Криміналістика

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Когутич І. І.
716доцент Калужна О. М.
716Мурадов В. В.
716доцент Фігурський В. М.
716доцент Береський Я. О.
813професор Когутич І. І.
813доцент Калужна О. М.
813Мурадов В. В.
813доцент Фігурський В. М.
813доцент Максимишин Н. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент Береський Я. О.
доцент Гулкевич З. Т.
Єзерський Р. Б.
доцент Калужна О. М.
Конюшин Ю. І.
професор Когутич І. І.
Лизак Я. В.
доцент Максимишин Н. М.
Мурадов В. В.
Піх Ю. Т.
доцент Фігурський В. М.
Шуневич К. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826доцент Береський Я. О.
доцент Гулкевич З. Т.
Єзерський Р. Б.
доцент Калужна О. М.
Конюшин Ю. І.
професор Когутич І. І.
Лизак Я. В.
доцент Максимишин Н. М.
Мурадов В. В.
Піх Ю. Т.
доцент Фігурський В. М.
Шуневич К. А.

Опис курсу

Криміналістика – нормативна, науково-практична, професійно‑орієнтована дисципліна згідно з навчальним планом юридичного факультету. Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності механізму вчинення кримінальних правопорушень, закономірності процесу його відображення у матеріальних та ідеальних слідах, а також закономірності виявлення, розкриття, розслідування кримінальних правопорушень та судового розгляду матеріалів кримінальних проваджень щодо них.

У системі наук, що вивчаються у навчальних закладах та факультетах юридичного спрямування, “Криміналістика” (входить до циклу професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” Право 081) належить до наук, засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки спеціаліста – юриста. Володіння криміналістичними знаннями та отримання належних практичних навичок є обов’язковими для слідчого, прокурора, судді, адвоката, оскільки виконувані ними функції у кримінальному судочинстві безпосередньо пов’язані із застосуванням знань саме цієї науки. Інші представники юридичного фаху також не можуть обійтися у своїй діяльності без напрацювань криміналістики. Ця дисципліна має за мету навчити найбільш ефективних прийомів, методів та засобів роботи з різними джерелами доказів, версіювання, підбору засобів та тактики доказування.

Міждисциплінарні зв’язки. В умовах сучасного науково-технічного прогресу жодна наука не може розвиватися ізольовано, без зв’язку з іншими. Базуючись на теоретичних уявленнях про суспільство в цілому, про соціальні зв’язки, взаємодії, використовуючи як спеціальні, так і загальнонаукові знання криміналістика тісно пов’язана з юридичними, суспільними науками й обумовлена ними. Водночас нерозривними є її зв’язки майже з усіма технічними і природничими науками, оскільки в лоні юридичних наук криміналістика єдиними комплексним активним провідником досягнень природничих та технічних наук у практику доказування.

Метою викладання навчальної дисципліни «Криміналістика» є набуття студентами знань, умінь і навиків, пов’язаних з використанням криміналістичних засобів, прийомів, методів і рекомендацій роботи з доказами, виявлення, розкриття й розслідування кримінальних правопорушень та судового розгляду кримінальних проваджень щодо них.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Криміналістика» є ознайомити студентів із системою криміналістики; сприяти глибокому засвоєнню криміналістичних засобів, прийомів та методів та навчити використовувати їх при вирішенні конкретних ситуацій (слідчих, судових, експертних) та правових питань; ознайомити з необхідною літературою, прищепити вміння працювати з нею; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти навики складання протоколів гласних слідчих дій, оформлення додатків до них, фіксації слідчих дій та судового розгляду додатковими засобами (аудіо-, відеозапис) та процесуального оформлення їх матеріалів, складання постанов про залучення експерта та доручення йому проведення експертизи тощо.

Рекомендована література

 1. Експертизи в кримінальному провадженні: науково-практичний посібник / кол. авт.: А.В. Столітній, С.В. Шмаленя, Н.В. Нестор, С.Д. Нестеренко, М.С. Туркот та ін.; за заг ред. А.В.Столітнього. – Київ : Норма права, 2020. – 308 с.
 2. Журавель А.А. Загальна теорія криміналістики: ґенеза та сучасний стан: монографія. Харків: Право, 2021. 448 с.
 3. Когутич І. І. Галузеві правові та теоретико-прикладні аспекти методики підтримання державного обвинувачення в суді : навчальний посібник / І. І. Когутич. – Дрогобич : Коло, 2015. – 476 с.
 4. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. — К.: Атіка, 2008. — 888 с.
 5. Криміналістика : авч. посіб. / Р. І. Благута, Р. І. Сибірна, В. М. Бараняк та ін. ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. – К. : Атіка, 2012. – 496 с.
 6. Криміналістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський ; за ред. І. І. Когутича. — К. : Ін Юре, 2014. — 454 с.
 7. Когутич І.І. Методика розслідування злочинів. У 2 Ч. Ч.І: тексти лекцій. Ч.ІІ: практикум. Львів: юридичний факультет ЛНУ імені І.Франка, 2020. 541 с.
 8. Криміналістика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К. О. Чаплинський, О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, Ю. А. Чаплинська]. – 2-е вид, перероб. і доп. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. – 480 с.
 9. Криміналістика : підручник / За ред. В.В. Тіщенка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2019. – 556 с.
 10. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / [А. Ф. Волобуєв, М. В. Даньшин, А. В. Іщенко та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 384 с.
 11. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / [В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель,. В. О. Коновалова та ін.]; за ред. В. Ю. Шепітька. – Харків : Право, 2019. – 456 с.
 12. Криміналістика : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 544 с.
 13. Криміналістика : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
 14. Криміналістика : підручник. / За загальною редакцією В.В.Пясковського. – Харків : «Право». – 752 с.
 15. Криміналістика Академічний курс : підручник. Варфоломеєва Т. В., Гончаренко В.Г., Бояров В.І. К. 2011. – 504 с.
 16. Криміналістика в тестах : навчальний посібник / за заг. ред. І. І. Когутича. – К.: Алерта, 2013. – 534с.
 17. Криміналістика: підручник : у 2 т. Т. 2 / [В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель,. В. О. Коновалова та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. – Харків : Право, 2019. –. 328 с.
 18. Криміналістика: навчальний підручник /Н.Є. Маковецька та ін. К.: Університет «КРОК», 2021. 512 с.
 19. Настільна книга слідчого/дізнавача. Процесуальні дії у досудовому розслідуванні. Основні процесуальні документи. Пєтков С.В., Журавльов Д.В., Дрозд О.Ю., Дрозд В.Г. – К. Вид-во ЦУЛ, 2021, 432 с.
 20. Holyst Brunon – Kryminalistyka. Wydanie VIII zmienione i rozszerzone Warszawa 1996. – 1117 s.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус