність адекватно регулювати приватно-правові відносини. Адаптація міжнародно-правових стандартів (в тому числі стандартів ЄС) у сфері інтелектуальної власності в Україні. Вміння прогнозувати вплив правових реформ у сфері інтелектуальної власності на економічні процеси у державі.

вміння представляти результати досліджень, що стосуються авторського, патентного права, договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності у міжнародних рейтингових журналах, порівнювати результати власних досліджень у сфері інтелектуального права зі світовими аналогами, об’єднувати зусилля різних наукових груп для вирішення комплексних завдань авторського права та промислової власності.

вміння здійснювати системний аналіз приватно-правових явищ у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій, встановлювати специфіку новітніми методами, показувати переваги розроблених методик наукового пошуку щодо авторських, суміжних прав, промислової власності, створювати наукові групи, співпрацювати з юридичними компаніями для впровадження результатів досліджень. Забезпечувати права інтелектуальної власності через видавничу діяльність стосовно нових методів визначення та вдосконалення і адаптації відомих методів до нових правових проблем у сфері інтелектуального права. Обмін досвідом з проблем інтелектуального права через участь та організацію наукових семінарів, шкіл, конференцій.

Рекомендована література

  1. Інтелектуальне право України. За ред. Яворської О.С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 608 с.
  2. Охорона інтелектуальної власності: Нормативно-правові акти /За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.
  3. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002.
  4. Патентне право (науково-практичний коментар Глави 39 Цивільного кодексу України) / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова ; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2013.— 67с.
  5. Підопригора О. Право інтелектуальної власності. – Київ. – Вентурі. – 2002 р.
  6. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч.закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.
  7. Право інтелектуальної власності: Академічний курс / За ред. О.А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — Вид. друге, перероб. та доповн. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.
  8. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.

Силабус:

Завантажити силабус