Кафедра кримінального процесу і криміналістики

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення
 • kruminalproces@gmail.com
 • Кафедра кримінального процесу і криміналістики створена у 1999 році внаслідок поділу Кафедри кримінального права і процесу. Викладачами кафедри забезпечується викладання наступних загальних курсів: “Кримінально-процесуальне право України”, “Криміналістика”, “Юридична психологія”, “Судові і правоохоронні органи України”, а також спецкурсів: “Організація роботи прокуратури”, “Прокурорський нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування”, “Методика розслідування окремих видів злочинів”, “Процесуальний порядок і тактика проведення слідчих дій та їх оформлення”, “Теорія і практика доказів та доказування у кримінальному судочинстві”, “Застосування Конвенції з прав людини у кримі­нальному судочинстві”, “Правозахисна діяльність адвоката”, “Докази і доказування в кримінальному процесі”, “Проблеми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві”, “Актуальні проблеми процесуального статусу особи у сфері кримінально-процесуальної діяльності”, “Судове провадження в кримінальних справах”, “Відновне судочинство в кримінальних справах” (програма магістра).

 

При Кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 

Зараз на кафедрі займаються науковою діяльністю 29 штатних фахівців:

 

Нор В. Т. – зав. кафедри, проф., д-р. юрид. наук;

Когутич І. І. – проф., д-р. юрид. наук;

Бобечко Н. Р. – проф., д-р. юрид. наук;

Баєва Н. П. – ст. викл.;

Багрій М. В. – доц., канд. юрид. наук.;

Береський Я. О. – доц., канд. юрид. наук;

Бойко В. П. – доц., канд. юрид. наук;

Борейко Г.Д. – асистент, канд. юрид. наук;

Войнарович А. Б. – доц., канд. юрид. наук;

Гулкевич З. Т. – доц., канд. юрид. наук;

Єзерський Р.Б. – асистент, канд. юрид. наук;

Іваницький Я.О. – асистент, канд. юрид. наук;

Калужна О. М. – доц., канд. юрид. наук;

Конюшин Ю.І. – асистент;

Мазур М.Р. – доц., канд. юрид. наук;

Максимишин Н.М. – доц., канд. юрид. наук;

Мурадов В. В. – доц., канд. юрид. наук;

Найда А.І. – доц., канд. мед. наук;

Павлишин А. А. – доц., канд. юрид. наук;

Піх Ю.Т. – асистент;

Рафальонт С.Р. – асистент;

Слюсарчук Х.Р. – доц., канд. юрид. наук;

Федоренко М.С. – асистент;

Фігурський В. М. – доц., канд. юрид. наук;

Шевчук М.І. – доц., канд. юрид. наук;

Шуневич К.А. – асистент.

Кафедра заснована у складі юридичного ф-ту (виділу) 1784 р. як кафедра кримінального права і процесу. Після революції 1848 австрійський уряд у вигляді поступок галицьким українцям утворив на юрид. ф-ті дві кафедри – цивільного і кримінального права і процесу з українською мовою викладання. Новостворену кафедру кримінального права і процесу очолив Владислав Сроковський. З 1867р. кримінальне право українською мовою викладав Іван Добжанський.

Поміж видатних вчених кафедри того періоду можна виділити П.Стебельського (1857 – 1923), який у 1878 р. закінчив юрид. ф-т Львів. ун-ту. Деякий час працював у міському суді Львова, кілька років практикував адвокатом. З 1885 р. – викладач і дослідник, а з 1892 р. професор кафедри крим. права і процесу у Львів. ун-ті. Активно досліджував систему австрійського крим. і крим-проц. права, проблеми судочинства, видав коментар до австрійського крим.-проц. закону «Австрійський процес карний» (1900, 1901).

На початку XX ст. курс кримінального права і процесу на кафедрі читав Є. Давидяк (1879 – 1961), який у 1903 р. закінчив юрид. ф-т Львів. ун-ту, працював у Львові помічником адвоката (1904 – 1912), адвокатом (1912 – 1914; 1921 – 1939). Одночасно (до 1925 р.) викладав крим. процес у Таємному укр. ун-ті, був останнім ректором Українського вільного університету. Протягом 1939-1941р.р. та 1945-1958р.р. – працював доцентом каф. крим. права і процесу Львів. ун-ту.

Впродовж 1907 – 1955р.р. (з перервами) курс крим. права на кафедрі читав Ю. Макаревич (1872 – 1955) – один з основоположників соціологічної школи крим. права, а також доц. О. Паше-Озерський. Ю. Макаревич тривалий час був завідувачем кафедри крим. права і процесу.

Після закінчення Другої Світової війни з Свердловського інституту на постійну роботу на кфедру прибув професор С.Гофман (1892 – 1967), який разом з Ю. Макаревичем забезпечив викладення крим. і крим.-проц. права.

Завідувачами каф. крим. права і процесу в післявоєнний період були професори Ю. Макаревич, П. Михайленко (1949-1956), доценти І. Тирічев (1962 – 1972), В. Лісіцин (1972 – 1976), В. Нор (1976 – 1999). На кафедрі вже в радянський період працювали такі відомі вчені, як: доц. М. Наклович (1919 – 2005), який протягом 1945 – 1986 р.р. читав лекції з крим. права; В. Лісіцин (1924 – 1997), протягом 1954 – 1976р.р. читав курс криміналістики; А. Жалінський (1932), який впродовж 1961 – 1975р.р. читав лекційний курс крим. процесу, а згодом кримінології; доц., а згодом проф. М. Костицький з 1976р. по 1993р. читав курси крим. права, крим. процесу, юрид. психології; ст. викладач П. Бондаренко (1903 – 1979) читав курс крим.-процес. права; доц. П. Землянський (1928 – 2007) протягом 1966 – 1998р.р. читав лекції з криміналістики та судових і правоохоронних органів; прокурори–криміналісти Львівської обл. прокуратури к.ю.н. М. Йоффе (1923) протягом 1998 – 2002 та О. Гарасун читали лекції з методики розслідування окремих видів злочинів; прокурор області З. Котик (1947) протягом 1994 – 1995, 1997-1999р.р., як викладач-сумісник, читав лекції з організації і діяльності прокуратури в Україні; впродовж 1991 – 1999 рр. курс крим. права читали доц., а згодом проф. В. Грищук (1950) та В. Навроцький (1956), а також доц. Б. Кирись.

Кафедра кримінального права і процесу на юридичному ф-ті проіснувала до 1999 р., коли на її базі наказом ректора Львівського державного університету імені Івана Франка № 158 від 16 лютого 1999 року внаслідок поділу кафедри кримінального права і процесу було створено дві окремі кафедри: кримінального права і кримінології та кафедру кримінального процесу і криміналістики, яку очолив д.ю.н., проф., академік Національної академії правових наук В. Нор.

На кафедрі функціонує наукова школа кримінального судочинства, яка заснована в середині 80-х рр. XX ст. проф. В. Нором. На сьогодні школа об’єднує 3-х д-рів і 16 канд. юрид. наук. Проблематика і досягнення школи: створено вітчизняне концептуальне вчення про захист майнових та особистих немайнових прав і законних інтересів потерпілих (жертв) від злочинів за допомогою крим.-процес. форми (у кримінальному судочинстві). Визначено і піддано дослідженню всі можливі у вітчизняному та зарубіжному кримінально-процесуальному законодавстві способи захисту названих прав та інтересів, зокр., цивіл. позов у крим. справі (В. Нор, Н. Анікіна, Б. Ващук, М. Гошовський, О. Крикунов); присудження відшкодування потерпілому завданої злочином шкоди за власною ініціативою суду (В. Нор, М. Гузела, Н. Федорчук); відшкодування за допомогою крим.-правової реституції (В. Нор, Р. Корякін); покладення на засудженого судом крим.-прав. обов’язку (як покарання чи пробаційний засіб) відшкодувати (усунути) завдану ним майнову шкоду (В. Нор, А. Бойко). Окремо досліджено законодавче регулювання та практику його застосування, спрямоване на: захист зазначених прав і законних інтересів потерпілих у крим. судочинстві англо-амер. системи права (В. Нор, Н. Федорчук); провадження крим. справ, пов’язаних з міжнар. відносинами (В. Нор, А. Маланюк); визначення та стягнення крим.-процес. (суд.) витрат (В. Нор, А. Павлишин); дослідження засади заборони “повернення на гірше” (В. Нор, В. Бойко) та засади диспозитивності (В. Нор, В. Навроцька) у крим. судочинстві тощо. Опубл. бл. 150 праць, у тому числі 6 монографій (В. Нор, А. Бойко, А. Павлишин, М. Багрій, Д. Крикливець, Х. Слюсарчук), внесено понад 70 пропозицій законодавцеві, спрямованих на вдосконалення чинного крим.-процес. законодавства щодо захисту порушених злочином майнових і особистих немайнових прав і законних інтересів потерпілих, більшість з яких використані в процесі реформування крим.-процес. законодавства. Представники наук. школи (В. Бойко, А. Маланюк, В. Нор, А. Павлишин) в складі робочих груп (Верховної Ради України і Президента України) брали участь у підготовці альтернативних проектів нового Крим.-процес. кодексу України. За наук. напрямами підготовлено 37 канд. юрид. наук. та одного доктора юрид. наук.

Кафедра готує фахівців (бакалаврів і магістрів) за спеціальністю правознавство на денній та заочній формі навчання. При кафедрі є аспірантура за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Каф. кримінального процесу і криміналістики розташована на п’ятому поверсі юрид. ф-ту Львів. ун-ту (кімната Г – 509-518) і займає 3 кабінети: лаборант.-студент. та 2 викладацькі; має свою б-ку. При кафедрі функціонує криміналістична лабораторія, яка забезпечує проведення практичних та лабораторних занять з криміналістики. Працюють 2 студ. наук. гуртки: з криміналістики та кримінального процесу; студенти-гуртківці беруть участь в регіон. і міжнар. конференціях, у конкурсах студ. наук. робіт.

Кафедра забезпечує викладання курсів: Кримінальний процес України, Криміналістика, Юридична психологія, Судові і правоохоронні органи України, а також спецкурсів: Організація роботи прокуратури, Прокурорський нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування, Методика розслідування окремих видів злочинів, Процесуальний порядок і тактика проведення слідчих дій та їх оформлення, Теорія і практика доказів та доказування у кримінальному судочинстві, Застосування Конвенції з прав людини у кримі­нальному судочинстві, Правозахисна діяльність адвоката, Доказування у справах про контрабанду, Дізнання в справах про контрабанду (програма спеціаліста), Міжнародно-правова допомога у кримінальному судочинстві, Проблеми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві, Актуальні проблеми процесуального статусу особи у сфері кримінально-процесуальної діяльності, Теоретичні проблеми кримінального судочинства, Судове провадження в кримінальних справах, Відновне судочинство в кримінальних справах (програма магістра).

Навч. л-ра викладачів: Бобечко Н. Апеляційне оскарження у кримінальному судочинстві України: навчальний посібник. – Львів, 2007; Бобечко Н. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України: науково-практичний посібник. – Київ, 2010; Бойко В. Правила про недопустимість погіршення становища обвинуваченого як процесуальні гарантії: монографія. – Київ, 2008; Гловацький І. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. Навч. посібник. – Київ, 2003; Гулкевич З. Документування слідчих дій: процесуальне і криміналістичне дослідження. – Львів, 2008; Когутич І. Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду кримінальних справ у суді : Монографія. – Львів, 2009; Когутич І., Нор В. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ : науково – практичний посібник. – Львів, Київ, 2010; Когутич І. Навчально – методичний посібник для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи з “Криміналістики”. / І. Когутич, З. Гулкевич, Я. Береський та ін. – Львів, 2010; Когутич І. Криміналістика. – Київ, 2007; Когутич І. Криміналістика: Особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Курс лекцій. – Львів, 2005; Когутич І. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України. Посібник для вивчення спецкурсу. – Львів, 2005; Когутич І. Сутність та потреба розширення меж використання криміналістичних знань. Монографія. – Львів, 2008; Когутич І., Нор В., Павлишин А. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. –Київ, 2004; Кримінальний процес України : Тестові завдання : навч. посіб. / [В. Нор, А. Маланюк, Н. Бобечко, А. Павлишин, В. Бойко, М. Гузела] ; за заг. ред. докт. юрид. наук В. Нора. – Київ, 2010; Кримінальний процес України: практикум. Навчальний посібник (Гриф МОН України). – Кол. авторів: Нор В., Бойко В., Бобечко Н., Гузела М., Маланюк А., Павлишин А.– Київ, 2007; Кримінально – процесуальний кодекс України. Науково – практичний коментар. За заг. ред. В. Маляренка, В. Гончаренка. – Київ, 2004. – (У співавторстві) (Внесок В. Нора – 4,8 др. арк.); Михеєнко М., Нор В., Шибіко В. Кримінальний процес України. – Київ, 1999; Нор В. Діяльність органів досудового розслідування щодо захисту майнових та особистих немайнових прав і законних інтересів потерпілих від злочину / В. Нор ; Правова система України: історія, стан та перспективи : в 5т. ; Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні ; за заг. ред. В. Сташиса. – Х. : Право, 2008. – С. 460–484. (1,2 друк. арк.); Нор В., Когутич І., Павлишин А. Практикум з прокурорського нагляду в Україні : навчальний посібник. – Львів, 2009; Нор В., Павлишин А. Судові витрати у кримінальному процесі України. Монографія. – Київ, 2003; Практикум з криміналістики. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів. Колектив авторів: Когутич І., Гулкевич З., Береський Я. – Львів, 2002; Федорчук Н., Нор В. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України: монографія. – Київ, 2009.

Кафедра співпрацює з аналогічними каф. інших вищих юрид. закл. і фак. України, зокрема: юрид. ф-ту Київського національного університету ім..Т.Шевченка, з Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого (м.Харків), Нац. університету «Одеська нац. юрид. акад.», Академії адвокатури України, Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, Вроцлавського ун-ту (РП) та ін. Співпраця з ними виражається у взаємній участі в наук. конференціях, публікаціях наук. статей у наук. збірниках, рецензуванні підручників, посібників, наук. праць, статей, опонуванні дисертацій, рецензуванні наук. праць, проведенні спільних наукових конференцій викладачів і студентів.

