Особисті немайнові права людини: проблеми теорії та практики

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Паєнок А. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432Паєнок А. О.
Шпуганич І. І.

Опис курсу

Навчальна  дисципліна  охоплює детальне вивчення як теоретичних, так і практичних аспектів питання особистих немайнових прав. Значна увага приділяється також вивченню вітчизняної законодавчої бази, що регулює суспільні відносини у сфері особистих немайнових прав, міжнародних нормативних актів, актів Європейського Союзу, а також напрямків гармонізації законодавства України із нормативними актами Європейського Союзу.

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного права.

Результати навчання:

знати:

– джерела правового регулювання особистих немайнових прав;

– здійснення особистих немайнових прав;

– особливості вирішення спорів щодо особистих немайнових прав;

– порядок та способи захисту особистих немайнових прав.

вміти:

– правильно застосовувати законодавство, що регулює особисті немайнові права;

– аналізувати практичні казуси.

Матеріали

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ-2021

 1. Тема 1 Загальні положення про особисті немайнові права_2021
 2. Тема 2. Право на життя як невід’ємне природне право людини
 3. Тема 3 Права фізичної особи у сфері охорони здоров’я та надання медичних послуг_пр
 4. Практикум_ Тема 4. Права фізичної особи, що забезпечують її відособленість та безпеку
 5. Практикум_Тема 5. Права, направлені на забезпечення індивідуалізації, соціального статусу та інформованості фізичної особи
 6. Тема 6. Права, що забезпечують невтручання в приватність фізичної особи

 

МОДУЛЬ-2021

МОДУЛЬ_ОНП_2021

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Міжнародні акти

 1. Загальна декларація прав людини (рос/укр) від 10.12.1948 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
 2. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину від 04.04.1997 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_334.
 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
 4. Конвенція про права дитини від 11.1989 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
 5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
 6. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 26.01.87 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085
 7. Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження: Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації від 01.06.1964р. URL: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/990_005.
 8. Етичні принципи проведення медичних досліджень за участю людей як суб’єктів дослідження: Гельсінська декларація 1964р. Всесвітньої медичної асамблеї (із змін. і допов.). URL: http://knigi-uchebniki.com/ mejdunarodnoe-pravo_696/eticheskie-printsipyi-provedeniya-meditsinskih.html.

 

Нормативно-правові акти України

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page6.
 3. Сімейний кодекс України від 28.08.2018 р. № 2947-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.
 4. Житловий кодекс  Української  РСР від 01.01.1984 р. № 995_021 URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10/ed19840101.
 5. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 6. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
 7. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині: Закон України від 05.2018 № 2427-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19/ed20200102.
 8. Про охорону дитинства: Закон України від 04.2001 № 2402-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.
 9. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.
 1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 12.1993 р. № 3792-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
 • Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
 • Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.
 • Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80.
 • Про захист персональних даних: Закон України від 06.2010 р. № 2297-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.
 • Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.
 • Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
 • Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 01.1995 р. № 32/95-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80.
 • Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 12.1993 р. № 3814-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12.
 • Про поштовий зв’язок: Закон України від р. 04.10.2001 № 2759-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14.
 • Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 02.1992 р. № 2135-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.
 • Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 01.1994 р. № 3857-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12.
 • Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 12.2003 р. № 1382-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15.
 • Про іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 • Про державну службу: Закон України від 12.2015 р. № 889-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
 • Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. № 2232-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12.
 • Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.1991 р. № 1975-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1975-12.
 • Про заборону репродуктивного клонування людини: Закон України від 14.12.2004 р. № 2231-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2231-15.
 • Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.
 • Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.
 • Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 05.2015 р. № 389-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19.
 • Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.
 • Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2365-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14.
 • Про громадські об’єднання: Закон України від 03.2012 р. № 4572-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
 • Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти: постанова Кабінету Міністрів України № 1138 від 17.09.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF.
 • Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.2009 р. № 690. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09.
 • Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.2018 № 503 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18#n22
 • Про підвищення рівня оплати давання донорами крові та (або) її компонентів постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1821 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1821-2006-%D0%BF.
 • Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників: постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2000 р. № 1081 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1081-2000-%D0%BF.
 • Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру: постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.016 р. № 207 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF.
 • Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини: наказ Міністерства охорони здоровя України від 09.2013 № 821 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1757-13.
 • Про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: наказом Міністерства охорони здоров’я від 09.09.2013 № 787 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1461-12.
 • Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості живонародження: наказ Міністерства охорони здоров‘я України03.2006 N 179 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-06.
 • Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: постанова Пленуму Верховного суду України від 27.02.2009 р. N 1 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09.

