Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини
 • Оголошення

Право інтелектуальної власності та корпоративне право – це нові напрямки дослідження, необхідність вивчення яких зумовлено зростанням ролі інтелектуальної власності в Україні, а також розвитком корпоративних відносин. Інтелектуальна власність посідає важливе місце серед правових інститутів та галузей законодавства, оскільки здійснення наукових досліджень у цій сфері набуває вагомого значення з огляду на чим раз більше застосування у цивільних та господарських відносинах об’єктів авторського права, об’єктів патентних прав, засобів індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту. Корпоративні відносини також потребують здійснення наукового дослідження, адже розвиток корпоративного права в Україні є безспірним фактом, кількість господарських товариств постійно зростає, нормативна база потребує суттєвого вдосконалення.

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4). Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну.

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін: інтелектуальна власність та корпоративне право, а також викладання спецкурсів: договори про передання майнових прав інтелектуальної власності, правова охорона прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, авторське право і суміжні права, патентне право, проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України, медіа право, право інтелектуальної власності на комерційні позначення, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, захист права промислової власності, охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних, правове регулювання права інтелектуальної власності в країнах ЄС, правове регулювання інноваційної діяльності, припинення господарських товариств, правовий режим майна господарських товариств, кооперативне право, правове регулювання спільного інвестування, акціонерне право, право власності, орендні відносини у сфері господарювання, правове регулювання обігу цінних паперів, здійснення та захист корпоративних прав держави, правові аспекти злиття та поглинання, банкрутство господарських товариств, проблеми захист прав інвесторів, договори у сфері корпоративного управління та ін.

На даний час на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права працюють два доктори юридичних наук, а саме – професор Яворська Олександра Степанівна, професор Ромовська Зорислава Василівна. Науково-педагогічне забезпечення навчального процесу здійснюється також доцентами Мартин В.М., Тарасенко Л.Л. та кандидатами юридичних наук – Давид Л.Л., Коцовська О.Л., Самагальська Ю.Р.

intel_kaf

 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права співпрацює з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють діяльність у сфері інтелектуальної власності та корпоративного права. Науковцями кафедри підготовлено підручник «Право інтелектуальної власності» (2016), а також кілька монографій з цивільного та сімейного права (проф.Ромовська З.В. – «Українське цивільне право: загальна частина», 2009, «Українське сімейне право», 2009, «Українське цивільне право: право власності», 2010, «Українське цивільне право: спадкове право», 2011, проф.Яворська О.С. – «Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти», 2009, «Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України», 2008).

Науковці кафедри працюють над дослідженням різних тематик: проф.Яворська О.С. – щодо договорів про передання майнових прав інтелектуальної власності, щодо проблем авторського права, проф.Ромовська З.В. – щодо здійснення та захисту корпоративних прав держави, щодо проблем застосування ЦК і ГК України, доц..Мартин В.М. – щодо комерційних позначень та результатів селекційних досліджень, к.ю.н. Тарасенко Л.Л. щодо проблем патентного права, щодо охорони прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та у сфері будівництва, к.ю.н. Давид Л.Л. щодо здійснення прав на промисловий зразок та особливостей судового захисту прав інтелектуальної власності, к.ю.н.Коцовська О.Л. – щодо майнових прав інтелектуальності власності, щодо європейського досвіду корпоративного управління, к.ю.н.Самагальська Ю.Р. щодо здійснення та захисту суміжних прав, щодо прав інтелектуальної власності на породи тварин.

Кафедра забезпечує підготовку магістрів та спеціалістів за такими напрямками: інтелектуальна власність, корпоративне право. Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується на кафедрі. В межах науково-дослідної тематики кафедри досліджуються наступні питання: авторське право, суміжні права, патентне право, правові засоби індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту, захист права інтелектуальної власності, договори у сфері права інтелектуальної власності, створення, діяльність та припинення господарських товариств, корпоративні права держави, право власності, обіг цінних паперів, орендні відносини, проблеми акціонерного права та ін.

Кафедра забезпечує викладання наступних загальнокурсових навчальних дисциплін:
– Інтелектуальна власність;
– Корпоративне право.

Тематика спецкурсів з спеціалізації «Інтелектуальна власність»
– Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
– Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет.
– Патентне право.
– Особливості судового розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності.
– Медіа право.
– Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України (у сфері інтелектуальної власності.
– Майнові права інтелектуальної власності.
– Становлення інституту права інтелектуальної власності в Україні.
– Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва.
– Захист права промислової власності.
– Авторське право і суміжні права.
– Право інтелектуальної власності на комерційні позначення.
– Правове регулювання інтелектуальної власності у країнах ЄС.
– Правове регулювання інноваційної діяльності.
– Особисті немайнові права інтелектуальної власності.
– Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних.

Тематика спецкурсів з спеціалізації «Корпоративне право»
– Акціонерне право.
– Правове регулювання спільного інвестування.
– Кооперативне право.
– Правове регулювання господарської діяльності корпорацій.
– Правові режими майна господарських товариств.
– Орендні відносин и у сфері господарювання.
– Судовий захист корпоративних прав.
– Банкрутство господарських товариств.
– Європейські моделі корпоративного управління.
– Правове регулювання обігу цінних паперів.
– Здійснення та захист корпоративних прав держави.
– Право власності.
– Припинення господарських товариств.
– Корпоративні права: правові аспекти злиття і поглинання.
– Договори у сфері корпоративного управління.
– Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів щодо корпоративних відносин.
– Застосування конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління

Програма розвитку кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка (cкладена учасником конкурсу на заміщення посади завідувача зазначеної кафедри – доктором юридичних наук, професором О.С. Яворською)

Конференція “Актуальні проблеми інтелектуального права”

 

Співробітники

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Збірник матеріалів першої всеукраїнської Науково – практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА», яка відбулася на юридичному факультеті ЛНУ ім.І.Франка 23 вересня 2016 року. 

Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016

Питання на кандидатський іспит зі спеціальності 12.00.03

Тести, переліки питань та інші навчальні матеріали:

Вибіркові дисципліни 2017-2018

2 курс

Особисті немайнові права людини: проблеми теорії та практики. Проф. Ромовська З.В.

3 курс

Інформаційне право. К.ю.н. Самагальська Ю.Я.

4 курс

ІТ право. Доц.Тарасенко Л.Л.

5 курс

Наукова магістратура:

 • Право власності. Проф. Яворська О.С.
 • Проблеми застосування Цивільного кодексу України. Проф. Ромовська З.В.

Професійна магістратура:

Спеціалізація Корпоративне право

 1. Правове регулювання спільного інвестування. К.ю.н. Полянська І.Я.
 2. Судовий захист корпоративних прав. Доц. Довгань Г.В.
 3. Правове регулювання рекламної діяльності. К.ю.н. Самагальська Ю.Я.
 4. Європейські моделі корпоративного управління. К.ю.н. Полянська І.Я.
 5. Корпоративні права: правові аспекти злиття і поглинання. К.ю.н. Коцовська О.Л.
 6. Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів щодо корпоративних відносин. Проф. Ромовська З.В.
 7. Застосування конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління. К.ю.н. Самагальська Ю.Я.
 8. Припинення господарських товариств. К.ю.н. Полянська І.Я.

Спеціалізація інтелектуальна власність

 1. Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України (щодо регулювання відносин інтелектуальної власності). Проф. Ромовська З.В.
 2. Медіа-право. К.ю.н. Самагальська Ю.Я.
 3. Право інтелектуальної власності на результати селекційних досягнень. Доц. Мартин В.М.
 4. Рекламне право. К.ю.н.Самагальська Ю.Я.
 5. Правове регулювання інтелектуальної власності в ЄС. Доц. Довгань Г.В.
 6. Захист промислової власності. К.ю.н. Коцовська О.Л.
 7. Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних. К.ю.н. Самагальська Ю.Я.
 8. Правове регулювання інноваційної діяльності. К.ю.н. Коцовська О.Л.

Робочі програми курсів:

 

Дослідження

На кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права успішно працює студентський науковий  гурток з інтелектуального права.

Було заслухано низку цікавих студентських наукових доповідей з проблематики авторського, патентного права, торгових марок, комерційних найменувань тощо.

Для вивчення творчої спадщини митців – вихідців з Галичини студенти – учасники наукового гуртка відвідали музеї Олени Кульчицької та Олекси Новаківського.

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права висловлює подяку усім учасникам гуртка та запрошує до активної співпраці усіх бажаючих у наступному навчальному році.

З вересня 2016 року  робота студентського наукового гуртка діє у двох секціях:

 1. Інтелектуальне право;
 2. Корпоративне право.

Гурток

До уваги студентів 3 і 4 курсу!

17.10.2017 | 09:40

У середу 18.10.2017 р. о 13.10. відбудеться організаційне засідання гуртка з інтелектуальної власності, ІТ права та корпоративного права. Збір на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права (кім. 257).
Запрошуються всі бажаючі!

Читати »

Інформаційне право. Практикум. Тема 2.

10.10.2017 | 15:30

Тема 2. Інформація як об’єкт інформаційних відносин – 1 заняття.
1. Поняття свободи слова та права на інформацію: гарантії їх забезпечення. Цензура. Суспільна мораль. Пропаганда.
2. Поняття та сутність інформації. Види інформації. Режими інформації.
3. Доступ до інформації: відкритої, з обмеженим доступом, конфіденційної, службової, інформації, що містить державну таємницю.
3. Правове регулювання доступу до публічної інформації. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації.
4. Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним...

Читати »

Вітаємо аспіранта кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Олену Чернілевську із захистом дисертації!

09.10.2017 | 19:32

9 жовтня 2017 р. аспірантка кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Олена Чернілевська успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (науковий керівник – проф. Яворська О.С.). Тема кандидатської дисертації – «Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами». Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Колектив кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права вітає Чернілевську О. та бажає подальших наукових здобутків!

Читати »

Слова співчуття з приводу смерті

05.10.2017 | 20:36

Колектив та студентська спільнота юридичного факультету Львівського університету висловлюють щирі співчуття доценту кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського університету Леоніду Тарасенку у зв’язку із важкою втратою – смертю батька – Леоніда Аврамовича.
Вічна пам’ять!

Читати »

До уваги студентів 4-го курсу! Практикум ІТ право.

30.09.2017 | 09:29

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права інформує, що Практикум з ІТ права доступний за посиланням на сторінці кафедри/навчальні курси/іт право/ внизу сторінки або тут:
ІТ право заняття 1
ІТ право заняття 2
ІТ право заняття 3
ІТ право заняття 4-5
ІТ право заняття 6

Читати »

Оголошення

Перелік питань на модуль з Корпоративного права (21.04.2017 р.). ЗАВАНТАЖИТИ:Корпоративне право Питання на МОДУЛЬ 21.04.2017

Перелік питань на кандидатський іспит (2017). ЗАВАНТАЖИТИ: перелік питань