Медіа право

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кметик-Подубінська Х. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4Гринчак І. В.
Лубчук  О. Д.
Шпуганич І. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна покликана  ознайомити студентів з основними проблемами інформаційного права та правового регулювання засобів масової інформації, реклами, діяльності журналістів та ознайомити з нормативно-правовими актами у цій сфері; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці.

Мета спецкурсу полягає в опануванні студентами  юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із  інформаційним правом, правовим регулюванням засобів масової інформації, реклами, діяльності журналістів та ін., а також щодо правильного застосування норм законодавства у цій сфері.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • поняття, предмет та метод медіаправа;
 • джерела правового регулювання суспільних відносин у галузі медіаправа;
 • сутність поняття «право на інформацію»;
 • правові засади діяльності засобів масової інформації;
 • правовий статус журналістів;
 • правові засади реклами, видавничої справи в Україні.

вміти:

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини у галузі медіаправа;
 • робити висновки про правомірність функціонування засобів масової інформації, провадження діяльності у сфері реклами, а також видавничої справи;
 • аналізувати практичні казуси.

Структура курсу:

Тема 1. Історико-правові аспекти становлення та розвитку інформаційного права України

Тема 2. Інформаційні відносини

Тема 3. Право на інформацію

Тема 4. Правові основи діяльності засобів масової інформації в Україні

Тема 5. Правові основи діяльності суспільного телебачення і радіомовлення України

Тема 6. Правові основи діяльності інформаційних агентств

Тема 7. Реклама в інформаційних відносинах

Тема 8. Правове положення журналіста

Тема 9. Законодавче регулювання видавничої справи в Україні

Рекомендована література

 • Андрусів У. Б. Щодо питання особистих немайнових прав організацій мовлення / У. Б. Андрусів // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 215–220.
 • Багмет М. Порівняльний аналіз здійснення медіа-реформ у Західній Європі та Україні / М. Багмет, Ю. Палагнюк // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К., 2008. – Вип. 12. – С. 233–242.
 • Бурило Ю. Організаційно-правові засади захисту суспільної моралі в Україні / Ю. Бурило // Правова інформатика. – 2006. – № 3. – С. 32–39.
 • Бурило Ю. Про правовий режим веб-сайту як засобу масової інформації в Україні / Юрій Бурило // Юридична Україна. – 2011. – № 12. – С. 26–30.
 • Гуз А. М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу: Навч. посібн./ А. М. Гуз. – К. : КНТ, 2007. – 260 с.
 • Костянчук С. Захист авторських прав журналістів за українським законодавством / С. Костянчук // Юридичний Радник. – 2008. – № 2. – С. 69–74.
 • Красноступ Г. М. Правове регулювання Інтернет-засобів масової інформації / Г. М. Красноступ // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 82–87.
 • Кузнецова О. Д. Правоі норми журналістики України: Посібник / О. Д. Кузнецова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 352 с.
 • Марущак А. І. Інформаційне право: доступ до інформації: Навч. посібн./ А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532 с.
 • Основи інформаційного права України: навч. посібн. / В. С. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. М. Брижко: за ред.. М. Я. Швеця, Р. А. Калоюжного та П. В. Мельника. 2-ге вид., перероб і доп. – Знання, 2009. – 414 с.
 • Остапчук М. Я. Особливості авторсько-правової охорони складових елементів аудіовізуального твору / М. Я. Остапчук // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 283–288.
 • Цимбалюк В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики). Монографія / В. С. Цимбалюк. – К.: «Освіта України», 2010. – 388 с.
 • Деніел Саймонс. Стисло про дифамацію: основні концепції законодавства про захист репутації. / Посібник для активістів. – Видання інституту Медіа Права. – Київ. – 2008.
 •  Законодавство та практика засобів масової інформації. – К.: ЦВП, 1996; Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. – К.: Юрінформ, 1992;
 • Європейські стандарти в галузі свободи слова. – К. : Ін Юре, 2002. – 232 с. – (Права людини в міжнародних актах).
 • Середюк-Буз В. В. Американська парадигма обмеження свободи масової інформації [Електронний ресурс] / В. В. Середюк-Буз // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 717–721. – Режим доступу :http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11cvvcmi.pdf
 • Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. – К.: Юрінком Інтер, 2001;
 • Роль ЗМІ в процесах державотворення. – К.: ЦВП, 1998;
 • Серьогін В. О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці / В. О. Серьогін. – X. : ФІНИ, 2010. – 608 с.
 • Слінько Т. М. Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського суду з прав людини та загальні критерії її обмеження [Електронний ресурс] / Т. М. Слінько, В. В. Середюк // Форум права. – 2009. – № 3. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09ctmkio.pdf
 • Соціокультурні аспекти права на комунікацію. – К.: ЦВП, 1997;
 • Сучасна політична культура та мас-медіа: Зб. наук. праць. – К.: Фундація “Суспільність”, 1998.

Матеріали

робоча програма медіаправо

самостійна медіа

питання на модуль медіа

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус