Когутич Іван Іванович

Посада: професор кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: ivan.kohutych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

криміналістика, кримінальний процес, прокурорський нагляд, юридична психологія.

Курси

Вибрані публікації

Написав більше 150 наукових праць, із яких:  7 монографій, 1 підручник, 44 навчальних посібники, 50 наукових статей,  48 тез доповідей  на конференціях та ін., основні з яких:

 1. Відшкодування шкоди за незаконні дії судово-слідчих органів. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали І -ї регіональної наукової конференції .- Львів. 1995. С. 117-121.
 2. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІІ -ї регіональної наукової конференції. – Львів. 1996. С. 230-236.
 3. Когутич І.І. Характеристика різновидів негативних обставин у співвідношенні з класифікацією доказів у кримінальному процесі: монографія /І.І.Когутич. – Львів: Тріада Плюс. 1998. – 76 с.
 4. Негативні обставини та їх використання в практиці розслідування злочинів: монографія /В.К. Лисиченко, І.І.Когутич. – Київ: Дія. 2002. – 182 с.
 5. Когутич І.І. Помилки слідчого. Поняття і класифікація/І.І.Когутич. // Вісник Хмельницького інституту регіонального  управління і права. Науковий часопис. Хмельницький. № 1, 2002 – С.123-128.
 6. Когутич І.І. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів вищих юридичних закладів освіти/І.І.Когутич, Я.О.Береський, А.А.Павлишин та ін.  – Львів: Тріада-Плюс. – 2002. –  280 с.
 7. Когутич І.І. Типові ситуації та обставини пов’язані з дійовим каяттям. /І.І.Когутич //Вісник ЛНУ ім. Івана Франка . Серія юридична. Вип. 37. 2002. – С.596-601.
 8. Когутич І.І. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України. Курс лекцій /І.І.Когутич. – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 350 с.
 9. Когутич І.І. Особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Курс лекцій/І.І.Когутич.  – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 450 с.
 10. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій /І.І.Когутич. – Київ: Атіка, 2007. – 888 с.
 11. Когутич І.І. Сутність та потреба розширення меж використання криміналістичних знань. Монографія/І.І.Когутич. – Львів: Тріада Плюс, 2008. – 380 с.
 12. Когутич І.І. Використання знань та засобів криміналістичної тактики і  методики під час розгляду кримінальних справ у суді. Монографія/І.І.Когутич. – Львів: Тріада Плюс, 2009. – 436 с.
 13. Когутич І.І. Окремі міркування щодо викладу О.С.Александровим “ суперечностей та проблем ” сучасної криміналістики І.І.Когутич // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 353-365. – (Серія юридична; вип. 53).
 14. Когутич І.І. Окремі аспекти феномену “ злочин ” в теорії та практиці професійного захисту І.І.Когутич // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 375-379. – (Серія юридична; вип. 54).
 15. Когутич І.І. Проект КПК України: негласні слідчі (розшукові) дії /І.І.Когутич// Митна справа. – 2011. № 6 (78). – С.305-312.
 16. IvanKohutycz. Wariograf w Polsce i na Ukrainiehistoriastan obecny i perspektywy//Wroclawsko – Lwowskie zeszyty prawnicze № 2. – Wroclaw: Wydawnictwo UniwersytetuWroclawskiego, 2011. – S.105-116; Іван Когутич Поліграф у Польщі та Україні: Історія, сучасний стан і перспективи/ І.І.Когутич // Вроцлавсько – Львівський юридичний збірник. У 2 ч. Ч.2. – Львів: Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 2011. – С.92-116.
 17. Когутич І.І. Особливості використання криміналістичних знань у судовому розгляді цивільних, господарських та адміністративних справ: лекція із спеціального курсу. /І.І.Когутич. – Львів: Видавництво юридичного факультету, 2012. – 152 с.
 18. Когутич І.І. Міжнародне співробітництво прокуратури у кримінальних справах: курс лекцій із спеціального курсу /І.І.Когутич. – Львів: Вид-во юридичного ф – ту, 2012. – 172 с.
 19. Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді: навчальний посібник /І.І.Когутич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 384 с.
 20. Когутич І.І. Суд в Україні. Чи він справедливий? /І.І.Когутич // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 291 – 296. – (Серія юридична; вип. 55).
 21. Коментар КПК України. Науково – практичний коментар /За заг. ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумило М.Є. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с. (Глава 25 (С.637-644); Глава 29 (с.768-801).
 22. Iwan Kogutich. O niektorych problemach i możliwościach kryminalistycznych badań dowodow osobistych /XV Wroclawskienaukowy sympozjum badan pisma, Wroclaw 19-21 września 2012 r.- Wroclaw: Beta-druk, 2012. – 399-415.
 23. Iwan Kogutich. O karno–relewantnim desinformowaniu jako srodku przeciwdziatania dziatalnosci przestepczej// Wroclawsko – Lwowskie zeszyty prawnicze № 3. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2012. – S.239-260.
 24. Когутич І. І. Форми експеримента у кримінальному провадженні / І. І. Когутич //Криминалистика и судебная экспертиза: міжвід. наук.-метод. зб.: присвяч. 100-річчю КНДІСЕ. – К., 2013. – Вип. 58. – ч. 1. – С. 158-168.
 25. Когутич І.І. Судові рішення в кримінальному провадженні України: моногр. /І.І.Когутич. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. – 184 с.
 26. Когутич І.І. Теорія і практика використання в розслідуванні злочинів фікцій: моногр. /І.І.Когутич. – Тернопіль: Підруч. і посіб., 2014. – 394 с.
 27. Когутич І.І. Галузеві правові та теоретико – прикладні аспекти методики підтримання державного обвинувачення в суді: навчальний посібник / І.І. Когутич. – Дрогобич: “ Коло ”, 2015. – 476 с.
 28. Когутич І. І. Дисимуляції – невербальні негативні обставини. Їх сутність та використання в розслідуванні злочинів / І.І. Когутич // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 1. – С. 118–126.
 29. Когутич І. І. Теорія і практика використання в розслідуванні злочинів фікцій: моногр. / І. І. Когутич. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. – 394 с. (21,1 друк. арк.).
 30. Криміналістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський ; за ред. І. І. Когутича. – К. : Ін Юре, 2014. – 454 с. (26,51 друк. арк.; особистий внесок – 3 друк. арк.).
