Проблеми апеляційного та касаційного провадження у кримінальному судочинстві (аспірантура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1232професор Бобечко Н. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216професор Бобечко Н. Р.

Опис курсу

Дисципліна «Проблеми апеляційного та касаційного провадження у кримінальному судочинстві» є вибірковою навчальною дисципліною зі спеціальності 081 «Правo», яка викладається здобувачам третього освітньо-наукового рівня доктор філософії на 2 курсі у 4 семестрі.

Курс присвячений вивченню кримінально-процесуальної діяльності, а також теоретичних та практичних аспектів відносин, які виникають, змінюються та припиняються під час апеляційного і касаційного провадження.

Метою курсу є: розширення та поглиблення знань здобувачів наукового ступеня доктора філософії  щодо теоретичних і практичних проблем апеляційного та касаційного проваджень у кримінальному судочинстві.

Цілями курсу є:

 • з’ясувати суть форм проваджень з оскарження й перевірки судових рішень у кримінальних справах;
 • розкрити поняття, генезис, характерні риси, завдання і значення апеляційного та касаційного провадження у кримінальному судочинстві;
 • визначити об’єкти і суб’єкти апеляційного та касаційного провадження, а також суди, що уповноважені здійснювати перевірку судових рішень;
 • розкрити порядок апеляційного та касаційного проваджень;
 • з’ясувати повноваження судів апеляційної та касаційної інстанції;
 • дослідити підстави для перевірки судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;
 • розкрити правову природу, структуру, зміст рішень судів апеляційної та касаційної інстанції.

Після завершення цього курсу аспірант буде :

Знати:

 • суть та завдання інституту оскарження і перевірки судових рішень, види форм оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному провадженні;
 • поняття, процесуальні особливості, завдання і значення апеляційного, касаційного провадження;
 • об’єкти та суб’єктів права на апеляційне і касаційне оскарження, суди, що уповноважені здійснювати перевірку судових рішень в апеляційному, касаційному порядку;
 • порядок апеляційного та касаційного розгляду, повноваження суду апеляційної та касаційної інстанції;
 • підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;
 • форму, структуру, зміст, порядок складання і проголошення рішень судів апеляційної та касаційної інстанції.

Вміти:

 • аналізувати норми кримінального процесуального законодавства, які регламентують порядок апеляційного, касаційного провадження, а також теоретичні положення, викладені у доктрині кримінального процесу;
 • вивчати та узагальнювати судову практику щодо перевірки судових рішень в апеляційному, касаційному порядку;
 • грамотно складати відповідні процесуальні документи;
 • застосовувати теоретичні знання до конкретних життєвих фактів і ситуацій, вирішувати практичні  завдання.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика : монографія / Н.Р. Бобечко ; за ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 686 с.
 2. Бородинова Т.Г. Институт пересмотра приговоров в современном уголовно-процессуальном праве Российской Федерации: дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.09 «Уголовный процесс» / Татьяна Геннадьевна Бородинова. – М., 2016. – 455 с.
 3. Гехова Д.Х. Кассационное производство в российском уголовном процессе: генезис и перспективы развития: дисс. … канд. юрид. наук:       00.09 «Уголовный процесс» / Дина Хусеновна Гехова. – М., 2015. – 219 с.
 4. Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції з перегляду судових рішень у кримінальному процесі України: монографія / О.С. Кашка; за ред. О.Ю. Костюченко. – К.: Алерта, 2015. – 630 с.
 5. Омарова А.С. Кассационное производство как форма юридической проверки судебных актов: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 «Уголовный процесс» / Асель Сабетовна Омарова. – Волгоград, 2015. – 242 с.
 6. Потапов В.Д. Основные начала проверки судебных решений в контрольно-проверочных стадиях и производствах уголовного судопроизводства России: монография / В.Д. Потапов; под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки Российской Федерации О.А. Зайцева. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 376 с.
 7. Додаткова література:
 8. Бобечко Н.Р. Новели кримінально-процесуального законодавства України в контексті забезпечення єдності судової практики // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2018. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n1/18bnrysp-1.pdf
 9. Бобечко Н.Р. Новели кримінально-процесуального законодавства України в контексті забезпечення єдності судової практики // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2018. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n1/18bnrysp-2.pdf
 10. Dariusz Świecki Apelacja w postępowaniu karnym. – Wydanie − Warszawa: Lexis Nexis, 2011. – 351 s.
 11. Gerhard Hager, Heinz Meller, Christa Hetlinger, Markus Brandstetter. Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung. 3, neu bearbeitete und ergänzte Auflage. – Wien: MANZ, 2010. – 263 s.
 12. Hans Dahs, Bernd Müssing. Die Revision im Strafprozess. 8, überarbeitete Auflage. – München: C.H. Beck, 2012. – 294 s.
 13. Hans Valentin Scholl, Ernst Schillhammer. Rechtsmittel in Strafsachen. – Wien: MANZ, 2010. – 173 s.
 14. Jacek Izydorczyk. Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej / Izydorczyk Jacek. – Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódźkiego, 2010. – 326 s.
 15. Jacques Boré, Louis Boré. La cassation en matière pénale. Troisième edition / Boré Jacques, Boré Louis. – PARIS: DALLOZ, 2011. – 565 s.
 16. Joanna Brylak. Instytucja gravamen w postępowaniu karnym. − Warszawa:H. Beck, 2013. – 225 s.
 17. Klaus Detter. Revision im Strafverfahren. − 1 Auflage. − München: Carl
  Heymanns Verlag, 2011. – 172 s.
 18. Matthias Weidmann, Fabian Scherf. Die Revision im Strafrecht. − 2 Auflage. − München: Nomos, 2012. – 186 s.
 19. Monika Klejnowska. Ograniczenia sądu odwolawczego orzekającego w sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszówskiego, 2008. – 735 s.
 20. Leander Brößler. Strafprozessuale Revision. − 8 Auflage. − München: FranzVahlen Verlag, 2012. − 151 s.

Силабус:

Завантажити силабус