Шевчук Марта Іванівна

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: marta.shevchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

роль суду у забезпеченні з’ясування обставин кримінального провадження,процесуальний статус суб’єктів кримінального процесу, міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному провадженні.

Курси

Публікації

  1. Шевчук М. І. Теоретичні моделі ролі суду в дослідженні доказів під час судового розгляду / М. І. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Вип. 22 ч. ІІ. – Том 3. – С. 132 – 136.
  2. Шевчук М. І. Власна ініціатива суду щодо дослідження доказів під час судового розгляду кримінальної справи / М. І. Шевчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2013. – № 6-3 том 2. – С. 129 – 134.
  3. Шевчук М. І. Межі активності суду: теоретичний і практичний аспекти / М. І. Шевчук // Науковий журнал: Право і суспільство. – 2014. – № 1-2. – С. 291 – 297.
  4. Шевчук М. И. Роль суда в исследовании доказательств в состязательном уголовном производстве Украины / М.И. Шевчук //Jurnaluljuridicnational: teorieşipractică. – 2014. – №5 (9). – С. 198 – 204.
  5. Шевчук М. І. Співвідношення ступеня активності сторін та ступеня активності суду в процесі доказування-пізнання обставин справи // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19–20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 394 – 398.
  6. Шевчук М. І. Організаційне керівництво процесом доказування // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: тези доповідей ХІІІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 25–27 квітня 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 140 – 143.
  7. Шевчук М. І. Забезпечення судом здійснення сторонами кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання процесуальних обов’язків // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної конференції (м. Львів, 12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч.2. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 270 – 272.
  8. Шевчук М. І. Здійснення судом сприяння активності сторін кримінального провадження в дослідженні доказів // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: тези доповідей XIV Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 24–25 квітня 2015 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 172 – 175.

Біографія

У 2006 році вступила на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2011 році, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр права».

Впродовж 2011-2012 рр. працювала юрисконсультом на приватному підприємстві «Флора – С».У 2012 році отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. З 2012 року працює адвокатом Юридичної консультації Галицького району м. Львова. З 2013 року працює адвокатом у Львівському обласному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Впродовж 2012-2015рр. – аспірантка кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

13 січня 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.03 при Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ініціатива суду та її межі у з’ясуванні обставин кримінального провадження під час судового розгляду» (науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України В.Т. Нор). 12 травня 2016 р. на підставі рішення Атестаційної колегії  присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

З березня 2016 року почала працювати асистентом кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!