Конкурентне право в інтелектуальній власності

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Самагальська Ю. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Самагальська Ю. Я.

Опис курсу

 

Навчальна дисципліна покликана допомогти опанувати студентами  юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із конкуренцією та монополією щодо права інтелектуальної власності, а також щодо правильного застосування норм законодавства у цій сфері.

Мета спецкурсу полягає у ознайомленні студентів з проблематикою антиконкурентних дій, ознайомити з нормативно-правовими актами  та судовою практикою у цій сфері, навчити застосовувати теоретичні положення на практиці.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • Поняття, сутність та принципи конкуренції корпорацій;
 • Правове регулювання конкуренції та монополії;
 • Порушення конкурентного законодавства у сфері інтелектуальної власності;
 • Відповідальність за порушення конкурентного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

вміти:

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює конкуренцію та монополію корпорацій;
 • робити висновки про правомірність дій сторін у справі про антиконкурентні дії;
 • аналізувати практичні казуси.

 

Структура курсу:

Тема 1. Теоретико-правова характеристика конкуренції.

Поняття та сутність конкуренції. Правове регулювання конкуренції. Принципи конкурентного права. Становлення конкурентного права як інституту права та наукової дисципліни. Поняття та сутність ринку.

 

Тема 2. Монополія та монополізм.

Поняття та сутність монополії. Природні монополії. Правове регулювання монополій. Правовий статус та діяльність Антимонопольного Комітету України.

 

Тема 3. Порушення конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління.

Порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Сутність та склад правопорушення. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання. Зловживання монопольним становищем на ринку.

 

Тема 4. Недобросовісна конкуренція.

Поняття та сутність недобросовісної конкуренції. Отримання переваг над конкурентом за рахунок його інтелектуальної діяльності та ділової репутації. Промислове шпигунство.

 

Тема 5. Збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

Поняття та сутність збирання, використання та розголошення комерційної таємниці в Україні та закордоном. Схиляння до розголошення комерційної таємниці. Аналіз судової практики. Відповідальність за порушення.

 

Тема 6. Недобросовісна реклама.

Поняття та принципи реклами. Класифікація реклами. Вимоги, що ставляться до реклами. Недобросовісна реклама, порівняльна реклама: поняття та види. Відповідальність за порушення.

 

Тема 7. Змішування знаку на товари та послуги

Використання чужого або схожого знаку на товари та послуги. Використання чужого, схожого фірмового стилю. Незаконне використання тотожного комерційного найменування. Незаконне використання зазначення походження товару.

 

Тема 8. Державний контроль у сфері конкурентного законодавства.

правовий статус Антимонопольного комітету Украни. Повноваження Антимонопольного комітету України. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства. Звернення до суду з позовом про порушення антимонопольного законондавства. Докази і доказування в інтелектуальній власності.

Рекомендована література

 

 1. Андрощук Г. Закон на захисті добросовісної конкуренції // Голос України. – 1999. – 28 вересня.
 2. Бакалінська О. Правові засади застосування “чесних звичаїв” при кваліфікації фактів недобросовісної конкуренції. – // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету : Наукове правове видання з питань економіки і бізнесу. – 2007. – № 1.
 3. Бакалінська О. Антиконкурентні узгоджені дії у національному та зарубіжному законодавстві (порівняльний аналіз) // Право України. – 2010. – № 2.
 4. Бара З. Зловживання монопольним становищем – джерела та засоби захисту / Золтан Бара // Журнал «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2004. – № 1 (10). – С. 55-61
 5. Безух О. Захист від недобросовісної конкуренції як інститут конкурентного права// Підприємництво,господарство і право.-2001.-№7.
 6. Валітов С.С. Питання запобігання порушенням антимонопольно конкурентного законодавства // Економіка та право. – 2009. – №1.
 7. Валітов С.С. Конкурентне право України. Навчальний посібник. – К., «Юрінком Інтер», 2006. – 432с.
 8. Дахно І.І. Антимонопольне право. -Курс лекцій. -К. -Четверта хвиля. -1998.
 9. Джуринський Олег. Акти недобросовісної конкуренції: правові аспекти систематизації. // Підприємництво, господарство, право. – 2010. – № 9.
 10. Журик Ю.В. Антимонопольно-конкурентне право України. Навчальний посібник. – К., «Центр учбової літератури» – 272с.
 11. Корчак Н.М., Головко Ю.Ю. Особливості та шляхи удосконалення структури конкурентного законодавства України // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник: Наукові праці Національного авіаційного університету. – К.: Книжкове видавництво НАУ. – №1 (10) 2009.
 12. Костусєв О. Державний контроль над концентрацією суб’єктів господарювання/ Олексій Костусєв/ Журнал «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2005. – № 4 (19) – С. 10-11
 13. Кузьміна С.А. Актуалізація антимонопольно-конкурентного законодавства та підвищення його статусі у Господарському кодексі України / С.А. Кузьміна // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Ред. кол.: Мамутов В.К. (отв. ред.) и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 584с. – С. 340-342
 14. Медведєв А. Особливості становлення та розвитку законодавства про захист економічної конкуренції // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 1.
 15. Мельниченко О. Захист суб”єктів господарювання від недобросовісної конкуренції: правові аспекти // Національна безпека і оборона. – 2001. -№ 10.
 16. Питтман Р. Некоторые наиболее значиме положення антимопольного законодательства стран Центральной и Восточной Европы // США: Экономика, политика, идеология. –1992. -№8
 17. Притика Д. Господарські суди України на захисті економічної конкуренції / Дмитро Притика // Журнал «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2004. – № 2 (11). – С. 52-56
 18. Семенюк Ю. Правове регулювання обмеження монополізму / Юрій Семенюк // Юридичний журнал. – 2003.- № 11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.justinian.com.ua/article.php?id=867
 19. Спасибо-Фатєєва І. Деякі міркування стосовно пропозицій про реформування корпоративного законодавства / Інна Спасибо-Фатєєва // Юридичний радник. – 2007. – № 5 (19). – С. 15-18
 20. Шевченко Н.М. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції / Н.М. Шевченко // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3 (15). – С. 175-179
 21. Шкляр С.В. Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання органами Антимонопольного комітету України // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3.
 22. М. Коваль. Промислове шпигунство: профілактика, оперативне правове реагування. Режим доступу: http://attorneys.ua/uk/publications/industrial-epionage-prevention-rapid-legal-response/
 23. Т. Луканіна. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В АМКУ. Режим доступу: https://www.asterslaw.com/ua/press_center/publications/protection_of_intellectual_property_rights_in_amcu/.
 24. Швець, Г. О. Недобросовісна конкуренція в сфері інтелектуальної власності / Г. О. Швець, К. М. Гаргала // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2016. – Вип. 31, Т. 1. – С. 267–271. – (Серія : Економічні науки).

Силабус:

Завантажити силабус