Особисті немайнові права людини: проблеми теорії та практики

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Паєнок А. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432Паєнок А. О.
Шпуганич І. І.
Суханов М. О.
Юркевич Х. І.
Дюкарєва-Бержаніна К. Ю.

Опис курсу

Навчальна  дисципліна  охоплює детальне вивчення як теоретичних, так і практичних аспектів питання особистих немайнових прав. Значна увага приділяється також вивченню вітчизняної законодавчої бази, що регулює суспільні відносини у сфері особистих немайнових прав, міжнародних нормативних актів, актів Європейського Союзу, а також напрямків гармонізації законодавства України із нормативними актами Європейського Союзу.

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного права.

Результати навчання:

знати:

– джерела правового регулювання особистих немайнових прав;

– здійснення особистих немайнових прав;

– особливості вирішення спорів щодо особистих немайнових прав;

– порядок та способи захисту особистих немайнових прав.

вміти:

– правильно застосовувати законодавство, що регулює особисті немайнові права;

– аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

 • Аномалії в цивільному праві України. За ред. Р. Майданика.- К., 2007.
 • Зобов’язальне право: теорія і практика. За ред. В. О. Дзери. – К, 1998.
 • Бервено С. М. Проблеми договірного права України. – К., 2006.
 • Боднар Т. В. Виконання договірних зобов»язань в цивільному праві. – К.,2005.
 • Галянтич М. К. Житлове право України. – К., 2007.
 • Заіка О. Спадкове право в Україні: становлення та розвиток. – К., 2007.
 • Луць В. В. Контракти в підприємницькій діяльності. – К., 2008.
 • Мережко А. А. Договор в частном праве. – К., 2003.
 • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. В. М. Коссака.- К., 2008.
 • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К., 2005.
 • Ромовська Зорислава. Українське цивільне право. Загальна частина. – К., 2010.
 • Ромовська Зорислава. Українське цивільне право. Право власності. – К., 2010.
 • Ромовська Зорислава. Українське цивільне право. Спадкове право. – К., 2010.
 • Цивільне право України. У 2-х томах. За ред. Я. М. Шевченко.- К., 2003.
 • Цивільний кодекс України. Постатейний науково-практичний коментар. За ред. А. С. Довгерта, Н. С. Кузнєцової. – К., 2006.
 • Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність. – Тернопіль, 2009.
 • Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. – К., 2009.

Матеріали

Практичне заняття №1 Макет дискусії Сутність життя та права на життя

 

Семінар Повага – не лише юридичний феномен( 2 курс)

 

особ.н.віднос.Сім’я як індив. і соц. цінність(2 2 курс семінар)

 

ТЕМА 4 – 2 курс ВНД

Тема 5 – Для студентів 2 (1)

ТЕМА на 15.05.2019 – 2 курс семінар СВОБОДА СЛОВА!

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму