Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Багрій М. В.
1016професор Бобечко Н. Р.
1016доцент Бойко В. П.
1016доцент Войнарович А. Б.
1016доцент Калужна О. М.
1016професор Когутич І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Багрій М. В.
професор Бобечко Н. Р.
доцент Бойко В. П.
доцент Войнарович А. Б.
доцент Калужна О. М.
професор Когутич І. І.
доцент Фігурський В. М.
Шевчук М. І.

Опис курсу

Мета: формування компетентностей, необхідних для реалізації кримінальних процесуальних норм і тактичних прийомів у практичних ситуаціях під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень.

 

Завдання: поглиблене вивчення актуальних проблем правового регулювання досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень; окреслення шляхів вирішення проблемних ситуацій досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень; вироблення умінь реалізації норм кримінальних процесуальних інститутів досудового розслідування та судового розгляду з використанням оптимальних тактичних прийомів; порівняльно-правовий аналіз кримінального процесуального законодавства України та європейських держав в частині регламентації досудового розслідування та судового розгляду кримінальних справ; формування правової позиції з урахуванням здійснюваної суб’єктом кримінальної процесуальної функції під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження; набуття навичок складання процесуальних документів досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

 

        Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ» студент повинен продемонструвати такі результати навчання:

 • обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вирішуючи складні ситуації, що виникли під час досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи, реалізуючи відповідний напрям кримінальної процесуальної діяльності в судовому засіданні;
 • використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування таких інститутів кримінальної юстиції як органи досудового розслідування, прокуратура, суд, адвокатура;
 • проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права, зокрема закінчення досудового розслідування, судового слідства різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу;
 • аналізувати та оцінювати слідчу і судову практику застосування окремих правових інститутів, зокрема слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження;
 • обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування – під час встановлення фактичних обставин кримінального провадження, здійснення правової кваліфікації, а також ухвалення та оформлення процесуального рішення;
 • мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією основних (первинних) та додаткових (похідних) процесуальних функцій таких суб’єктів правозастосування як дізнавач, слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд;

інтегрувати необхідні знання з кримінального процесуального права та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності, зокрема надаючи правову допомогу у кримінальному провадженні, здійснюючи розслідування, процесуальне керівництво та судовий контроль під час досудового провадження.

Рекомендована література

Рекомендована література

 

ЗАКОНОДАВСТВО

 

 1. Конституція України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/ 96-%D0%B2%D1%80
 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. К.: Алерта, 2014. 96 с.
 3. Кримінальний кодекс України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України/ URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4651-17

 

 

СУДОВА ПРАКТИКА

 

 1. Дайджести судової практики Великої Палати Верховного Суду. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/analiz/
 2. Огляди судової практики касаційних судів. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/analiz/

 

 

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ АБО БІЛЬШОСТІ ТЕМ

 

 1. Александров А.С., Гришін С.П., Зейкан Я.П. Перехресний допит у суді: навч.-практ. посіб. К.: Алерта, 2014. 528 с.
 2. Багрій М.В., Луцик В.В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія. Харків: Право, 2017. 376 с.
 3. Воробчак А.Р. Допит експерта в кримінальному провадженні: мета, умови та предмет. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2018. № 36. Т. 2. С. 148-152.
 4. Іваницький С.О. Зразки кримінальних процесуальних документів слідчого, прокурора, адвоката та судді (досудове провадження): навчально-практичний посібник. К.: Алерта, 2019. 208 с.
 5. Капліна О.В. Проблеми вдосконалення нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 40-48.
 6. Клочуряк С.С. Межі процесуального примусу при проведенні освідування у кримінальному провадженні. Форум права. 2012. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_4_76.pdf
 7. Когутич І.І., Нор В.Т. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ: монографія. К.: Алерта, 2011. 428 с.
 8. Козій В. Окремі аспекти допиту потерпілого під час судового розгляду кримінального провадження. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 73-81.
 9. Коровайко О. І. Міжнародні стандарти кримінального судочинства в судовому провадженні України: монографія. Х.: Панов, 2016. 492 с.
 10. Костюченко О.Ю. Особливості проведення прямого та перехресного допиту свідків і потерпілих. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 66-73.
 11. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів: науково-практичний посібник / [авт. кол.: Андрєєв Р.Г., Блажівський Є. М., Гошовський М. І. та ін.]. – К.: Алерта, 2012. 736 с.
 12. Кучер О.В. Про деякі проблеми визначення обсягу та порядку дослідження доказів відповідно до вимог ст. 349 КПК України. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 3. С. 158-163.
 13. Левендаренко О. О., Іващенко Д. В. Негласні слідчі дії в контексті захисту конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження. Форум права. 2012. № 4. С. 567–571. URL: http://arhive. nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-4/12looukp
 14. Стратонов В.М., Стратонова О.В. Окремі проблеми слідчих (розшукових) дій. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія: «Юридична». 2015. № 1. С. 174–186.
 15. Тимошук В.Є. Порядок проведення огляду на місці у кримінальному провадженні. Recht Der Osteuropäischen Staaten. 2020. № 2. С. 72-76.
 16. Фаринник В.І. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження: теорія та практика: монографія. К.: Алерта, 2016. 552 с.
 17. Чернявський С.С. Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному провадженні (з коментарями та поясненнями). К.: Алерта, 2020. 305 с.
 18. Chemerinsky E., Levenson L.L. Criminal procedure. Second Wolters Kluwer, 2013. 1424 p.
 19. Worrall J.L. Criminal procedure: From First Contact to Appeal. Fifth edition. New Jersey: Pearson, 2015. 528 p.

 

 

 1. Інформаційні ресурси

 

 1. https://court.gov.ua/ – офіційний веб портал судової влади в Україні.
 2. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.
 3. http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
 4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.
 5. http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
 6. http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний реєстр судових рішень в Україні.
 7. http://zakon5.rada.gov.ua/laws – законодавство України

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус