Криміналістика

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Диференційований залік
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Фігурський В. М.
732доцент Береський Я. О.
732доцент Калужна О. М.
813доцент Калужна О. М.
813Фігурський В. М.
813доцент Береський Я. О.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732професор Когутич І. І.
доцент Гулкевич З. Т.
доцент Береський Я. О.
доцент Калужна О. М.
Максимишин Н. М.
Фігурський В. М.
Мурадов В. В.
Єзерський Р. Б.
826
Фігурський В. М.
Єзерський Р. Б.
Мурадов В. В.
доцент Гулкевич З. Т.
доцент Береський Я. О.
доцент Калужна О. М.

Опис курсу

Криміналістика – нормативна, науково-практична, професійно‑орієнтована дисципліна згідно з навчальним планом юридичного факультету. Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності механізму вчинення кримінальних правопорушень, закономірності процесу його відображення у матеріальних та ідеальних слідах, а також закономірності виявлення, розкриття, розслідування кримінальних правопорушень та судового розгляду матеріалів кримінальних проваджень щодо них.

У системі наук, що вивчаються у навчальних закладах та факультетах юридичного спрямування, “Криміналістика” (входить до циклу професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” Право 0304 6.030402 Правознавство) належить до наук, засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки спеціаліста – юриста. Володіння криміналістичними знаннями та отримання належних практичних навичок є обов’язковими для слідчого, прокурора, судді, адвоката, оскільки виконувані ними функції у кримінальному судочинстві безпосередньо пов’язані із застосуванням знань саме цієї науки. Інші представники юридичного фаху також не можуть обійтися у своїй діяльності без напрацювань криміналістики. Ця дисципліна має за мету навчити найбільш ефективних прийомів, методів та засобів роботи з різними джерелами доказів, версіювання, підбору засобів та тактики доказування.

Міждисциплінарні зв’язки. В умовах сучасного науково-технічного прогресу жодна наука не може розвиватися ізольовано, без зв’язку з іншими. Базуючись на теоретичних уявленнях про суспільство в цілому, про соціальні зв’язки, взаємодії, використовуючи як спеціальні, так і загальнонаукові знання криміналістика тісно пов’язана з юридичними, суспільними науками й обумовлена ними. Водночас нерозривними є її зв’язки майже з усіма технічними і природничими науками, оскільки в лоні юридичних наук криміналістика єдиними комплексним активним провідником досягнень природничих та технічних наук у практику доказування.

Метою викладання навчальної дисципліни «Криміналістика» є набуття студентами знань, умінь і навиків, пов’язаних з використанням криміналістичних засобів, прийомів, методів і рекомендацій роботи з доказами, виявлення, розкриття й розслідування кримінальних правопорушень та судового розгляду кримінальних проваджень щодо них.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Криміналістика» є ознайомити студентів із системою криміналістики; сприяти глибокому засвоєнню криміналістичних засобів, прийомів та методів та навчити використовувати їх при вирішенні конкретних ситуацій (слідчих, судових, експертних) та правових питань; ознайомити з необхідною літературою, прищепити вміння працювати з нею; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти навики складання протоколів гласних слідчих дій, оформлення додатків до них, фіксації слідчих дій та судового розгляду додатковими засобами (аудіо-, відеозапис) та процесуального оформлення їх матеріалів, складання постанов про залучення експерта та доручення йому проведення експертизи тощо.

Рекомендована література

 1. Багрій М. В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : моногр. / М. В. Багрій, В. В. Луцик. – Тернопіль, 2014. – 308 с.
 2. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. — К.: Атіка, 2008. — 888 с.
 3. Когутич І. І. Судові рішення в кримінальному провадженні України : монографія / І. І. Когутич. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 184 с.
 4. Когутич І. І. Галузеві правові та теоретико-прикладні аспекти методики підтримання державного обвинувачення в суді : навчальний посібник / І. І. Когутич. – Дрогобич : Коло, 2015. – 476 с.
 5. Когутич І. І. Теорія і практика використання в розслідуванні злочинів фікцій: моногр. / І. І. Когутич. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. – 394 с. (21,1 друк. арк.).
 6. Криміналістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський ; за ред. І. І. Когутича. — К. : Ін Юре, 2014. — 454 с.
 7. Криміналістика: підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
 8. Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.
 9. Криміналістика: Підручник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого // За ред. В.Ю. Шепітька. –3-ге вид., переробл. і доп -К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2010. – 728с
 10. Криміналістика: Підручник. / За ред. П.Д.Біленчука. – 2-е вид. – К.: Атіка, 2001. – 544с.
 11. Криміналістика в тестах : навчальний посібник / І.В.Жолнович, О.М.Калужна, В.М.Фігурський та ін. – К.: Алерта, 2013. – 534с.
 12. Маркусь В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 558 с.
 1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2000. — 990 с.
 2. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2007. — 781с.
 3. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г.Филиппова. – 3-е изд. переаб. и доп. – М.: Спарк, 2004. –750с.
 4. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П.Ищенко – М.: Юристь, 2000. –751с.
 5. Эксархопуло А.А. Криминалистика: Учебник. — СПб., — 904 с.

Матеріали

Криміналістика_перелік запитань на модуль 1

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус