Методика підтримання публічного обвинувачення в суді

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Когутич І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Когутич І. І.

Опис курсу

Мета: допомогти студентам – майбутнім магістрам права, набути системних знань і практичних навичок у виконанні функціонального обов’язку прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді.

Завдання:

 • ознайомити студентів з необхідною літературою, прищепити вміння працювати з нею;
 • навчити використовувати її зміст під час вирішення конкретних ситуацій (слідчих, судових, захисних) та правових питань;
 • навчити застосовувати теоретичні положення на практиці;
 • закласти навики складання проектів судових документів, якими прокурор – державний обвинувач забезпечує ефективність та результативність виконання ним своєї процесуальної функції;
 • дати чітке уявлення про роль криміналістики, кримінального процесу, прокурорського нагляду, кримінального права, кримінології та юридичної психології у діяльності з підтримання прокурором у суді державного обвинувачення тощо.

 

Вимоги до знань та умінь.

Знати:

 • поняття методики підтримання державного обвинувачення;
 • принципи методики підтримання державного обвинувачення;
 • етапи процесу підтримання прокурором обвинувачення. Їх характеристику і завдання;
 • структуру окремих методик підтримання обвинувачення у справах про вбивства; вбивства на замовлення; крадіжки; грабежі і розбійні напади; вимагання та хабарництво тощо;
 • криміналістичну характеристику відповідних видів злочинів, як складових вищенаведених типових методик підтримання державного обвинувачення;
 • судові ситуацій, що виникають на різних етапах підтримання державного обвинувачення у справах зазначених категорій;
 • особливості вивчення матеріалів досудового розслідування та планування участі прокурора у судовому розгляді кримінальних справ;
 • особливості участі прокурора у виконанні типових судово – слідчих дій у ходу судового розгляду справ вищезазначених категорій тощо.

 

Уміти:

 • правильно розподіляти сили і завдання під час підготовки та судового розгляду справ про вбивства; вбивства на замовлення; крадіжки; грабежі і розбійні напади; вимагання та хабарництво тощо;
 • адаптувати свою роботі до специфіки публічного судового розгляду;
 • планувати особисту роботу, з урахуванням діяльності суду та сторони захисту в контексті особливостей виконуваних процесуальних функцій;
 • вміти адекватно діяти залежно від різноманітних факторів, властивих змагальному судовому процесу;
 • здійснювати керівництво групою державних обвинувачів за відповідних ситуацій;
 • чітко розподіляти обов’язки між прокурорськими працівниками та співробітниками оперативного забезпечення підтримання державного обвинувачення;
 • працювати з документами;
 • виконувати судово – слідчі та інші судові процесуальні дії;
 • здійснювати аналітичну роботу тощо.

Рекомендована література

 1. Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді: навчальний посібник /І.І.Когутич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 384 с.
 2. Когутич І. І. Криміналістика : курс лекцій / І. І. Когутич. – К. : Атіка, 2008. – 888 с.
 3. Когутич І. І. Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення меж використання : монографія / І. І. Когутич. – Львів : Тріада плюс, 2008. – 420 с.
 4. Когутич І. І.Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду кримінальних справ у суді: монографія / І. І. Когутич. – Львів: Тріада плюс, 2009. – 448 с.
 5. Прокурорський нагляд в Україні: підручник / І.І.Когутич, В.Т.Нор, А.А.Павлишин, В.В. Луцик; за ред. В.Т.Нора, – К.: Ін Юре, 2011. – 592с.
 6. Когутич І.І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Текст лекцій. – Львів: Тріада плюс, 2005. – 456 с.
 7. Ароцкер Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве. – М.: Юридическая лит., 1964. – 223 с.
 8. Гавло В.К. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика: Учебник /Под ред. Л.Я.Драпкина, В.Н. Карагодина. – М.: Юридическая лит., 2004. – 896 с.
 9. Загорский Г.И. Судебное разбирательство по уголовному делу. – М.: Юридическая лит., 1985. – 112 с.
 10. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Наук.- практ. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 271 с.
 11. Кисленко С.Л., Комиссаров В.И. Судебное следствие: состояние и перспективы развития. – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2003. – 176 с.
 12. Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. – М., 2001. – 198 с.
 13. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві: деякі проблеми та шляхи їх вирішення. – К., 2001.
 14. Поддержание государственного обвинения по делам о тяжких преступлениях против жизни и здоровья. Методич. пособие / В. В. Воскресенский и др. – М.: НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1994. – 125 с.
 15. Цыпкин А.Л. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1962. – – 184 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус