Фігурський Володимир Михайлович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: volodymyr.fihurskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

проблеми кримінального процесу та криміналістики (зокрема, методики розслідування окремих видів злочинів), загальна та правова психологія.

Курси

Публікації

Автор понад 45 наукових праць, серед яких:

1. Фігурський В. М. До питання про методику дослідчої перевірки злочину, передбаченого ст. 175 Кримінального кодексу України (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат) / Фігурський В. // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 9 жовтня 2009 р., м. Одеса. – Одеса : Інститут національного і міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету, 2009. – С. 572–575.

2. Фігурський В. М. Особливості суб’єкта дослідчої перевірки у справах про злочини, пов’язані з невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат / В. М. Фігурський // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4–5 червня 2010 р. ; уклад. Вознюк Н. І., Климчук Т. Д., Крисюк Ю. П., Старко О. Л., Старчук О. В., Шевчук І. М., Чупринський Б. О. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 680–683.

3. Фігурський В. М. Проблеми провадження в справах про злочини, передбачені ст. 175 Кримінального кодексу України (невиплата зарплати, пенсій, стипендій чи інших установлених законом виплат) / В. М. Фігурський // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної науково-практичної конференції, 8–9 лютого 2010 р., м. Львів. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 409–411.

4. Фігурський В. М. Роль прокурора у забезпеченні законності під час розслідування злочинів, передбачених ст. 175 Кримінального кодексу України / Фігурський В. М. // Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 28 травня 2010 року). – Львів : видавництво «Галицький друкар», 2010. – С. 201–207. (0,35 друк. арк.).

5. Фігурський В. М. Особливості допиту свідків під час розслідування злочинів, передбачених ст. 175 КК України / В. М. Фігурський // Митна справа. – № 5 (77). – 2011. – С. 200–206.

6. Фигурский В. М. Особенности начального этапа производства по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 175 УК Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) [Электронный ресурс] / В. М. Фигурский // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2011» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. — М. : МАКС Пресс, 2011. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

7. Когутич І. І. Криміналістика в тестах : навч. посіб. / Когутич І. І., Калужна О. М., Жолнович І. В., Фігурський В. М., Мурадов В. В. ; за заг. ред. І. І. Когутича. – К. : Алерта, 2012. − 534 с. (16 друк. арк.; особистий внесок – 1,2 друк. арк.).

8. Фігурський В. М. Аналіз типових слідчих ситуацій наступного етапу розслідування злочинів, передбачених ст. 175 КК України та алгоритм їх вирішення / В. М. Фігурський. – Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – 2012. –  Вип. 55. – С. 331–338.

9. Фігурський В. М. Криміналістично значущі ознаки особи злочинця та особи потерпілого в кримінальних провадженнях про невиплату заробітної плати / В. М. Фігурський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. право. – 2013. – Т. 3, вип. 22., ч. 1. – С. 118–121. (0,49 друк. арк.).

10. Фігурський В. М. Спосіб вчинення невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175 КК України) / В. М. Фігурський // Часопис академії адвокатури України. – 2013. – № 19 (2). (0,49 друк. арк.).

11. Фигурский В. М. Обстановка и следовая картина совершения преступления, предусмотренного ст. 175 Уголовного кодекса Украины / В. Фигурский // Закон и жизнь. – Молдова. – 2013. – № 8/3 (260). – С. 264–267. (0,52 друк. арк.).

12. Фигурский В. М. Начало досудебного расследования невыплаты заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат за УПК Украины 1960 и 2012 г.г. / В. М. Фигурский // Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика : матер. V-ой Междунар. науч.-практ. конф. (г. Курск, 11–13 апреля 2013 г.) / редкол. : Т. К. Рябинина (отв. ред.) [и др.]. –  Курск : Юго-Зап. гос. ун-т, 2013. – С. 366–372. (0,42 друк. арк.).

13. Фігурський В. М. Планування розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат / В. М. Фігурський // Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування : міжнар. наук.-практ. конференція (м. Київ, 13–14 липня 2013 р.). – К. : Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 87–91. (0,29 друк. арк.).

14. Криміналістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський ; за ред. І. І. Когутича. – К. : Ін Юре, 2014. – 454 с. (26,51 друк. арк.; особистий внесок – 8 друк. арк.).

15. Криміналістика: програма курсу для студентів юридичного факультету / укладачі: І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2013. – 112 с. (6,61 друк. арк.; особистий внесок – 1,5 друк. арк.).

16.Фігурський В. М. Причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення за новим КПК України 2012 року / В. М. Фігурський. – Митна справа. – № 5 (95). – 2014. – С. 139–146. (0,63 друк. арк.).

17. Фігурський В. Судові доручення за новим КПК України: pro et contra / В. Фігурський // Национальный юридический журнал: теория и практика (National law journal: theory and practice). – 2015. – № 2 (12). – С. 150–154. (0,67 друк. арк.).

18.Фігурський В. М. Вогнепальна зброя як об’єкт судової балістики: дискусійні питання / В. М. Фігурський, О. Ю. Никорак // Право і суспільство. – 2015. – № 4, ч. 2. – С. 211–217. (0,61 друк. арк.).

19. Фігурський В. М. Окремі проблемні питання перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами / В. Фігурський // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8. – С. 185–190.

20. Фігурський В. М. Порядок огляду речових доказів під час судового розгляду у кримінальному провадженні / В. М. Фігурський, В. Є. Тимошук // Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 2. – С. 254–258.

21. Фігурський В. М. Криміналістично значущі ознаки особи правопорушника та особи потерпілого у кримінальних провадженнях про підкуп медичних працівників / В. М. Фігурський, Р. Р. Юрків // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Дніпро. – 2020. – № 2. – C. 159-167.

22. Bobechko N. R. Referring a case to the highest division of the Supreme Court in the criminal procedure legislation of Ukraine and European countries / N. R. Bobechko, V. M. Fihurskyy, A. B. Voynarovych // Access to Justice in Eastern Europe. Kyiv, Ukraine. – 2021. – 1(9). – P. 143-165.

23. Bobechko N. R. Newly discovered and exceptional circumstances in criminal procedure of some European states / N. R. Bobechko, V. M. Fihurskyy, A. B. Voynarovych // Access to Justice in Eastern Europe. Kyiv, Ukraine. – 2021. – 2(10). – P. 44-66.

24. Фігурський В. М. Предмет посягання на підкуп медичних працівників / В. М. Фігурський, Р. Р. Юрків // Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя. – 2021. – № 2. – C. 410-415.

25. Фігурський В. М. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування підкупу медичних працівників / В. М. Фігурський, Р. Р. Юрків // Ампаро (Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки). Запоріжжя. – 2021. – Т. 1, № 4. – C. 252-258.

26. Фігурський В. М. Процесуальні дії початкового етапу підкупу медичних працівників / В. М. Фігурський, Р. Р. Юрків // Публічне право. Суми. – 2021. – № 1. – C. 165-176.

27. Фігурський В. М. Запобігання та подолання протидії підкупу медичних працівників / В. М. Фігурський, Р. Р. Юрків // Juris Europensis Scientia. Одеса. – 2021. – Вип. 1. – C. 133-138.

Біографія

Народився 22 січня 1984 року у м. Коростень Житомирської області.

У 2006 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство» та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр права» (диплом з відзнакою).

З 2006 по 2014 роки працював на посаді асистента кафедри кримінального процесу і криміналістики на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2007 по 2011 роки навчався в аспірантурі кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

5 липня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.122.01 в Академії адвокатури України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) на тему: «Методика розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор І. І. Когутич).

В 2014 році обраний на посаду доцента кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, на якій працює і по цей час.

15 грудня 2015 року наказом Міністерства освіти і науки України № 1291 «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань від 15 грудня 2015 року» присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу і криміналістики.

Відповідно до скерування на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного (науково-педагогічного) працівника № 434 від 02.11.2019 р. та договору про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Львівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, успішно пройшов наукове стажування у період з 12.11.2019 р. по 12.12.2019 р. у Львівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!