Бобечко Назар Ростиславович

Посада: професор кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nazar.bobechko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

кримінальний процес, зокрема правове регулювання, теорія та практика оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному судочинстві, юридична психологія, судове адміністрування.

Курси

Публікації

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Кримінальний процес України: Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, В.П. Бойко та ін. / За ред. В.Т. Нора. – К.: Ін Юре, 2008. – 232 с. (у співавтор.);
 2. Кримінальний процес України:Тестові завдання: навч. посіб. / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. Нора В.Т. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури,                 – 376 с. (у співавтор.);
 3. Судові та правоохоронні органи України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Т. Нор, Н.П. Анікіна, Н.Р. Бобечко; за ред. В.Т. Нора. – К.: Ін Юре, 2010. – 240 с. (у співавтор.);
 4. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України: Науково-практичний посібник / За ред. акад. АПрН України, проф. В.Т. Нора. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 144 с.
 5. Основи загальної та юридичної психології: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н.Р. Бобечко, І.І. Когутич, В.П. Бойко та ін.; за ред. В.Т. Нора. – К.: Ін Юре, 2014. – 280 с. (у співавтор.);
 6. Доказування у стадіях апеляційного та касаційного провадження за КПК України: навч. посіб. / Н.Р. Бобечко; за ред. академіка НАПрН України, проф. В.Т. Нора. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2014. – 134 с.;
 7. Підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку у кримінальному провадженні : монографія / Н.Р. Бобечко; за ред. академіка НАПрН України, проф. В.Т. Нора. – К.: Алерта, 2015. – 234 с.
 8. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика : монографія / Н.Р. Бобечко ; за ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 686 с.

 

Статті

 1. До питання про характерні риси стадії перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2002. – Випуск VIII. – С. 202-205;
 2. Про дію окремих принципів кримінального судочинства при перегляді судових рішень у порядку виняткового провадження // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2003. – Випуск  ХІ. – С. 200-206;
 3. Щодо деяких положень нового кримінально-процесуального законодавства України / Н. Бобечко, В. Бойко // Право України. – 2003. – № 1. – С. 99-102;
 4. Заборона «повороту на гірше» при перегляді судових рішень у порядку виключного провадження // Право України. – 2003. – № 12. – С. 97-100;
 5. Зловживання посадових осіб, які ведуть кримінальний процес як одна з підстав для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2003. – Випуск 38. – С. 538-545;
 6. Неправильне застосування кримінального закону як одна з підстав для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 1. –  С. 91-104;
 7. Порушення провадження у кримінальній справі за нововиявленими обставинами // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Випуск 39. –С. 519-529;
 8. Нові (додаткові) матеріали під час провадження у вищестоящих судах // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – Випуск 41. – С. 375-385;
 9. Межі та обсяг перевірки кримінальної справи касаційним судом // Право України. – 2006. – № 4. – С. 82-85;
 10. Процесуальний статус захисника в апеляційному провадженні // Адвокат. – 2006. – № 5. – С. 10-13;
 11. Вказівки касаційного суду як засіб усунення виявлених недоліків кримінально-процесуальної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 140-143;
 12. Попередній розгляд кримінальної справи судом апеляційної інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 2. – С. 38-42;
 13. Особливості касаційного оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 2. – С. 72-82;
 14. Проблеми участі сторін в апеляційному та касаційному розгляді кримінальної справи // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 50. – С. 328-339;
 15. Недопустимість погіршення становища підсудного в апеляційному провадженні // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. –                С. 311-342;
 16. Проведення судового слідства в апеляційному суді: суддівський угляд чи процесуальна необхідність? // Право України. – 2011. – № 6. – С. 198-204.
 17. Неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність у системі підстав для перегляду судових рішень // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 2. – [Електронний ресурс]. 
 18. Провадження з перевірки судових рішень у проекті КПК України: здобутки і прорахунки // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. − С. 331-335;
 19. Перевірка правильності встановлення обставин кримінального провадження як умова ухвалення рішення судом апеляційної інстанції // Судова апеляція. – 2013. – № 2. – С. 60-66;
 20. Збирання та дослідження доказів у стадії апеляційного провадження згідно КПК України // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 2. – [Електронний ресурс]. 
 21. Оцінка доказів судом апеляційної інстанції у кримінальному провадженні // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 3. – [Електронний ресурс]. 
 22. Доказування у стадії касаційного провадження згідно КПК України // Митна справа. – 2013. – № 6. – С. 108-120;
 23. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого як підстава для зміни або скасування судових рішень // Митна справа. – 2014. – № 2, частина 2,      книга 1. – С. 125-139;
 24. Вихідні положення кримінальної процесуальної кваліфікації // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. – № 3. – С. 97-105;
 25. Неповнота судового розгляду як підстава для перевірки судових рішень в апеляційному порядку // Право і суспільство. – 2014. – № 6-2. – С. 142-157;
 26. Нововиявлені обставини у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, система // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – № 6-2. Т. 4. – С. 55-61;
 27. Суть, завдання, значення та процесуальні особливості провадження за нововиявленими обставинами за КПК України // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 1. – С. 193-197;
 28. Істотне порушення кримінального процесуального закону як підстава для перевірки судових рішень в апеляційному та касаційному порядку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Випуск 32. – Т.3. – С. 108-114;
 29. Суть і значення апеляційних та касаційних підстав у кримінальному провадженні // Право України. – 2015. – № 5. – С. 179-185;
 30. Безумовні істотні порушення кримінального процесуального закону // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «юриспруденція». − 2015. – Випуск 14, Т.2. – С. 104-109;
 31. Скасування вироку чи ухвали та призначення нового розгляду в суді першої інстанції // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 4. – С. 376–380;
 32. Напрями вдосконалення правової регламентації повноважень суду апеляційної та касаційної інстанції в кримінальному провадженні // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – Випуск 17. Т.2. – С. 106–110;
 33. Подготовка уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции // Legea si V – 2015. – № 9. – С. 45-49;
 34. Зміна вироку чи ухвали судом апеляційної та касаційної інстанції // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 20. –  С. 20-32. [Електронний ресурс].
 35. Скасування судового рішення й ухвалення нового рішення судом апеляційної інстанції у кримінальному провадженні // Jurnalul juridic naţional: Teorie şi Practică. – 2015. – № 5-2. – С. 82–85;
 36. Скасування вироку чи ухвали і закриття кримінального провадження судом апеляційної та касаційної інстанції // Публічне право. – 2015. – № 4. – С. 138–144;
 37. Структура та зміст рішень суду апеляційної та касаційної інстанції у кримінальному провадженні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Випуск 6. Т.3. – С. 83–88;
 38. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження / В. Нор, Н. Бобечко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2015. – Випуск 61. − С. 452–472;
 39. Суть, значення та класифікація рішень суду апеляційної та касаційної інстанцій у кримінальному провадженні // Право і суспільство. – 2016. – № 1, частина 2. – С. 145–153;
 40. Реформування проваджень з формально-юридичної перевірки судових рішень у кримінальному процесі України // Молодий вчений. – 2016. – № 3. – С. 455–460;
 41. Суть, мета, завдання та функції інституту оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному провадженні // Публічне право. – 2016. – № 2. – С. 152–157;
 42. Справедливість як цінність кримінального провадження // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2017. – № 1 [Електронний ресурс].
 43. Кримінально-процесуальне право України: надбання, загрози, очікування / В. Нор, Н. Бобечко // Право України. – 2017. – № 5. – С. 112-121;
 44. Поняття, ознаки, значення та класифікація правових позицій Верховного Суду у кримінальному провадженні // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 2. – С. 168-173.

 

Тези доповідей

 1. Діяльність судді Верховного Суду України щодо розгляду та перевірки клопотань про перегляд судових рішень у порядку виняткового провадження // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2005 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 382-383;
 2. Процесуальний статус прокурора в апеляційному провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 399-401;
 3. Концептуальні питання апеляційного та касаційного провадження за чинним КПК України: необхідність нового підходу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 511-514;
 4. Особливості проведення судового слідства судом апеляційної інстанції // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 307-309;
 5. Система перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві України та засади, на яких вона ґрунтується // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 342-346;
 6. Рішення апеляційної інстанції за результатами розгляду кримінальної справи: законодавча регламентація та шляхи її вдосконалення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 357-359;
 7. Суть, завдання, значення та характерні риси апеляційного провадження у кримінальному судочинстві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 329-331;
 8. Судові помилки та фактори, що їх зумовлюють // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 374-376;
 9. Регламентація початку і закінчення апеляційного та касаційного провадження у КПК України // Теоретичні та практичні проблеми адаптації національного законодавства України до світових стандартів правового регулювання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Грудень 2012 р. – Донецьк: Донецький університет економіки та права, 2012. − С. 35-37;
 10. Моделі регламентації та класифікація апеляційних і касаційних підстав у кримінальному судочинстві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 297-299;
 11. Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції: чи відповідає назва глав 31 та 32 КПК України їхньому змісту? // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 429-431;
 12. Особливості кримінального процесуального доказування у стадіях апеляційного та касаційного провадження // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відп. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 401-407;
 13. Відмова від апеляційної скарги згідно КПК України // Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 14-15 березня 2014 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – С. 110-112;
 14. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення та відмова у відкритті апеляційного провадження згідно КПК України // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы: междунар. науч.-практ. конф. (г. Кишинев, Молдова, 28-29 марта 2014 г.) / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев: Iulian, 2014. – С. 301-303;
 15. Реалізація права на апеляційне оскарження окремими учасниками кримінального провадження // Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства: Матеріали науково-практичної конференції (м. Херсон, 11-12 квітня 2014 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – С. 223-227;
 16. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку згідно КПК України // Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 9-10 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2014. – С. 112-114;
 17. Особливості об’єкта касаційного оскарження у кримінальному провадженні // Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: міжнародна науково-практична конференція у 2 частинах. Частина ІІ (м. Київ, 16-17 травня 2014 р.). – К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. – С. 66-69;
 18. Напрями удосконалення механізму захисту прав особи у стадії касаційного провадження згідно з КПК України // Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva: medzinárodná vedecká konferencia (Bratislava, 19-20 septembra 2014). – Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2014. – С. 55-58;
 19. Кримінальні процесуальні підстави для зміни або скасування судових рішень: проблеми розмежування // Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов: междуна-родная научно-практи-ческая конференция (Кишинев, 7-8 ноября 2014 р.). – Кишинев: Ин-т юрид. и полит. наук Акад. наук Респ. Молдова [и др.], 2014. – С.169-171;
 20. Нові докази та нововиявлені обставини: проблеми розмежування // Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у ХХІ ст.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 30-31 січня 2015 р.) . – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – С. 164-165;
 21. Скасування апеляційним судом рішення і призначення нового розгляду в суді першої інстанції: недоліки законодавчої регламентації та правозастосовні помилки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції. Частина 2. 12-13 лютого 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С.186-189;
 22. Суть, завдання, значення та характерні риси касаційного провадження у кримінальному судочинстві України // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.). – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С.172-175;
 23. Зупинення виконання судового рішення у кримінальному провадженні // Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–22 серпня                2015 р.). – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. –                 С. 88–92;
 24. Рішення суду апеляційної інстанції за наслідками перевірки вироку, яким затверджена угода про примирення або про визнання винуватості // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 2. 4–5 лютого 2016 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 174–177;
 25. Суть та класифікація рішень судів апеляційної та касаційної інстанції за наслідками апеляційного та касаційного розгляду // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», (м. Київ, 25 лютого 2016 року). Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. – С. 136–140;
 26. Порядок складання та проголошення рішень суду апеляційної та касаційної інстанції у кримінальному провадженні // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 26–27 лютого 2016 р.). – Одеса: міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 32–35;
 27. Шляхи удосконалення порядку касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні // Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 20–21 травня 2016 р.). – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет, 2016. – С. 128–130;
 28. Звичайні (ординарні) способи оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному процесі держав Європейського Союзу та України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХІІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 2 (м. Львів, 7-8 лютого 2017 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 193-195;
 29. Застосування до судді запобіжних заходів, пов’язаних із обмеженням його свободи // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 3 березня 2017 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 482-485;
 30. Правові позиції Верховного Суду (України) у конкретних кримінальних провадженнях як елемент механізму кримінального процесуального регулювання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Юрія Павловича Аленіна (м. Одеса, 21 березня 2017 року). – Одеса: Юрид. літ., 2017. – С. 237-240.

Біографія

        

БОБЕЧКО Назар Ростиславович – професор кафедри кримінального процесу і криміналістики, доктор юридичних наук, доцент.

Народився 1979 р. у м. Львові. З 1996 по 2001 рр. – студент юридичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою. У  2001-2002 рр.  працював юрисконсультом на ПП «Транс-Лебідь». Впродовж 2001-2004 рр.  –  аспірант кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.09) на тему: «Перегляд судових рішень у порядку виняткового провадження».  2011 р. присвоєно вчене звання доцента.

Під керівництвом підготовлена і захищена 2012 р. І.В. Вовк дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Теоретичні та прикладні проблеми застосування аналогії у кримінально-процесуальному праві України».

Впродовж 2013 р. читав лекції у Національній школі суддів України.

2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.09) на тему: «Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України».

Коло наукових інтересів: кримінальний процес, зокрема правове регулювання, теорія та практика оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному судочинстві, кримінально-процесуальний примус; юридична психологія.

         Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!