Юридична психологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813Array
813доцент Мазур М. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826
доцент Мазур М. Р.

Опис курсу

Метою даної навчальної дисципліни є формування у студентів цілісних знань про предмет та структуру юридичної психології, її зміст, психологічних особливостей поведінки людини у сфері відносин, які регулюються правом, а також розвиток у студентів психологічної компетенції, необхідної для реалізації їх професійної діяльності. Юридична психологія є прикладною наукою. Її «батьківськими» дисциплінами в рівній мірі є психологія і юриспруденція. В галузі суспільних відносин, які регулюються нормами права, психічна діяльність людей має своєрідні риси, психічні закономірності виступають тут в особливих проявах і сполученнях, котрі невластиві іншим умовам людського життя. Тому, лише тоді, коли студент синтезує правові знання зі знаннями психології людської поведінки, він може стати компетентним спеціалістом. Отже, юридична психологія – це наука, яка вивчає закономірності та механізми психічної діяльності людей у сфері відносин, що регулюються правом.

Рекомендована література

 

 1. Аршава І.Ф. Юридична психологія [Текст] : підручник / І. Ф. Аршава [и др.]; Дніпропетровський національний ун-т. – Д. : РВВ ДНУ : Видавництво ДНУ, 2008. – 180 c.
 2. Бедь В.В. Юридична психологія [Текст] : навч.посіб. для студ. вищ. закладів освіти / В. В. Бедь. – К. : Каравел : Новий світ-2000 ; Л. : Магнолія плюс 2003. – 376 с.
 3. Давидюк Н.М. Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Давидюк ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. Кафедра психології. – Чернівці : Рута, 2006. – 100 с.
 4. Коновалова В.О. Юридична психологія [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2005. – 424 с.
 5. Коновалова В.О. Юридична психологія [Текст] : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. – 2-е вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2008. – 240 с.
 6. Медведєв В.С. Кримінальна психологія : підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / В.С. Медведєв. К. : Атіка, 2004. – 368 с.
 7. Озерський І.В. Юридична психологія (особливості відбору та підготовки фахівців-правоохоронців) [Текст] : наук.-практ. посіб. / Озерський І. В. ; Полтав. ін-т економіки і права. – Київ : Талком, 2014. – 181 с.
 8. Орбан-Лембрик Л.Е. Юридична психологія [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Кощинець. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 448 с.
 9. Основи загальної та юридичної психології [Текст] : навч. посіб. / [Н. Р. Бобечко, В.П. Бойко, І.В. Жолнович ін.] ; за ред. д-ра юрид наук, проф., акад. НАПрН України В. Т. Нора ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2014. – 279 с.
 10. Психологія слідчої діяльності: навчальний посібник / В.Г. Андросюк, О.М. Корнєв, О.І. Кудерміна та ін.: за заг. ред. Л.І. Казміренко. – К.: Правова єдність, 2009. – 200 с.
 11. Сабуров А.С. Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. юрид. вузів та ф-тів / А. С. Сабуров ; відп. ред. Н. І. Коваленко. – К. : ТП Пресс, 2003. – 207 с.
 12. Чебоненко С. О. Пенітенціарна психологія : навчальний посібник. / С. О. Чебоненко, О. С. Третяк. – Чернігів, 2011. – 219 с.
 13. Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності [Текст] : навч. посібник / В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2006. – 160 с.
 14. Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [О. Є. Самойлов та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 431 с.
 15. Юридична психологія [Текст] : підручник / Д. О. Александров [та ін.] ; заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєв. – К. : КНТ, 2007. – 359 с.
 16. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями [Текст] : навч. посіб. / Д. О. Александров [та ін.] ; заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Вид. 3-є, доопрац. та доп. – К. : КНТ, 2008. – 152 c.
 17. Юридична психологія. Словник [Текст] : навч. посібник / Д. О. Александров [та ін.] ; заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєв ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-ге, уточнене та доп. – К. : КНТ, 2008. – 224 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Юридична психологія

Завантажити силабус