Бобечко Назар Ростиславович

Посада: завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: nazar.bobechko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Кримінальний процес, зокрема правове регулювання, теорія та практика оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному судочинстві, примус у кримінальному провадженні; юридична психологія.

Здійснює керівництво роботою наукового гуртка з кримінального процесу.

Курси

Публікації

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Кримінальний процес України: Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, В.П. Бойко та ін. / За ред. В.Т. Нора. К.: Ін Юре, 2008. 232 с.
 2. Кримінальний процес України:Тестові завдання: навч. посіб. / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. Нора В.Т.  К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 376 с.
 3. Нор В.Т., Анікіна Н.П., Бобечко Н.Р. Судові та правоохоронні органи України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: Ін Юре, 2010. 240 с.
 4. Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України: наук.-практ. посібник. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 144 с.
 5. Основи загальної та юридичної психології: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н.Р. Бобечко, І.І. Когутич, В.П. Бойко та ін.; за ред. В.Т. Нора. – К.: Ін Юре, 2014. 280 с.
 6. Бобечко Н.Р. Доказування у стадіях апеляційного та касаційного провадження за КПК України: навч. посіб. Тернопіль: Підручники та посібники, 2014. 134 с.
 7. Бобечко Н.Р. Підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку у кримінальному провадженні: монографія. К.: Алерта, 2015. 234 с.
 8. Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 686 с.
 9. Бобечко Н.Р., Жолнович І.В., Мазур М.Р. Юридична психологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (видання друге, доповнене і перероблене). Львів: Колір Про, 2018. 120 с.
 10. Кримінальний процес України: Академічний курс: у 3 т.. Т. 1: Загальна частина / за ред. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора, д-ра юрид. наук, проф. Н.Р. Бобечка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 912 с.

 

Статті

 1. Бобечко Н.Р. До питання про характерні риси стадії перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. 2002. Випуск VIII. С. 202-205.
 2. Бобечко Н.Р. Про дію окремих принципів кримінального судочинства при перегляді судових рішень у порядку виняткового провадження. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. 2003. Випуск ХІ.  С. 200-206.
 3. Бойко В., Бобечко Н. Щодо деяких положень нового кримінально-процесуального законодавства України. Право України. 2003. № 1. С. 99-102.
 4. Бобечко Н. Заборона «повороту на гірше» при перегляді судових рішень у порядку виключного провадження. Право України. 2003. № 12. С. 97-100.
 5. Бобечко Н.Р. Зловживання посадових осіб, які ведуть кримінальний процес як одна з підстав для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2003. Випуск 38. С. 538-545.
 6. Бобечко Н.Р. Неправильне застосування кримінального закону як одна з підстав для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. 2004. № 1. С. 91-104.
 7. Бобечко Н.Р. Порушення провадження у кримінальній справі за нововиявленими обставинами. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2004. Випуск 39. С. 519-529.
 8. Бобечко Н.Р. Нові (додаткові) матеріали під час провадження у вищестоящих судах. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2005. Випуск 41.         С. 375-385.
 9. Бобечко Н. Межі та обсяг перевірки кримінальної справи касаційним судом. Право України. 2006. № 4. С. 82-85.
 10. Бобечко Н.Р. Процесуальний статус захисника в апеляційному провадженні. Адвокат. 2006. № 5. С. 10-13.
 11. Бобечко Н.Р. Вказівки касаційного суду як засіб усунення виявлених недоліків кримінально-процесуальної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2006. № 6. С. 140-143.
 12. Бобечко Н.Р. Попередній розгляд кримінальної справи судом апеляційної інстанції. Вісник Верховного Суду України. 2007. № 2. С. 38-42.
 13. Бобечко Н.Р. Особливості касаційного оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2008. № 2. С. 72-82.
 14. Бобечко Н.Р. Проблеми участі сторін в апеляційному та касаційному розгляді кримінальної справи. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2010. Випуск 50. С. 328-339.
 15. Бобечко Н.Р. Недопустимість погіршення становища підсудного в апеляційному провадженні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011. Випуск 53. С. 311-342.
 16. Бобечко Н. Проведення судового слідства в апеляційному суді: суддівський угляд чи процесуальна необхідність? Право України. 2011. № 6. С. 198-204.
 17. Бобечко Н.Р. Неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність у системі підстав для перегляду судових рішень. Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12bnrpsr.pdf
 18. Бобечко Н.Р. Провадження з перевірки судових рішень у проекті КПК України: здобутки і прорахунки. Альманах права. 2012. Випуск 3. С. 331-335.
 19. Бобечко Н.Р. Перевірка правильності встановлення обставин кримінального провадження як умова ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Судова апеляція. 2013. № 2. С. 60-66.
 20. Бобечко Н.Р. Збирання та дослідження доказів у стадії апеляційного провадження згідно КПК України. Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaaupdf
 21. Бобечко Н.Р. Оцінка доказів судом апеляційної інстанції у кримінальному провадженні. Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaaupdf
 22. Бобечко Н.Р. Доказування у стадії касаційного провадження згідно КПК України. Митна справа. 2013. № 6. С. 108-120.
 23. Бобечко Н.Р. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого як підстава для зміни або скасування судових рішень. Митна справа. 2014. № 2, частина 2, книга 1. С. 125-139.
 24. Бобечко Н.Р. Вихідні положення кримінальної процесуальної кваліфікації. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2014. № 3. С. 97-105.
 25. Бобечко Н.Р. Неповнота судового розгляду як підстава для перевірки судових рішень в апеляційному порядку. Право і суспільство. 2014. № 6-2. С. 142-157.
 26. Бобечко Н.Р. Нововиявлені обставини у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, система. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. № 6-2. Т. 4. С. 55-61.
 27. Бобечко Н.Р. Суть, завдання, значення та процесуальні особливості провадження за нововиявленими обставинами за КПК України. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 193-197.
 28. Бобечко Н.Р. Істотне порушення кримінального процесуального закону як підстава для перевірки судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Випуск 32. Т.3. С. 108-114.
 29. Бобечко Н.Р. Бобечко Н. Суть і значення апеляційних та касаційних підстав у кримінальному провадженні. Право України. 2015. № 5. С. 179-185.
 30. Бобечко Н.Р. Безумовні істотні порушення кримінального процесуального закону. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «юриспруденція». 2015. Випуск 14. Т.2. С. 104-109.
 31. Бобечко Н.Р. Бобечко Н.Р. Скасування вироку чи ухвали та призначення нового розгляду в суді першої інстанції. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 4.         С. 376–
 32. Бобечко Н.Р. Напрями вдосконалення правової регламентації повноважень суду апеляційної та касаційної інстанції в кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2015. Випуск 17. Т.2. С. 106–
 33. Бобечко Н.Р. Подготовка уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции. Legea si Viata. 2015. № 9. С. 45-49.
 34. Бобечко Н.Р. Зміна вироку чи ухвали судом апеляційної та касаційної інстанції. Журнал східноєвропейського права. 2015. № 20. С. 20-32.
 35. Бобечко Н.Р. Скасування судового рішення й ухвалення нового рішення судом апеляційної інстанції у кримінальному провадженні. Jurnalul juridic naţional: Teorie şi Practică. 2015. № 5-2. С. 82-
 36. Бобечко Н.Р. Скасування вироку чи ухвали і закриття кримінального провадження судом апеляційної та касаційної інстанції. Публічне право. 2015. № 4. С. 138-
 37. Бобечко Н.Р. Структура та зміст рішень суду апеляційної та касаційної інстанції у кримінальному провадженні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Випуск 6. Т.3. С. 83-
 38. Нор В.Т., Бобечко Н.Р. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 2015. Випуск 61. С. 452-472.
 39. Бобечко Н.Р. Суть, значення та класифікація рішень суду апеляційної та касаційної інстанцій у кримінальному провадженні. Право і суспільство. 2016. № 1, частина 2. С. 145-
 40. Бобечко Н.Р. Реформування проваджень з формально-юридичної перевірки судових рішень у кримінальному процесі України. Молодий вчений. 2016. № 3. С. 455-460.
 41. Бобечко Н.Р. Суть, мета, завдання та функції інституту оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному провадженні. Публічне право. 2016. № 2. С. 152-157.
 42. Бобечко Н.Р. Справедливість як цінність кримінального провадження. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2017. № 1 URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17bnrtkp.pdf
 43. Нор В., Бобечко Н. Кримінально-процесуальне право України: надбання, загрози, очікування. Право України. 2017. № 5. С. 112-121.
 44. Бобечко Н.Р. Поняття, ознаки, значення та класифікація правових позицій Верховного Суду у кримінальному провадженні. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 2. С. 168-173.
 45. Бобечко Н.Р. Мета кримінального провадження. Юридичний вісник. 2017. № 2. С. 126-135.
 46. Бобечко Н. Заходи забезпечення кримінального провадження: процесуальна природа, зміст та обсяг. Право України. 2017. № 12. С. 27-38;
 47. Бобечко Н.Р. Новели кримінально-процесуального законодавства України в контексті забезпечення єдності судової практики. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2018. № 1. URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n1/18bnrysp-1.pdf; https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n1/18bnrysp-2.pdf;
 48. Нор В., Бобечко Н. Порядок провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України: проблеми правового регулювання і правозастосування. Право України. 2018. № 12. С. 150-172.
 49. Бобечко Н.Р. Сеник Т.Б. Суть відкладення судового розгляду та його розмежування із суміжними поняттями. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Випуск 53. Т. 2. С. 101-104.
 50. Нор В., Бобечко Н. Мотивованість судових рішень з передачі кримінального провадження на розгляд Об’єднаної та Великої Палат Верховного Суду та за наслідками касаційного розгляду. Право України. 2019. № 9. С. 117-133.
 51. Бобечко Н.Р. Правові позиції об’єднаної палати Касаційного кримінального суду та Великої палати Верховного Суду у сфері кримінального провадження / Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів) / орг. ком. В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. Когутич [та ін.]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 33-44.
 52. Бобечко Н.Р. Відмова від обвинувачення / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2020. С. 117-120.
 53. Бобечко Н.Р. Змагальність сторін / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2020. С. 342-344.
 54. Бобечко Н.Р. Зупинення кримінального провадження / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2020. С. 352-354.
 55. Бобечко Н.Р. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2020. С. 363-365.
 56. Бобечко Н.Р. Касаційне провадження / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2020. С. 369-370.
 57. Бобечко Н.Р. Нововиявлені та виключні обставини / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2020. С. 519-520.
 58. Бобечко Н.Р. Нор Василь Тимофійович / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2020. С. 520-522.
 59. Нор В.Т., Бобечко Н.Р. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України / Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine: Collective monograph. Frankfurt (Oder): Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. С. 308-324.
 60. Nazar Bobechko, Alona Voinarovych. Mistakes in Establishment of the Actual Circumstances of a Case as Grounds of an Appeal in Criminal Procedure of Ukraine. Krakowskie Studia Małopolskie. 2020. № 3 (27). С. 61-77.
 61. Nazar Bobechko, Alona Voinarovych and Volodymyr Fihurskyi. Referring a case to the highest division of the Supreme Court in the criminal procedure legislation of Ukraine and European countries. Access to Justice in Eastern Europe. 2021. № 1 (9). С. 143-165 (періодичне видання, що індексується у наукометричних базах Web of Science та Scopus).
 62. Nazar Bobechko, Alona Voinarovych and Volodymyr Fihurskyi. Newly discovered and exceptional circumstances in criminal procedure of some European states. Access to Justice in Eastern Europe. 2021. № 2 (10). С. 44-66 (періодичне видання, що індексується у наукометричних базах Web of Science та Scopus).

 

Тези доповідей

 1. Бобечко Н. Діяльність судді Верховного Суду України щодо розгляду та перевірки клопотань про перегляд судових рішень у порядку виняткового провадження / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2005 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. С. 382-383.
 2. Бобечко Н. Процесуальний статус прокурора в апеляційному провадженні / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. С. 399-401.
 3. Бобечко Н. Концептуальні питання апеляційного та касаційного провадження за чинним КПК України: необхідність нового підходу / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007.С. 511-514.
 4. Бобечко Н. Особливості проведення судового слідства судом апеляційної інстанції / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. С. 307-309.
 5. Бобечко Н. Система перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві України та засади, на яких вона ґрунтується / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. С. 342-346.
 6. Бобечко Н. Рішення апеляційної інстанції за результатами розгляду кримінальної справи: законодавча регламентація та шляхи її вдосконалення / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. С. 357-359.
 7. Бобечко Н. Суть, завдання, значення та характерні риси апеляційного провадження у кримінальному судочинстві України / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. С. 329-331.
 8. Бобечко Н. Судові помилки та фактори, що їх зумовлюють / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. С. 374-376.
 9. Бобечко Н.Р. Регламентація початку і закінчення апеляційного та касаційного провадження у КПК України / Теоретичні та практичні проблеми адаптації національного законодавства України до світових стандартів правового регулювання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Грудень 2012 р. Донецьк: Донецький університет економіки та права, 2012. С. 35-37.
 10. Бобечко Н. Моделі регламентації та класифікація апеляційних і касаційних підстав у кримінальному судочинстві / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 7-8 лютого 2013 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. С. 297-299.
 11. Бобечко Н.Р. Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції: чи відповідає назва глав 31 та 32 КПК України їхньому змісту? / Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон.  ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Фенікс, 2013. С. 429-431.
 12. Бобечко Н.Р. Особливості кримінального процесуального доказування у стадіях апеляційного та касаційного провадження / Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відп. за випуск Ю.П. Аленін. Одеса: Юридична література, 2013. С. 401-407.
 13. Бобечко Н.Р. Відмова від апеляційної скарги згідно КПК України / Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 14-15 березня 2014 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. С. 110-112.
 14. Бобечко Н.Р. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення та відмова у відкритті апеляційного провадження згідно КПК України / Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы: междунар. науч.-практ. конф. (г. Кишинев, Молдова, 28-29 марта 2014 г.) / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. Кишинев: Iulian, 2014. С. 301-303.
 15. Бобечко Н.Р. Реалізація права на апеляційне оскарження окремими учасниками кримінального провадження / Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства: Матеріали науково-практичної конференції (м. Херсон, 11-12 квітня 2014 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика». С. 223-227.
 16. Бобечко Н.Р. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку згідно КПК України / Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 9-10 травня 2014 р.). Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2014. С. 112-114.
 17. Бобечко Н.Р. Особливості об’єкта касаційного оскарження у кримінальному провадженні / Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: міжнародна науково-практична конференція у 2 частинах. Частина ІІ (м. Київ, 16-17 травня 2014 р.). К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. С. 66-69.
 18. Бобечко Н.Р. Напрями удосконалення механізму захисту прав особи у стадії касаційного провадження згідно з КПК України / Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva: medzinárodná vedecká konferencia (Bratislava, 19-20 septembra 2014). Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2014. С. 55-58.
 19. Бобечко Н.Р. Кримінальні процесуальні підстави для зміни або скасування судових рішень: проблеми розмежування / Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов: междуна-родная научно-практи-ческая конференция (г. Кишинев, 7-8 ноября 2014 р.). Кишинев: Ин-т юрид. и полит. наук Акад. наук Респ. Молдова [и др.], 2014. С.169-171.
 20. Бобечко Н.Р. Нові докази та нововиявлені обставини: проблеми розмежування / Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у ХХІ ст.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 30-31 січня 2015 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2015. С. 164-165.
 21. Бобечко Н. Скасування апеляційним судом рішення і призначення нового розгляду в суді першої інстанції: недоліки законодавчої регламентації та правозастосовні помилки / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції. Частина 2               (м. Львів, 12-13 лютого 2015 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. С.186-189.
 22. Бобечко Н.Р. Суть, завдання, значення та характерні риси касаційного провадження у кримінальному судочинстві України / Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.). Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. С.172-175.
 23. Бобечко Н.Р. Зупинення виконання судового рішення у кримінальному провадженні / Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–22 серпня 2015 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. С. 88-
 24. Бобечко Н. Рішення суду апеляційної інстанції за наслідками перевірки вироку, яким затверджена угода про примирення або про визнання винуватості / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 2. (м. Львів, 4–5 лютого 2016 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. С. 174-
 25. Бобечко Н.Р. Суть та класифікація рішень судів апеляційної та касаційної інстанції за наслідками апеляційного та касаційного розгляду / Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», (м. Київ, 25 лютого 2016 р.). Тези наукових доповідей. К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. С. 136-
 26. Бобечко Н.Р. Порядок складання та проголошення рішень суду апеляційної та касаційної інстанції у кримінальному провадженні / Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 26–27 лютого 2016 р.). Одеса: міжнародний гуманітарний університет, 2016. С. 32–
 27. Бобечко Н.Р. Шляхи удосконалення порядку касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні / Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 20–21 травня 2016 р.). Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет, 2016. С. 128–
 28. Бобечко Н. Звичайні (ординарні) способи оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному процесі держав Європейського Союзу та України / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХІІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 2 (м. Львів, 7-8 лютого 2017 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. С. 193-195.
 29. Бобечко Н.Р. Застосування до судді запобіжних заходів, пов’язаних із обмеженням його свободи /Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 3 березня 2017 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2017. С. 482-485.
 30. Бобечко Н.Р. Правові позиції Верховного Суду (України) у конкретних кримінальних провадженнях як елемент механізму кримінального процесуального регулювання / Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Юрія Павловича Аленіна (м. Одеса, 21 березня 2017 року). Одеса: Юрид. літ., 2017.             С. 237-240.
 31. Бобечко Н. Поняття, ознаки та класифікація кримінально-процесуальних проваджень / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХІV звітної науково-практичної конференції. Частина 2 (м. Львів, 7-8 лютого 2018 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 192-196.
 32. Бобечко Н. Проблеми відкриття матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та допустимості доказів, одержаних у результаті їх проведення / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХV звітної науково-практичної конференції. Частина 2 (м. Львів, 7-8 лютого 2019 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 171-176.
 33. Бобечко Н. Апеляційне оскарження ухвал слідчих суддів про роз’яснення судового рішення або про відмову в цьому / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХVІ звітної науково-практичної конференції. Частина 2. 7-8 лютого 2020 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 176-179.
 34. Бобечко Н. Потерпілий як потенційний суб’єкт права звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів/ Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХVІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 2. 5-6 лютого 2021 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 172-174.

Біографія

Бобечко Назар Ростиславович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики.

Народився 1979 р. у м. Львові. З 1996 по 2001 рр. студент юридичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою. У  2001-2004 рр.  працював юрисконсультом на ПП «Транс-Лебідь». Впродовж 2001-2004 рр.  аспірант кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.09) на тему: «Перегляд судових рішень у порядку виняткового провадження».  2011 р. присвоєно вчене звання доцента.

2008 р. одержав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Упродовж 2013 р. читав лекції у Національній школі суддів України.

2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.09) на тему: «Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України». У 2021 р. присвоєно вчене звання професора.

Протягом листопада 2018 – жовтня 2019 р. брав участь як експерт у грантовому проекті «Аналіз прецедентної практики Верховного Суду», який було здійснено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

19-20 квітня 2019 р. підвищив кваліфікацію в Міністерстві освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою Основи тестології та розробки тестових завдань». Загальний обсяг програми 0,5 кредитів ЄКТС (15 годин).

У період з 1 березня по 31 травня 2020 р. пройшов стажування в Академії управління та адміністрації в Ополю (Польща) обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

Член Науково-консультативної ради Верховного Суду та Державного бюро розслідувань.

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член редколегії фахового видання «Вісник Львівського університету. Серія юридична».

Член Координаційного бюро НАПрН України з проблем кримінального процесу.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!