Когутич Іван Іванович

Посада: професор кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

криміналістика, кримінальний процес, прокурорський нагляд, юридична психологія.

Курси

Вибрані публікації

Написав більше 150 наукових праць, із яких:  7 монографій, 1 підручник, 44 навчальних посібники, 50 наукових статей,  48 тез доповідей  на конференціях та ін., основні з яких:

 

 1. Відшкодування шкоди за незаконні дії судово-слідчих органів. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали І -ї регіональної наукової конференції .- Львів. 1995. С. 117-121.
 2. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІІ -ї регіональної наукової конференції. – Львів. 1996. С. 230-236.
 3. Когутич І.І. Характеристика різновидів негативних обставин у співвідношенні з класифікацією доказів у кримінальному процесі: монографія /І.І.Когутич. – Львів: Тріада Плюс. 1998. – 76 с.
 4. Негативні обставини та їх використання в практиці розслідування злочинів: монографія /В.К. Лисиченко, І.І.Когутич. – Київ: Дія. 2002. – 182 с.
 5. Когутич І.І. Помилки слідчого. Поняття і класифікація/І.І.Когутич. // Вісник Хмельницького інституту регіонального  управління і права. Науковий часопис. Хмельницький. № 1, 2002 – С.123-128.
 6. Когутич І.І. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів вищих юридичних закладів освіти/І.І.Когутич, Я.О.Береський, А.А.Павлишин та ін.  – Львів: Тріада-Плюс. – 2002. –  280 с.
 7. Когутич І.І. Типові ситуації та обставини пов’язані з дійовим каяттям. /І.І.Когутич //Вісник ЛНУ ім. Івана Франка . Серія юридична. Вип. 37. 2002. – С.596-601.
 8. Когутич І.І. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України. Курс лекцій /І.І.Когутич. – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 350 с.
 9. Когутич І.І. Особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Курс лекцій/І.І.Когутич.  – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 450 с.
 10. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій /І.І.Когутич. – Київ: Атіка, 2007. – 888 с.
 11. Когутич І.І. Сутність та потреба розширення меж використання криміналістичних знань. Монографія/І.І.Когутич. – Львів: Тріада Плюс, 2008. – 380 с.
 12. Когутич І.І. Використання знань та засобів криміналістичної тактики і  методики під час розгляду кримінальних справ у суді. Монографія/І.І.Когутич. – Львів: Тріада Плюс, 2009. – 436 с.
 13. Когутич І.І. Окремі міркування щодо викладу О.С.Александровим “ суперечностей та проблем ” сучасної криміналістики І.І.Когутич // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 353-365. – (Серія юридична; вип. 53).
 14. Когутич І.І. Окремі аспекти феномену “ злочин ” в теорії та практиці професійного захисту І.І.Когутич // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 375-379. – (Серія юридична; вип. 54).
 15. Когутич І.І. Проект КПК України: негласні слідчі (розшукові) дії /І.І.Когутич// Митна справа. – 2011. № 6 (78). – С.305-312.
 16. IvanKohutycz. Wariograf w Polsce i na Ukrainiehistoriastan obecny i perspektywy//Wroclawsko – Lwowskie zeszyty prawnicze № 2. – Wroclaw: Wydawnictwo UniwersytetuWroclawskiego, 2011. – S.105-116; Іван Когутич Поліграф у Польщі та Україні: Історія, сучасний стан і перспективи/ І.І.Когутич // Вроцлавсько – Львівський юридичний збірник. У 2 ч. Ч.2. – Львів: Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 2011. – С.92-116.
 17. Когутич І.І. Особливості використання криміналістичних знань у судовому розгляді цивільних, господарських та адміністративних справ: лекція із спеціального курсу. /І.І.Когутич. – Львів: Видавництво юридичного факультету, 2012. – 152 с.
 18. Когутич І.І. Міжнародне співробітництво прокуратури у кримінальних справах: курс лекцій із спеціального курсу /І.І.Когутич. – Львів: Вид-во юридичного ф – ту, 2012. – 172 с.
 19. Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді: навчальний посібник /І.І.Когутич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 384 с.
 20. Когутич І.І. Суд в Україні. Чи він справедливий? /І.І.Когутич // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 291 – 296. – (Серія юридична; вип. 55).
 21. Коментар КПК України. Науково – практичний коментар /За заг. ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумило М.Є. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с. (Глава 25 (С.637-644); Глава 29 (с.768-801).
 22. Iwan Kogutich. O niektorych problemach i możliwościach kryminalistycznych badań dowodow osobistych /XV Wroclawskienaukowy sympozjum badan pisma, Wroclaw 19-21 września 2012 r.- Wroclaw: Beta-druk, 2012. – 399-415.
 23. Iwan Kogutich. O karno–relewantnim desinformowaniu jako srodku przeciwdziatania dziatalnosci przestepczej// Wroclawsko – Lwowskie zeszyty prawnicze № 3. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2012. – S.239-260.
 24. Когутич І. І. Форми експеримента у кримінальному провадженні / І. І. Когутич //Криминалистика и судебная экспертиза: міжвід. наук.-метод. зб.: присвяч. 100-річчю КНДІСЕ. – К., 2013. – Вип. 58. – ч. 1. – С. 158-168.
 25. Когутич І.І. Судові рішення в кримінальному провадженні України: моногр. /І.І.Когутич. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. – 184 с.
 26. Когутич І.І. Теорія і практика використання в розслідуванні злочинів фікцій: моногр. /І.І.Когутич. – Тернопіль: Підруч. і посіб., 2014. – 394 с.
 27. Когутич І.І. Галузеві правові та теоретико – прикладні аспекти методики підтримання державного обвинувачення в суді: навчальний посібник / І.І. Когутич. – Дрогобич: “ Коло ”, 2015. – 476 с.
 28. Когутич І. І. Дисимуляції – невербальні негативні обставини. Їх сутність та використання в розслідуванні злочинів / І.І. Когутич // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 1. – С. 118–126.
 29. Когутич І. І. Теорія і практика використання в розслідуванні злочинів фікцій: моногр. / І. І. Когутич. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. – 394 с. (21,1 друк. арк.).
 30. Криміналістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський ; за ред. І. І. Когутича. – К. : Ін Юре, 2014. – 454 с. (26,51 друк. арк.; особистий внесок – 3 друк. арк.).
 31. Основи загальної та юридичної психології : навч посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич, В. П. Бойко та ін. ; за ред. В. Т. Нора. – К. : Ін Юре, 2014. – 280 с. (13,76 друк. арк.; особистий внесок – 1,5 друк. арк.)
 32. Криміналістика: програма курсу для студентів юридичного факультету / укладачі: І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2013. – 112 с. (6,61 друк. арк.; особистий внесок – 1,5 друк. арк.).
 33. Когутич І. Поняття і місце методики підтримання державного обвинувачення в суді у системі криміналістики / І. Когутич // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – 2014. – Вип. 59. – С. 334–342. (0,71 друк. арк.);
 34. Когутич І. Окремі аспекти методики прийняття судових рішень у кримінальному провадженні / І. Когутич // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно – методический сборник. Вып. 59. ; отв. ред. И.И. Емельянова. – К. : Министерство юстиции Украины, 2014. – С. 35-46 (0,72 друк. арк.).
 35. Когутич І. Окремі складнощі усучасненого бачення криміналістичної тактики і методики / І. Когутич // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика: зб. наук. пр. у 2 – х т. – Х. Видавнича агенція “ Апостіль ”, 2014. Т.1. – С.330 – 338 (0,58 друк. арк.).
 36. Когутич І. І. Галузеві правові та теоретико-прикладні аспекти методики підтримання державного обвинувачення в суді : навчальний посібник / І. І. Когутич. – Дрогобич : Коло, 2015. – 476 с. (24,2 друк. арк.).
 37. Kohutycz I. Notion and content of informational-supportive records, their place in the system of criminalistic registration / І. Kohutycz // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2014. – № 5. – S. 225–236. (0,9 друк. арк.).
  Когутич І. І. Дисимуляції – невербальні негативні обставини. Їх сутність та використання в розслідуванні злочинів / І. І. Когутич // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 1. – С. 118–126 (0,64 друк. арк.).
 38. Когутич І. І. Окремі питання сутності та форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні / І.І. Когутич // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 2. – С. 148–160 (0,91 друк. арк.).

 

Біографія

Професор, доктор юридичних наук.

Р.н. – 26.І.1961 – кандидат  юридичних наук (Негативні обставини та їх використання в практиці розслідування злочинів, 2000), доц. (2001), доктор юридичних наук (Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді, 2010), професор ( 2012).

Закінчив юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка  (1987). 1987 – 93 слідчий, слідчий – криміналіст, старший слідчий, старший помічник прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону; 1993-99 асистент кафедри кримінального права і процесу, 1999 – 2001 асистент, з 2001 доцент, з 2012 професор кафедри крим процесу і криміналістики Львівського університету імені Івана Франка.

З 2012 р. –  член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових наук та 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно – розшукова діяльність.

 

 

Під науковим керівництвом захищено сім дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!