Комунікативна практика та техніка переговорів у відновному правосудді

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Мазур М. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Мазур М. Р.

Опис курсу

Метою даної навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про основні поняття та ключові проблеми переговорної діяльності, моделі, структуру та процес переговорів, стратегію і тактику переговорного процесу, основи комунікативної практики, а також формування практичних навичок організаційної підготовки та проведення переговорів.

           

         Основним завданням є надання студентам необхідних знань і практичних навичок підготовки до переговорів та їх ведення, а також оволодіння комунікативними навичками та технікою, потрібними для налагодження порозуміння та взаємодії між учасниками переговорів.

 

У результаті вивчення дисципліни «Комунікативна практика та техніка переговорів у відновному правосудді» студент повинен:

 

Знати:

1)   основні категорії та поняття, що описують сферу переговорного процесу;

2)   основи комунікативної техніки у переговорному процесі;

3)   структуру переговорного процесу, особливості кожного із його етапів;

4) основні етапи підготовки до переговорів та проведення переговорів;

 

5)   стратегії та тактичні прийоми, які доцільно використовувати на кожному з етапів переговорного процесу.

 

         Вміти:

1)   правильно аналізувати переговорну ситуацію;

2)   діагностувати інтереси сторін на переговорах та обирати конструктивні шляхи розв’язання конфліктів у переговорному процесі;

3)   застосовувати необхідний інструментарій для ведення переговорного процесу;

4)   здійснювати аналіз результатів переговорів.

Рекомендована література

 1. Алюшина Н. О. Психологічні механізми ефективного управлінського впливу: навч.-метод. матеріали / Н. О. Алюшина, Т. В. Новаченко. – К. : НАДУ, 2013. – 48 с.
 2. Бучко В. Б. Психологічна допомога у розв’язуванні конфліктів шляхом переговорів / В. Б. Бучко // Психологія: реальність і перспективи. – 2014. – Вип. 3. – С. 34-38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_13.
 3. Васильєв С. В. Переговори як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів: питання теорії / С. В. Васильєв, І. Г. Васильєва // Цивілістична процесуальна думка. – 2016. – № 2. – С. 26-30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsprv
 4. Головченко В.О. Переговори як метод урегулювання конфліктів в організації // ВО. Головченко / Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – № 5. – С. 40-43.
 5. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування: / за редакцією Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 –344 с.
 6. Добротворский И. Л. Переговоры на 100%: Технологии эффективных переговоров. Издательство: А-Приор, 2007. – 127 с.
 7. Іванов В. М. Юридична конфліктологія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Іванов, О. В. Іванова. – К. : МАУП, 2004. – 224 с.
 8. Каррас Честер Ли. Искусство ведения переговоров: / Пер. с англ. М. Ц. Шабат. М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО, 1997- 400 с.
 9. Кемп Джим. Сначала скажите “НЕТ”. Секреты профессиональных переговорщиков // Джим Кемп. – М.: Добрая книга, – 272 с.
 10. Кеннеді Гевін Домовлятися завжди. Як досягати максимуму в будь-яких перемовинах // Гевін Кеннеді. – Х., 2016. – 336 с.
 11. Кінг Патрік. Стратегії і тактики спілкування, або Як знайти спільну мову з кожним / пер. з англ. Маріанни Восковнюк. – К.: КНИГОЛАВ, 2017. – 128 с.
 12. Колризер Д. Спасти заложника. Как управлять эмоциями, оказывать влияние на людей и разрешать конфликты. Практические советы от опытного переговорщика / Джордж Колризер ; пер. с англ. Г. Любимовой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 336 с.
 13. Кравчук І. А. Ведення переговорів з терористами / І. А. Кравчук // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 526–530 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2010-4/10kiapzt.pdf
 14. Красноруцький О.О. Етичні аспекти проведення ділових переговорів в сучасних умовах / О. О. Красноруцький, О. В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2016. – Вип. 171. – С. 21-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_171_5.
 15. Кузьмина М. Юридический конфликт: теория и практика разрешения / М. Кузьмина. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 59-60.
 16. Кулаков А.А. Особливості переговорного процесу, як визначального, історично обумовленого фактору взаємовідносин суспільства / А. А. Кулаков // Бізнес-навігатор. – 2012. – № 3. – С. 154-158. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2012_3_32.
 17. Лебедева М. М. Технология ведения переговоров: Учеб. пособие для студентов вузов / М. М. Лебедева. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 192 с.
 18. Нашер Дж. Договорились! Беспроигрышная тактика переговоров. – СПб.: Питер, 2014. – 240 с.
 19. Ораторське мистецтво : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : І. М. Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. ; за ред. І. М. Плотницької, О. П. Левченко. – 2-ге вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 128 с.
 20. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2008. – 280 с.
 21. Порфімович О.Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Конфліктологія» для студентів спеціальності «Журналістика». – К.: СПД Цимбаленко Є.С., 2008.
 22. Розов В.І. Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів [текст] : навчальний посібник. / В. І. Розов. – К. : «Центр учбової літератури», – 160 с.
 23. Саламатов В. Переговори: наше життя та правила їх проведення / В. Саламатов // Віче. – 2013. – № 5. – С. 8-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_5_6.
 24. Стюарт Даймонд Переговоры, которые работают. 12 стратегий, которые помогут вам получить больше в любой ситуации. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011.
 25. Тихомирова Є. Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. – Рівне: Перспектива, 2007. – 389 с.
 26. Терещук Д. Стратегії ведення переговорів як необхідна складова змісту навчання міжкультурної компетентності студентів європейського вишу / Д. Терещук // Молодь і ринок. – 2014. – № 11. – С. 41-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_11_10.
 27. Фишер Р. Переговоры без поражения. Гарвардский метод / Р. Фишер, У.Юри , Б.Паттон. – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2014 – 272с.
 28. Фишер Р. Путь к согласию, или переговоры без поражения / Р.Фишер, У.Юри : [пер. с англ.]. – М.: Наука, 1990 – 158с.
 29. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник // М.М. Філоненко. – К.: Центр учбової літератури, – 224 с.
 30. Хоменко Г. Д. Практичні аспекти підготовки і ведення переговорів в умовах конфлікту / Г. Д. Хоменко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2003. – Вип. 8. – С. 33-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2003_8_5.
 31. Череватюк В.Б. Медіативна процедура вирішення спорів: теоретичний і практичний аспект / В. Б. Череватюк, К. Л. Сірук // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – № 2. – С. 41-46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_2_10.
 32. Юридична аргументація. Логічні дослідження : колект. моногр. / за заг. ред. О. М. Юркевич. – Х. : Вид. Іванченко І. С., 2012. – 210 с.
 33. Яхно Т. П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.
 34. Deborah M. Kolb and Judith Williams Everyday Negotiation. Navigating the Hidden Agendas in Bargaining. – San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2003. – 320 pages.
 35. Leigh Thompson The Mind and Heart of the Negotiator. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 5 edition, 2011. – 432 pages.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму