Особисті немайнові права людини: проблеми теорії та практики

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Паєнок А. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432Паєнок А. О.
Шпуганич І. І.
Суханов М. О.
Кметик-Подубінська Х. І.

Опис курсу

Навчальна  дисципліна  охоплює детальне вивчення як теоретичних, так і практичних аспектів питання особистих немайнових прав. Значна увага приділяється також вивченню вітчизняної законодавчої бази, що регулює суспільні відносини у сфері особистих немайнових прав, міжнародних нормативних актів, актів Європейського Союзу, а також напрямків гармонізації законодавства України із нормативними актами Європейського Союзу.

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного права.

Результати навчання:

знати:

– джерела правового регулювання особистих немайнових прав;

– здійснення особистих немайнових прав;

– особливості вирішення спорів щодо особистих немайнових прав;

– порядок та способи захисту особистих немайнових прав.

вміти:

– правильно застосовувати законодавство, що регулює особисті немайнові права;

– аналізувати практичні казуси.

Матеріали

МОДУЛЬ – 2020

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА МОДУЛЬ З ВНД «ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА..» – 2020

 

Форма – усна співбесіда.

 

Перелік питань для обговорення:

 1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав.
 2. Види особистих немайнових прав.
 3. Підстави виникнення та зміст особистих немайнових прав.
 4. Засади здійснення та обмеження особистих немайнових прав.
 5. Правове регулювання особистих немайнових прав: міжнародно-правові акти;
 6. Законодавство як базовий регулятор особистих немайнових прав;
 7. Підзаконні нормативно-правові акти;
 8. Роль та значення судової практики у регулюванні особистих немайнових прав.
 9. Загальна характеристика сутності права на життя та моменту його виникнення.
 10. Право на проведення медичних, наукових та інших дослідів
 11. Заборона евтаназії: порушення права на розпоряджання власним життям чи захист найвищої соціальної цінності
 12. Право давати життя іншим як складова реалізації права на життя
 13. Право на проведення стерилізації;
 1. Право на штучне переривання вагітності;
 2. Право на застосування допоміжних репродуктивних технологій (штучне запліднення та перенесення зародку в організм жінки).
 3. Право на охорону здоров’я.
 4. Право на медичну допомогу.
 5. Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров’я.
 6. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я.
 7. Особливості реалізації права на донорство. Види донорства.
 8. Право на свободу та особисту недоторканість.
 9. Право на сім’ю.
 10. Право на опіку та піклування:
 11. Підстави виникнення права на опіку та піклування.
 12. Порядок та правові наслідки встановлення опіки та піклування
 13. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.
 14. Права, що забезпечують індивідуалізацію фізичної особи.
 15. Право на ім’я та його зміну.
 16. Право на індивідуальність
 17. Право на честь, гідність та ділову репутацію
 18. Право на інформацію.
 19. Поняття та види інформації.
 20. Режими доступу до інформації.
 21. Право на особисте життя та його таємницю (право прайвесі).
 22. Право на особисті папери та розпоряджання ними.
 23. Право на таємницю кореспонденції.
 24. Право на недоторканість житла.
 25. Право на персональні дані.
 26. Право на свободу пересування
 27. Право на місце проживання та його вільний вибір
 28. Право на вибір роду занять
 29. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості
 30. Право на свободу об’єднання
 31. Право на мирні зібрання
 32. Форми, способи та засоби захисту особистих немайнових прав.
 33. Спеціальні способи захисту особистих немайнових прав
 34. Спростування недостовірної інформації у тому числі поширеної через ЗМІ.
 35. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права фізичної особи
 36. Відшкодування майнової та моральної шкоди як способи захисту особистих немайнових прав фізичної особи.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Міжнародні акти

 1. Загальна декларація прав людини (рос/укр) від 10.12.1948 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
 2. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину від 04.04.1997 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_334.
 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
 4. Конвенція про права дитини від 11.1989 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
 5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
 6. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 26.01.87 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085
 7. Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження: Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації від 01.06.1964р. URL: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/990_005.
 8. Етичні принципи проведення медичних досліджень за участю людей як суб’єктів дослідження: Гельсінська декларація 1964р. Всесвітньої медичної асамблеї (із змін. і допов.). URL: http://knigi-uchebniki.com/ mejdunarodnoe-pravo_696/eticheskie-printsipyi-provedeniya-meditsinskih.html.

 

Нормативно-правові акти України

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page6.
 3. Сімейний кодекс України від 28.08.2018 р. № 2947-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.
 4. Житловий кодекс  Української  РСР від 01.01.1984 р. № 995_021 URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10/ed19840101.
 5. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 6. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
 7. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині: Закон України від 05.2018 № 2427-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19/ed20200102.
 8. Про охорону дитинства: Закон України від 04.2001 № 2402-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.
 9. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.
 1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 12.1993 р. № 3792-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
 • Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
 • Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.
 • Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80.
 • Про захист персональних даних: Закон України від 06.2010 р. № 2297-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.
 • Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.
 • Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
 • Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 01.1995 р. № 32/95-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80.
 • Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 12.1993 р. № 3814-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12.
 • Про поштовий зв’язок: Закон України від р. 04.10.2001 № 2759-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14.
 • Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 02.1992 р. № 2135-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.
 • Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 01.1994 р. № 3857-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12.
 • Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 12.2003 р. № 1382-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15.
 • Про іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 • Про державну службу: Закон України від 12.2015 р. № 889-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
 • Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. № 2232-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12.
 • Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.1991 р. № 1975-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1975-12.
 • Про заборону репродуктивного клонування людини: Закон України від 14.12.2004 р. № 2231-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2231-15.
 • Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.
 • Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.
 • Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 05.2015 р. № 389-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19.
 • Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.
 • Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2365-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14.
 • Про громадські об’єднання: Закон України від 03.2012 р. № 4572-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
 • Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти: постанова Кабінету Міністрів України № 1138 від 17.09.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF.
 • Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.2009 р. № 690. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09.
 • Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.2018 № 503 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18#n22
 • Про підвищення рівня оплати давання донорами крові та (або) її компонентів постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1821 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1821-2006-%D0%BF.
 • Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників: постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2000 р. № 1081 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1081-2000-%D0%BF.
 • Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру: постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.016 р. № 207 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF.
 • Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини: наказ Міністерства охорони здоровя України від 09.2013 № 821 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1757-13.
 • Про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: наказом Міністерства охорони здоров’я від 09.09.2013 № 787 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1461-12.
 • Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості живонародження: наказ Міністерства охорони здоров‘я України03.2006 N 179 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-06.
 • Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: постанова Пленуму Верховного суду України від 27.02.2009 р. N 1 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09.

Література:

 1. Загальна теорія цивільного права / за ред. О. А. Підопригори і Д. В. Бобрової. Київ: Вищ. шк., 1992. 454 с.
 2. Кашинцева О. Ю. Етичні та правові проблеми проведення медичного експерименту на організмі людини. Вісник Академії адвокатури України. 2007. № 1. С. 65–68.
 3. Кашинцева О. Ю. Правовий статус людини в біомедичному експерименті: людина чи animal of necessity. Право України. 2010. № 2. С. 114–119.
 4. Гурська Т. Право на здоров’я в системі особистих немайнових прав : Підприємництво, господарство і право. № 6. 2001.
 5. Ромовська З.В. Особисті немайнові права фізичних осіб : Українське право. 1997. Вип № 1 (6). С. 47–60.
 6. Саприкіна І. Цивільно–правові способи захисту честі, гідності, ділової репутації у новому Цивільному кодексі України : Юридична Україна. 2005. № 9. С. 55–58.
 7. Погрібний С.О. Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини як загальна засада цивільного законодавства України : Життя і право.  № 1. С. 32–36
 8. Сліпченко С. Економічний зміст особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи : Підприємництво, господарство і право. 2005. № 7. С. 14–17.150
 9. Стефанчук Р. Зміст особистих немайнових прав фізичних осіб :Підприємництво, господарство і право. 2005. № 7. С. 10–13.
 • Стефанчук Р. Проблеми правового закріплення та захисту репродуктивних прав фізичної особи : Юридичний вісник України. 2004. № 23.
 • Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія К.: КНТ. 2008. 626 с.
 • Штефан А. Способи захисту честі, гідності й репутації: окремі питання : Юридична Україна. № 4. С. 59–63
 • Кашканова Н. Г. До питання правового статусу піддослідного та дослідника в медико-біологічному експеримент. Вісник Академії адвокатури. 2016. № 3. С. 128–138.
 • Кашканова Н. Г. Договірне регулювання медико-біологічних експериментів на людях за законодавством України. Права людини: теорія та практика: матеріали міжнар. освітньо-наук. форуму (м. Закопане, Польща, 23-28.01. 2017 р.), 2017. С. 90–
 • КашкановаН.Г. Етико-правове регулювання медико-біологічних експериментів в Україні. Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Братіслава, Словацька Республіка, 27–28 листоп. 2015 р.). Братіслава. 2015. С. 197–200.
 • КашкановаН.Г. Правове регулювання захисту прав людини при проведенні медико-біологічного експерименту. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. № 2. С. 67–70.
 • КашкановаН.Г. Правове регулювання клінічних випробувань лікарських засобів та їх місце у медико-біологічному дослідженні людини. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. №  С. 80 –88.
 • Кашканова Н. Г. Форма та зміст цивільно-правових договорів про застосування медико-біологічних експериментів на людях. Eurasian Academic Research Journal. Єреван, Вірменія. 2018. № 1. С. 47–57.
 • Коваль А. М. До питання про необхідність законодавчого закріплення прав пацієнтів в Україні. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 2. С. 99–103.
 • Коваль А. М. Щодо питання про правове регулювання отримання медичної допомоги та медичних послуг. Вісник прокуратури. № 1(103). С.94–99.
 • Лісовий В. М., М’ясоєдов В. В., Ковальова О. М. Біоетичні принципи випробувань лікарських засобів. Харків: ХНМУ, 2012. 144 с.
 • Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посібник. 2-ге вид., стереотип. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 560 с.
 1. Аномалії в цивільному праві України. За ред. Р. Майданика.- К., 2007.
 2. Зобов’язальне право: теорія і практика. За ред. В. О. Дзери. – К, 1998.
 3. Бервено С. М. Проблеми договірного права України. – К., 2006.
 4. Боднар Т. В. Виконання договірних зобов»язань в цивільному праві. – К.,2005.
 5. Галянтич М. К. Житлове право України. – К., 2007.
 6. Заіка О. Спадкове право в Україні: становлення та розвиток. – К., 2007.
 7. Мережко А. А. Договор в частном праве. – К., 2003.
 • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. В. М. Коссака.- К., 2008.
 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К., 2005.
 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право. Загальна частина. – К., 2010.
 3. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право. Право власності. – К., 2010.
 4. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право. Спадкове право. – К., 2010.
 5. Цивільне право України. У 2-х томах. За ред. Я. М. Шевченко.- К., 2003.
 6. Цивільний кодекс України. Постатейний науково-практичний коментар. За ред. А. С. Довгерта, Н. С. Кузнєцової. – К., 2006.
 7. Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність. – Тернопіль, 2009.
 8. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. – К., 2009.
 • Майданник Р. Договір про надання медичних послуг. Медичне право. № 5 (1). С. 52–66.
 • Мілаш В. Про сутнісні елементи юридичної конструкції «договір». Вісник Академії правових наук України. № 4. С. 146–156.
 • Моткова О. До проблеми визначення правового статусу пацієнта. Підприємництво, господарство, право: наук.-практ. господарсько-правовий журнал. 2013. № С.41–43.
 • Сенюта І. Законодавче забезпечення проведення медико-біологічних експериментів. Аптека.ua: щотижневик. 2007. № 618 (47). URL: http://www.apteka.ua/article/5829
 • Пунда О. О. Питання класифікації особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 28(1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28%281%29__39
 1. Слома В. М. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи. Юридичний вісник. Вип. 1(22) URL: file:///C:/Users/User/Downloads/6597-16377-1-SM%20(1).pdf
 2. Можаровська К.В. До питання про зміст поняття «ділова репутація» в контексті дифамаційних правовідносин : Юридичний науковий електронний журнал. Вип. №5. 2015. URL: http://lsej.org.ua/5_2015/17.pdf
 3. Можаровська К. В. Право на відповідь як спосіб захисту честі, гідності та ділової репутації публічної особи:  Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». Т.26 (65).  №2-1. Ч. 1. 2013. URL: . http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2013/2-1-1_2013/38.pdf
 • Манжосова О. В. Окремі аспекти реалізації права на повагу до честі та гідності в соціальних мережах : Часопис цивілістики. Вип. 32. 2017. URL: . file:///C:/Users/User/Downloads/Chac_2019_32_17.pdf
 1. Брюховецька М. С. Право на посмертне донорство як особисте немайнове право фізичної особи : Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. Вип. № 21. 2016. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2016_21_30
 • СенютаІ.Я Право людини на особисту недоторканність у контексті надання юридичної допомоги. Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19–20 квіт. 2007 р.). С. 272–279. URL: http://medicallaw.org.ua/uploads/media/ 01_272_01.pdf
 • Ворона В.А. Право на евтаназію як складова права людини на життя : Право України. 2010. № 5. URL: http://www.univer.km.ua/statti/3.anikina_h.v._perspektyvy_lehalizatsiyi_evtanaziyi_v_ukrayini_.pdf
 • Стефанчук Р. О. До питання про систему особистих немайнових прав пацієнтів. Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17–18 квіт. 2008 р.). Льсів: 2008. С. 319–324.
 • Стеценко С. Г., Стеценко В. Ю., Сенюта І. Я. Медичне право України: підручник / за заг. ред. С. Г. Стеценка. Київ: Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 507 с.
 • Резнік Г. О. Особисті немайнові права дитини (цивільно-правовий та сімейно-правовий аспекти): монографія (за наук. ред. О. Д. Крупчана К ) : К. : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 2015. 192 с
 • Стеценко С., Сенюта І. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Право України. № 6. С. 96–100.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму