Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини
 • Оголошення

Право інтелектуальної власності та корпоративне право – це нові напрямки дослідження, необхідність вивчення яких зумовлено зростанням ролі інтелектуальної власності в Україні, а також розвитком корпоративних відносин. Інтелектуальна власність посідає важливе місце серед правових інститутів та галузей законодавства, оскільки здійснення наукових досліджень у цій сфері набуває вагомого значення з огляду на чим раз більше застосування у цивільних та господарських відносинах об’єктів авторського права, об’єктів патентних прав, засобів індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту. Корпоративні відносини також потребують здійснення наукового дослідження, адже розвиток корпоративного права в Україні є безспірним фактом, кількість господарських товариств постійно зростає, нормативна база потребує суттєвого вдосконалення.

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4). Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну.

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін: інтелектуальна власність та корпоративне право, а також викладання спецкурсів: договори про передання майнових прав інтелектуальної власності, правова охорона прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, авторське право і суміжні права, патентне право, проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України, медіа право, право інтелектуальної власності на комерційні позначення, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, захист права промислової власності, охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних, правове регулювання права інтелектуальної власності в країнах ЄС, правове регулювання інноваційної діяльності, припинення господарських товариств, правовий режим майна господарських товариств, кооперативне право, правове регулювання спільного інвестування, акціонерне право, право власності, орендні відносини у сфері господарювання, правове регулювання обігу цінних паперів, здійснення та захист корпоративних прав держави, правові аспекти злиття та поглинання, банкрутство господарських товариств, проблеми захист прав інвесторів, договори у сфері корпоративного управління та ін.

На даний час на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права працюють два доктори юридичних наук, а саме – професор Яворська Олександра Степанівна, професор Ромовська Зорислава Василівна. Науково-педагогічне забезпечення навчального процесу здійснюється також доцентами Мартин В.М., Тарасенко Л.Л. та кандидатами юридичних наук – Давид Л.Л., Коцовська О.Л., Самагальська Ю.Р.

intel_kaf

 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права співпрацює з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють діяльність у сфері інтелектуальної власності та корпоративного права. Науковцями кафедри підготовлено підручники «Право інтелектуальної власності» (2016), “ІТ ПРАВО” (2017), а також кілька монографій з цивільного та сімейного права (проф.Ромовська З.В. – «Українське цивільне право: загальна частина», 2009, «Українське сімейне право», 2009, «Українське цивільне право: право власності», 2010, «Українське цивільне право: спадкове право», 2011, проф.Яворська О.С. – «Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти», 2009, «Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України», 2008).

Науковці кафедри працюють над дослідженням різних тематик: проф.Яворська О.С. – щодо договорів про передання майнових прав інтелектуальної власності, щодо проблем авторського права, проф.Ромовська З.В. – щодо здійснення та захисту корпоративних прав держави, щодо проблем застосування ЦК і ГК України, доц..Мартин В.М. – щодо комерційних позначень та результатів селекційних досліджень, к.ю.н. Тарасенко Л.Л. щодо проблем патентного права, щодо охорони прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та у сфері будівництва, к.ю.н. Давид Л.Л. щодо здійснення прав на промисловий зразок та особливостей судового захисту прав інтелектуальної власності, к.ю.н.Коцовська О.Л. – щодо майнових прав інтелектуальності власності, щодо європейського досвіду корпоративного управління, к.ю.н.Самагальська Ю.Р. щодо здійснення та захисту суміжних прав, щодо прав інтелектуальної власності на породи тварин.

Кафедра забезпечує підготовку магістрів та спеціалістів за такими напрямками: інтелектуальна власність, корпоративне право. Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується на кафедрі. В межах науково-дослідної тематики кафедри досліджуються наступні питання: авторське право, суміжні права, патентне право, правові засоби індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту, захист права інтелектуальної власності, договори у сфері права інтелектуальної власності, створення, діяльність та припинення господарських товариств, корпоративні права держави, право власності, обіг цінних паперів, орендні відносини, проблеми акціонерного права та ін.

Кафедра забезпечує викладання наступних загальнокурсових навчальних дисциплін:
– Інтелектуальна власність;
– Корпоративне право.

Тематика спецкурсів з спеціалізації «Інтелектуальна власність»
– Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
– Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет.
– Патентне право.
– Особливості судового розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності.
– Медіа право.
– Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України (у сфері інтелектуальної власності.
– Майнові права інтелектуальної власності.
– Становлення інституту права інтелектуальної власності в Україні.
– Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва.
– Захист права промислової власності.
– Авторське право і суміжні права.
– Право інтелектуальної власності на комерційні позначення.
– Правове регулювання інтелектуальної власності у країнах ЄС.
– Правове регулювання інноваційної діяльності.
– Особисті немайнові права інтелектуальної власності.
– Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних.

Тематика спецкурсів з спеціалізації «Корпоративне право»
– Акціонерне право.
– Правове регулювання спільного інвестування.
– Кооперативне право.
– Правове регулювання господарської діяльності корпорацій.
– Правові режими майна господарських товариств.
– Орендні відносин и у сфері господарювання.
– Судовий захист корпоративних прав.
– Банкрутство господарських товариств.
– Європейські моделі корпоративного управління.
– Правове регулювання обігу цінних паперів.
– Здійснення та захист корпоративних прав держави.
– Право власності.
– Припинення господарських товариств.
– Корпоративні права: правові аспекти злиття і поглинання.
– Договори у сфері корпоративного управління.
– Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів щодо корпоративних відносин.
– Застосування конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління

Програма розвитку кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка (cкладена учасником конкурсу на заміщення посади завідувача зазначеної кафедри – доктором юридичних наук, професором О.С. Яворською)

Збірник матеріалів конференції 27-28 жовтня 2017 р.

ЗБІРНИК матеріалів конференції Актуальні проблеми інтелектуального права Львів-2016

Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016

 

Співробітники

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Збірник матеріалів першої всеукраїнської Науково – практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА», яка відбулася на юридичному факультеті ЛНУ ім.І.Франка 23 вересня 2016 року. 

Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016

ЗБІРНИК_матеріалів_конференції 27-28.10.2017 р.

Питання на кандидатський іспит зі спеціальності 12.00.03

Вибіркові дисципліни 2017-2018

2 курс

Особисті немайнові права людини: проблеми теорії та практики. Проф. Ромовська З.В.

3 курс

Інформаційне право. К.ю.н. Самагальська Ю.Я.

4 курс

ІТ право. Доц.Тарасенко Л.Л.

5 курс

Наукова магістратура:

 • Право власності. Проф. Яворська О.С.
 • Проблеми застосування Цивільного кодексу України. Проф. Ромовська З.В.

Професійна магістратура:

Спеціалізація Корпоративне право

 1. Правове регулювання спільного інвестування. К.ю.н. Полянська І.Я.
 2. Судовий захист корпоративних прав. Доц. Довгань Г.В.
 3. Правове регулювання рекламної діяльності. К.ю.н. Самагальська Ю.Я.
 4. Європейські моделі корпоративного управління. К.ю.н. Полянська І.Я.
 5. Корпоративні права: правові аспекти злиття і поглинання. К.ю.н. Коцовська О.Л.
 6. Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів щодо корпоративних відносин. Проф. Ромовська З.В.
 7. Застосування конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління. К.ю.н. Самагальська Ю.Я.
 8. Припинення господарських товариств. К.ю.н. Полянська І.Я.

Спеціалізація інтелектуальна власність

 1. Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України (щодо регулювання відносин інтелектуальної власності). Проф. Ромовська З.В.
 2. Медіа-право. К.ю.н. Самагальська Ю.Я.
 3. Право інтелектуальної власності на результати селекційних досягнень. Доц. Мартин В.М.
 4. Рекламне право. К.ю.н.Самагальська Ю.Я.
 5. Правове регулювання інтелектуальної власності в ЄС. Доц. Довгань Г.В.
 6. Захист промислової власності. К.ю.н. Коцовська О.Л.
 7. Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних. К.ю.н. Самагальська Ю.Я.
 8. Правове регулювання інноваційної діяльності. К.ю.н. Коцовська О.Л.

 

Дослідження

Наукові видання кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права:

Підручники:

ІТ право / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с.

Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с.

 

Збірники наукових праць:

 1. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2017– 297 с. ЗБІРНИК_матеріалів_конференції
 2. Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування: Збірник матеріалів Круглого столу (Львів, 30 листопада 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 126 с. Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016
 3. Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 180 с. ЗБІРНИК матеріалів конференції Актуальні проблеми інтелектуального права Львів-2016

 

Здобувачі (аспіранти) кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права:

Шпуганич І. Благодійні організації як суб’єкти цивільного права. Аспірантка 3-го курсу заочної аспірантури.

Дюкарєва К. Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки. Аспірантка 2-го курсу денної аспірантури.

Гирич О. Правова охорона товарних знаків за законодавством США.  Аспірант 2-го курсу заочної аспірантури.

Андрейчук Л. Правова охорона комерційних найменувань за законодавством України та правом ЄС, аспірант 2-го курсу заочної асп.

Тарасенко Х. Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, аспірантка 1-го курсу заочної асп.

Попович Ю. Договір умовного депонування рахунка (ескроу) за законодавством України та правом ЄС,аспірантка 1-го курсу заочної асп.

Гуц Н. Договір колективного управління майновими правами суб’єктів авторського ппраа і суміжних прав, аспірантка 1-го курсу заочної асп.