 31. Основи загальної та юридичної психології : навч посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич, В. П. Бойко та ін. ; за ред. В. Т. Нора. – К. : Ін Юре, 2014. – 280 с. (13,76 друк. арк.; особистий внесок – 1,5 друк. арк.)
 32. Криміналістика: програма курсу для студентів юридичного факультету / укладачі: І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2013. – 112 с. (6,61 друк. арк.; особистий внесок – 1,5 друк. арк.).
 33. Когутич І. Поняття і місце методики підтримання державного обвинувачення в суді у системі криміналістики / І. Когутич // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – 2014. – Вип. 59. – С. 334–342. (0,71 друк. арк.);
 34. Когутич І. Окремі аспекти методики прийняття судових рішень у кримінальному провадженні / І. Когутич // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно – методический сборник. Вып. 59. ; отв. ред. И.И. Емельянова. – К. : Министерство юстиции Украины, 2014. – С. 35-46 (0,72 друк. арк.).
 35. Когутич І. Окремі складнощі усучасненого бачення криміналістичної тактики і методики / І. Когутич // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика: зб. наук. пр. у 2 – х т. – Х. Видавнича агенція “ Апостіль ”, 2014. Т.1. – С.330 – 338 (0,58 друк. арк.).
 36. Когутич І. І. Галузеві правові та теоретико-прикладні аспекти методики підтримання державного обвинувачення в суді : навчальний посібник / І. І. Когутич. – Дрогобич : Коло, 2015. – 476 с. (24,2 друк. арк.).
 37. Kohutycz I. Notion and content of informational-supportive records, their place in the system of criminalistic registration / І. Kohutycz // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2014. – № 5. – S. 225–236. (0,9 друк. арк.).
  Когутич І. І. Дисимуляції – невербальні негативні обставини. Їх сутність та використання в розслідуванні злочинів / І. І. Когутич // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 1. – С. 118–126 (0,64 друк. арк.).
 38. Когутич І. І. Окремі питання сутності та форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні / І.І. Когутич // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 2. – С. 148–160 (0,91 друк. арк.).
 39. Когутич І. І. Окремі аспекти методології використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних знань [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2008. – Вип. 20. – С. 219-229. 
 40. Когутич І. І. Окремі аспекти “судової криміналістики” [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Вісник Академії адвокатури України. – 2008. – Число 3. – С. 104-107. 
 41. Когутич І. І. Типові ситуації початкового етапу розслідування вбивств, та обумовлені ними алгоритми дій слідчого [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2013. – Вип. 1. – С. 233-247. 
 42. Когутич І. Тенденції пристосування криміналістичних знань у здійснення судочинства [Електронний ресурс] / І. Когутич // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 336-341.
 43. Когутич І. І. Слідчі помилки, поняття та класифікація [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 1. – С. 123-128. 
 44. Когутич І. І. Особливості та види судового допиту [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 1. – С. 185-189. –
 45. Когутич І. І. Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, зібраних на стадії досудового розслідування [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 2. – С. 141-146.
 46. Когутич І. І. Криміналістичні аспекти усунення протиріч у доказах під час розгляду кримінальної справи у суді [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4. – С. 294-300. 
 47. Когутич І. І. Про окремі складові криміналістичної тактики [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Університетські наукові записки. – 2012. – № 1. – С. 567-572.
 48. Когутич І. І. Форми експерименту у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Криминалистика и судебная экспертиза. – 2013. – Вып. 58(1). – С. 158-168
 49. Когутич І. Поняття і місце методики підтримання державного обвинувачення в суді у системі криміналістики [Електронний ресурс] / І. Когутич // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2014. – Вип. 59. – С. 334-342.
 50. Когутич І. І. Про ситуативну обумовленість дій державного обвинувача у ході розгляду кримінальних справ [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2010. – Вип. 25. – С. 221-228. 
 51. Когутич І. І. Про структуру методики розгляду в суді кримінальних справах про вбивства [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2010. – Вип. 23. – С. 226-232. – 
 52. Когутич І. І. Дисимуляції – невербальні негативні обставини. Їх сутність та використання в розслідуванні злочинів [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 1. – С. 118–126.
 53. Когутич І. І. Про перспективи “комп’ютеризації” та сутність “технології” в криміналістиці [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 255-259. 
 54. Когутич І. І. Про криміналістику, окремі її тенденції та проблеми [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Криміналістика і судова експертиза. – 2016. – Вип. 61. – С. 12-23. 
 55. Когутич І. І. Криміналістика за наслідками впливу окремих новацій КПК України [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2016. – Вип. 1. – С. 265-279.
 56. Когутич І. І. Історія розвитку методології криміналістики [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2016. – Вип. 3. – С. 233-244.
 57. Когутич І. І. Графологічний аналіз у криміналістиці та його перспективи [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Криміналістика і судова експертиза. – 2017. – Вип. 62. – С. 186-195. 
 58. Когутич І. І. Про методологічний аспект перспективи графології як галузі криміналістичного знання [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Криміналістика і судова експертиза. – 2018. – Вип. 63(1). – С. 204-218. 
 59. Когутич І. І. Про актуалізацію філософського аспекту розвитку загальної теорії та методології криміналістики [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Криміналістика і судова експертиза. – 2019. – Вип. 64. – С. 35-48. 
 60. Когутич І. І. Про окремі виклики криміналістиці та шляхи її усталення [Електронний ресурс] / І. І. Когутич // Криміналістика і судова експертиза. – 2020. – Вип. 65. – С. 5-19.

 

2016 рік
Когутич І.І. Довідкові колекції та їх значення в інформаційному забезпеченні розслідування злочинів / І.І. Когутич // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнародного круглого столу (29 травня 2015 р., м. Одеса) / відп. за вип.: В.В. Тищенко, О.П.Ващук; НУ ОЮА; ПРЦ НАПрН України. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 138 – 141 ( 0, 21 друк. арк.)
Когутич І. І. Методологічні проблеми криміналістики: монографія. У 2 ч. Ч. 1: Окремі проблеми методології криміналістики / І. І. Когутич. – Тернопіль – Львів: Підручники і посібники, 2015. – 372 с. (22,91 друк. арк.)
Когутич І. І., Бабунич В. М. Теорія і практика перехресного допиту в суді: процесуальні і криміналістичні аспекти: монографія / І. І. Когутич, В. М. Бабунич. Львів – Тернопіль: Підручники і посібники, – 2015. – 160 с. (9,1 : 2 = 4.55 друк. арк.)
Когутич І.І. Новації криміналістики під впливом КПК України /І.І.Когутич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: мат-ли ХХІІ звітної науково – практичної конференції (4 – 5 лютого 2016 р.): у 2-х ч. Ч.2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 207-213 (0,31 друк. арк.)
Когутич І.І. Практикум із спеціального курсу “ Методологічні проблеми криміналістики ” / І.І. Когутич. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 58 с. (3,51 друк. арк.)
Когутич І.І. Програма навчальної дисципліни “ Методологічні проблеми криміналістики ” / І.І. Когутич. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 11 с. (0,42 друк. арк.)
Когутич І.І. Криміналістика за наслідками впливу окремих новацій КПК України / І.І. Когутич //Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2016. – № 1. – С. 264 – 279 (0,87 друк. арк.).
Когутич И.И. Отдельные проблемные вопросы отечественной криминалистики / И. И. Когутич // Криминалистика и судебная экспертиза: міжвід. наук.-метод. зб. /Мінюст України, КНДІСЕ; редкол.: А.В. Янчук, О.М. Олійник, О.Р. Рувін та ін. – К., 2015. – Вип. 60. – С. 86-93. (0,89 друк. арк.)
Когутич І. І. Про перспективи “комп’ютеризації” та сутність “технології” в криміналістиці/І. І. Когутич // Часопис Київського університету права, 2015, № 4.- С.255-258. (0,73 друк. арк.)
Когутич І.І. Окремі аспекти поняття та змісту підготовки (організації роботи) прокурора до підтримання державного обвинувачення / І.І. Когутич // Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (19 травня 2016 р.). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. – 139 – 142 ( 0,28 друк. арк.)
Когутич І.І. Про критерії науковості криміналістичних знань як окремих вчень (теорій) / І.І. Когутич // Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. – практ. конф. (Луцьк, 24-25 черв. 2016 р./ уклад. Л.М. Джурак, – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 352 с. – С.274 – 277 (0,34 друк. арк.)

2017 рік
Когутич І.І. Історія розвитку методології криміналістика / І.І. Когутич //Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2016. – № 3. – С. 233 – 244 (0,8 друк. арк.).
Когутич І.І. Проблема демаркації наукових досліджень у криміналістиці // І.І. Когутич / Криміналістичні та кримінально – процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 25 листопада 2016 р. / відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад..». – Одеса: Юридична література, 2016. – С.75-81 (0,37 друк. арк.)
Когутич І.І. Проблеми методології криміналістики та інших її складових частин: навчальний посібник / І.І. Когутич. – Тернопіль – Львів: Підручники і посібники – 2016. – 220 с. (11,21 друк. арк.)
Когутич І.І. Лешкович Т.А. Поліграф у кримінальному провадженні України: сучасний стан та перспективи. Монографія / І.І. Когутич, Т.А. Лешкович. – Тернопіль, Підручники і посібники – 2016. – 234 с. (10,8 друк. арк.)
Когутич І.І. Місце криміналістичної методології в системі криміналістики, її тенденції / І.І. Когутич // Теоретико – прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції: збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 15 квітня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – С. 86-92 ( 0,39 друк. арк.)
Когутич І.І. Про поняття криміналістичної методології / І.І. Когутич // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: Збірник матеріалів п’ятої Всеукраїнської науково – практичної конференції, (Івано – Франківськ, 15 квітня 2016 року). – Івано – Франківськ: Голіней О.М., 2016. – С.167-171 (0.24 друк. арк.)
Когутич І.І. Психологія письма: «за» і «проти» у криміналістиці /І.І.Когутич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: мат-ли ХХІІІ звітної науково – практичної конференції (7 – 8 лютого 2017 р.): у 2-х ч. Ч.2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 216-219 (0,28 друк. арк.)
Когутич І.І. Про «науковість» окремих криміналістичних вчень (теорій / І.І. Когутич //Напрями реформування кримінального провадження в Україні: процесуальні та криміналістичні аспекти. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 травня 2016 р.). [редкол.6 Ю.Л. Бошицький та ін.]. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. – С.7-16 (0,71 друк. арк.)
Когутич І.І. Практикум із спеціального курсу (Методика розслідування окремих видів злочинів) / І.І. Когутич. – Львів: юридичний факультет ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 48 с. (2,6 друк. арк.)
Когутич І.І. Сутність і структура окремих складників методики судового розгляду кримінальних справ /І.І. Когутич // Наукові праці національного університету ОЮА. Том ХІХ. – Одеса, Юридична література, 2017. – С. 190 – 205 (1.26 друк. арк.)
Когутич І.І. Про криміналістику, окремі її тенденції та проблеми / І.І. Когутич // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.- метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (відповід. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 61. – С.12 – 23 (1 друк. арк.)