Публікації за 2003-2015 роки

 1. Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні / Волкотруб С. Г., Крушинський С. А., Луцик В. В. та ін. ; під ред. У. Гелльманна, В. В. Луцика. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 204 с.
 2. Багрій М. В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : моногр. / М. В. Багрій, В. В. Луцик. – Тернопіль, 2014. – 308 с. (17,25 друк. арк.; особистий внесок – 8,95 друк. арк.).
 3. Бобечко Н. Р. Апеляційне оскарження у кримінальному судочинстві України : навчальний посібник / Н. Р. Бобечко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 86 с. (3,93 друк. арк.);
 4. Бобечко Н. Р. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України : науково-практичний посібник / Н. Р. Бобечко ; за ред. акад. АПрН України, проф. В. Т. Нора. – К. : Алерта : КНТ; ЦУЛ, 2010. – 144 с. (8,37 друк. арк.).
 5. Бобечко Н. Р. Підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку у кримінальному провадженні : Монографія / Н. Р. Бобечко ; за ред. В. Т. Нора. – К. : Алерта, 2015. – 234 с. (11,91 друк. арк.)
 6. Бобечко Н.Р. Доказування у стадіях апеляційного та касаційного провадження за КПК України / Н. Р. Бобечко ; за ред. В. Т. Нора. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2014. – 134 с. (8,2 друк. арк.);
 7. Бойко В. П. Актуальні проблеми процесуального статусу окремих учасників кримінального провадження України : навчальний посібник / В. П. Бойко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 316 с.
 1. Бойко В. П. Правила про недопустимість погіршення становища обвинуваченого як процесуальні гарантії : монографія / В. П. Бойко. – К. : Атака, 2008. – 192 с. (11,16 друк. арк.);
 2. Ващук Б. Предмет доказування щодо цивільного позову у кримінальному процесі : монографія / Б. Л. Ващук. – Львів : ПАІС, 2008. – 208 с. (12,1 друк. арк.);
 3. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. Навч. посібник. – К.: Атіка, 2003. – 352 с. (Об’єм – 18,48 друк. арк.);
 4. Гулкевич З.Т. Документування слідчих дій: процесуальне і криміналістичне дослідження. – Львів: Тріада Плюс, 2008. – 176с. ( 8,12 друк. арк.)
 5. Когутич І. І. Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду кримінальних справ у суді : Монографія / І. І. Когутич. – Львів : Тріада Плюс, 2009. – 436 с. ( 25 друк. арк.).
 6. Когутич І. І. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ : науково – практичний посібник / І. І. Когутич, В. Т. Нор. – Львів, Київ : Тріада плюс, Алерта, 2010. – 428 с. (27,6 друк. арк.).
 7. Когутич І. І. Галузеві правові та теоретико-прикладні аспекти методики підтримання державного обвинувачення в суді : навчальний посібник / І. І. Когутич. – Дрогобич : Коло, 2015. – 476 с. (24,2 друк. арк.).
 1. Когутич І. І. Навчально – методичний посібник для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи з “Криміналістики” / І. І. Когутич, З. Т. Гулкевич, Я. О. Береський та ін. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 546 с. (30,3 друк. арк.).
 2. Когутич І. І. Теорія і практика використання в розслідуванні злочинів фікцій: моногр. / І. І. Когутич. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. – 394 с. (21,1 друк. арк.).
 1. Когутич І.І. Криміналістика. – Київ: Атіка, 2007. – 904 с. (50 друк. арк.).
 2. Когутич І.І. Криміналістика: Особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Курс лекцій. – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 456 с. (28,5 друк. арк.).
 3. Когутич І.І. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України. Посібник для вивчення спецкурсу. – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 548 с. (34,25 друк. арк.)
 4. Когутич І.І. Сутність та потреба розширення меж використання криміналістичних знань. Монографія. – Львів: Тріада Плюс, 2008. – 380 с.(21 д.а.).
 5. КогутичІ.І., Нор В.Т., Павлишин А.А. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів // За ред. проф. В.Т.Нора. – К.:Атіка, 2004. – 352с. (20,46 друк. арк.);
 6. Криміналістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський ; за ред. І. І. Когутича. — К. : Ін Юре, 2014. — 454 с. (26,51 друк. арк.; особистий внесок – 15,51 друк. арк.).
 1. Кримінальний процес України : Тестові завдання : навч. посіб. / [В. Т. Нор, А. Г. Маланюк, Н. Р. Бобечко, А. А. Павлишин, В. П. Бойко, М. В. Гузела] ; за заг. ред. докт. юрид. наук В. Т. Нора. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. – 376 с. (16,56 друк. арк.);
 2. Кримінальний процес України: Навчальний посібник (Гриф МОН України). – Кол. авторів: Нор В. Т., Бойко В. П., Бобечко Н. Р., Гузела М. В., Маланюк А. Г., Павлишин А. А. / За ред. проф. Нора В. Т. – К.: Видав. дім «Ін Юре», 2007. – 232с. (13,48 друк. арк.).
 3. Кримінально – процесуальний кодекс України. Науково – практичний коментар. За заг. ред. В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка. – Київ: “Форум”, Т.1; Т.2, вид.2-е змінене і доповнене. – 2004. – (У співавторстві) (Внесок В.Т.Нора – 4,8 др. арк.);
 4. Крупка М.І., Береський Я.О., Ковалюк О.М. Організація і нормативно-правове забезпечення фінансової діяльності підприємництва в Україні. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством освіти і науки України. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2003. – 391с.
 5. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. – К.: “Либідь”, 1999. – 536 с.
 6. Нор В. Т. Діяльність органів досудового розслідування щодо захисту майнових та особистих немайнових прав і законних інтересів потерпілих від злочину / В. Т. Нор ; Правова система України: історія, стан та перспективи : в 5т. ; Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні ; за заг. ред. В. В. Сташиса. – Х. : Право, 2008. – С. 460–484. (1,2 друк. арк.).
 7. Нор В. Т. З’єднаний процес як засіб захисту прав потерпілого від злочину в кримінальному судочинстві : моногр. / Нор В. Т., Ханас Х. Р. – 224 с.
 1. Нор В. Т., Когутич І. І., Павлишин А. А. Практикум з прокурорського нагляду в Україні : навчальний посібник / В. Т. Нор, І. І. Когутич, А. А. Павлишин. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету, 2009. – 82 с. (3 друк. арк.);
 2. Нор В.Т., Павлишин А.А. Судові витрати у кримінальному процесі України. Монографія. – К: Атіка, 2003. – 176с. (Об’єм – 9,24 друк. арк.);
 3. Основи загальної та юридичної психології : навч посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич, В. П. Бойко та ін. ; за ред. В. Т. Нора. – К. : Ін Юре, 2014. – 280 с. (13,76 друк. арк.; особистий внесок – 10 друк. арк.).
 4. Основи загальної та юридичної психології : навч посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич, В. П. Бойко та ін. ; за ред. В. Т. Нора. – К. : Ін Юре, 2014. – 280 с. (13,76 друк. арк.; особистий внесок – 1,5 друк. арк.).
 1. Основи права України // За ред. В.Л.Ортинського. Кол. авторів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Львів, видавництво “Світ”, 2003. – 368 с.(Береський Я.О. у співавторстві)
 2. Практикум з криміналістики. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів. Колектив авторів: Когутич І.І., Гулкевич З.Т., Береський Я.О. Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 230 с. (Об’єм – 15 друк. арк.);
 3. Практикум з Кримінального процесуального права України : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів ; за ред. В. Т. Нора. – Львів, 2015. – 320 с.
 1. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів освіти. Кол. авторів: Нор В.Т., Береський Я.О., Когутич І.І., Котик З.Д., Гузела М.В., Павлишин А.А., Анікіна Н.П., Писарчук С.І. // За ред. проф. В.Т.Нора.– Львів: Тріада плюс, 2002. – 280с. (16,3 друк. арк.)
 2. Федорчук Н. Б., Нор В. Т. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України : монографія / Н. Б. Федорчук, В. Т. Нор. – К. : Правова єдність, 2009. – 192с. (9,14 друк. арк.).

Співробітники

завідувачНОР Василь Тимофійовичзавідувач
професорБОБЕЧКО Назар Ростиславовичпрофесор
професорКОГУТИЧ Іван Івановичпрофесор
доцентБАГРІЙ Микола Васильовичдоцент
доцентБЕРЕСЬКИЙ Ярослав Осиповичдоцент
доцентБОЙКО Володимир Петровичдоцент
доцентВОЙНАРОВИЧ Альона Богданівнадоцент
доцентГУЛКЕВИЧ Зіновій Трохимовичдоцент
доцентЖОЛНОВИЧ Ігор Володимировичдоцент
доцентКАЛУЖНА Оксана Михайлівнадоцент
доцентКОВНА Уляна Степанівнадоцент
доцентМАЗУР Марта Романівнадоцент
доцентМАКСИМИШИН Наталя Миронівнадоцент
доцентМУРАДОВ Валентин Валентиновичдоцент
доцентНАЙДА Анатолій Івановичдоцент
доцент (сумісник)ПАВЛИШИН Андрій Андрійовичдоцент (сумісник)
доцентСЛЮСАРЧУК Христина Ростиславівнадоцент
доцентФІГУРСЬКИЙ Володимир Михайловичдоцент
доцентШЕВЧУК Марта Іванівнадоцент
старший викладачБАЄВА Наталія Павлівнастарший викладач
асистентБОРЕЙКО Галина Дмитрівнаасистент
асистентЄЗЕРСЬКИЙ Руслан Богдановичасистент
асистентІВАНИЦЬКИЙ Ярослав Олеговичасистент
асистентКАХНИЧ Василь Степановичасистент
асистентКОНЮШИН Юлія Іванівнаасистент
асистентПІХ Юрій Тарасовичасистент
асистентРАФАЛЬОНТ Світлана Романівнаасистент
асистентФЕДОРЕНКО Маркіян Сергійовичасистент
асистентШУНЕВИЧ Катерина Андріївнаасистент
лаборантХАРЬКОВСЬКА Оксана Василівналаборант

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Комплексний навчальний посібник з судової медицини

Вибіркові дисципліни:

Курсові роботи 2022:

Навчання:

Програми курсів:

Тести:

Модуль.-Криміналістична-тактика-2019-Тести

 

МАГІСТРАНТИ 2021/2022

ІМП:

заочне обрані теми ІМП

денне обрані теми ІМП

 

С\К “Альтернативні вирішення кримінальних правопорушень”:

Робоча програма

Програма для магістрантів заочної форми навчання

1. План Поняття та завдання відновного правосуддя

2. План Звільнення від кримінальної відповідальності особи

3. План Угоди у кримінальному провадженні

4. План Відмова від обвинувачення в суді як спосіб вирішення кримінальних правопорушень

 

Дослідження

 

Стратегія

24 січня розпочне роботу конференція «Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу»

23.01.2020 | 17:55

24 січня 2020 року у малому конференц-залі (ауд. 220) Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1) з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу».
Реєстрація починається о 9 годині.

Читати »

Вітання викладачам факультету у зв’язку з обранням на посади

21.06.2019 | 12:54

Колектив юридичного факультету щиро вітає професора Гураля Павла Федоровича з обранням на посаду завідувача кафедри конституційного права, доцента Маркіна Віктора Ігоровича з обранням на посаду завідувача кафедри кримінального права і кримінології та доктора юридичних наук Бобечка Назара Ростиславовича з обранням на посаду професора кафедри кримінального процесу та криміналістики.
Бажаємо колегам наснаги в подальшій праці, високих наукових здобутків та досягнення поставлених цілей!

Читати »

Монографія науковців факультету серед призерів конкурсу на найкраще правниче видання

10.05.2018 | 01:32

Адміністрація та колектив факультету вітають завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики Василя Нора та асистента кафедри кримінального права та кримінології Дмитра Крикливця з присудженням спільній монографії «Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею» (Львів, 2017 р.) диплома другого ступеня у номінації «Наукові видання» Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання, що проводився Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ спільно із Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників».
Бажаємо подальших творчих здобутків!

Читати »

Вітаємо Пліш Юлію із значними науковими здобутками!

27.04.2018 | 15:35

Студентка п’ятого курсу наукової публічної магістратури Юлія Пліш посіла друге місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, що відбувся у Одесі 26 квітня 2018 року.  Вітаємо також Альону Богданівну Войнарович, доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики, котра здійснювала наукове керівництво даної роботи.
 

Читати »

Студенти факультету серед переможців II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 2016/2017 н.р.

30.03.2017 | 17:42

28 березня 2017 року у місті Харкові відбулось визначення переможців  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук.
У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук взяли участь 195 робіт з 50 ВНЗ країни.
За підсумками оцінювання та виходячи з умов, передбачених Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р., дипломи переможців та призерів отримали і студенти юридичного факультету:
– 1 місце – студентка 2 курсу Ганна Ярега (Науковий керівник...

Читати »

Оголошення