Юрків Р. Примусові ліцензії на об’єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС, аспірант 1-го курсу заочної асп.

Петрів М. Правова охорона комерційних позначень в мережі Інтернет, аспірант 1-го курсу денної  асп.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри, які працюють над докторськими дисертаціями:

Доцент Мартин В. М. – здобувач наукового ступеня д.ю.н., Охорона прав інтелектуальної власності на селекційні досягнення.

Доцент Тарасенко Л. Л. – здобувач наукового ступеня д.ю.н., Охорона прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі.

 

У 2017 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації:

Полянська І. «Права інвесторів при здійсненні спільного інвестування: порівняння з європейськими правовими моделями», дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н., спец. 12.00.03, 6 лютого 2017 року.

Чернілевська О. «Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами», дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н., спец. 12.00.03, 9 жовтня 2017 року.

 

Діяльність студентського гуртка з права інтелектуальної власності, ІТ права та корпоративного права.

 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права висловлює подяку усім учасникам гуртка та запрошує до активної співпраці усіх бажаючих.

Робота студентського наукового гуртка діє у двох секціях:

 1. Інтелектуальне право та ІТ право;
 2. Корпоративне право.

Тематика обговорень :

Дойонко О. – Патентний тролінг, 16.11.2016.

Пустова Н. – Охорона прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет, 13.12.2016.

Цимбалюк Х. – Ліцензійний договір, 13.12.2016.

Стельмах П. – Комерційне (фірмове) найменування як об’єкт правової охорони, 13.12.2016.

Мазелюк І. – Захист прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 06.12.2016.

Жовнір Х. – Способи захисту прав інтелектуальної власності, 06.12.2016.

Дега О. – Доменні спори, 29.11.2017.

Литвинюк К. – Патентні суди, 29.11.2016.

Кузенко Х.–Права інтелектуальної власності на службові твори, 24.03.2017.

Цвігуненко О. – Переважні права акціонерів, 01.11.2016.

Кісіль О.–Наукове відкриття як об’єкт правової охорони, 01.11.2016.

Мельничук С. – Договір про створення за замовленням та використання об’єкта права інтелектуальної власності, 01.11.2016.

Пелех Л. – Комп’ютерна програма як об’єкт права інтелектуальної власності, 24.03.2017.

Мокрицька Р.– Публічні акціонерні товариства, 07.04.2017.

Шуневич К. – Приватні акціонерні товариства, 19.04.2017.

Фото 2016 р.

Гурток

До уваги студентів 4-го курсу! Питання на МОДУЛЬ з ІТ ПРАВА

19.11.2017 | 12:36

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права інформує, що питання на модуль з ІТ права доступний за посиланням на сторінці кафедри/навчальні курси/іт право/ внизу сторінки або тут:
ПИТАННЯ Модуль ІТ ПРАВО

Читати »

Відбулася конференція з ІТ ПРАВА

19.11.2017 | 12:12

Викладачі кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права професор Олександра Яворська та доцент Леонід Тарасенко взяли участь у 2-й Міжнародній конференції ІТ ПРАВО: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ, яка відбувалася 17.11.2017 р. Організатори: Асоціація докторів філософії України, Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Управління інформаційних технологій Львівської міської ради. Тематика доповідей викладачів кафедри стосувалася проблем захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет.
Програма конференції http://aphd.ua/it-pravo-problemy-i-perspektyvy-rozvytku-v-ukrani-druha-mizhnarodna-shchorichna-konferentsiia/

Читати »

Відбувся семінар щодо договору про патентну кооперацію

10.11.2017 | 10:53

09.11.2017 р. доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Леонід Тарасенко і магістри кафедри (спеціальність «Інтелектуальна власність») взяли участь у семінарі щодо договору про патентну кооперацію.
Семінар було організовано управлінням міжнародного співробітництва РСТ (Patent Cooperation Treaty, Договір про патентну кооперацію) ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності) у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Читати »

Представники факультету вшанували пам’ять професора Огоновського

02.11.2017 | 23:06

В день вшанування пам’яті усіх померлих професор Зорислава Ромовська разом із студентами юридичного факультету Львівського університету відвідали поховання та вшанували пам’ять
професора кафедри цивільного права Олександра Огоновського (1848-1891) – першого професора права, який викладав в університеті українською мовою та патрона Львівського університету – Івана Франка (1856-1916)

Читати »

Оголошення

Перелік питань на модуль з Корпоративного права (21.04.2017 р.). ЗАВАНТАЖИТИ:Корпоративне право Питання на МОДУЛЬ 21.04.2017

Перелік питань на кандидатський іспит (2017). ЗАВАНТАЖИТИ: перелік питань