2018 рік
Когутич І.І. Психолого – почеркознавчий (графологічний) аналіз і його перспективи // І.І. Когутич / Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали V Міжнародного круглого столу (26 трав. 2017 р., м. Одеса) / відп. за вип.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, А.О. Панасюк; НУ ОЮА; ПРЦ НАПрН України – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 62-70 (0, 45 друк. арк.)
Когутич І.І. Тактика у криміналістиці та її назва, як одна з предметно-методологічних суперечностей // І.І. Когутич / З нагоди 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського: Зб. матер. круглого столу, м. Харків, 30 жовтня 2017 р. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2017. – С. 101-104 (0,23 друк. арк.)
Когутич І.І. Про окремі методологічні паралелі між криміналістичним почеркознавством і графологією /І.І. Когутич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІV звітної науково – практичної конференції (7–8) лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 267 с. – С. 215 – 219 (0.31 друк. арк.)
Когутич І.І. Тактика у Криміналістиці та окремі її предметно – методологічні суперечності [Частина І] / І.І. Когутич //Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2018. – № 1. – С. 153 – 164 (0,6 друк. арк.).
Когутич І.І. Графологічний аналіз у криміналістиці та його перспективи / І.І. Когутич // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.- метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (відповід. ред.) та ін. – К., 2017. – Вип. 62. – С.186 – 195 (0.71 друк. арк.)
Когутич І.І. Графологія як галузь криміналістичного знання / І.І. Когутич // Кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство у контексті судової реформи в Україні: матеріали науково – практичного семінару (м. Львів, ЛДУВС, 15 червня 2018 р.). – Львів: ЛДУВС, 2018. – С.110 – 113 (0.23 друк. арк.)
Когутич І.І. Тактика у Криміналістиці та окремі її предметно – методологічні суперечності [Частина ІІ] / І.І. Когутич //Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2018. – № 2. – С. 192 – 205 (0,7 друк. арк.).
Когутич І.І. Графологічний аналіз у криміналістиці та його перспективи / І.І. Когутич // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.- метод. зб., присвячений 105-річчю заснуванню судової експертизи в Україні / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. – К. Видавництво Ліра – К, 2018. – Вип. 63. Ч.1. – С.204-218 (0.91 друк. арк.)
Когутич І.І. Методологічний аспект поняття «інформація» у кримінальному провадженні / І.І. Когутич // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали VI Міжнародного круглого столу (24 трав. 2018 р., м. Одеса) / відп. за вип.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, Д.В. Ніконович; НУ «ОЮА». – Одеса: Юридична література, 2018. – С.50-57 (0,46 друк. арк.)
Когутич І.І. Почеркознавча діагностика – підґрунтя судової графології: початок формування окремої криміналістичної теорії /І.І.Когутич //Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика: матеріали 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Т.2. – Одеса: «Гельветика», 2018. – С. 238-260 (1,5 друк. арк.)

2019
Когутич І.І. Тактика у Криміналістиці та окремі її предметно – методологічні суперечності [Частина ІІІ] / І.І. Когутич //Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2018. – № 3. – С. 229 – 244 (0,8 друк. арк.).
Когутич І.І. Про посилення філософської складової розвитку загальної теорії та методології криміналістики /І.І. Когутич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково – практичної конференції (7–8) лютого 2019 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С. 187 – 190 (0.26 друк. арк.)
Когутич І.І. Графологія: загальнонаукові та криміналістичні погляди на її становлення і застосування: монографія у 3 т. Т.1: Загальне поняття графології та історичні аспекти її становлення як галузі наукового знання / І.І. Когутич. – Львів: ФО – П Шпак В.Б., 2019. – 352 с. (23,15 друк. арк.)
Судовий допит: процесуальне і криміналістичне дослідження. Монографія / І.І. Когутич, Н.М. Максимишин. – Львів: Видавництво ТзОВ «Колір ПРО», 2019. – 240 с. (11,58 : 2 = 5,8 друк. арк.)
Когутич І.І. Про актуалізацію філософського аспекта розвитку загальної теорії та методології криміналістики / І.І. Когутич // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.- метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (відповід. ред.) та ін. – К., 2019. – Вип. 64. – С.35 – 48 (0.8 друк. арк.)
Когутич І.І. Характеристика окремих аспектів міжнародного співробітництва під час кримінального провадження /І.І. Когутич // Проблеми реформування кримінальної юстиції України: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково – практичної конференції, 23 – 24 травня 2019 р. Чернівці, 2019. – С. 105 – 112 (0.6 друк. арк.)
Когутич І.І. Про криміналістику та її місце в правничому освітньому процесі //Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів ХVІ Міжнар. наук. – практ. конф. (Луцьк, 14-15 черв. 2019). – Луцьк: Вежа-Друк, 2019 – С.246-249 (0,32 друк. арк.)

2020
Когутич І.І. Окремі інформаційно-організаційні аспекти міжнародного співробітництва під час кримінального провадження у формі проведення обшуків приміщень та тимчасового доступу до речей і документів// І.І. Когутич //Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VІI Міжнародного круглого столу (31 травня 2019 р.). – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 48-56 (0,632 друк. арк.)
Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у протидії злочинності): підручник /В.А. Гринчак, І.В. Земан, І.І. Когутич, О.К. Марін. – Харків: Право, 2019. – 440 с. (С. 5-16; 157-221; 236-289; 294-344;344-419 = 178) (10,545 друк. арк. із 19,5 друк. арк.)
Когутич І.І.Знання криміналістики у підготовці здобувачів правничої освіти/ Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики ЛНУ ім. Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів)/ орг.. ком. В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. Когутич [ та ін.]. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. С.305-315 (0,6 друк. арк.)
Когутич І.І. Проблемні аспекти навідних запитань у кримінальному провадженні /Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2- ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. С. 186-190 (0,34 друк. арк.)
Когутич І.І. Навідні запитання у кримінальному провадженні: окремі аспекти концепту /Часопис Київського університету права. 2019. №4. С.296-302 (0,83 друк. арк.)
Когутич І.І. Окремі правові та криміналістичні аспекти застосування поліграфа у сфері трудових відносин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи» (до 95 – річчя Цигилика Теодора Івановича) 6 грудня 2019 року). Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. С. 12-23 (0,63 друк. арк.)
Когутич І.І. Практикум із спеціального курсу (Методика розслідування злочинів). Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. 80 с. (4,6 друк. арк.)
Когутич І.І. Методика розслідування злочинів. У 2 Ч. Ч.І: тексти лекцій. Ч.ІІ: практикум. Львів: юридичний факультет ЛНУ імені І.Франка, 2020 541 с. (28,5 друк. арк.)
Когутич І. І. Про сутність комунікації як засобу застосування навідних запитань у кримінальному провадженні// Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали: матеріали VІIІ Міжнародного круглого столу (5 червня 2020 р.). Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.66-77 (0,6 друк. арк.)
Когутич І.І. Про окремі виклики криміналістиці та шляхи її усталення // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.- метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: Д.В. Журавльов (голов. ред.) та ін. – К., 2020. – Вип. 65. – С.5 – 19 (1.2 друк. арк.)

2021
Когутич І.І. Окремі тактичні складові діяльності прокурора з укладення угоди про визнання винуватості обвинуваченим // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 188 – 192 (0,312 друк. арк.)
Когутич І.І., Конюшин Ю.І. Програма курсу «Міжнародне публічне право». Львів: Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. 39 с. (2.32 друк. арк.)
Когутич І.І., Конюшин Ю.І. Практикум із курсу «Міжнародне публічне право». Львів: Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. 115 с. (6.23 друк. арк.)
Міжнародне публічне право: тексти лекцій// укладачі: Когутич І.І,, Конюшин Ю.І. Львів: Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. 472 с. (34.7 друк. арк.)
Когутич І.І. Тактичні складові дій прокурора з укладення угоди про визнання винуватості обвинуваченим // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.- метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: Д.В. Журавльов (голов. ред.) та ін. – Київ: Видавництво Ліра – К, 2021. – Вип. 66. – С.190 – 200 (0,8 друк. арк.)
Когутич І. І. Отримання зразків для експертизи // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. Т. 19. Харків. 2020. С. 417–418 (0,2 друк. арк.).
Когутич І. І. Протокол // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. Т. 19. Харків. 2020. С. 497–499 (0,2 друк. арк.).

Біографія

Професор, доктор юридичних наук.

Р.н. – 26.І.1961 – кандидат  юридичних наук (Негативні обставини та їх використання в практиці розслідування злочинів, 2000), доц. (2001), доктор юридичних наук (Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді, 2010), професор ( 2012).

Закінчив юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка  (1987). 1987 – 93 слідчий, слідчий – криміналіст, старший слідчий, старший помічник прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону; 1993-99 асистент кафедри кримінального права і процесу, 1999 – 2001 асистент, з 2001 доцент, з 2012 професор кафедри крим процесу і криміналістики Львівського університету імені Івана Франка.

З 2012 р. –  член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових наук та 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно – розшукова діяльність.

 

Під науковим керівництвом захищено сім дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!