Література:

 1. Загальна теорія цивільного права / за ред. О. А. Підопригори і Д. В. Бобрової. Київ: Вищ. шк., 1992. 454 с.
 2. Кашинцева О. Ю. Етичні та правові проблеми проведення медичного експерименту на організмі людини. Вісник Академії адвокатури України. 2007. № 1. С. 65–68.
 3. Кашинцева О. Ю. Правовий статус людини в біомедичному експерименті: людина чи animal of necessity. Право України. 2010. № 2. С. 114–119.
 4. Гурська Т. Право на здоров’я в системі особистих немайнових прав : Підприємництво, господарство і право. № 6. 2001.
 5. Ромовська З.В. Особисті немайнові права фізичних осіб : Українське право. 1997. Вип № 1 (6). С. 47–60.
 6. Саприкіна І. Цивільно–правові способи захисту честі, гідності, ділової репутації у новому Цивільному кодексі України : Юридична Україна. 2005. № 9. С. 55–58.
 7. Погрібний С.О. Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини як загальна засада цивільного законодавства України : Життя і право.  № 1. С. 32–36
 8. Сліпченко С. Економічний зміст особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи : Підприємництво, господарство і право. 2005. № 7. С. 14–17.150
 9. Стефанчук Р. Зміст особистих немайнових прав фізичних осіб :Підприємництво, господарство і право. 2005. № 7. С. 10–13.
 • Стефанчук Р. Проблеми правового закріплення та захисту репродуктивних прав фізичної особи : Юридичний вісник України. 2004. № 23.
 • Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія К.: КНТ. 2008. 626 с.
 • Штефан А. Способи захисту честі, гідності й репутації: окремі питання : Юридична Україна. № 4. С. 59–63
 • Кашканова Н. Г. До питання правового статусу піддослідного та дослідника в медико-біологічному експеримент. Вісник Академії адвокатури. 2016. № 3. С. 128–138.
 • Кашканова Н. Г. Договірне регулювання медико-біологічних експериментів на людях за законодавством України. Права людини: теорія та практика: матеріали міжнар. освітньо-наук. форуму (м. Закопане, Польща, 23-28.01. 2017 р.), 2017. С. 90–
 • КашкановаН.Г. Етико-правове регулювання медико-біологічних експериментів в Україні. Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Братіслава, Словацька Республіка, 27–28 листоп. 2015 р.). Братіслава. 2015. С. 197–200.
 • КашкановаН.Г. Правове регулювання захисту прав людини при проведенні медико-біологічного експерименту. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. № 2. С. 67–70.
 • КашкановаН.Г. Правове регулювання клінічних випробувань лікарських засобів та їх місце у медико-біологічному дослідженні людини. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. №  С. 80 –88.
 • Кашканова Н. Г. Форма та зміст цивільно-правових договорів про застосування медико-біологічних експериментів на людях. Eurasian Academic Research Journal. Єреван, Вірменія. 2018. № 1. С. 47–57.
 • Коваль А. М. До питання про необхідність законодавчого закріплення прав пацієнтів в Україні. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 2. С. 99–103.
 • Коваль А. М. Щодо питання про правове регулювання отримання медичної допомоги та медичних послуг. Вісник прокуратури. № 1(103). С.94–99.
 • Лісовий В. М., М’ясоєдов В. В., Ковальова О. М. Біоетичні принципи випробувань лікарських засобів. Харків: ХНМУ, 2012. 144 с.
 • Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посібник. 2-ге вид., стереотип. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 560 с.
 1. Аномалії в цивільному праві України. За ред. Р. Майданика.- К., 2007.
 2. Зобов’язальне право: теорія і практика. За ред. В. О. Дзери. – К, 1998.
 3. Бервено С. М. Проблеми договірного права України. – К., 2006.
 4. Боднар Т. В. Виконання договірних зобов»язань в цивільному праві. – К.,2005.
 5. Галянтич М. К. Житлове право України. – К., 2007.
 6. Заіка О. Спадкове право в Україні: становлення та розвиток. – К., 2007.
 7. Мережко А. А. Договор в частном праве. – К., 2003.
 • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. В. М. Коссака.- К., 2008.
 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К., 2005.
 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право. Загальна частина. – К., 2010.
 3. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право. Право власності. – К., 2010.
 4. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право. Спадкове право. – К., 2010.
 5. Цивільне право України. У 2-х томах. За ред. Я. М. Шевченко.- К., 2003.
 6. Цивільний кодекс України. Постатейний науково-практичний коментар. За ред. А. С. Довгерта, Н. С. Кузнєцової. – К., 2006.
 7. Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність. – Тернопіль, 2009.
 8. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. – К., 2009.
 • Майданник Р. Договір про надання медичних послуг. Медичне право. № 5 (1). С. 52–66.
 • Мілаш В. Про сутнісні елементи юридичної конструкції «договір». Вісник Академії правових наук України. № 4. С. 146–156.
 • Моткова О. До проблеми визначення правового статусу пацієнта. Підприємництво, господарство, право: наук.-практ. господарсько-правовий журнал. 2013. № С.41–43.
 • Сенюта І. Законодавче забезпечення проведення медико-біологічних експериментів. Аптека.ua: щотижневик. 2007. № 618 (47). URL: http://www.apteka.ua/article/5829
 • Пунда О. О. Питання класифікації особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 28(1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28%281%29__39
 1. Слома В. М. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи. Юридичний вісник. Вип. 1(22) URL: file:///C:/Users/User/Downloads/6597-16377-1-SM%20(1).pdf
 2. Можаровська К.В. До питання про зміст поняття «ділова репутація» в контексті дифамаційних правовідносин : Юридичний науковий електронний журнал. Вип. №5. 2015. URL: http://lsej.org.ua/5_2015/17.pdf
 3. Можаровська К. В. Право на відповідь як спосіб захисту честі, гідності та ділової репутації публічної особи:  Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». Т.26 (65).  №2-1. Ч. 1. 2013. URL: . http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2013/2-1-1_2013/38.pdf
 • Манжосова О. В. Окремі аспекти реалізації права на повагу до честі та гідності в соціальних мережах : Часопис цивілістики. Вип. 32. 2017. URL: . file:///C:/Users/User/Downloads/Chac_2019_32_17.pdf
 1. Брюховецька М. С. Право на посмертне донорство як особисте немайнове право фізичної особи : Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. Вип. № 21. 2016. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2016_21_30
 • СенютаІ.Я Право людини на особисту недоторканність у контексті надання юридичної допомоги. Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19–20 квіт. 2007 р.). С. 272–279. URL: http://medicallaw.org.ua/uploads/media/ 01_272_01.pdf
 • Ворона В.А. Право на евтаназію як складова права людини на життя : Право України. 2010. № 5. URL: http://www.univer.km.ua/statti/3.anikina_h.v._perspektyvy_lehalizatsiyi_evtanaziyi_v_ukrayini_.pdf
 • Стефанчук Р. О. До питання про систему особистих немайнових прав пацієнтів. Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17–18 квіт. 2008 р.). Льсів: 2008. С. 319–324.
 • Стеценко С. Г., Стеценко В. Ю., Сенюта І. Я. Медичне право України: підручник / за заг. ред. С. Г. Стеценка. Київ: Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 507 с.
 • Резнік Г. О. Особисті немайнові права дитини (цивільно-правовий та сімейно-правовий аспекти): монографія (за наук. ред. О. Д. Крупчана К ) : К. : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 2015. 192 с
 • Стеценко С., Сенюта І. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Право України. № 6. С. 96–100.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму